LWB Luxemburger Wörterbuch
 
schmuddeleg, -ig bis schmusen, schmuussen (Bd. 4, Sp. 161a bis 162b)
 
schmuddeleg, -ig Adj./Adv.: «schmierig, schmutzig» — hatt as ëmmer esou sch. gekleet — et gesäit esou sch. aus — bei hinnen as et sou sch. — et as eng sch. Affär.
 
schmuddelen intr. Verb.: «unsauber arbeiten» (von der Hausarbeit gesagt) — 't as geschmuddelt a geschmiert (beim Abwaschen) — Abl.: Geschmuddels N.
 
Schmuddeler M.: «Schmutzfink».
 
Schmuddelesch F. — s. Schmuddel sub 1).
 
Schmudder M.: «breiiger Kot, Schlamm» — cf. Schmaderari.
 
schmuddereg, schmudderzeg, -ig Adj.: 1) «sich schmierig anfühlend» (von Fleisch bei warmem Wetter gesagt); 2) «drückend heiß, feucht u. warm».
 
schmudderen (-tt-) trans./intr. Verb.: «schmettern» — en huet d'Trompett geschmuddert (die Trompete schmetternd geblasen) — ech hun hien op de Buedem geschmuttert — hie schmuttert (er fällt hin) — elo schmuttert et! (jetzt geht die Arbeit zügig voran).
 
schmudderzen, schmidderzen intr. Verb.: «muffig, faulig riechen, schmecken» (bes. von geräuchertem Fleisch) — dafür auch: schmuerzen.
 
Schmuebel F. — s. Schmuelef.
 
Schmuebelschwanz M. — s. Schmuelweschwanz.
 
Schmuecht (-ç-, — lok. Echt.: Schmoacht, -x-) F.: «Schmach» — cf. Schmot.
 
schmuechten (-ç-, Echt.: schmoachten, -x-) intr. Verb.: «schmachten».
 
schmuel (phV. Nösl.: Sma·l; Mittelösl.: Smo·l; Wiltz: SmO·l; Südösl. und Mittelsauer: Smo·l, Smə·l; Echt.: SmO·l; Vianden: Sma·l neben SmO·l; mittleres Gutland strichweise: Smə·l) Adj.: 1) «schmal» — d'Dir as ze sch., mir kréien de Schaf nët eran — e schmuele Wee, Pad; 2) «mager» — e gët vun Dag zu Dag méi sch. (er wird immer magerer) — schmuele Kascht — iron.: ee Gléck, datt een aneren sou sch. as, soss hätt ech hei keng Plaz méi — wann s de sou viru fiirs, da méchs d'och nach sch. Drecker — lok. Vianden: 't as schmoal, aber en schmual Gaass — cf. Brudder, Däl, Enn — dazu: Schmuelvéi N. «Kleinvieh, Ziegen und Schafe» — im Ggs. zu: Groussvéi.
 
Schmuelef (Pl. Schmuelefen, Schmuelwen) F.: 1) «Schwalbe» — Var.: Schmuebel, Schmuelber, Schmuelmësch, Schmuerwel, Schmuewel, Schmurbel, Schmuulber, Schmurbrout (Simmern), Schmaalber (Nösl.), Schmälber, Schmärbel, Schmoabel (Wiltz), Schmuarbel [Bd. 4, S. 162] (Vianden), Schmoorwel, Schmorbel, Schmöbel (Erpeldingen, Wiltz), Schmëlber, Schmielber, Schmöuervull (M. — Götzingen), Schmoorvull (M.), Schmuelvull (M.), Schmollef (Mosel) — Schwalbengezwitscher: wéi ech fort si gaangen, do woren all Scheieren a Späichere voll; wéi ech erëm si komm(t), du wor alles verdi, verdo, verdoen — wéi ech fortgefluen, wore Schapp a Scheier voll; wéi ech erëm si komm, wor alles verhuddelt a vertuddelt — Wetterregel: wann d' Schmuelefe niddreg fléie, gët (et) Reen — Spw: eng Sch. mécht kee Summer — Volksglaube: wou d'Schmuelefe bauen, zitt d'Gléck an — wouhier kommen d'Schmuelmëschen, wann s'am Fréijor erëmkommen? Antwort: wuer hire Schwanz hiweist (MKr. Nr. 839) — cf. Maria-Gebuurt — Zussetz.: Fënster-, Grond-, Haus-, Kamäine-, Schaachtesch-, Waasserschmuelef; 2) (Ga: Schmuelwer, Schmuerbel, Schmuerwel) «Zwinge an einem Stock, einer Degenscheide» (Ga); 3) «Feuerfunken» (Ga).
 
Schmuelefs- (Schmuelefen-, Schmuelwen- — cf. die vorstehenden Var.) -dreck M.: «Schwalbenkot»; -nascht N.: 1) «Schwalbennest»; 2) (spaßh.) «kleiner Damenhut» (C) — cf. Kuebennascht.
 
Schmuelmësch F. — s. Schmuelef.
 
Schmuelwe-, Schmuebelschwanz M.: 1) «Schwalbenschwanz» (Kleidung) — cf. Wuedekläpper; 2) «Schmetterling».
 
Schmuelwerkäizchen M.: «Baumfalke» (Falco subbuteo).
 
schmuerksen intr. Verb.: «grunzen» — cf. nuerk(s)en.
 
schmuerzens. schmudderzen.
 
Schmull I M.: «Grieß» (Ga u. Wb. 06: Nudelgrieß — frz. semoule) — dazu: Schmullsbräi M.; -kniddel F.; -taart, Schmullentaart F.: «Torte mit Grießbelag»; Schmullzocker M.; Schmull(en)zopp F.
 
Schmull II F.: «Schmollmund» — eng Sch. maachen — cf. Schëpp.
 
Schmunneswaasser (lok.: Useldingen) N.: «Parfum».
 
schmunzen, schmunzelen (lok. Vianden: schmunsen, Echt.: schmonzeln, lok.: schmuunzen) intr. Verb.: «schmunzeln, befriedigt lächeln» — en huet heemlech (fir sech) geschmunzt — e schmunzt wéi e (de) Bock bei enger (der) Huewerkëscht — zu einem kleinen Kind, das man am Kinn kitzelt, um es zum Lachen zu bringen: schmunz (mer) nët, laach (mer) nët, weis mer déng wäiss Zännercher nët (Zus. Ksp. Nr. 141: soss muss de dräimol duurch de Gréngewald [de Fieschterwald] goen).
 
schmunzeleg Adj.: «schmunzelig» — e schmunzelegt Gesiicht, eng sch. Min maachen.
 
Schmurari M.: «breiiger Schmutz, Schlamm» — cf. Schmaderari.
 
Schmurbel, Schmurbrout F. — s. Schmuelef.
 
schmurrens. schmorren.
 
Schmurres (lok.: Bodange, belg. Prov. Luxemburg) M.: «Melasse» — cf. Mëlass.
 
Schmurri, Schmurriburri M. — s. Schmurari.
 
Schmus M. — s. Schmu.
 
schmusen, schmuussen intr. Verb.: 1) «schmusen, schöntun» — cf. schmausen; 2)s. Schmu maachen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut