LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Mops bis morsch (Bd. 3, Sp. 169a bis 170a)
 
Mops M.: 1) «Mops» (Hunderasse); 2) (lok.: Ösling) «Mop» — s. d. Vor.
 
mopsen Verb. 1) trans.: «heimlich entwenden»; 2) refl.: «sich langweilen» — dazu: mopseg Adj. — wat wor dat m. (langweilig).
 
Moraas(ch)t, Moras(s) M.: «Morast».
 
moraasseg, moraschteg Adj.: «sumpfig, morastig».
 
Moral F.: 1) «Moral, Sittenlehre»; 2) «Sittlichkeit, Anstand» — wou bleift do d'M.? — 't as keng M. méi ënner de Leiden — en hëlt et nët esou genä mat der M. — d'M. geet fleten, as bei der Däiwel — du hues gutt M. priedegen, 't geet dir näischt of; 3) «Lehre, Nutzanwendung» — d'M. vun der Geschicht; 4) (Sportspr.) F. und M.: «Kampfgeist» (wie frz.: le moral) — wéi den éischte Gol gefall wor, du wor d' (de) M. fort.
 
Moralpriedeger M.: «Moralprediger».
 
Moralpriedegt F.: 1) «Moralpredigt»; 2) «Gardinenpredigt, Strafrede» — wat huet eist Kätt mer de Muergen eng M. gehalen, well ech hënt esou spéit erakomm sin — cf. Lewitten.
 
moralesch Adj.: «anständig» — as dat nach m.?
 
Moraleschen M.: «moralischer Katzenjammer».
 
Moras(s) M. — s. Moraas(ch)t.
 
Morbech ON.: «Marvie» — Dorf der belgischen Provinz Luxembourg, Kanton Bastogne.
 
Morbiljong, Morpeljong, Morpillong (meist Pl.) M.: a. «kleiner Schuhnagel» (Schusterspr.); b. «Nagel mit rundem Kopf» (Sattlerspr.).
 
morbleus. mordéngs.
 
Mo(o)rd, Muerd M.: «Mord» — Ra.: et geet (wéi) op M. an Doudschlag — dat do gët M. an Doudschlag (Totschlag).
 
Mo(o)rds- -aarbecht F.: «schwere Arbeit»; -affär F.: «Staatsaffäre»; -geschrä N.: «Mordsgeschrei, lautes Schreien»; -kärel M.: «Mordskerl»; -krääsch, -kreesch M. — s. -geschrä — wat huet e M. gedun; -spektakel M.: «großer Lärm, viel Geschrei».
 
Mordang M.: «Eisenmundstück des Zaumes» — cf. Gebëss sub 3.
 
Mordant (wie frz., Ton: 1) M.: 1) «Beizmittel» (in der Tuch- und Handschuhfabrikation gebraucht); 2) «Bronze-Unterdruckfarbe» (Druckerspr.).
 
Mordax M.: 1) «Stahlzapfen, Stollen an Hufeisen um das Ausgleiten zu verhindern» — s. Äisnol, stéilen; 2) (lok.) «Hund, Köter» — et wor esou e M. vir am Haff.
 
mordéideg Adj.: «greulich» (Wb. 06) — cf. mäindéideg.
 
mordéngs. mordjëft, mordjëfte-kiedel, -kap, mordjënn, -jëss, -jabel, -jippel, -schenikel, monsjëft (alle Wörter mit -dhaben [Bd. 3, S. 170] auch -t-) Interj. (Ausruf, Fluchwort): «zum Henker, zum Teufel, zum Kuckuck» — mordjëft nët nach! — o mortjabel a keen Enn! — als Adj. gebraucht: do muss een awer e mordjëften Iesel sin! — sou e mortjëssen Iesel vun engem Mënsch! — sou e mortjëfte Kärel! — e mécht (e) mordjësse(ge) Spektakel — als Adv.: 't as mordjëfte kal — substantiv.: en huet den Hutt op de (à la) Mordjëss (den Hut schief, keck über einem Ohr) — en as op de Mordjëss geklät — beim Kegelspiel: spill op de M.! (alles oder nichts!) — si spillen op de Mordjëss (sie spielen keck und verwegen, setzen alles auf eine Karte) — hei geet alles op de Mordjëss (hier geht es ums Ganze).
 
mordsméisseg Adj./Adv.: «mordsmäßig, fürchterlich» — e mordsméissege Kaméidi — e mordsméissegen Honger.
 
mordikus Adv.: «steif und fest» — hie behaapt m. et wir esou.
 
Morell F.: «Schattenmorelle» — cf. Marell, Mirabell.
 
Morellentaart F.: «Torte mit Schattenmorellen als Belag».
 
Mores (lok.: Komores) — in der Ra.: ech wäerd dech M. léieren.
 
Morgue (wie frz.) F.: «Leichenhaus».
 
Moritat, Mortat F.: «Moritat» (Moritaten wurden früher häufig auf Kirmessen gesungen) — hei sangen s'eng M. (Dicks — Kirmesgäscht).
 
Moritz, Maurice (wie frz., Ton: 1) männlicher Vorname: «Moritz» — dafür auch: Morri, Murri.
 
morous (Ton: 2) Adj.: «mürrisch, unfreundlich» — frz. morose.
 
Morphine (wie frz.) F., Morphium M. — wie hd.
 
Morrel M.: 1) «großes Stück» — Ra.: jidderee muss sech am Liewe säi M. erofgarrelen — ech hu mer e M. Brout geschnidden — schneid mer e M. Ham — Jongen, 't gët Morrelen (die Arbeit geht in großen Stücken vor sich, auch: es wird viel Arbeit geben); 2) (lok.: Nösl.) «Vogelmiere» — cf. Muddel sub 3, Vulleseemchen.
 
Morri M.: 1) «Straßenkot, Straßenschmutz, Rückstand nach Überschwemmungen» — 't as elauter Schmorri a M.; 2) «Kaffeesatz» — s. Mar; 3) «Pfeife mit Sabberfaß»; 4) Variante zu: Moritz (s. d.); 5) «Pferdename» (für schwarzes Pferd) — en ale M. (altersschwaches Pferd).
 
morsch Adj.: 1) «mürrisch, unfreundlich» — en as ewell eng Zäit esou m. mat engem — deen huet eng m. Kuck (düsteres Aussehen); 2) (lok.) «mürbe» — dafür meist: mierf (s. d.); 3) «morsch» — dafür meist: vermuerscht, vermuurscht (s. d.).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut