LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Naturalist bis Näischnotzegkät, -keet (Bd. 3, Sp. 197a bis 199a)
 
Naturalist M.: 1) «Naturfreund» — Pl.: d' Naturalisten «die Mitglieder der Lux. Gesellschaft der Naturfreunde, nach dem Namen der Gesellschaft: Société des Naturalistes Luxembourgeois, auch als Fauna bekannt»; 2) «Ausstopfer von Tierbälgen».
 
Naturell, Naturel (wie frz.) M.: «Gemütsart, Eigenart».
 
naturellement (wie frz., Ton: 3 oder 5) Adv.: «gewiß» — spaßh.: naturelle-mirabellement, naturablement (Aussprache wie frz.).
 
nau, nou lok. Var. (Mosel, Sauer) zu: nu(n) (s. d.) — Echt.: nau, dau (jetzt kommst du an die Reihe, jetzt ist es an dir).
 
Nauder, Nädder (lok. z. B. Feulen) M. — agglutinierte Form aus: den Auder (s. d.).
 
Nauzen (lok.: Vianden), Nouzen, Nunzen (lok. Gilsdorf: Nuzzelen) Plur. tant.: «Fastnachtsgebäck» (der Teig wird mit einem Löffel aus der Masse geschöpft und ins heiße Fett gelegt) — cf. Nonnefascht.
 
Naup (meist Pl. Naupen, Echt.: Noup) F.: 1) a. «Laune, Grille» — wann s de mol an d'Welt kënns, verginn der déi Naupe fir de Leit erëm ze baupsen an ze motzen — déi Naupen hätt ech him nët zougetraut — wann e séng N. huet (seine gute Laune), as (gutt) mat em ze gewäerden — d'Päerd hun hir Naupen ewéi d'Leit — d'Wieder huet och alt séng Naupen; b. «(schlimme) Neigung» — du hues (et as) keng gutt N. an (un) der — d'Leit hun alt esou allerhand Naupen — wann de Sëffer d'Naupe kritt, as en nët ze halen — en huet droleg, geféierlech Naupen — wann d'Vullen sech zéngmol raupen, si bleiwen dach bei hire Naupen (Dicks: Allerhant) — ähnliche Ra.: de Wollef verléiert séng (schëtt d') Hoer, ower nët séng Naupen — soll hien där Naupen hun? (Neigung zu (andern) Frauen); c. «geschlechtlicher Drang, Geschlechtstrieb» — Ra.: wann eiser Herrgott engem d'Kraaft hëlt, da soll en engem och d'Naupen huelen — mäi léiwen Alen, wann s de keng Naupe méi hues, da begëff dech (un d'Stierwen); 2) «Schwierigkeit, Tücke des Objekts» — esou eppes, dat huet séng Naupen (das bietet Schwierigkeiten).
 
naupeg (lok. Echt.: naupleg) Adj.: «launenhaft» — a wann ech elo nach n. wär a (an ech) siet nän? (und ich nein sagte).
 
nawell (Echt.: noawell — Ton: 2, noawel — Ton: 1) — s. nach ewell.
 
Navette (wie frz., Ton: 1) F.: 1) «das Hin- und Herwechseln am Arbeitsplatz oder zwischen Arbeits- und Wohnplatz» — lok.: si mécht d'N. (von einer Frau gesagt, die gaßauf [Bd. 3, S. 198] gaßab klatschen geht); 2) «das Ablösen der Militärposten»; 3) «Pendelverkehr» — den Tram huet d'N. gemaacht wéi d'Strooss opgerass wor.
 
Naz I männlicher Vorname: «Ignaz» s. — Ignaz.
 
Naz II (Dim. Näiz(ch)en) F.: 1) «Narbe» — cf. Läinzeechen, Naarb; 2) a. «Absprung, dünner Riß, Delle an Tonwaren»; b. «Delle an Obst»; c. «Delle, welche der drehende Kreisel hervorbringt»; 3) «Schlag» (meist im Pl.) — do hu mer ferm Nazen ausgedeelt (da haben wir wackere Schläge ausgeteilt) — cf. Téitsch.
 
nazen trans. Verb.: «schrammen» (Druckerspr.).
 
nä, nee Adj.: «genau, knapp» — mat näer Nout si mer dervu komm (mit knapper Not); 2) «knauserig, karg, geizig» — Ra.: nä maarten (s. d.) a richteg bezuelen — cf. g(e)nä, kuereg, nälech.
 
nächst (nεkst — Neol. — Superl. zu no I — s. d.) Adj./Adv. — wie hd. — déi n. Woch, Geleënheet — nächsten Dënschteg — dat n. — am nächsten — dat nächstbescht (nächstbeste) — dazu: Nächsten M.; Nächsteléif N.
 
Näerden ON.: «Nördingen» — Gemeinde Beckerich, Kanton Redingen — 295.
 
Näertreg (lok.: Nietreg — Ga) ON.: «Nörtringen» — Gemeinde Winseler, Kanton Wiltz — 82.
 
Näerzéng(en) ON.: «Nörtzingen» — Gemeinde Bettemburg, Kanton Esch-Alz. — 506.
 
Näid (cf. Ltb. 68) M.: «Neid» — Spw.: N. mécht Sträit — Raa.: den N. frësst un de Leiden wéi de Rascht um Eisen — den N. frësst sein ägenen Här — Ausruf: du léiwe(r), léiwecher N. (ja, der liebe Neid) — ja! wann dee léiwe N. nët wir — e bascht, platzt, vreckt bal, en as giel vun N. — den N. frësst en — den N. bréngt e bal ëm — den N. kuckt em zu den Aen eraus — 't as (de) puren (boren) N., deen aus der schwätzt — aus purem N. a soss näischt, hues de mer dat ugedon — si sollen dat gesinn a wann se vun N. platzen — looss de Leiden hiren N. — awer dat muss den N. him loossen (e kann eppes) — Zussetz.: Fotze-, Vullenäid (geschlechtlich betonte Eifersucht — euphem.: dees Näid) — cf. Nascht II.
 
Näid- -aangel, -aasch, -hammel M.: «neidischer Mensch»; -mauer F.: «Trennungsmauer, die dem Nachbarn die Sicht versperrt und zu Streitigkeiten führt»; -nol M. — s. -wuerzel; -quak M. — s. -aangel; -vull M. — s. -aangel — Ra.: all Vulle stierwen, nëmmen d'Näidvullen nët; -wuerzel F.: 1) «Niednagel» — äm e Grapp Näidwuerzelen ausroppen (Du); 2) übtr.: «schmaler, unbenutzbarer Bodenstreifen zwischen zwei Grundstücken, der zu Streitigkeiten Anlaß geben kann».
 
näidsen (nεitsən) intr. Verb.: «neidisch und streitsüchtig sein» — dee Bouf huet ëmmer ze n., e ka kengem eppes vergonnen — d'Kanner hoa stéits ennerenän ze n. (Echt.)
 
Näidsen (nεitsən) ON.: «Neidhausen» — Gemeinde Hosingen, Kanton Clerf — 65.
 
Näineck M.: «eigensinniger Mensch».
 
näineckegs. néngeckeg.
 
Näip F.: 1) «Verbeugung, Verneigung» — eng Schottesch N. (Art Tanz mit Verbeugungen) — da maach emol eng schéin N. (Mutter zum Kind); 2) (Dim. Näipchen) «Schläfchen, Nickerchen» — eng N. halen — en as op der Näip(chen) — (er ist auf dem Punkte einzuschlafen, hält sein Mittagsschläfchen) — s. Nap.
 
näipen intr. Verb.: 1) «eine Verbeugung machen» — s. vernäipen; 2) «neigen» — de Bam näipt den Hiwwel erof (neigt den Hügel hinab); 3) «schlummern, einnicken» — an d'Giedel op der Siddel, déi souz ze n. do (ER. I 148) — léif Gefuedesch gitt der (scho) n.? (Vers aus einem Volkslied) — Zussetz.: an-, entnäipen (s. d.).
 
näipereg Adj.: «schläfrig» — d'Léini wor och n. an et konnt et nët verstoppen.
 
Näischnotz M.: «Nichtsnutz, Schlingel, Schelm» (Bed. hängt vom Ton ab) — entrüstet, verächtlich: sou e N.! — Mutter zärtlich zum Kleinkind: wou as da mäi klengen N.?
 
näisch(t)notz (Ton: 2) Adj.: 1) a. «nicht brauchbar, nicht verwendbar» — du bas awer zu (allem) n.; b) «minderwertig» (bes. von Tuchwaren) — de Wäin as n. (Berens, Kerfegsbloum) — deen Nol wor jo n.; 2) Adv.: «gepfuscht, unordentlich» — dat do as n. geschafft.
 
näischnotzeg (Ton: 1 od. 2) Adj./Adv.: 1) a. «nichtsnutzig, unehrlich» (meist Ton: 2) — dat as emol e näischnotzege Mënsch; b. «heimtückisch» — eng n. Kränkt, Wonn — et as esou n. [Bd. 3, S. 199] kal; 2) «schelmisch» (meist Ton: 1) — wat kucks de sou n. dran, hues de wëlles eng ze stiichten? — wat huet dat Meedchen en näischnotzege Bléck am Gesiicht; 3) «durchtrieben, gerieben» — bewundernd: wéi sin déi krappeg Männ (die kleinen Buben) ewell esou n.
 
Näischnotzegkät, -keet (Ton: 1 oder 2) F.: «Nichtsnutzigkeit, Bosheit, Schelmerei» — déi Bouwen hu weider näischt wéi Näischnotzegkeeten am Leif (an de Pänz).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut