LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schmoss, Schmass bis Schmuelmësch (Bd. 4, Sp. 160b bis 162a)
 
Schmoss, Schmass M. — wou de Fuedem beim Spannen opgerollt gët (C).
 
Schmot (lok.: Schmo, Schmooch, Schmuecht) F.: «Schmach, Schande» — engem Sch. undin (Schande antun) — Echt.: äm all Schan a Sch. oandoun — engem eng Sch. undun, fir eppes ze kréien (jem. sehr plagen, belästigen) — engem all Sch. a Kujenat undongen — Höflichkeitsformel: Dir wäert äis dach déi Sch. nët undin! — 't as eng Sch. an eng Schënn fir do ze schaffen — De Schallek mécht eng Kéier, këmmt hannebäi erëm: do deet en er nach Schmot un a laacht ous [Bd. 4, S. 161] heller Stëmm (Renert III, 186) — cf. Affront, Schan.
 
Schmotz (Dim.: Schmëtzchen — regional, nicht allgemein — meist Süden) M.: 1) a. «Schmutz» — et muss Sch. an d'Wonn komm sin, datt se nët heelt — dat Kand dëlt (duldet) kee Schmëtzchen u sech — cf. Dreck sub 1), 2), Knascht; b. (lok.) «unsittliche Berührung» — Sch. maachen; 2) a. «Staub- oder Flugbrand» (Ustilago sp.); b. «Schmierbrand oder Stinkbrand» (Tilletia sp.) — cf. Brandschaz.
 
Schmotz- / schmotz- (cf. Drecks-) -ämer M.: «Eimer für Schmutzwasser»; -engel M.: «liebes, aber unsauberes Kind»; -fatz F. — s. -lomp; -fénk M.: «Schmutzfink»; -kiddel, -kiwwel M.: «unsauberer Mensch, Schmutzfink» (eigtl. u. übtr.); -lapp M.: «Schmeichler» — cf. Schmierlapp; -lächelen intr. Verb.: «verschmitzt, hämisch lächeln» — Abl.: Geschmotzlächel(s) N.; -lomp F.: «Putzlappen, Abwischlappen» — cf. Botz-, Spullomp.
 
schmotzeg, -ig Adj.: 1) «schmutzig» — e schmotzegt Gesiicht — sch. Wäsch — eng sch. Popp (unsauberes Kind, Mädchen); 2) a. «unfreundlich, mürrisch» — eng sch. Kuck — eng sch. Lëps maachen; b. «unsauber» — e schmotzege Mossiö — e schmotzege Witz — cf. dreckeg, knaschteg; 3) «geizig» — cf. kuuschteg. Schmotzegkät, -keet F.: «Geiz» (Wb.06).
 
schmotzen intr. Verb.: «schmutzen» — déi hell Kleder sch. gär — déi Faarf schmotzt nët — Zussetz.: be-, ver-, uschmotzen.
 
Schmotzereien Pl. F.: «Unsittliches» — si hu Sch. gemaacht — hien huet Sch. erzielt (Zoten).
 
Schmöuervull (lok.: Götzingen) M. — s. Schmuelef.
 
Schmu M. — in dem Ausdruck: Sch. maachen — lok. Echt.: säi Schmuchen hoan (regelmäßig sein Profitchen machen).
 
Schmuarbel (lok.: Vianden) F.: «Schwalbe» — s. Schmuelef.
 
Schmuddel F.: 1) «schmutzige, ungepflegte Frau» (im Aussehen und in der Arbeit); 2) «verpfuschte, verdorbene Arbeit, Angelegenheit» — lok. Echt.: än Sch. an elauter.
 
schmuddeleg, -ig Adj./Adv.: «schmierig, schmutzig» — hatt as ëmmer esou sch. gekleet — et gesäit esou sch. aus — bei hinnen as et sou sch. — et as eng sch. Affär.
 
schmuddelen intr. Verb.: «unsauber arbeiten» (von der Hausarbeit gesagt) — 't as geschmuddelt a geschmiert (beim Abwaschen) — Abl.: Geschmuddels N.
 
Schmuddeler M.: «Schmutzfink».
 
Schmuddelesch F. — s. Schmuddel sub 1).
 
Schmudder M.: «breiiger Kot, Schlamm» — cf. Schmaderari.
 
schmuddereg, schmudderzeg, -ig Adj.: 1) «sich schmierig anfühlend» (von Fleisch bei warmem Wetter gesagt); 2) «drückend heiß, feucht u. warm».
 
schmudderen (-tt-) trans./intr. Verb.: «schmettern» — en huet d'Trompett geschmuddert (die Trompete schmetternd geblasen) — ech hun hien op de Buedem geschmuttert — hie schmuttert (er fällt hin) — elo schmuttert et! (jetzt geht die Arbeit zügig voran).
 
schmudderzen, schmidderzen intr. Verb.: «muffig, faulig riechen, schmecken» (bes. von geräuchertem Fleisch) — dafür auch: schmuerzen.
 
Schmuebel F. — s. Schmuelef.
 
Schmuebelschwanz M. — s. Schmuelweschwanz.
 
Schmuecht (-ç-, — lok. Echt.: Schmoacht, -x-) F.: «Schmach» — cf. Schmot.
 
schmuechten (-ç-, Echt.: schmoachten, -x-) intr. Verb.: «schmachten».
 
schmuel (phV. Nösl.: Sma·l; Mittelösl.: Smo·l; Wiltz: SmO·l; Südösl. und Mittelsauer: Smo·l, Smə·l; Echt.: SmO·l; Vianden: Sma·l neben SmO·l; mittleres Gutland strichweise: Smə·l) Adj.: 1) «schmal» — d'Dir as ze sch., mir kréien de Schaf nët eran — e schmuele Wee, Pad; 2) «mager» — e gët vun Dag zu Dag méi sch. (er wird immer magerer) — schmuele Kascht — iron.: ee Gléck, datt een aneren sou sch. as, soss hätt ech hei keng Plaz méi — wann s de sou viru fiirs, da méchs d'och nach sch. Drecker — lok. Vianden: 't as schmoal, aber en schmual Gaass — cf. Brudder, Däl, Enn — dazu: Schmuelvéi N. «Kleinvieh, Ziegen und Schafe» — im Ggs. zu: Groussvéi.
 
Schmuelef (Pl. Schmuelefen, Schmuelwen) F.: 1) «Schwalbe» — Var.: Schmuebel, Schmuelber, Schmuelmësch, Schmuerwel, Schmuewel, Schmurbel, Schmuulber, Schmurbrout (Simmern), Schmaalber (Nösl.), Schmälber, Schmärbel, Schmoabel (Wiltz), Schmuarbel [Bd. 4, S. 162] (Vianden), Schmoorwel, Schmorbel, Schmöbel (Erpeldingen, Wiltz), Schmëlber, Schmielber, Schmöuervull (M. — Götzingen), Schmoorvull (M.), Schmuelvull (M.), Schmollef (Mosel) — Schwalbengezwitscher: wéi ech fort si gaangen, do woren all Scheieren a Späichere voll; wéi ech erëm si komm(t), du wor alles verdi, verdo, verdoen — wéi ech fortgefluen, wore Schapp a Scheier voll; wéi ech erëm si komm, wor alles verhuddelt a vertuddelt — Wetterregel: wann d' Schmuelefe niddreg fléie, gët (et) Reen — Spw: eng Sch. mécht kee Summer — Volksglaube: wou d'Schmuelefe bauen, zitt d'Gléck an — wouhier kommen d'Schmuelmëschen, wann s'am Fréijor erëmkommen? Antwort: wuer hire Schwanz hiweist (MKr. Nr. 839) — cf. Maria-Gebuurt — Zussetz.: Fënster-, Grond-, Haus-, Kamäine-, Schaachtesch-, Waasserschmuelef; 2) (Ga: Schmuelwer, Schmuerbel, Schmuerwel) «Zwinge an einem Stock, einer Degenscheide» (Ga); 3) «Feuerfunken» (Ga).
 
Schmuelefs- (Schmuelefen-, Schmuelwen- — cf. die vorstehenden Var.) -dreck M.: «Schwalbenkot»; -nascht N.: 1) «Schwalbennest»; 2) (spaßh.) «kleiner Damenhut» (C) — cf. Kuebennascht.
 
Schmuelmësch F. — s. Schmuelef.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut