LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Knipskaart bis Knouz (Bd. 2, Sp. 412a bis 413b)
 
Knipskaart F.: «Wochen- und Monatsfahrkarte» —s. sub Kaart 7 dazu die Zss.: Kaarteknipsert M.: «Schaffner, der die Fahrkarten locht» — s. Kaartepëtzert.
 
Knirps, Knirpes M.: 1) «kleiner Kerl, Knirps» — esou e K. — cf. Knibes, Kniwes; 2) «zusammenlegbarer Schirm».
 
Kniw(w)el F.: 1) «unansehnliches Weib»; 2) «Falte am unrechten Platz» — du hues eng K. am Réck (eine Falte im Rücken deines Anzugs, z. B. wenn die Hosenträger nicht richtig sitzen); 3) «Knaggen, Knorren im Holz»; 4) «Knoten im Garn» — d'Gar as voller Kniwelen — looss d'Kaz nët mam Knäle Gar spillen, soss as et derno nëmme méi eng K.; 5) «Beule, Narbe, Skrofel» — cf. Hellech(t)smaangel; 6) «Unebenheit im Gelände» (lok. Heiderscheid) — iwer Hiwel a K. (über ganz unebenes Gelände); 7) s. Kniewel 4; 8) s. Kniewel 1; 9) s. Kniewel 2; 10) s. Kniewel 6.
 
kniw(w)eleg Adj.: 1) a. «knifflich» (von einer manuellen Arbeit, meist an kleinen Gegenständen) — mat esou enger kniweleger Aarbecht gët ä geckeg, 't gät nët virun; b. übertr.: «heikel, schwierig» — eng k. Affär, Fro, Saach (ein heikles Problem); 2) «uneben, holprich» (Ösl.) — de Wee as al k. — dafür auch knubbeleg s. d.; 3) «runzelig» — deen huet emol e kniwelegt Gesiicht.
 
kniw(w)elen trans. V.: 1) «Kleinarbeit verrichten, an einem kleinen Gegenstand herumfingern» — wat kniwwels de do? — en huet de ganze Muergen am Gaard dorëmmer gekniwelt, an 't as kä Stéck gin (hat sich den ganzen Morgen mit Kleinigkeiten im Garten beschäftigt) — cf. knätzelen sub 1; 2) «kniffliche Arbeiten gut verrichten»; 3) «pfuschen» — wat huet deen eppes do gekniwelt, an esou eppes nennt sech Schneider!; 4) a. trans./ intr. V.: «zerknittern, zerknüllen» — du hues däi Gezei gekniwelt (deine Kleidung) — däi Paltong as ganz gekniwelt (auch: gekniwelegt — deine Jacke ist ganz zerknüllt) — s. knauteren — dafür auch: verkniw(w)elen, zerkniw(w)elen; b. «knitterig sein» — dee Stofft kniwelt, huel en nët (dieser Stoff ist knitterig, kaufe ihn nicht); 5) in der Ra. k. a kraachen — elo gët drageschloen, datt et kniwwelt a kraacht (wie wenn ein Wetter dazwischen führe) — s. niw(w)elen; zu k. die Abl. Gekniw(w)els N.: «andauerndes Kniwelen» — wat hues de do fir e G. — Zussetz.: Donnerkniw(w)el (a kän Enn) s. Donnerkäil.
 
Kniw(w)eler M., Kniw(w)elesch F.: 1) «jemand, der kniffliche Arbeiten gut verrichtet, Bastler» — 't as esou e K., e kritt alles an d'Rei; 2) «jemand, der langsam arbeitet» — e K. an Triw(w)eler; 3) «Pfuscher(in)».
 
Kniw(w)elerei F.: 1) «kniffliche Arbeit»; 2) «Pfuscherei».
 
Kniwes M.: «kleiner, unscheinbarer Mensch» (auch als Spitzname) — s. Knibes.
 
Knoachel (lok. Echt. Dim. zu Knoach) F.: «kleiner Knochen» (bes. für Hand- u. Fußknöchel).
 
Knof (Knouf, Knuef) M.: «Natternkopf» (Echium vulgare) — s. Kna sub 3.
 
Knoll F.: 1) «rundlicher Klumpen» — eng K. Pech, Gold — wat maachen ech mat enger K. Gold, wou ech nët dra bäisse kann? — meng K. Geld war ech lass, meng Knuppe Giicht hat ech nach (meinen Klumpen Geld war [Bd. 2, S. 413] ich los, meine Gichtknoten hatte ich noch) — Kinderreim: Pater K., mäi Bauch as voll (MERSCH, Nr. 154); 2) «Erdscholle»; 3) «knollenartige Feldfrucht, Blumenzwiebel» — eng K. Zellerie — eng Dahliasknoll; 4) «Kot» — dazu die Zss.: Päerdsknoll s. d.; 5) «dickes, festes Kind».
 
Knollebatti M.: 1) «dicker, untersetzter Mensch»; 2) «Grobian, Flegel» (auch als Spitzname).
 
knollen intr. V. (lok. Holler): 1) «nörgeln» — s knouteren; 2) «einen lauten Bauchwind streichen lassen» — Abl.: Geknolls N.: «andauerndes Nörgeln = Knollen».
 
Knolleräfer (-rëffer) M.: «Sammler von Hundekot» (letzterer wurde früher zum Gerben von Handschuhleder benutzt) — s. Knëllerchesräfer sub Knëllchen.
 
Knollewichsert s. Knolleräfer.
 
Knolles, Knulles M.: «ungehobelter Kerl» — dazu die Zuss.: Bauereknolles M.
 
Knolli M.: Spitzname, z. B. Haans (Hausname) Knolli.
 
Knollkapp M.: «halsstarriger, grober Mensch».
 
knorklig s. knuerkeleg.
 
Knorr, Knorri, Knorres s. Knarri — cf. Knuer.
 
knorren s. knueren.
 
knoschelen (Nösl. u. Ostrand) trans. V.: «undeutlich, unverständlich sprechen» — e knoschelt jett, a wann s den en dann hannena fräächs, gët e biis (Nösl.: er murmelt etwas, fragst du ihn dann nachher, was er gesagt hat, wird er böse) — knoschel nët esou vill a so deng Sënnen (im Beichtstuhl: mach nicht soviel Worte und sag deine Sünden) - dazu die Abl.: Geknoschels N.
 
Knoscheler M., Knoschelesch F.: «jemand, der undeutlich spricht».
 
knoschteren s. koschteren.
 
Knoschterer, Knoschteresch s. Koschterer.
 
Knoss F.: «Blumenzwiebel, Wurzelstock» (lok. Mess, Rœdgen).
 
knoutereg (Echt. knoaterig) Adj.: «brummig, nörglich».
 
knouteren (Echt. knoatren) trans./ intr. V.: «brummen, murren, knurrend Einspruch erheben» — ech hun nët verstan, wat e geknoutert huet — all Kéier, wann en eppes ugestallt gët, dann huet en ze k. (jedesmal, wenn er zu etwas herangezogen wird, erhebt er brummend Einspruch) — e knoutert an d'Zänn — e knoutert alt fir sech — mam K. as et nët gedoen — dazu die Abl.: Geknouters N.: «andauerndes Murren» — senges G. gët ä bal midd.
 
Knouterer M., Knouteresch F.: «Brummbär, Nörgler» — sou en ale K.! — ähnlich: Knouterjhang, Knouterjann, Knouteriann, Knoutertinnes M., Knouterkätt F. u. ä.
 
Knoutzelen Pl. F. (lok. Olingen): «Spielküglein für Kinder» — s. Mierbel, Wak.
 
Knouz (lok. Echt., Pl. Knäizercher) M.: «kleiner, verkümmerter Apfel» — s. Gnatz, Knappertchen — Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut