LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Noried bis nowuess (Bd. 3, Sp. 223a bis 224a)
 
-ried F.: «Nachrede» (meist pej.) — en huet eng iwwel N.; -riicht (regional: Noriit, lok.: Noochriicht) F.: «Nachricht» — mir lauschteren d'Noriichten nach am Radio an da komme mer (dafür meist: Neiegkeeten, Nouvellen) — huet der gutt N.? — mir hu schlecht N. kritt — ech schécken iech, ech gin iech N.; -ruff M.: «Nachruf»; -ruffen intr. Verb.: «nachrufen, schmähen» — d'Bouwen hun em op der Gaass nogeruff a nogepaff; -salzen trans. Verb.: «nachsalzen»; -sangen trans./intr. Verb.: «nachsingen» — hien huet d'Lidd gläich nogesongen — hien huet him nogesongen a grad gemaacht ewéi hien (singend nachgeahmt); -saz M.: 1) «Nachkomme, Nachfolger»; 2) «zweiter Ehemann»; -schaff M. — s. -spill sub 2); -schécken trans. Verb.: «nachsenden, nachschicken» — wann nach e Bréif kënnt, da schécken ech der en no — du brauchs mir keen nozeschécke fir ze kucke, wat ech maachen; -schëdden, -schidden trans. Verb.: «nachschütten, nachgießen» — kann ech Iech n.? (darf ich nachfüllen?); -schéissen trans./intr. Verb.: 1) «noch einmal schießen» (Fußballspr.) — dazu: Noschoss M.; 2)s. -spillen sub 2); -schlag M.: «Nachschlag» (Musik) — den N. as nët propper genuch; -schläfen, -schlefen trans./refl. Verb.: «nachschleppen» — ech hun de Sak mam Kascht de ganzen Dag missen n. — d'Kand wor esou midd, mir hun et missen n. — ech wor esou dä, ech krut mech nach grad esou nogeschlääft — jidderee schlääft säi Misär no — iron.: e schlääft d'Kläder no (von zu großen und zu weiten Kleidern) — dafür auch: ernoschläfen; -schloen Verb.: 1) trans.: «nachsuchen, aufsuchen» — dat musse mer an den Akten n.; 2) intr.: «nacharten» — wiem soll deen nëmmen nogeschloe sin? — hien as ganz séngem Grousspapp, sénger Mamm, séngem Pätter, sénger Giedel nogeschloen — ech froe mech weems du noschléis?; 3) «nachschlagen» — (Musikerspr.) — d'Altoë (Althörner) schloen no; -scheiwens. -spillen sub 2); -schwarem M.: «zweiter Schwarm desselben Bienenvolkes»; -schwätzen trans. Verb.: «nachplappern» — dat Klengt schwätzt ewell alles no; -séien trans./intr. Verb.: «nachsäen» — d'Zalot as nët erëmkomm, mir mussen der n.; -setzen Verb.: 1) trans.: «nachpflanzen» — s. -planzen; 2) intr.: «verfolgen, nachrennen» — d'Jhandaarme sin em nogesat an et huet nët [Bd. 3, S. 224] laang gedauert, du hate si e mam Wéckel; -sëtzen intr. Verb.: «nachsitzen» — hien huet eng Stonn nogesiess; -sichen trans. Verb.: «nachsuchen» — ech hun (alles) nogesicht, awer näischt fond; -siicht F.: «Nachsicht»; -siichteg Adj.: «nachsichtig»; -sins, -séins (lok.: Echt.) N.: «das Nachsehen» — äich hat d'N. — cf. Nokuckes; -soen trans./intr. Verb.: 1) «nachsagen, nachplappern» — sief nët esou frech a so mer nët alles no; 2) «Übles, Böses nachsagen» — et kann een him näischt n. — et as him näischt nozesoen; 3) «zustimmen» — et duerf een de Kanner nët ëmmer n., soss mengen si, et misst ëmmer goe, wéi si et gären hätten; -spill N.: 1) «(gerichtliches) Nachspiel, Folge» — déi Saach kritt en N.; 2) «Nachspiel der Gegenpartei beim Kegelspiel» — dafür auch: Noschaff; Ggs.: Virspill — mir hun d'N.; -spillen trans./intr. Verb.: 1) «nachspielen» — en huet d'Weis (Melodie) aus dem Kapp nogespillt; 2) «nach der ersten Gruppe spielen (z. B. beim Kegeln)»; -stierwen intr. Verb.: «nach jem. sterben» — de Mann as der Fra gläich nogestuerwen; -stoen intr. Verb.: «nachstehen, zurückstehen» — ech stin dir awer an näischt no; -stoussen trans./intr. Verb.: «nachstoßen» — soll ech der e Stéisser gi fir nozestoussen (die Mutter zum Kind, das übermäßig viel ißt) — n. as verbueden (Fußballspiel); -summer M.: «Nachsommer, Spätsommer» — den N. wor méi schéin ewéi de Summer selwer; -tissage M.: «Kontrolle der Zahl, der aus einem Fell zu schneidenden Handschuhe und der Sorgfalt des Dolierens» — s. Händscheschnidder; -tuddelens. -schwätzen; -wanter M.: «Nachwinter»; -wäis M.: «Nachweis» — si konnten den N. erbréngen (Gerichtsspr.); -weien trans. Verb.: «nachwiegen»; -weisen trans. Verb.: «nachweisen» — si hun him alles op den Dubbel nogewisen — kanns du mir eppes n.?; -wendig, -wenig (lok.: Echt. — C) Adj.: «anhänglich» (von einem Hund); -wierken trans. Verb.: «nachwirken» — dee Wäi wierkt nach no; -wuess (lok.: Nowuesstem) M.: 1) «Nachkommen» (Kinder); 2) «Nachwuchs» (Verein) — mir hu vill N. an eisem Veräin;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut