LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Meber, Membre bis Mengechen, Mengecht (Bd. 3, Sp. 132b bis 133b)
 
Meber, Membre (wie frz. — Pl. Mebren) M.: «Mitglied» — wéivill Mebren huet äre Club? — hien as M. an eiser Gesellschaft — cf. Mitglied — Zussetz.: Éieremeber.
 
Meber(s)- -geld N.: «Mitgliedsbeitrag»; -kaart F.: «Mitgliedskarte»; -schaaft F.: «Mitgliedschaft».
 
Mebren Pl. — s. Mobren.
 
Mëmmel M. — s. Mëllem II.
 
mëmmelen intr./trans. Verb.: 1) «tuscheln, heimlich flüstern» — wat huet dir do ze m.? — dafür auch: mummelen — Abl.: Gemëmmel(s), Gemëmpels N.: «Geraune, Getuschel» — de Judd haasst d'G.; 2) «zahnlos kauen» — dafür auch: mommelen — Abl.: Gemëmmels N.
 
Mémoire I (wie frz., Ton: 1 oder 2), Mëmuar, Memor F.: 1) «Gedächtnis» — de Jong huet keng M. — en huet weder Gääscht nach Memor (er ist ein Einfaltspinsel) — s. Verhalt — dazu: mémoréieren trans. Verb.: «memorieren».
 
Mémoire II (wie frz., Ton: 1) M.: 1) «Honorarrechnung der Ärzte, Advokaten»; 2) «Denkschrift».
 
Memorial (Ton: 4) M.: «Memorial» (offizielles luxemburgisches Gesetzesund Ankündigungsblatt).
 
mëmperlech Adj.: «großjährig» (Wb. 06).
 
Menace (wie frz.), Menass (Pl. Menassen) F.: «Drohung» — dazu: [Bd. 3, S. 133] menasséieren trans. Verb.: «bedrohen» — s. dräen I.
 
Ménage (wie frz.), Mënaasch M.: 1) «Haushalt» — dat as e gelungene M. (komische Haushaltung) — dazu (oft iron.): Chef de M. M.: «Haushaltsvorstand»; 2) (Mil.) «Soldatenküchen-Etat»; 3) «Haushaltungsabteilung eines Mädchenpensionates» — dat Meedchen as am M.
 
menajhéieren trans./refl. Verb.: «schonen» — du brauchs deen nët ze m. — dazu: Menajhement M.: «Schonung» (bes. im Pl. Menajhementer) — dee muss ee mat allerhand Menajhementer behandelen (äußerst schonend).
 
Menajherie F.: 1) a. «Menagerie» (Tierschau) — du gehéiers an eng M. (zu einem wilden oder unordentlichen Kind); b. übtr.: «Läuse» — deen huet eng ganz M. om Kapp; 2) übtr.: «Kinderschar» — en huet eng schéi M. — du koum e mat der ganzer M. (mit Kind und Kegel).
 
Mënch, Minch M.: «Steinpilz» — dafür auch: Häreschwamp.
 
Mëndchen, Mënnchen (Dim. zu: Mond — s. d. — Ammenspr.: Mënni) M.: 1) «Mündchen» — Ra.: de spatze M. maachen (wählerisch sein beim Essen) — dem Kueder wollt ech Hunneg, ech wollt em Bire gin, hie mouch de spatze M.: et misst eng Mais-che sin (R V 11); 2) «Küßchen» — da gëf der Tata e M. (zum Kleinkind) — spaßh.: gëf dem Monni e Mënni, lo as et nach keng Sënni; 3) «Schneppe» (Schnabel an Gefäßen, verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten).
 
mëndchesgeriecht Adj.: «mundgerecht» — s. mond(s)gerie(ch)t.
 
mëndchesmooss, mënnchesmooss Adj.: «mundgerecht» — auch: mond(s)geriecht(t).
 
mëndéideg Adj. — s. mäindéideg.
 
mëndlech Adj./Adv.: «mündlich» — mir man dat do m. an d'Rei (regeln es mündlich) — maach et nët m., looss der et schrëftlech gin — e mëndlechen Examen — eng m. Uerder (Befehl) — substantiv.: de Stodent as am Mëndlechen durechgefall — ech gin haut an d'Mëndlecht.
 
méng Poss. Pron. — s. mäin — Ra.: déi méng, déi féng (meine Kinder sind die besten).
 
méngerliewen, -liewechen Adv.: «jemals» (meiner Lebtag) — dat do hun ech m. nach nët gesinn — cf. Liefdo, Lebdag.
 
méngersäits Adv.: «meinerseits».
 
méngersechss. meinersechs.
 
méngerwärregs. mäiwärreg.
 
méngesdeelss. méngetha(a)lwen.
 
méngesgläichen Pron.: «meinesgleichen».
 
ménget-ha(a)lwen, -ha(a)lwer, -weën, -wéi(g)en, -wegen Adv.: «meinetwegen».
 
Meng (selten) I F.: «Menge» — di M. an di Mass (Überfluß).
 
Meng II F.: «irrige Meinung» (Kinderspr.) — dat as nëmmen esou eng M. vun dir, du bas gewëss hongereg (Mutter zum Kind, das etwas zu essen haben möchte) — da bleif alt bei dénger M.!
 
Mengechen, Mengecht (Nösl.: Méngjen) F. — s. Mänung.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut