LWB Luxemburger Wörterbuch
 
No- bis nofuerschen (Bd. 3, Sp. 219a bis 220a)
 
No-/no- (als Vorsilbe, Präf. in zahlreichen Verbindungen) -aarbechten trans./intr. Verb.: 1) «die letzte Hand an etwas legen» (Wb.06); 2) «länger arbeiten» — dafür heute: noschaffen (s. d.); -afen trans. Verb.: «nachäffen»; -bejozen trans. Verb.: «schmeichlerisch bejahen, nachbeten»; -bezuelen, -blechen, -berappen trans. Verb.: «nachzahlen»; -bieden trans. Verb.: 1) «nachbeten» (Gebete); 2) «ungeprüft nachsprechen, nachplappern»; -bléi F.: «Nachblüte»; -blumm (Nösl.) F.: «Mehl zweiter Güte» (Viehfutter) — d'N. as ze gutt fir Krësch (s. d.) an ze schlecht fir Miel; -bréngen trans. Verb.: «nachträglich hinbringen, hinterhertragen» — de Rescht kanns de mer n. — soll ech der de Paltong n.? (zu jem., der nachlässigerweise vergißt etwas mitzunehmen); -brout (lok.: Körich) N.: «Vesperbrot» — cf. Ombrout; -broutskuerf M.: «Flechtkorb mit Doppeldeckel, in dem das Vesperbrot aufs Feld getragen wird»; -bueren trans. Verb.: «noch etwas, zusätzlich bohren» (Bohrloch vergrößern); -datéieren trans. Verb.: «nachdatieren»; -däi, -deel M.: «Nachteil» — zu séngem ägenen N.; -deem (Ton: 2) Adv.: «nachdem» je n. wéi de Fall fällt — 't as je n. — nodeem s mer souwäit wore, koum hien och; -denken intr. Verb.: «nachdenken»; -denk(er)lech Adj.: «nachdenklich»; -douds adverbial: «nach dem Tode» — hinnen n. nach de Steen ze werfen, as nët schéin — n. ménger (nach meinem Tod) kënnen se maache, wat se wëllen; -drécken I trans. Verb.: «neu, nochmals drucken» (Druckerspr.) — et as verbueden dat Buch nozedrécken — dazu: Nodrock M.: «Nachdruck»; -drécken II trans./intr. Verb.: 1) «nachdrücken, nachhelfen, beistehen» — geet et nët méi, muss ech n.? (zum Kind beim Essen) — fäert nët, de Monni dréckt no; 2) «langsam folgen, nachhinken» — si koumen sou lues nogedréckt; 3) «Nachdruck geben» (bei Autoritäten); -dréiglech Adv.: «nachträglich»; -dreiwen trans. Verb.: «nachtreiben» — substantiv. in der Ra.: am N. (Nodreiwes) sin (in schlechter finanzieller Lage sein, vor dem Ruin stehen) — an d'N. kommen (ins Hintertreffen kommen); -droen trans./intr. Verb.: 1) «nachtragen»; 2) «Groll hegen, nicht vergessen und nicht verzeihen können» — en dréit (him) näischt no — en dréit nët no; -(e)naner, -(e)nän, -(e)neen Adv.: 1) «nacheinander» — Ra.: schéin n., wéi bei der Äppelfra — d'Kanner koume schéin n. a se haten sech mat der Hand; 2) «bereit, in Ordnung» — hues de alles n. fir d'Kiirmes? — hues de d'Gromperestéck n.? (ist das Kartoffelfeld zum Pflanzen bereit?) — dazu: -(e)naner-, -nä-, -neegoen intr. Verb.: «gelingen, nach Wunsch gehen» — wann dat der alt nonägät! — -nä-, -nee-kommen intr. Verb.: 1) «genesen» — e wäerd jo alt nonäkommen! — e kënnt nët méi nonän (er wird nicht mehr genesen); 2) «auskommen» — et kann een nët mat em n.; -nä-, -nee-maachen trans. Verb.: 1) a. «zubereiten» (Essen) — ech hu mer alt selwer eppes n. gemaacht, wéi méng Fra fort war; b. «herrichten, in Ordnung bringen» — lo musse mer d'Kummere nach n. — hues du däi Gaart eleng nonägemaacht? — dat Stéck as gutt nonägemaacht, 't as kän Ongkraut dran; 2) «übel zurichten» ( a. durch Prügel; b. durch Vorwürfe; c. durch unsachgem. Behandlung) — wat hu se dee nonägemaacht, e wor nët méi gutt fir hääschen ze gon (e wousst nët méi, ob en e Jong odder e Meedche wir — durch Prügel oder Vorwürfe, auch durch Verabreichen von zu reichlichem Alkohol) — wat hues du dee Bam nonägemaacht! — wat hu se mer [Bd. 3, S. 220] déi Weis nonägemaacht (Melodie zugerichtet); 3) refl.: «sich anziehen, Toilette machen» — sou kann ech nët ënner d'Leit goen, sot d'Fra, ech si jo nach nët nonägemaacht — wat as hatt nonägemaacht! (auffallend oder geschmacklos gekleidet, auch: zu stark geschminkt); -ënt Adv.: «heute abend» (C); -erzielen trans. Verb.: «nacherzählen»; -examen M.: «Nachexamen»; -fëllen trans. Verb.: «nachfüllen»; -fillen trans. Verb.: «nachfühlen»; -folleg F.: «Nachfolge»; -fol(le)gen intr. Verb.: «nachfolgen»; -fol(le)ger M.: «Nachfolger»; -fräd, -freed F.: «nachträgliche Freude»; -fro F.: 1) «Nachfrage, Bedarf» (Handel) — 't as keng N. no fette Schwäin; 2) «Erkundigung» — wéi geet et? Antwort: ech danken der (giddiger) N. (danke der — gütigen — Nachfrage) — merci fir d'N.; -froen trans./intr. Verb.: 1) «zusätzlich verlangen» — si hu mer honnert Frang nogefrot; 2) «sich erkundigen» — ech muss emol n. wéi et der geet; 3) «nach mehr verlangen» — dëse Wäi freet no (méi) — cf. méizen; -fueren trans./intr. Verb.: 1) «nachfahren» — ech si mam Rad nogefuer fir se rëmzekréien (um sie noch einzuholen); 2) «folgen» — fuer mam Fanger op der Kaart der Grenz no (folge der Grenze mit dem Finger), da weess de wéi wäit d'Land reecht — fuer dem Modell nach eng Kéier no, da gesi mer besser wéi de Schnëtt as (durchpause das Modell noch einmal, dann sehen wir das Schnittmuster besser); 3) «weiter, zusätzlich bearbeiten, graben usw.» — mir mussen nach e puer Meter n., da komme mer eréischt op de Fiels (wir müssen noch einige Meter weiter graben, dann erreichen wir erst das Felsgestein); -fuerschen intr. Verb.: «nachforschen» — mir hun iwerall nogefuerscht an dach si mer näischt Richteges gewuer gin;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut