LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schmier bis schminnozeg, -ig (Bd. 4, Sp. 158b bis 160a)
 
Schmier II F.: «Schmiere, Geschmiere».
 
Schmier- / schmier- -bock M.: «Hebebock zum Wagenschmieren»; -botter M.: «Streichbutter» — cf. Botter; -dëppchen N.: «Salbentopf»; -kaz F.: «Schmeichelkätzchen»; -kännchen F.: «Schmierkännchen»; -kéis M.: «Schmierkäse»; -lapp M.: «Schmeichler» (oft abfällig) — zu einem Kind: du klenge Sch.; -lappen intr. Verb.: «schmeicheln» (abfällig) — Abl.: Geschmierlapps N.; -läffel (Echt.: Schmeerlefel) M.: «niedriger Schmeichler» — lok. Echt., auch Ruf bei einem Versteckspiel; -läffelen intr. Verb.: «niedrig schmeicheln» — Echt.: sich d'Heen reiwen an doarëm schmeerleefle goen; -pan (Dim.: -pännchen) F. — s. -lapp; -säf, -seef F.: «Schmierseife» — dafür meist: schwaarz Seef; [Bd. 4, S. 159] -wuerzel F.: «Wundkraut» (Sedum maximum) — dafür auch: Brandkraut; -wurscht F.: «Schmierwurst».
 
Schmier III, Schmir (lok. Wiltz, Echt.: Schmeer, Nösl.: Schmiärr, seltener gebraucht, dort dafür: Bottesch — s. d.) F.: «Brotschnitte mit Aufstrich oder Belag» — eng fatzeg Sch. — eng blann Sch. (ohne Aufstrich, Belag) — hien hat nëmmen eng dréche Sch. bei sech (ohne Belag) — eng Sch. mat Gebääss, Ham, Zoossiss usw. — eng Sch. mat dueble Suelen (zwei Scheiben Brot mit Aufstrich, Belag aufeinandergelegt) — eng duebel Sch. (dsgl.) — eng Sch. wéi e Ploukolter, e Woonsrad — Raa.: un enger décker Sch. as nach keen erhéngert (gesagt, wenn jem. über die Dicke der Brotschnitte klagt) — Brout op Brout gët keng Sch. (gesagt, wenn zwei Männer sich küssen) — abweisend: géi heem da kriss d'eng Sch.! — wenn das Kind fragt: wat maachen ech op méng Sch.? antwortet die Mutter: lee den Daum drop! — Zussetz.: Äppel-, Botter-, Gebäässe-, Hame-, Kéis-, Lais-, Moschter-, Salz-, Schmant- (Ram-), Schmalz-, Zocker-, Zoossissschmier.
 
Schmierbel, -ber F.: 1)s. Schmill; 2)s. Schmuelef.
 
schmiereg, -ig (phV. s. sub Schmier I, Nösl.: schmiärrig) Adj.: 1) «schmierig» — et as alles esou sch. an deem Haus — d'Fleesch as sch. (ist verdorben); 2) «schleimig» — e Schleek as sch.; 3) (lok. spaßh.) für «schwierig».
 
Schmierenteller M.: «Teller für das Butterbrot».
 
schmieren (phV. s. sub Schmier I, Nösl.: schmiärren, Konj. Prät.: ich schmiärrt) tr./intr. Verb.: 1) a. «einfetten» (Maschinen, Schuhe), «bestreichen» (Brot) — Raa.: dee (wie) gutt schmiert, dee gutt fiert — Zus.: deen zevill schmiert, bei der Däiwel fiert (cf. sub 4) — hues d'och d'Bä gutt geschmiert? (bist du auch in Form?) — en hëlze Bä sch. (etwas Unnützes tun) — ee mam ägene Fett sch. (mit eigenen Waffen schlagen) — déi Wäertesschong gi geschmiert, déi Sonndes gi gewichst — derb: d'Schong geschmiert kréien (die Sterbesakramente empfangen) — abweisend: hal däi Spott fir d'Schong ze schmieren! — wann dat der nët an d'Rei geet, da kanns de d'Schong awer sch. (Fersengeld geben) — jhënéier dech nët a schmier der dach eppes op d'Brout — dee schmiert de Botter op wéi de Kéis — deem séng Maul geet ewéi geschmiert — Jongen, dat Framënsch hat se (scil.: d'Maul) geschmiert — ech hat geschmiert, fir wann e komm wir (um ihn auszuschimpfen) — lo gët d'Strass (d'Schléck) emol geschmiert (etwas getrunken) — et geet ewéi geschmiert (flott, z. B. von einer Arbeit gesagt); b. «prügeln» — e krut de Bockel (d' Rëpper) geschmiert; c. «sich einschmeicheln» — kënns de rëm sch.? 2) a. «schmierig arbeiten» — dat as nët gebotzt, dat as nëmme geschmiert — den Usträicher huet nëmme geschmiert — dat Bild as nëmme geschmiert — dat as nët geschriwwen, dat as geschmiert — schmier dach nët esou! (zu einem Kind, das schlecht schreibt); b. «schmutzen, schmierig (zu verarbeiten) sein» — déi Faarf schmiert; 3) «bei verschiedenen Kartenspielen, dem Partner viele Augen zugeben» (in diesem Sinne wird auch die sub 1) zitierte Ra.: wie gutt schmiert, dee gutt fiert gebraucht) — da schmier dach, 't as mäi Streech — Jongen, elo gët geschmiert, datt et kraacht — cf. Schrom; 4) «bestechen» (Geld, Geschenk) — wann s de gutt schmiers, da kënns de zu eppes, da fiirs de gutt (s. auch sub 1)a.)—Abl.: Geschmiers N. — Zussetz.: a-, aus-, be-, ver-, u-, zouschmieren.
 
Schmiererei F.: «schlechte, schmierige Arbeit» — wat hues du eng Sch. an déngem Heft! — cf. schmieren sub 2)a. — dafür auch: Geschmiers.
 
Schmierer(t) M.: 1) «Schmierer» (abfällig) — cf. schmieren sub 2)a.; 2) «Schmeichler» (Pennälerspr.) — cf. Paltongszéier; 3) «Weinpantscher» — cf. Pan(t)scher, Fälscher.
 
Schmieres (phV. s. sub schmieren) N.: 1) «Brotaufstrich»; 2) «etwas zum Einreiben, z. B. Salbe, Fett, Wichse»; 3) «Bestechungsgeld».
 
Schmiergel (Var.: Schmergel, Schmi(i)rgel) M.: «Schmirgel» — dazu: Schmiergelpabeier M.: «Schmirgelpapier» — cf. Glaspabeier; -stän M.: «Schmirgelstein».
 
Schmiirwel Schmierwel F.: 1) «Motte» (sp.); 2) «kleines Insekt»; 3) (lok.) «Bohrkäfer».
 
schmiirweleg, -ig Adj.: «wurmstichig».
 
Schmill, Schmillef (Var.: Schmierber, Schmierbel, Schmirbel, Schmilber, Schmiwwel — Pl. Schmillen, Schmilben, Schmillefen, Schmillewen) F.: «Blattlaus, bes. schwarze Blattlaus an Bohnen» — cf. Blatlaus.
 
schmillefzen (lok.: Bondorf) — s. schmidderzen. [Bd. 4, S. 160]
 
Schmillhallem (lok.: Echt.) M.: «Grasart» (Schmiele? — C).
 
Schminni, Schminnee M. und F.: 1) «Kamin» (in dieser Bed. meist F.) — si hun eng Auer op der Sch. am Sällche stoen — eng marber Sch.; 2) «Fabrikschornstein» (in dieser Bed. meist M.) — sou laang d'Schminniën dämpe geet et — übtr.: de Sch. dämpt erëm (er ist wieder hergestellt); 3) «Glas der Petroleumlampe» — cf. Känkisglas; 4) übtr.: «Nase» — botz de Sch.! — cf. Schaaschtech, Kamäin.
 
Schminno (Pl. Schminnoën) M.: 1) «Eisenbahner» (frz. cheminot) — cf. Eisebunner, Chemin (de) feris(t); 2) «Gruben-, Hüttenarbeiter» — dazu: Schminnos-aarbechter M. — cf. Minettsdapp; Schminnoshutt M.: «breitkrempiger Hut»; 3) «Landstreicher» — 't as een ewéi e Sch.! — frz. chemineau.
 
schminnozeg, -ig Adv.: «unmanierlich, grob» — e féiert sech sch. op.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut