LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Kuppjee, Kuppijee, Kupp, Kuppchen, Kudpjee, Kuppi, Kuppéi, Kruppjee, Kruppi, Krupp bis Kurscht (Bd. 2, Sp. 486a bis 487a)
 
Kuppjee, Kuppijee, Kupp, Kuppchen, Kudpjee, Kuppi, Kuppéi, Kruppjee, Kruppi, Krupp M.: «Rist des Fußes» — en décke K. — iwer de K. miessen — frz. cou-de-pied — s. Virfouss sub 1.
 
Coupure (wie frz., Ton 1 oder 2, Pl. Kupüren) F.: 1) «kleinerer Geldschein»; 2) «Zeitungsausschnitt»; 3) «gestrichene Stelle in einem Theaterstück, einem Film» — 't si vill Kupüre gemaacht gin an deem Film; 4) «falsche Trennung im Drucksatz» (Druckerspr.).
 
Kur F.: 1) «Heilverfahren» — en as zu Munneref an der K. — Zussetz.: Kneipp-, Loft-, Päerds-, Sonne-, Waasserkur — übtr.: än an d'K. huelen (sich jemand vornehmen); 2) «Heilbad» — en as erem an d'K.
 
Cour F.: 1) «Großherzoglicher Hof» — en as an der C. (hat dort eine Anstellung, auch: ist Würdenträger am Hof) — e kënnt an d'C. (nimmt am Empfang im Großherzoglichen Hof teil); 2) «Gerichtshof» — Conseiller an der C. (= Conseiller à la Cour supérieure de Justice = Obergerichtsrat); 3) «Hof, Austritt» (in Wirtshäusern u. dgl.) — wou as hei d'C.? 4) übtr.: e mecht, e schneid er d'C. (macht ihr den Hof).
 
Kuraasch (Ton 2) M.: «Mut, Herzhaftigkeit» — en huet K. ze friessen, ma 't schléit em nët duer (ist energisch, bringt es aber zu nichts) — en hat sech et fest virgeholl, mä op eng Kéier huet en de K. verluer — en huet kä K. am Leiff (an der Box, an der Panz) — de K. as em an d'Box gerëtscht — dann huel all däi K. zesummen (a béid Hänn) — maach em K. (ermutige ihn) — en huet sech K. gemaacht (hat sich Mut angetrunken) — dajee, K.! (Mut gefaßt) — dir huelt engem iewer och all K. — frz. courage.
 
kurajhéiert Adj.: «mutig, energisch» — das emol e k. Framënsch — substantiv.: du bas där Kurajhéierter kän.
 
Courant I (wie frz., doch Ton 1), Kurang M.: 1) «Strömung» — de C. vun der Musel war esou staark, mir si mam Aacher nët iwer komm (nicht an das andere Ufer) — mir stin hei am C. d'air (im Luftzug); 2) in den Raa.: au C. sin (am K. sin) (auf dem Laufenden, gut unterrichtet sein) — au C. setzen (über den Stand einer Sache unterrichten) — dir setzt mech au C. wann eppes Neis as.
 
Courant II (wie frz., Ton 1 oder 2) M.: «Bereitschaftsdienst» (Gerichtsspr.) — en huet (de) C.
 
kurant (wie hd., Ton 2) Adj.: 1) «gangbar» — mer hun nëmme k. Wueren — das e ganz kuranten Artikel — souvill Daler k.; 2) «geläufig» — e schwetzt k. franséisch; 3) «allgemein gebräuchlich» — 't as e kuranten Ausdrock — 't as k. (allgemein bekannt).
 
Kuranz (Pl. Kuränz) M.: «Art Tanz» — am K. danzen.
 
kuranzen, kuranzéieren, koranzéieren s. koranzen.
 
Kuratell, Küratell (Ton 3) F.: «Vormundschaft» (bes. über entmündigte Erwachsene) — e stät ënner K. — frz. curatelle.
 
Kurbaatsch s. Karbaatsch.
 
Courbature (wie frz.) F.: «schmerzhafte Schwere in den Gliedern»:
 
Courbette (wie frz., doch Ton 1) F.: «Bückling, Reverenz» — e mecht iwerall Courbetten fir sech bäizeschmäächelen.
 
kuréieren trans./refl. V.: «heilen» — en as sech an de Bad k. gaangen — übtr.: du gës och nach dovunner kuréiert — e war huurteg kuréiert wéi keng Mënz méi do war (als es mit dem Geld zu Ende war).
 
kureleg Adj.: «geschwätzig» — cf. Kureler sub 4.
 
kurelen (Nösl. kurjelen) intr. V.: 1) «handeln, feilschen» — hien huet ëmmer ze k.; 2) «Wirrwarr anrichten»; 3) «streiten» — hie muss ëmmer k.; 4) «schwatzen» — si hu matenä gekurelt — Abl.: Gekurels N.
 
Kureler M.: 1) früher: «Laufbote, der in der Stadt die Ankunft fremder Waren ankündigte»; 2) «Vielschwätzer» — Abl.: Kurelerei F., Gekurels N.: «verworrenes Geschwätz»; 3) «Querulant, Prozeßkrämer» — Zussetz. Duerefkureler s. d.; 4) «unzuverlässiger Mensch» (in Handel u. Wandel). [Bd. 2, S. 487]
 
Kurem M.: 1) «Mut, Ausdauer» (Wb 06); 2) «gesunder, praktischer Sinn».
 
kuremen (lok. Vianden) intr. V.: «seufzen».
 
kuren, kueren trans .V.: 1) «kosten, schmecken» (Mosel, veraltet) — da kur emol!; 2) «wählen» — den Hiirt gët gekuer (gekor).
 
Kureplaz (lok. Kautenbach) F.: «Stelle neben der Tenne, wo das ausgedroschene Korn liegt».
 
Kures M.: 1) «Lederpaletot»; 2) «preußischer Soldatenmantel»; 3) abfällig: «verschmutzte Kleidung».
 
Coureur (wie frz., doch Ton 1) M.: 1) «Teilnehmer an einem Sportwettrennen»; 2) «Schürzenjäger».
 
Kurf (Pl. Kurwen) F.: 1) «Kurve» (Straßenkrümmung) — gëf uecht, lo kënnt eng kuurz K. — déi K. läit gutt (schlecht) — en huet déi K. gutt geholl — en as an der K. bäigaang (eingerannt); 2) s. Kierb sub 2.
 
Kurfirscht (lok. Echt.) M.: in der Raa.: wéi Kurfirschten Antun säi Jong (so fein gekleidet).
 
Kuriositéit, Küriositéit F.: 1) «Merkwürdigkeit, Seltsamkeit, Seltenheit, eigenartiges Naturgebilde» — übtr.: hien as un sech schon eng K.; 2) «Neugier» (selten) — deen as vun enger K., e muss seng Nues an alles stiechen.
 
kurjéis s. korjéis.
 
Kurrewitt, Kurriwitt M.: «Durchfall» — en huet de K., an dat nët ze knaps.
 
Courrier (wie frz., doch Ton 1) M.: 1) «Tagespost» — as de C. nach nët do? (die einzulaufende Post) — as de C. ënnerschriwen? (die abzuschickende Post); 2) in dem Begriff: C. diplomatique: a. «Sonderkurier im diplomatischen Dienst» — b. «diplomatische Post», dafür auch Valise diplomatique; 3) iron.: «Durchfall» — s. Kurrewitt.
 
Cours I (wie frz., Pl. Kuren) M.: «Währungskurs» — wéi as haut de C. vum franséische Frang?
 
Cours II (wie frz., Pl. Kuren) M.: «Kursus» — e gät an den englesche C. — en huet vill Kure beluegt op der Universitéit — dazu: Cours supérieurs Pl. M. «Oberkurse an höheren Lehranstalten» — dafür häufig Sg.: en as um C. supérieur — Zussetz.: Danzcours s. d.
 
Kurscht (Mutfort),

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut