LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schouss bis Schratt (Bd. 4, Sp. 181a bis 182b)
 
Schouss
Schouss-
Schousshëndchen
Schoussmippchen
Schousskand
Schousskëndchen
Schouschter, Schouster
Schouschter- (-st-)
Schouschtesch-(-st-)
Schouschterbänk
Schousterbänk
Schouschteschbänk
Schousteschbänk
Schouschterbriet
Schousterbriet
Schouschteschbriet
Schousteschbriet
Schouschterfra
Schousterfra
Schouschteschfra
Schousteschfra
Schouschterhummer
Schousterhummer
Schouschteschhummer
Schousteschhummer
Schouschterkanner
Schousterkanner
Schouschteschkanner
Schousteschkanner
Schouschterknäip
Schousterknäip
Schouschteschknäip
Schousteschknäip
Schouschterkugel
Schousterkugel
Schouschteschkugel
Schousteschkugel
Schouschterpech
Schousterpech
Schouschteschpech
Schousteschpech
Schouschternol
Schousternol
Schouschteschnol
Schousteschnol
Schouschterrimm
Schousterrimm
Schouschteschrimm
Schousteschrimm
Schouschtersak
Schoustersak
Schouschteschsak
Schousteschsak
Schouschterschiirtech
Schousterschiirtech
Schouschteschschiirtech
Schousteschschiirtech
Schouschterstull
Schousterstull
Schouschteschstull
Schousteschstull
schouschteren (-st-)
Geschouschters
schouwen
geschouft
Schraasseg
Schrack, Schréck
schracke-, schrakebeng(che)s, schrakebeenches
schracken, schraken
Schramp, Schromp
Schrampel, Schrompel
schrampeleg, schrompeleg, -ig
schrampelen, schrampen, schrompelen, schrompen
schrammen
Schranz
schranzen
Schranzert
Schranzmajouer
Schrapp
schrappen
Schrappert, Schrappjhang
Schratt
Schratt
Schrattaasch
Schrauf
Schrauf-
Schraufstack
Schraufzwéng
Schrauwe(n)-
Schrauwegank
Schrauwekapp
Schrauwemudder
Schrauweplou
Schrauweroll
Schrauweschlëssel
Schrauwestol
Schrauwenzéier
Schrauf
schrauwen, schrauen
schräffen
Schouss (Pl. Schéiss, Dim. Schéisschen — lok. Echt., Vianden: Schuss, Echt. Pl.: Schiss, Dim. Echt.: Schisschen, Vianden Pl.: Schiiss, Dim: Schiiss-chen, Nösl.: Schuuss (Su:s), Pl. Schiiss, Dim. Schiiss-chen — Ammenspr.: Schéisi) M.: 1) a. «Schoß» — d'Mamm huet d'Kand um Sch. — komm op de (mäi) Sch.! — huel mech op de Sch., op de Schéisi (betteln die Kleinkinder) — lo mengen ech, ech séiz um (am) Herrgott séngem Sch., ech séiz eiser Herrgott um (am) Sch. (so bequem) — ech hat dech nach um Sch. (zu jem. gesagt, der jünger ist) — deem fällt alles nëmmen esou an de Sch. (er hat sehr viel Glück) — et geet nët duer d'Hänn an de Sch. ze leën (tatenlos zuzusehen) — lo hun ech d'Drénkgeld um Sch. (an de Sch. kritt — wenn das Kind näßt) — Ra.: kleng Kanner trieden der Mamm op de (um) Sch., grousser op d' (um) Häerz — Kinderreim: Ronne, ronne, Réis-chen, stopp der däi Schéiss-che ferrem zou; b. «Rockschoß» — de Sch. vum Rack as ze enk, ze weit — ech hun de Ball mam Sch. opgefaang — Zussetz.: Gottes-, Muttergottesschéiss-chen; 2) «Mengenbezeichnung» — ech hun e Sch. voll Äppel opgeraaft — bréng e Sch. voll Grompre fir ze schielen — hatt hält ëmmer de Sch. op (will immer etwas haben) — eng Fra ka méi am Sch. erausdroen, wéi e Mann mam hägeläderte Won kann eraféieren — im Heischelied: e Sch. voll Nëss — cf. rafen; 3) «Kreuzverband» (quinconce) — an de Sch. setzen, planzen.
 
Schouss- -hëndchen, -mippchen M.: «Schoßhündchen»; -kand, -këndchen N.: «Schoßkind(chen), Liebling».
 
Schouschter, Schouster (-scht-, -stcf. Ltb 24 — Dim.: Schéisterchen — oft abfällig) M.: 1) a. «Schuster» — fréier sin d'Schouschteren an d'Haiser schaffe gaang, grad wéi d'Schneideren — (si hun) eng Haascht, et kënnt e Sch. dra wunnen — Ra.: eent nom aner, sot de Sch. (Mëller), du huet en d'Kanner der Rei no gebeetscht — Kinderreim (cf. sub Schong): Schouschter bou bou, fléck mer méng Schou, schlo mer brav Neel dran, datt ech gutt lafe kann — Interjekt.: nau gout Schouster! (lok.: Echt.) — bong, Sch., e Stéck op déi aner Säit (so weit, so gut, nun zum andern) — lok. Echt.: e Schouster-ze-hi (zu hoher Schaumkragen auf dem Bier); b. «Stümper, Dummkopf» — wat bas du e Sch.! — wat fir e Sch. huet der d'Hor geschnidden? — cf. Schneider; 2) a. «verschnittenes männliches Schwein» (C); b. «Maikäfer mit schwarzem Halsschild» — cf. Kiewerlek — Zussetz.: Duerf-, Fléckschouschter — Hausname: Schouschtesch — cf. Pechkniweler;
 
Schouschter- (-st-), regional: Schouschtesch-(-st-) -bänk F.: «Arbeitstisch des Schusters» (er wurde früher, als der Schuster noch in die Häuser arbeiten ging, auf dem Kopf getragen); -briet N.: «Kniebrett des Schusters» (aus weichem Holz); -fra F.: «Frau des Schusters» — in der Ra.: Schouschteschfraen (Sch.- kanner) a Schmaddspäerd mussen am meeschte baarbes lafen; -hummer M.: «Schusterhammer»; -kanner Pl. N.: «Kinder des Schusters» — in der Ra. wie Schouschteschfra (s. d.); -knäip M.: «Schustermesser, Kneif»; -kugel F.: «Schusterkugel»; -pech M.: «Schusterpech»; -nol M.: «Nagel mit rundem Kopf» — cf. Knippchen sub 3)a., b.; -rimm M.: «Schusterriemen»; -sak M.: «Sack zum Tragen des Handwerkszeugs»; -schiirtech N.: «Schusterschürze» (auch Art Schürze mit Vordertasche und Trägern); -stull M.: 1) «Schusterschemel»; 2)s. sub kadritzelen.
 
schouschteren (-st-) intr. Verb.: 1) a. «Schusterarbeit verrichten» — hie schouschtert alt esou fir séng Leit — hie schouschtert selwer; b. «schlechte Arbeit machen» — wat hues de do eppes (zesumme)geschouschtert! 2) «mühsam, langsam Geld, Vermögen zusammenbringen, -raffen» — sech eppes op d'Säit sch. — en huet sech (mat viller Méi) e ganzt Verméigen zesumme geschouschtert; 3) refl.: «sich finden» — dat huet sech esou geschouschtert (fand sich so — cf. schosselen sub 2) — Abl.: Geschouschters N. — Zussetz.: zesumme-, zouschouschteren.
 
schouwen (Nösl.) trans. Verb.: «Stroh reinigen» (indem man das Stroh bei den Ähren faßt u. schwingt, damit die kürzeren Halme herausfallen) — Verbadj.: geschouft — geschouft Stri.
 
Schraasseg ON.: «Schrassig» — Dorf der Gemeinde Schüttringen, Kanton Luxemburg — 442.
 
Schrack, Schréck (beide im Pl. Schréck, Dim. Schréck(el)chen, Dim. [Bd. 4, S. 182] Pl. Schréckercher, -elcher — lok. Mosel: Schrak, Pl. Schreek, lok: Schratt, Schrëtt) M.: 1) a. «Schritt, einmaliges Ausschreiten» — grouss, kleng Schréck maachen — e klenge, e grousse Sch. hun (Schrittlänge) — e mécht Schréckercher wéi eng houfreg Joffer — drohend: kee Sch. weider! — spaßh. drohend: bleif mer dräi Schréck vum Leif! — Sch. fir Sch. (regelmäßig) — du kënns mer alt e Sch. spueren (einen Gang ersparen) — loosse mer e Sch. weidergoen (auch übtr.) — hien as ëmmer e Sch. vir (auch übtr.) — en huet e fele Sch. gedon, gemaacht — an der Sprangprëssioun zu Iechternach goung et fréier dräi Schréck vijhenzeg an zwéin hannerzeg — in der Redewendung: op Schratt an Tratt (Schrëtt an Trëtt) as en hannenu mir (er ist immer hinter mir her, überwacht mich dauernd) — e wir fir d'Vrecke kee Sch. gewach — en as kee Sch. aus dem Wee gaang — ech wir kee Sch. weider komm, fir d'Vatterwelt nët — übtr.: lo hu mer (lo wir) den éischte Sch. gedon, gemaacht — esou komme mer awer och kee Sch. weider — fir dee maachen ech kee Sch. méi (trete nicht mehr für ihn ein) — et muss alt een (bet.) deen éischte Sch. maachen (den ersten Schritt tun) — ech war ewell sechs Woche kee Sch. méi virun (baussent) d' (eng) Dir — mir hun nëmmen e puer Schréck bis op d'Gare; b. «Gangart, Gleichschritt» — d'Pompjeë sin am Sch. komm wéi d'Zaldoten — am Sch., aus dem Sch. sin — Schrëtt halen (Tritt halten — Mil.) — d'Autoe sin am Schrëtt gefuer — d'Päerd gongen am Schrëtt op d'Musek — am Schrëtt fueren, reiden; 2) «Längenmaß» (etwa 75—85 cm) — d'Stéck as honnert Schréck laang; 3) «Schrittweite der Hose, des Rockes» — de Rack as ze enk am Sch.
 
schracke-, schrakebeng(che)s, schrakebeenches Adv.: «rittlings, überzwerch» — dafür auch: schirkebeenches, graatschebeng(ch)es (s. d.).
 
schracken, schrakens. schrécken.
 
Schramp, Schromp (lok.: Wiltz: Schroomp, Pl. Schrëmp) M.: «Schwund, Schrumpf» — véier Sieschter Koar ouni Sch. (ouni Schrëmp).
 
Schrampel, Schrompel F.: «Schrumpel, Runzel» — 't as voller Rëss a Schrampelen — et as eng Sch. an elauter — cf. Rompel.
 
schrampeleg, schrompeleg, -ig (lok. Wiltz: schroompelig) Adj. — s. rompeleg.
 
schrampelen, schrampen, schrompelen, schrompen intr. Verb.: «schrumpfen» — d'Holz schrompt — déi Zort Äppel schrompt gläich (schnell) — geschrompt wéi eng gebake Bir — ich war geschrompt bis op näist (Du — Villa Fina) — Zussetz.: aschrampen, ver-, zesummeschrampen.
 
schrammen intr. Verb.: «sich verengen, einlaufen» (von Kleidern beim Waschen — lok. Vianden — Engelmann).
 
SchranzF.: «Prellerei» (Ga).
 
schranzentrans. Verb.: «prellen, betrügen» (Wb.06).
 
Schranzert †, SchranzmajouerM.: «Geldschneider, Bürger- und Bauernschneider» (Ga).
 
Schrapp F.: 1) «Schabeisen, Kratzeisen» — cf. Rapp, Schapp; 2) «habgieriger Mensch» — cf. Schrappert.
 
schrappen (lok.: schrëppen, schroapen) trans. Verb.: 1) «schaben» — dafür auch: schappen — d'Mull sch. (Brotmulde auskratzen); 2) (Nösl.: schrapen) «auf unehrliche Weise oder auch geizig sparend zusammenbringen» — rappen a sch. — wann en aus geschrappt huet, muss en an de Gins — Zussetz.: beienee-, zesummeschrappen; 3) (auch: schrapen) «Ausdruck beim Knöchelspiel»: Schrappches oder Schrappen (die geworfenen Spielknöchel schnell zusammenraffen u. nochmals werfen — cf. Kaul sub 2).
 
Schrappert, Schrappjhang M.: «habgieriger Mensch».
 
Schratt (Pl. Schrëtt) I M. — s. Schrack.
 
Schratt II M.: «Kapaun» — cf. Kapaun.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut