LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Lont bis Lou- (Bd. 3, Sp. 60b bis 62a)
 
Lont F.: «Lunte».
 
loossen (Echt., Osten lossen — Part. Prät. gelooss(t) — Ind. Präs. du léiss, hie léisst — Imper. 1. Pers. Pl. loosse mer, lo' mer, Echt. lote mer, Nösl. 1. Pers. Sing. latt, latte mer (alt) — Ind. Prät. Nösl. ich luss — Konj. Prät. ech léiss, Echt., Nösl. ich liss, Echt. auch ich liet) trans/refl. Verb.: «lassen» — im bes. a. trans. Verb.: 1) «bestehen lassen, nicht ändern» — looss em séng Fräd, säi Pläséierchen — mer mussen em de Wëll l. — ech léiss et nët derbäi (z. B. bei einem Gerichtsurteil, ich würde Berufung einlegen) — looss jiddwerä, wat en as, da bleifs de, wat s de bas (laß jeden nach seinem Belieben leben, dann läßt man dich auch ungeschoren) — looss jiddwer Déierche säi Pläséierchen (jedem Tierchen sein Pläsierchen); 2) «belassen» — looss dat Buch leien — looss e goën, lafen — looss mech a Fridd — hätts de mech gelooss, wou ech war (sagt manche Jungverheiratete bei einem Ehezwist) — latt gon, latt gon (Nösl. lok.: danke, die Sache ist in Ordnung) — ech loossen e goë fir dat, wat en as (ich halte nicht viel von ihm) — e liss mich nët mat Ru a wann ich na mi wi rose giff (Nösl.); 3) «unterlassen, von etwas abstehen» — wann deen d'Saufen nët léisst, da geet en d'Baach an — hie muss dat Gripse l. — looss der déi Naupe vergoën — looss d'Fanger dervun! — looss dat sin (unwillig) — zu jem. der zahlen möchte: looss(t) (dat) sin, ech huelen et mat virun — e kann et nët l. (nicht lassen); 4) «verlassen» [Bd. 3, S. 61] — e kann dat Meedche nët l. — e kann et einfach nët l.; 5) «(be)- stehen lassen, übrig lassen, zurücklassen» — hie léisst kä gudde Fuedem un em (so hechelt er ihn durch) — Reim: du bas wéi eise Klos, deen huet d'Fleesch gefriess, an d'Schanke gelooss — e léisst näischt um Teller (er ißt alles, läßt nichts übrig) — en huet alles um Teller gelooss (nichts gegessen); 6) mit Infinitiv a. «veranlassen, bewirken» — ech hun em dat brénge, soë, maache loossen (gelooss — ihm bringen, sagen, machen lassen) — en huet ä fuere loossen (ä gelooss — einen Bauchwind streichen lassen) — looss de Féchse wëschen (heraus damit, nun los!) — looss der eppes soen (lasse dich beraten); b) «zulassen, nicht hindern» — ech hun en alt schwätze gelooss (loossen) — ech hun e lafe l. (cf. sub 2); c. refl.: e léisst sech et eppes kaschten (scheut keine Ausgaben) — en huet sech nët huele gelooss (hat sich nicht lumpen lassen) — cf. lompe l. — dat léisst sech héieren — dat do léisst sech iessen (ist gut) — dat loossen ech mer nët (betont) gefalen (nicht bieten) — dat léisst sech maachen (ist möglich, läßt sich durchführen) — dat Meedche léisst sech (prostituiert sich) — ech hu mer soe gelooss (es ist mir hinterbracht worden) — hie léisst sech goën, kommen (er läßt sich gehen, auch: er verlottert); 7) «sich senken» déi Mauer léisst sech — d'Dir huet sech gelooss; 8) in mannigf., mehr oder weniger fester Verbindung mit Präpositionen und Adverbien, so z. B.: aloossen, ausloossen, bäiloossen, dervu l., druloossen, ënnerloossen, entloossen, erausloossen, verloossen, hannerloossen, iwwerloossen, oploossen, Rescht l., uloossen, zouloossen.
 
lopeg s. lokeg.
 
Lorbër M. s. Lolbër.
 
Lorblumm F.: «gelbe Narzisse» (Narcissus pseudonarcissus) — (lok. so bezeichnet, weil sie im Talgrund genannt Lor bei Lellingen wächst).
 
Lorenz, Luerenz (Ton 1) männlicher Vorname: «Lorenz» — Wetterregel: zënt Lorenz (Ton 2, wegen des Reims), (mécht) eng Saang oder eng Strenz (St. Lorenztag, 10. August, bringt eine sengende Hitze oder eine längere Regenzeit).
 
Lorenzweiler s. Luerenzweiler.
 
lorgnéieren trans. Verb.: «mit der Lorgnette (verstohlen) betrachten».
 
Lorgnette (wie frz., doch Ton 1) F.: «Augenglas» — cf. Face-à-main.
 
Lorgnon (wie frz., doch Ton 1) M.: «Kneifer, Zwicker» — dafür auch Pince-nez (s. d.).
 
Lori, Laure (wie frz.), Loorchen weibl. Vorname: «Laura».
 
Laurier-rose (wie frz.), Lorjërous M.: «Oleander».
 
Laurier-cerise (wie frz., Ton 1 und 5), Lorjës-seriiss, -zeriiss M.: «Kirschlorbeer».
 
Laurier-tin (wie frz., doch Ton 1 und 4), Lorjëti, Lorëti M.: «Bastardlorbeer» (Viburnum tinus).
 
lorren trans. Verb.: «Rebstöcke entlauben» (Wb. 06) — cf. lowen.
 
Lorri M.: «Feldbahnwagen» — engl. lorry — s. Buggi.
 
Loscht (Ösl. u. Ost. Lost) F.: «Lust» — wie L. huet, dee soll sech mellen — ech hu keng L. fir mat ze spillen — do vergät engem d'L. Gutts ze dun — wéi en dat gesinn huet, as d'L. em vergaang — unwillig: 't as fir d'L. um Liewen ze verléieren! — huet der L. matzemaachen? (oft nur höfliche Einladung zum Mitessen, darauf z. B. die Antwort: merci, ech hu scho giess) — ech hu keng L. zu näischt — cf. Iddi.
 
Loschtbarkät, -keet F.: «Lustbarkeit» (Wb. 06).
 
Loschthaus (lok. Echt.) N.: «Gartenhaus» (gehörte früher zur Benediktinerabtei).
 
Loschtrees (lok. Nösl. Lostréis) F.: (eigtl.) «Lustreise», (Ferienreise).
 
Loseg ON.: «Losingen» (Ortschaft in der belg. Provinz Luxemburg, bei Bastnach, frz. Losange).
 
loten, eloten s. lo.
 
Lotioun, Lossioun F.: «(Einreibung mit) Haar-, Gesichtswasser».
 
Lotissement (Ton 4) M.: «abgesteckter Teil eines größeren Areals» — si hun d'Lotissementer ofgestach.
 
Lottchen 1) (lok. Lott) a. weiblicher Vorname «Charlotte» s. Lotti; b. «Pferde- und Kuhname»; 2) N.: a. «junges, leichtsinniges Frauenzimmer» — Ra.: voll wéi L. (sehr betrunken); b. (pej.): «deutsches Mädchen»; 3) N. s. Hauwekapp sub 1).
 
Lotterfaass, Latterfaass (Nösl.), Lotterdëppchen (lok. Consthum), Latterhar N. s. Kächer I sub 1).
 
Lott(e)ri (Ton 3) F.: «Lotterie» — mam Bestueden as et wéi an enger L., 't setzt ee mat Freeden an, ma meescht verspillt een den Asaz — hues d'an der L. gewonn? (zu jem. der besonders freigebig war) — 't mengt een, si hätten an der L. gewonn, sou geheien [Bd. 3, S. 62] se d'Geld dorëmmer — mengs de, ech hätt méng Been an der L. gewonn? (zu jem. der um verschiedene Handreichungen bittet, zu denen oft dieselben Gänge unnützerweise wiederholt werden müssen) — 't as eng L. (eine sehr unsichere Sache).
 
Lotterisbilljee M.: «Lotterielos».
 
Lotteri(s)lous N.: «Lotterielos».
 
Lottert ON.: «Lottert» — belgische Provinz Luxemburg — B 30.
 
Lotti weiblicher Vorname, Kurzform für Charlotte (s. d.) — cf. Lottchen.
 
Lottréngen (Ton 1) N.: «Lothringen» — auch: Lo(u)tréngen, Lorraine (wie frz., Ton 1).
 
Lottrénger (Ton 1), Loutrénger M.: «Lothringer, Einwohner Lothringens» — d'L. hun hiren Dag och an der Oktav (s. d.) — haut kommen d'L. (heute pilgern die L.).
 
lottréngesch Adj.: «lothringisch» — en huet e lottréngescht Meedche bestued (lothringisches Mädchen geheiratet) — auch substantivisch (als geographisches Gebiet) — am Lottréngeschen do iwwer (in Lothringen) — mir ware bis an d'Lottréngescht en Tur maachen.
 
Lou I F. s. Lau I.
 
Lou II (Nösl., Osten Lu) F.: 1) «Eichenrinde» — d'Rëmp (Rinde des Eichenstammes, s. Romp), d'Kaalwer (s. d. I sub 1) an d'Jénke(n) (letzteres veraltet) — nicht ausgewachsene Eichensprossen = Kaalwer I sub 2) sin dräi Zorte L. — d'L. as nach nët schlësseg (läßt sich noch nicht schälen) — d'L. geet nët (es besteht kein Absatz für Lohe, auch lok.: die Eichenrinde löst sich noch nicht) — d'L. gët geschlass — s. schläissen; 2) «Gerberlohe» — d'L. as gur (richtig [gar] zum Bereiten des Leders).
 
Lou- / lou-

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut