LWB Luxemburger Wörterbuch
 
nidderknalen bis nieweluechteg (Bd. 3, Sp. 212b bis 214a)
 
-knalen trans. Verb.: «niederknallen, niederschießen» — en huet en op der Plaz niddergeknaalt; -knéien intr./refl. Verb.: «niederknien» — en huet sech duer niddergeknéit — cf. knéien; -kommen intr. Verb.: 1) «hinfallen» — ech sin elo och nach nët liicht nidderkomm; 2) «gebären»; -kréien trans. Verb.: «bezwingen, unterkriegen» — prahlend (eigtl. und übtr.): et kritt keen deen hei sou liicht nidder; -kuer (SW.: -kor) ON.: «Niederkorn» — Flecken der Gemeinde Differdingen, Kanton Esch — 474 — Ortsneckerei: Uewerkor (Oberkorn), Puewerkor (frz. pauvre); Nidderkor, Miserikor; Déiferdang (Differdingen), rien dëdang (frz. rien dedans); -land N.: «die Niederlande, Holland» — Ra.: ich gi fort an N. (sagt ein Kranker oder Schwacher, dem man eine zu schwere Arbeit aufbürdet — C) — s. Holland; [Bd. 3, S. 213] -länner M.: «Niederländer» — s. Hollänner; -lännesch Adj.: «niederländisch» — en huet e Kapp wéi en nidderlänneschen Uess (er ist starrköpfig) — s. hollännesch; -leën trans. Verb.: 1) «niederlegen» (auf den Boden, in das Fach) — Ra.: en huet de Läffel niddergeluegt (er ist gestorben) — säi Geschir n. — knaps hat en de Läffel niddergeluegt (kaum war er mit Essen fertig); 2) «verwerfen» (Vieh) — d'Kou huet d'Kallef niddergeluegt; 3) übtr.: «streiken» — bei deem Loun leë mer (d'Aarbecht) nidder; 4) «(schriftlich) festlegen» — dat musse mer schrëftlech n. — dat muss niddergeluegt gin; 5) refl.: a. «sich schlafen legen» — en huet sech scho mat Zäite(n nidder-)geluegt, e wor midd; b. «sich legen» (bei Übermüdung, Krankheit) — ech hu mech misse(n nidder-)leën, et goung nët méi anescht; -loossen refl. Verb.: 1) «sich setzen» — da looss dech nidder a maach wéi déi aner (spaßh. Aufforderung an einen Bekannten, der während des Essens eintritt); 2) «sich ansässig machen» — en huet sech zu Esch (fir Metzler) niddergelooss — cf. etabléieren; -räissen trans. Verb.: «niederreißen»; -schéissen trans. Verb. — s. -knalen; -schlag M.: «Niederschlag»; -schlächteg Adj.: «unterschlächtig» (Mühlrad) — dafür auch: ënnerschlächteg. -schloen trans./intr. Verb.: 1) «niederschlagen» (zu Boden); 2) übtr.: «abschwellen» — d'Geschwill as niddergeschloen — dazu das Verbadj.: niddergeschloen «mutlos, traurig»; -schreiwen trans. Verb.: «niederschreiben»; -setzen Verb.: 1) trans.: «niedersetzen» — setz den Ämer nidder, en as der ze schwéier; 2) refl.: «sich hinsetzen» — ech musst mech n., sou deierlech war et mer gin; -tracht (lok.: Echt.) M.: 1) «gemeine Gesinnung»; 2) «gemeiner, boshafter Mensch» — esu en N., deen en as; -trächteg Adj.: 1) a. «niederträchtig, infam» — du nidderträchtegen Hond (du verruchter Mensch) — en as esou n. wéi en Iesel voller Fiirz — lok. Ehnen: esou n. wi Gott mächteg; b. «tückisch» — dat as eng n. Kränkt — mir hun nidderträchtegt Wieder — et as en nidderträchtege Summer — cf. miserabel sub 1); 2) (abgeschwächt zu 1)a.) «schelmisch» — en huet esou n. gelaacht derbäi, ech duecht do stëmmt eppes nët; b. «nichtsnutzig» — e klengt nidderträchtegt Kand — du klengt nidderträchtegt Louder (Véi) do (zu einem Kind, das zu allerlei Streichen aufgelegt ist); -trächtegkät, -keet F.: «Niederträchtigkeit» — e ka maache wat e wëllt, ëmmer as eng N. derbäi — d'N. kuckt em aus den Aen (eraus) — e mécht weider näischt wéi Nidderträchtegkäten; -wampech ON.: «Niederwampach» — Dorf der Gemeinde Oberwampach, Kanton Wiltz — 50; -wolz (lok.: -woolz — Ton: 1 u. 3) ON.: «Niederwiltz» — Ortsteil der Stadt Wiltz — s. Wolz.
 
nidd(e)reg Adj.: 1) a. «niedrig, nicht hoch» — e niddregen Dësch — e nidd(e)regt Gemaach (Zimmer) — de Barometer steet ganz n. — et sin n. Temperaturen; b. «nicht tief» — d'Waasser as hei n. — 't as nidderegt Waasser (der Fluß führt nicht viel Wasser); 2) «gemein» — e niddrege Charakter.
 
Nidderegkät, -keet F.: «Niedrigkeit. Gemeinheit» (Wb.06).
 
nidderzen (lok. Ehnen: néierzen) intr. Verb.: 1) «kalben wollen» — mir hun eng Kou déi nidderzt, kommt hëllefen — cf. neid(e)ren sub 1); 2) übtr.: «sich übel fühlen und hinfallen» (bes. von einem Betrunkenen) — cf. neirech.
 
niechter (Nösl.: niäter, Mosel: nieter, Esch-Alz.: nieschter — cf. LSA Karte 97) Adv.: «gestern abend, gestern nacht» — wat war dat n. fir e Kaméidi?
 
niereg Adj.: «nahrhaft» — s. narhaft.
 
ni(e)ren (Nösl.: niärren. Osten: neren) trans./intr. Verb.: 1) «ernähren» — dat Handwierk niert säi Mann nët méi — hie gesäit gutt geniert aus; 2) «stillen» — si niert (hiirt Kand) selwer; 3) «heilen, retten» (Wb.06).
 
Nierwen F. (Wb.06 — Pl. M. Ga Niärwen, Osten: Neerwen, Niewen): «Narbenseite, Haarseite des Leders».
 
Nies, Nees (Dim. Nies-chen — Nösl.: Niäss) F.: «Nichte» — frz. nièce.
 
nieters. niechter.
 
Ni(e)wel. Niwwel (Osten: Newel, Nösl.: Niäwwel) M.: 1) «Nebel» — décken, kalen, naassen N. — den Dall as voller N. — den N. fällt (erof) — den N. reist (reest — der Nebel fällt) — wann den N. opgeet (an d'Luucht geet), gët (et) Reen, am Summer gët [Bd. 3, S. 214] et Wiederen (wenn der Nebel steigt, gibt es Regen, im Sommer Gewitter); 2) «Rausch, geistige Betäubung» — en as am N. — cf. Damp sub 3).
 
Ni(e)wel-/Niwwel- -drëps F.: «Nebeltropfen» (z. B. am Autofenster); -mount M.: «November» (C); -reen M.: «Nebel-, Nieselregen»; -sträpp Pl. M.: «Nebelfetzen»; -wolleken Pl. F.: «Nebelwolken».
 
ni(e)weleg, ni(e)welzeg, niwweleg, niwwelzeg (Osten: newelzig, Nösl.: niäwwelig), nieweluechteg Adj.: 1) «neblig» — wat hu mer niwwelegt Wieder; 2) «verschwommen, trübe» — 't as mer esou niwwelzeg virun den Aen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut