LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Lap(p) bis Lasshaën (Bd. 3, Sp. 14a bis 16a)
 
Lap(p) (meist Pl.) M: «Lappen, Fetzen» — d'Blumme loossen d'Lappen hänken (die Blumen haben unter dem Mangel an Feuchtigkeit oder durch den Frost gelitten, sind welk) — hie léisst d'Lappen hänken (ist enttäuscht, niedergeschlagen, abgeschwächt, verdrießlich) — s. Läppen — cf. Brosch(t)- lapp.
 
Lapp- -jhang M.: «nachlässiger Mensch» — dafür auch Schlappjhang (s. d.); -land N. s. Dappland; -länner M.: «Vagabund, Fechtbruder» (meist deutscher Herkunft); -ouer M.: 1) «Tier mit hängenden Ohren»; 2) (meist Pl.) «breite, hängende Schweinsohren»; 3) «Mensch mit übergroßen Ohren»; -schwanz M.: 1) «Schwächling, Feigling» — cf. Schlappschwanz; 2) «Schmeichler».
 
lappeg Adj.: 1) «kraftlos, müde, ermattet» — 't as mer sou l. haut — de Viz mécht bal ëmmer l. am Summer; 2) «schlaff, locker» — de Rimm as esou l. —d'l. Nenn (Spitzname für ein Frauenzimmer mit Hängebrust); 3) «abgestanden, schal, wässerig» — de Wäin as l. — lappege Kaffi.
 
Lappegkät, -keet F.: «Schlaffheit, Mattigkeit».
 
lappen intr. Verb.: «abnehmen, nachlassen» — d'Faass fänkt un ze l. (geht zur Neige) — e lappt bei sénger Aarbecht, en huet schon de Sonndeg an de Glidder (läßt nach bei seiner Arbeit, denkt schon ans Sonntagsvergnügen) — dee Bouf lappt déi leschten Zäit (ist nachlässig geworden, seine Schulleistungen haben nachgelassen) — d'Kanner fänken un ze l. an der Schoul — de Grousspapp lappt beim Iessen, 't as nët méi dee selwechten — unpers.: wéi as et mat den Turisten? Antwort: 't lappt al — 't lappt mam Geld, duerfir gi keng Geschäfter — in der Ra. e léisst sech nët l. (er drückt sich nicht, beim Bezahlen, Spendieren) — s. lompen sub 2).
 
Lappert M.: «energieloser Mensch».
 
Lappe(r)ténger M. s. Abbertinnes, abberdéngeg.
 
Lappes M.: 1) «schwerfälliger, linkischer, großer Mensch» (Vianden auch: energieloser Mensch) — sou e schwéiere L. as näischt fir eng delikat Aarbecht ze man; 2) «schwerfälliges, großes Tier» — dat wor e L. vun engem Stéier — cf. Luppes, Lappjhang.
 
lappësseg (Ton 1) Adj.: «linkisch, schwerfällig».
 
large (wie frz.), larsch Adj.: 1) «freigebig, weitherzig» — en huet sech l. beholl (erausgezunn — er war freigebig) — en as ganz l. a séngen Iddiën (er hat einen weiten Horizont, auch: ist verständnisvoll, tolerant) — iron. en as eemol zevill l. (er ist sehr geizig); 2) «umfassend» — en huet e larjhe Geste gemaacht (weitausholende Bewegung); dazu die Abl.: Larschhät, -heet F. — sou eng L., da mécht een sech allerhand Gedanken (seine Freigebigkeit erweckt Bedenken).
 
largement (wie frz., doch Ton 1) Adv.: «reichlich» — 't geet l. duer (das reicht vollkommen, auch: nun aber Schluß!).
 
Lari M.: 1) «einfältiger, oft eingebildeter Mensch»; 2) «Kleider- u. Weibernarr».
 
Lar(r)ifar(r)i I F. u. M.: «nutzlose Beschäftigung, leeres Gerede» — maach keen esou e L. — wat Larifariën!
 
Lar(r)ifar(r)i II M.: «eitler Geck, Hanswurst» — e spillt de L. (führt ein leichtsinniges Leben).
 
Lasch F.: «Lasche».
 
laséieren trans. Verb.: «lasieren» — cf. Lasur.
 
Laséierchen im Kinderreim: Maargréitche, Maargréitche vu L. — cf. Härgottsdéierchen.
 
Laser I ON.: «Longeau» (alt: Langwasser) — belg. Provinz Luxemburg — B 67.
 
Laser II ON.: «Langsur» — Reg.- Bez. Trier.
 
lass (Echt. loas, Nösl. lo·s) Adj./ Adv.: «los» — insbesondere: 1) «locker, lose, in unfester Verbindung» — de Stän (den Zant) as l. — e lasse [Bd. 3, S. 15] Stän — e lassen Zant — eng lasse Schrauf — d'Schrauf as l. — d'Suel vum Schong as l. — übtr.: deen huet eng Schrauf l. (ist nicht recht bei Verstand) — substantiviert: am Lassen(en) (lose Ware, nicht in Originalpackung) — 't kritt een d'Nuddelen och elo am L.; 2) «losgelöst, frei, enthoben» (in stehenden Wendungen mit Genitiv, dann auch mit Akkusativobjekt) — d'Kou as l. (von der Kette frei) — d'Gehänker vun der Dir si l. — haut si mer (fréi) l. ([frühzeitig], vom Dienst befreit, schulfrei) — maach dech där Aarbecht dach emol l. (erledige diese Arbeit doch einmal) — mat e puer Groër si mer l. (mit ein paar Tausendfrankenscheinen) — lo sin ech ménge gudde (méng gutt) Suë l. (habe jetzt mein Geld [unnütz] ausgegeben) — en as l. beim Militär (er hat seiner Militärdienstpflicht genügt) — domat(ter) bas de bei eiser Härgott nët l. (vor deinem Gewissen nicht frei) — en as bei Gott nët l. (es ist ihm nicht verziehen) — mäin Houscht as l. (mein Husten hat sich gelöst) — ech si ménges Houscht l. (mäin Houscht l.) — där Suerg (déi Suerg) sin ech elo l. (dieser Sorge bin ich enthoben) — lo sin ech deem sénger (deen) entelech l. (konnte mich seiner endlich entledigen) — dazu das Kommandowort: l. (drauf los) — dajee, l., sot de Schlammen — spaßh: l., sot déi Al, du war se mat enger Auerketten ugestréckt; 3) «in Bewegung, ungebunden, übermütig» (auch mit Akkusativobjekt) — d'Grenzer si l. (Bewohner des Grenzviertels machen Krach, treiben Unfug) — e lassent Framënsch (ein übermütiges, turbulentes Frauenzimmer) — du mengs, der Däiwel wir l. (etwa beim Zusammentreffen mißlicher Umstände) — e geet drop l. wéi e Wëllen (ungestüm) — e schwätzt nëmmen drop l. (nur drauf los, ohne Überlegung) — hie war gëschter erëm l. (wieder betrunken) — as eppes l. gewiescht op der Kiirmes? (war viel Betrieb?) — wat as haut hei fir eppes l. oder wat as nëmme lass hei? (was geht hier vor?) — spaßhafte Antwort: alles wat nët ugestréckt as — wat as haut mat deem l.? (was soll das bedeuten, diese Niedergeschlagenheit, Ausgelassenheit) — hierher gehören auch die Raa.: 't as eppes l. mat him (er ist tüchtig, hat viele Kenntnisse — aber auch: es stimmt etwas nicht) — ech wees nët, wat mat mer l. as (was mir fehlt) — 't as eppes l. mat deem Meedchen (sie ist schwanger); 4) Adv. mit haben und Akkusativobjekt: a. «begabt sein» — deen huet eppes l. an der Musik (am Zeechnen, an de Sproochen) — en huet näischt (nët vill) l. (ist unbegabt, weiß nicht viel — cf. sub 3); b. «verdienen» — ech hun näischt (nët vill) l. op deem Handel (op där Affär — verdiene nichts [nicht viel] dabei).
 
Lass- / lass- (letzteres besonders häufig als trennbarer Teil unfest zusammengesetzter Verben) -bann M.: «Grenzbann»; -bannen trans. Verb.: «losbinden, lösen»; -bieden trans. Verb.: «durch Bitten (Beten) frei bekommen»; -bréif M.: «Freibrief» (Zeugnis, das früher der Milizpflichtige vorlegen mußte, um heiraten zu dürfen); -brennen trans./refl. Verb.: «durchbrennen» — e gutt Feierche brennt sech l. — cf. Feier sub 1); -briechen trans./intr. Verb.: «losbrechen» — eng Dir aus den Aangele l. — du as e Wieder lassgebrach, wéi een et zënter Mënschegedenken nët erlieft hat — übtr.: elo brécht gläich en Donnerwieder lass (jetzt wirst du [werden wir] gleich [viele] Prügel und [grobe] Schelte bekommen); -drécken trans. Verb.: 1) «durch Drücken locker machen» — du hues déi Dir lassgedréckt; 2) «losdrücken» — den Hintche vun der Flënt l. — dann dréck l.; -fatzen, -feën, -fitschen, -fizen trans. Verb.: «prügeln»; -fueren intr. Verb.: 1) «starten» — soubal e Kaffi gedronk hat, as e lassgefuer; 2) «sich plötzlich ablösen, reißen» — de Knuet (de Strack) as lassgefuer; 3) «auf jem. losfahren» — ech si scharef op e lassgefuer, du as en aus der Wee gaangen; 4) «durchhecheln, verleumden» — wat sin déi géint den Néckel lassgefuer! — s. lasshaën sub 2) b. — lassklappen sub 2); -gin I 1) trans./intr. Verb.: «loswerden, absetzen» — ech gin där (déi) Wuer nët lass (finde keinen Käufer); 2) «sich entledigen, sich befreien können» — hatt gët där Saach (déi Gedanken) Dag an Nuecht nët lass (denkt andauernd daran) — d'Marri gët hien (him) sénger Liewen nët lass (kann sich seiner nicht entledigen) — Nösl. hat gët däm sénger sénger Liäwen nët loos (cf. Liewen sub 6) — deem sénger si mer lo mat Geschéck lassgin — ech gi mäi (ménges) [Bd. 3, S. 16] Schnapp nët lass — sou engem Räsender (s. d.) gët ä jo nët lass; -gin II trans. Verb: «losgeben» insbesondere: 1) «lossprechen» (von einer Sünde) — de Paschtouer huet en nët l. — s. lass-spriechen sub 1); 2) «entbinden» — sou liicht gin ech déch nët l. (entbinde ich dich nicht von deinen Verpflichtungen); -goën intr. Verb.: 1) «locker werden, sich lösen» — de Buedem as lassgaang an du koum den Hiwwel getrollt — d'Tapéite gi lass, de Koll war näischt wäert — den Hummer as lassgaang an aus dem Still gefuer — méng Schongstréckele si lassgaang (Schuhsenkel haben sich gelöst); 2) «anfangen, beginnen» — fir d'éischt hu se sech zermault an du goung de Kaméidi lass — geet et bal l. mam Danzen? — spaßh. elo wäers de mol gesi, wann et lassgät!; 3) «auf jem. (auf ein Ziel) losgehen» — e goung poulriicht op e lass, an hien un (ging geradewegs auf ihn los, und er flüchtete) — se sin openä lassgaange wéi zwéi Pohunnen — en as ouni ëmzekucken drop lassgaang (ohne Rücksicht auf Gefahr, Nachteile) — mer gin op de Kascht l. (gehen zum Essen) — elo geet et op de Bulli lass (Mil.); 4) «auf etwas losgehen, ungestüm beginnen» — mer sin ëm véier Auer lassgaang, a mer woren ëm fënnef ewell do — wéi en domat fäerdeg wor, du as e lassgaang wéi déi Wëll op d'Banannen; übtr. 5) a. «munter, gesprächig werden» — lues a lues as e lassgaang; b. «zornig werden, sich ereifern» — op eemol as e lassgaang, 't huet een en nët méi kannt, sou wor en an d'Luucht gaang; c. «ausgelassen, übermütig werden» — déi si gëschter erëm schéi lassgaang gewiescht (haben sich übermütig, auch: ungehörig benommen) — wann dee bis lassgät; 6) «losgehen, sich entladen» — d'Flënt as vum selwe (vu selwer) lassgaang — op eemol goung de Schotz lass, wéi et richteg goung, weess haut nach keen; -haën trans./intr. Verb.: 1) «loshacken, loshauen» — e Bam l. (den Erdboden um einen Baum ausheben, loshauen) — d'Grompere l. (eine kleine Parzelle Kartoffeln ausheben, um den Raum zum maschinellen Ausheben zu schaffen) — s. lasskappen, lassméien; 2) a. «prügeln» — s. lasszéien sub 1), lassfatzen, -klappen sub 1); b. «durchhecheln, verleumden» — se hun op e lassgehaën — s. lassfueren sub 4), lassklappen sub 2);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut