LWB Luxemburger Wörterbuch
 
lauden bis lauschteg (Bd. 3, Sp. 19a bis 20b)
 
lauden (Part. Präs. gelaut — SW.: lodden, lëdden — gelott, gelëtt, gelaut — Wösl. lagden, lägden — gelackt — Konj. im Nösl. ich lockt — lädden — gelätt — s. PALGEN, Studien Karte Nr. 15) — trans./intr. Verb.: «läuten» — se lauden d'Klacken — se lauden e Pous (s. d.) — d'Klacke l. ze Haf (s. d.) — 't laut fir d'éischt — 't huet (fir) d'zwät gelaut — ech hun et héieren d'zwät lauden — fir wee l. se? (für wen wird die Totenglocke geläutet?) — 't huet fir hie gelaut (er wird sterben) — elo huet et awer gelaut — op eemol laut et anescht (meine Geduld ist zu Ende) — du häls dech dru wéi den Néckel un d'L. (andauerndes Betteln, Bitten) — a! elo laut et anescht bei him (er ist jetzt andrer Meinung) — hie laut un eppes (er deutet an, daß er etwas haben möchte) — hues de schons eppes (eng Kläckelche) l. héieren? (schon etwas über diese geheime Sache gehört?) — wann hien esou domm as fir doran ze l. (so dumm, damit einverstanden zu sein) — all hoan s' an än Hau gelaut (Echt. — alle waren einig) — ech hun nët dra gelaut (habe nicht mitgemacht, war nicht einverstanden) — si lauden d'Sauklack (führen schmutzige Reden) — Scherzrätsel: wuerfer laut et? — Antwort: well s' um Säl zéien — Wortspiel mit lëdden — läuten und lëdden — leiden (s. d.): — ech kann dat nët lëdden — Antwort: da muss d'alt pénken (s. d.) — s. auch die Kinderreime sub klabberen und Klack I.
 
laudenhaart Adv.: «zum Steinerweichen» — in der Ra. l. kräischen.
 
Laudert M.: «Glöckner».
 
Laudes (wie Latein) Plur. tant. — 't as Déngscht mat (ouni) L. (ein Totenamt mit (ohne) Laudes) — s. Doudevesper sub 2).
 
Lauee (lok. Metzert bei Arlon, belg. Prov. Luxemburg) M.: «Müßiggänger, arbeitsscheuer Mensch».
 
Lauer F.: 1) «Lauer, Hinterhalt» (bes. mit Bezug auf Wilderer) — op d'L. goën — e läit op der L., wéi d'Kaz op d'Maus; 2) «Kreis beim Knickerspiel» (innerhalb dessen keiner der Spieler seinen Knicker bringen darf, sonst ist er kräps — s. Kräps).
 
laueren intr. Verb.: 1) «lauern, auf der Lauer sein» (von Jägern); 2) «auf jem., auf eine Gelegenheit warten» — en huet gelauert bis d'Paart opgoung, du war e fort — e lauert nëmmen drop, datt een eng Dommhät seet — en huet nëmme jhust dorop gelauert, fir dech z'erwëschen.
 
Lauer-mann (lok. etwa Consthum) -schëtz M.: «Wilderer» — dafür meist Braconnier (s. d.).
 
Laukes s. Lukas.
 
Lauk(e)s männlicher Vorname «Lukes»; Lauk(e)sdag M.: «St. Lukastag am 18. Oktober».
 
Lauks- (s. a. unter Luks) -maart M.: «Lukasmarkt»; -mass F.: «Messe zu Ehren des hl. Lukas» — Wetterregel: L., Wanter gewass.
 
Laum (lokal) M.: «Schreinerleim» — s. Läim.
 
Laun (kurz) F.: «Laune» — en as haut (bei) gudder, (schlechter, nidderträchteger) L. — ech wëll nët sénger L. no danzen — wann et sénge Laune soll nogoën, da kann et schéi gin.
 
launeg Adj.: «launisch».
 
launksen (Redingen) intr. Verb.: «ächzen, sich ächzend nach etwas sehnen».
 
Laus (Pl. Lais, s. d.) F.: 1) «Laus» — (an der Mosel auch für Reblaus) — Raa. eppes am Grapp hu wéi de Biedelmann d'L. (einer Sache sicher sein) — wann eng hongreg L. bäisst, [Bd. 3, S. 20] da bäisst se haart (béis) — ellipt. wann eng hongreg L. sat gët (verächtl. wenn Menschen aus ihren ärmlichen Verhältnissen herauskommen, werden sie anspruchsvoll und kleinlich) — eng Laus vernennt déi aner Lausmudder (Lausputsch — sie werfen sich gegenseitig ihre schlechten Eigenschaften vor) — deen huet allerhand Lais am Pelz (befindet sich in einer schwierigen Lage, hat hartnäckige Gegner) — Lais knécken (mit dem Daumennagel totdrücken) — en as esou onroueg wéi eng L. op engem Roff — e mécht sech wéi d'L. um Roff (er ziert sich, macht sich wichtig) — e kuckt dra wéi eng krank L. (sieht verdrießlich aus, drein) — e weess sech ze verstelle (ze maache) wéi eng L. op enger Happstaang — e säift, datt d'Lais em um Kapp baschten — d'Lais maachen e Säl an zéien de Lauspitsch an d'Waasser (zu Kindern als Warnung vor Läusen) — Kinderreim: do as eng Laus, déi baut en Haus / do as eng Méck, déi baut eng Bréck (s. d.) / do as eng Flou, déi kënnt esou (man kitzelt dabei das Kind auf der Stirne, dann auf der Nase, dann unter dem Kinn) — Folkl. (belegt zu Heinerscheid d'Lais verbrennen — nach dem Hochzeitsmahl werden d'Lais verbrannt; man zündet beim Haus am Päsch etwas Stroh an und das Brautpaar muß über dieses Feuer springen; ihm folgt die übrige Hochzeitsgesellschaft. Beim Überspringen tritt nun jemand absichtlich in das Feuer, so daß Funken u. Asche aufwirbeln); 2) übtr. (verächtl.) «armseliger, hinterlistiger, liederlicher, (auch) schwächlicher Mensch» — sou eng L. geet ee wäit a breet nët méi sichen — déi L. — L., wou as däi Kamp? (wenn ein minderwertiger Mensch groß tut) — cf. Kap I — Zussetz.: Aangscht-, Bicher-, Blat-, Fiels-, Hénger-, Kläder-, Mënsche-, Päerds-, Rief-, Schlof-, Schwéngs-, Wandlaus (s. d.).
 
Laus-/laus- (s. a. die Komp. unter Lais) -aangel M.: «treuloser Mensch»; -beidel M.: a. «energieloser, verächtlicher Mensch»; b. «kleiner Schlingel»; c. (Nösl.) «Querulant»; -bengel, -bouf M.: «Lausbube, Spitzbube» — dat sin esou Lausbouwen; -bouweg Adj.: «laus-, spitzbübisch»; -bouwegkät, -keet, -bouwerei F.: «Ungezogenheit junger Burschen»; -bouwegeschicht F.: «Lausbubengeschichte»; -bouwegesiicht N.; -däiwel M.: «verächtlicher Mensch»; -hond M.: «verächtlicher Mensch»; -jong M.: «Lausbube»; -kärel M.: 1) «gemeiner Mensch» — dafür auch: Laustibi; 2) «Schwächling»; -männchen M. s. -hond; -mudder F.: «gemeiner, schmutziger Mensch»; -pitsch M.: «Kind, das den Kopf voll Läuse hat» — s. Laus sub 1); -tibi M. s. -kärel sub 1); -zippel M.: 1) «gemeiner Mensch»; 2) «ungezogener, lügnerischer, unredlicher Gassenbube».
 
lauscheg s. luusseg.
 
lauschtereg Adj.: 1) «zum Horchen geneigt» — e lauschterege Bouf; 2) dafür auch lauschteg — «heimelig, traulich» — eng l. Plaz am Bësch.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut