LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schadder bis schaffen (Bd. 4, S. 98b)
 
Schadder II F.: 1) «alte, gebrechliche Sache oder Person (Frau)»; 2) a. «Längsseite des Eies» — beim Eierticken: Sch. op Sch.; b. «schmale Rinne aus dünnen Brettchen für das Ostereierspiel» — cf. Ouschterä.
 
Schadder- -äis N.: «schuppiges, scholliges Eis» — Echt.: Sch. as Äis, wat läicht loas gät, op deem aneres gefroer as (C), auch: wa Grondäis op de Ränner ufréiert; -stän (lok.) M. — s. Kallekstän.
 
Schadderchen, Schaderchen, Schaterchen F.: «Grasmücke» — cf. Grograatsch.
 
schaddereg, -ig I Adj.: «schuppig, schorfig».
 
schaddereg II Adj.: 1) «alt und gebrechlich»; 2) «mißtönend» (wie von einem geborstenen Gegenstand, Instrument) — im Hämmelsmarsch (s. d.): et jhéngt eng sch. Gei — eng sch. Stëmm — cf. raddereg. [Bd. 4, S. 99]
 
schadderen intr./trans. Verb.: 1) «scheppern» — eisen oder äerden Dëppe sch., wann se gerass sin; 2) a. «Ostereier im Freien abrollen lassen» — dafür auch: schädderen, erschëllen, schëllen — cf. sub Ouschterä; b. «zwei Ostereier mit den Seiten aneinander schlagen bis eines bricht» (Engelmann) — cf. técken; 3) «einen Sprachfehler haben» (wobei der Zischlaut «sch» öfter vorkommt) — dafür auch: schaddelen; 4) «schnattern» — d'Kuebe sch. am Spéithierscht, wann et ganz kal gët — Abl.: Geschadders, Geschatters, Geschaddels N. — wat e G.! — cf. jad(d)eren, schnadderen.
 
Schadecker (lok.) M.: «Haussperling» — cf. Kar-mësch.
 
Schadeckerchen F.: «Grasmücke (sp.), Dorngrasmücke» — cf. Grograatsch.
 
Schadull, Schatull (Ton: 2) F.: 1) «Schachtel, bes. Hutschachtel»; 2) «alte, gebrechliche Frau».
 
Schaf I (Pl. Schief, Nösl.: Schiäff, lok.: Scheef, Schäff — Dim.: Schiefchen, Schäffchen — s. d.) M.: «Schrank» — e schwéieren eeche Sch. (aus Eichenholz) — en diche Sch. (Leinwandschrank) — spaßh. Ausruf: wat Saachen a kee Sch.! (wie erstaunlich!) — Echt.: d'Noas hi dron an näist am Sch. (hoan) — lee et nët an de Sch.! (schiebe es nicht auf die lange Bank!) — e steet schon am Sch. (er ist bereits festlich gekleidet) — e Mann ewéi e (Kläder-)Sch. (breitschultrig) — Ausruf des Unwillens: kërnonzéng am Sch.! spaßh. Zus.: an zwanzeg an der Kribänk — Zussetz.: Auer(e)-, Äis-, Bicher-, Eck-, Gebääss-, Geld-, Gliese-, Kiche-, Kläder-, Lénge-, Mauer(e)-, Mëllech-, Roll-, Schong-, Stuff(e)-, Stuwwe-, Take-, Wandschaf — cf. Schrank.
 
Schafe(n)- -auer F.: «Standuhr»; -bett N.: «Alkovenbett»; -dir F.: «Schranktür»; -uewen M.: «Ofen mit Schränkchen» — cf. Kachuewen.
 
Schaf II, Schuef (Nösl.: Schof, Pl. Schäf, Scheef, Schief) M.: «Schaub, Strohbündel» — Schäf maachen — cf. Schueffaass, Scheefsonndeg.
 
Schaf-/Schuef- -kamp M.: «Kamm zum Sondern des Schafstréi (s. d.)»; -stréi I N.: «mit dem Dreschflegel sorgfältig gedroschenes (oder nur über den Bock, Plauschbock, ausgeschlagenes) u. gereinigtes gleichlanges, nicht geknicktes Stroh, das (in Bündeln zusammengenommen) zum Anfertigen von verschiedenen Gegenständen, z. B. Backkörben, dann von Strohseilen, zum Dachdecken und zum Binden im Weinberg gebraucht wurde» (das zum Binden gebrauchte Stroh nannte man an der Mosel: Bannstréi).
 
Schafstréi II N.: «Schachtelhalm».
 
schafen (Part. Prät.: geschaf, geschaaft, geschafen) intr./trans. Verb.: 1) «schaffen, ausrichten, zuwegebringen» (nicht für arbeiten, s. dafür: schaffen) — ech wëll näischt domat ze sch. hun — looss déi aner hiirt sch., gëf op dech uecht! — dat war fir äis geschaf(en — so wollte es das Schicksal) — du hues hei näischt ze sch. (hier nichts zu suchen) — een an d'Bett sch. — sech eppes vum Leif sch. — mir hun et elo entelech geschaaft — Echt.: deen däich geschafen, soll dofir an der Heel brenen! — a wat gi mer haut sch.? (was tun wir heute?) — ech sch. näischt mat deem Bouf — mat deem as nët vill ze sch. — du schaafs näischt mat där Maschin — du schaafs näischt géint hien — et as gutt mat him sch. (es läßt sich gut mit ihm umgehen) — déi zwee sch. gutt mateneen (führen eine gute Ehe); 2) (lok.: Bodange) «Sorge tragen, zusehen (daß)» — schaf, datt esou eppes nët méi virkënnt! — schaf, datt s de fortkënns! — Zussetz.: be-, er-, fort-, ver-, u-, (e)wechschafen.
 
Schaff I F.: «Arbeit, Arbeitsplatz» — op d'Sch. goen — op der Sch. sin — vun der Sch. kommen — eng gutt, schwéier, dreckeg Sch. — hues de déng Sch. bei der? (z. B. deine Strickarbeit).
 
Schaff- -gezei N., -kläder Pl. N.: «Arbeitskleider»; -päerd N.: «Arbeitspferd» (früher unterschieden: Sch. a Kutschepäerd, heute nur noch übtr. auf Menschen) — hien as e gellegt Sch. -schiirtech N.: «Arbeitsschürze»;
 
Schaff II (lok.) M.: 1) «Wurf auf der Kegelbahn» — dafür meist: Worf — Echt.: ech hollen de Sch. erëm — de leezte Sch. — Zussetz.: Uschaff; 2) «Spielmarke» — cf. scheiwen.
 
Schaff III (lok.: Untersauer, Mosel — phV. zu: Schëff — s. d.) N. — Ra.: wann d'Sch. erof (erdurech) as, as de Stroum zou (hinterläßt keine Spur).
 
Schaff- -bauer (meist Pl. -baier) M.: «Schiffbauer» — cf. Neklos; -lein (Mosel) F.: «Leine zum Ziehen des Nachens bei der Bergfahrt»; -leit Kollekt. — s. -bauer; [Bd. 4, S. 100] -mannsglas (Mosel) N.: «fast kugelrundes Trinkglas ohne Fuß, mit kleiner Stellfläche und verdicktem Boden» (eigtl.: Schiffmannsglas. — Die Schiffer, Schëffleit, Schaffmannsleit, tranken mit den Halfen nach Feierabend aus ein und demselben Glas, dem Sch. Es mußte in einem Zug geleert werden, dann schob man es heftig über den Tisch; es schaukelte, schepperte eine Weile und wurde dem Zecher, dem das Glas am nächsten lag, wieder gefüllt und so fort, bis die ganze Tischrunde gedränkt war. Dann begann man von vorne. — Dieses Glas hieß auch: Steh-uf); -plaz (lok.: Echt.) F.: «Schiffbauplatz».
 
schaff-, schafdir Adj.: «sehr dürr».
 
schaffen (Nösl. Konj. Prät.: schafft — cf. das weniger gebräuchliche: aarbechten, weiter: maachen) trans./intr. Verb.: 1) «arbeiten» (allgemein) — sch. ewéi en Äerdwuurm, e Béischt, en Déier, dräidäiwels, der Däiwel, klorrosen, en Onglécklechen, e Päerd, en Uess (Ochse), e Stéck Véi, e Wëllen — hie schafft sech dout, futti, vreckt, kromm a krëppleg, kapott, den Aasch aus der Box, den Aaschdarem (eraus) aus dem Leif — e schafft, datt d'Waasser em de Réck erofleeft, datt d' Schwaart kraacht, datt (bis) en ëmfällt, ëmtrëllt, datt d'Schinne päifen, d'Fatzen ewechfueren, (ewech) fléien — e schafft Dag an Nuecht — hie schafft fir (hirer) zwéin — dat as nët méi geschafft, dat as gemuerkst! — hie schafft nëmmen drop lass, ouni ze raschten — deen do brauch nët erëmzekommen, fir ze sch. (von jem. gesagt, der viel arbeitet) — lo huet en ausgeschafft (er kann nicht mehr arbeiten, auch: er ist gestorben) — Hand an Hand sch. — bewundernd: dee ka sch. (er arbeitet viel, auch: er kennt sein Handwerk) — an engem Rock sch. (ohne Pause, ohne Unterbrechung) — fir der Kaz hire Schwanz, fir d'Kaz sch. (umsonst) — op de Koup (s. d.) sch. — hie schafft nët fir näischt — dee schafft nëmmen a séng Täsch — Echt.: deen hoat seiner Dee gout geschafft a geschruppt — nenns du dat geschafft? — schafft en eppes? (leistet er etwas?) — wat schaffs de? (was tust du eben jetzt?, auch wenn es keine Arbeit ist, auch: welche Beschäftigung, welchen Beruf hast du?) — wou schaffs de ? — e schafft an e schafft an en huet näischt Opweises, an et gët kee Stéck — hie schafft nëmme fir den Duuscht, fir d'Strass — wann s de nët schaffs, dämpt de Schaaschtech nët, sot d'Fra zum Mann — e schafft an den Dag eran (ohne Überlegung) — e schafft (bis) an d'Nuecht eran (bis spät abends) — iron.: wien am meeschte schafft, huet et nët der bescht — spöttisch: hie ka kee sch. gesinn (er scheut die Arbeit) — spaßh.: 't muss ee laang sch., éier een zwéin Zenner weit (wiegt) — unwillig: et schafft een nëmme fir den Ësser an den Zrësser (nur für das Lebensnotwendigste, für Essen und Kleidung) — en huet zu fräcks dru geschafft (eifrig daran gearbeitet) — spöttisch: e schafft ewéi en Uess (mam Kapp — s. d.) — den Dokter huet zwou Stonnen un em geschafft — sch. goen (zur Arbeit gehen) — schaffe sin (zur Arbeit sein) — hie schafft op der Schmelz, op der Eisebunn, op der Gemeng, op der Post, op der Strooss, beim Entrepreneur, am Akkuerd, am Ganzen, am Doloun, op d'Stonn, um Handwierk — e schafft ënner Daach (unter Dach) — e wunnt (en ësst), wou e schafft — d'Kand schafft un den Zänn — e schafft un enger Gripp — 't as eppes dat un ëm schafft (z. B. Krankheit, Verdruß) — do schaff dech warem! (da ist nicht viel anzufangen) — de Schwier schafft (das Geschwür tut weh, klopft) — d'Schmir schafft (die Heilsalbe tut ihre Wirkung) — e schafft sech op heem lass (er macht sich nach Hause auf, heimzu, strebt heimwärts) — substantiv.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut