LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Longefaul bis Loschtbarkät, -keet (Bd. 3, Sp. 60a bis 61b)
 
-faul Adj.: «tuberkulös» (von Kühen); -failzecht F.: «Lungenfäule»; -gaarz M. s. Gaarz; -krank Adj.: «lungenkrank»; -krankhät, -heet F.: 1) «Lungenkrankheit» (überhaupt); 2) «Schwindsucht» — Volksmediz.: als probates Mittel für Brustkranke galt eine getrocknete, im Mörser zerstampfte Fuchslunge (u. die rote Wegschnecke), die den Kranken eingegeben wurde; -kraut N.: 1) «gebräuchliches Lungenkraut» (Pulmonaria officinalis); 2) «Lungenflechte» (Sticta pulmonaria); 3) «Andorn» (Marrubium vulgare) — s. Hälriefkraut; -kränkt F. s. Longekrankhät; -kriips M.: «Lungenkrebs»; -päif F.: «Lungenröhre» (Bronche); -päifer M.: «Keucher» (von Mensch und Tier); -pëffer M.: «engbrüstiges Pferd» — s. sub Päerd; -téi M.: 1) «Tee, welcher gegen Lungenkrankheiten gebraucht wird»; 2) «gemeiner Andorn» (Marrubium vulgare) — s. Longekraut sub 3).
 
longeren (lok. lungeren) intr. Verb.: «lungern».
 
Longerbatti M.: «Müßiggänger» (Zusatzwort kann mit dem Rufnamen ändern).
 
Longeron (wie frz.) M.: «Streckbalken» (zum Verbauen des Gebirges im Erzbergbau) — cf. Logeron.
 
Longkaulemännchen (lok.) M.: «Sagengestalt» (Grevenmacher) — cf. GREDT Sagenschatz II. Aufl. Nr. 258.
 
Lonkech ON.: 1) «Longwy» — Stadt in Nordostfrankreich — Dépt. Meurthe et Mos. — d'Lonkécher Strooss (im Luxemburgischen); 2) «Longuich» — Reg.-Bez. Trier.
 
Longsdrëf, Longsdërf ON.: «Longsdorf» — Gem. Fouhren, Kant. Vianden — 179.
 
Lonnekär M. — s. Léinhecker.
 
Lont F.: «Lunte».
 
loossen (Echt., Osten lossen — Part. Prät. gelooss(t) — Ind. Präs. du léiss, hie léisst — Imper. 1. Pers. Pl. loosse mer, lo' mer, Echt. lote mer, Nösl. 1. Pers. Sing. latt, latte mer (alt) — Ind. Prät. Nösl. ich luss — Konj. Prät. ech léiss, Echt., Nösl. ich liss, Echt. auch ich liet) trans/refl. Verb.: «lassen» — im bes. a. trans. Verb.: 1) «bestehen lassen, nicht ändern» — looss em séng Fräd, säi Pläséierchen — mer mussen em de Wëll l. — ech léiss et nët derbäi (z. B. bei einem Gerichtsurteil, ich würde Berufung einlegen) — looss jiddwerä, wat en as, da bleifs de, wat s de bas (laß jeden nach seinem Belieben leben, dann läßt man dich auch ungeschoren) — looss jiddwer Déierche säi Pläséierchen (jedem Tierchen sein Pläsierchen); 2) «belassen» — looss dat Buch leien — looss e goën, lafen — looss mech a Fridd — hätts de mech gelooss, wou ech war (sagt manche Jungverheiratete bei einem Ehezwist) — latt gon, latt gon (Nösl. lok.: danke, die Sache ist in Ordnung) — ech loossen e goë fir dat, wat en as (ich halte nicht viel von ihm) — e liss mich nët mat Ru a wann ich na mi wi rose giff (Nösl.); 3) «unterlassen, von etwas abstehen» — wann deen d'Saufen nët léisst, da geet en d'Baach an — hie muss dat Gripse l. — looss der déi Naupe vergoën — looss d'Fanger dervun! — looss dat sin (unwillig) — zu jem. der zahlen möchte: looss(t) (dat) sin, ech huelen et mat virun — e kann et nët l. (nicht lassen); 4) «verlassen» [Bd. 3, S. 61] — e kann dat Meedche nët l. — e kann et einfach nët l.; 5) «(be)- stehen lassen, übrig lassen, zurücklassen» — hie léisst kä gudde Fuedem un em (so hechelt er ihn durch) — Reim: du bas wéi eise Klos, deen huet d'Fleesch gefriess, an d'Schanke gelooss — e léisst näischt um Teller (er ißt alles, läßt nichts übrig) — en huet alles um Teller gelooss (nichts gegessen); 6) mit Infinitiv a. «veranlassen, bewirken» — ech hun em dat brénge, soë, maache loossen (gelooss — ihm bringen, sagen, machen lassen) — en huet ä fuere loossen (ä gelooss — einen Bauchwind streichen lassen) — looss de Féchse wëschen (heraus damit, nun los!) — looss der eppes soen (lasse dich beraten); b) «zulassen, nicht hindern» — ech hun en alt schwätze gelooss (loossen) — ech hun e lafe l. (cf. sub 2); c. refl.: e léisst sech et eppes kaschten (scheut keine Ausgaben) — en huet sech nët huele gelooss (hat sich nicht lumpen lassen) — cf. lompe l. — dat léisst sech héieren — dat do léisst sech iessen (ist gut) — dat loossen ech mer nët (betont) gefalen (nicht bieten) — dat léisst sech maachen (ist möglich, läßt sich durchführen) — dat Meedche léisst sech (prostituiert sich) — ech hu mer soe gelooss (es ist mir hinterbracht worden) — hie léisst sech goën, kommen (er läßt sich gehen, auch: er verlottert); 7) «sich senken» déi Mauer léisst sech — d'Dir huet sech gelooss; 8) in mannigf., mehr oder weniger fester Verbindung mit Präpositionen und Adverbien, so z. B.: aloossen, ausloossen, bäiloossen, dervu l., druloossen, ënnerloossen, entloossen, erausloossen, verloossen, hannerloossen, iwwerloossen, oploossen, Rescht l., uloossen, zouloossen.
 
lopeg s. lokeg.
 
Lorbër M. s. Lolbër.
 
Lorblumm F.: «gelbe Narzisse» (Narcissus pseudonarcissus) — (lok. so bezeichnet, weil sie im Talgrund genannt Lor bei Lellingen wächst).
 
Lorenz, Luerenz (Ton 1) männlicher Vorname: «Lorenz» — Wetterregel: zënt Lorenz (Ton 2, wegen des Reims), (mécht) eng Saang oder eng Strenz (St. Lorenztag, 10. August, bringt eine sengende Hitze oder eine längere Regenzeit).
 
Lorenzweiler s. Luerenzweiler.
 
lorgnéieren trans. Verb.: «mit der Lorgnette (verstohlen) betrachten».
 
Lorgnette (wie frz., doch Ton 1) F.: «Augenglas» — cf. Face-à-main.
 
Lorgnon (wie frz., doch Ton 1) M.: «Kneifer, Zwicker» — dafür auch Pince-nez (s. d.).
 
Lori, Laure (wie frz.), Loorchen weibl. Vorname: «Laura».
 
Laurier-rose (wie frz.), Lorjërous M.: «Oleander».
 
Laurier-cerise (wie frz., Ton 1 und 5), Lorjës-seriiss, -zeriiss M.: «Kirschlorbeer».
 
Laurier-tin (wie frz., doch Ton 1 und 4), Lorjëti, Lorëti M.: «Bastardlorbeer» (Viburnum tinus).
 
lorren trans. Verb.: «Rebstöcke entlauben» (Wb. 06) — cf. lowen.
 
Lorri M.: «Feldbahnwagen» — engl. lorry — s. Buggi.
 
Loscht (Ösl. u. Ost. Lost) F.: «Lust» — wie L. huet, dee soll sech mellen — ech hu keng L. fir mat ze spillen — do vergät engem d'L. Gutts ze dun — wéi en dat gesinn huet, as d'L. em vergaang — unwillig: 't as fir d'L. um Liewen ze verléieren! — huet der L. matzemaachen? (oft nur höfliche Einladung zum Mitessen, darauf z. B. die Antwort: merci, ech hu scho giess) — ech hu keng L. zu näischt — cf. Iddi.
 
Loschtbarkät, -keet F.: «Lustbarkeit» (Wb. 06).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut