LWB Luxemburger Wörterbuch
 
schummeswäert bis Schwaardemager, -majer, -maacher (Bd. 4, Sp. 190a bis 191b)
 
schummeswäert (Nösl.: schameswiäärt) Adj.: «dessen man sich schämen muß, beschämend» — cf. schimhäfteg sub 2).
 
Schummerecht F.: 1) «Abenddämmerung»; 2) «Halbdunkel, Zwielicht».
 
schummereg Adj./Adv.: «dämmerig, düster, halbdunkel» — an hirer Stuff mat denen décke Ridoen as et ëmmer esou sch.
 
schummerzen intr. unpersönliches Verb.: «dämmern» — et schummerzt schon.
 
schummhäftegs. schimhäfteg.
 
Schunschel F .— s. Ju(u)ntsch(el), Klun(t)sch(el).
 
Schupp I F.: «Scharre» (Gärtnerei — Ga).
 
Schupp II (lok. Echt., Mosel: Schoup, Schéip, Schéipchen) F.: 1) «Schuppe» (Dermat.) — Echt.: déi Schoupen an déi Bootschen, déi än oan de Féiss hoat (C) — cf. Schubber, Schudder, Schuwwer; 2) (bes.) «Fischschuppe» mir hu keng Sch. (Schéip) gefaang (gar nichts gefangen).
 
Schupp III Personenname — in der Ra.: verhouert wéi dem Sch. säin Iesel — do solls de jo gro gin wéi dem Sch. säin Iesel (Ausruf bei großer Überraschung, Verwunderung).
 
Schupp IV F. — in der (lok.: Vianden) Ra.: op d'Sch. foaren (Fuhrmannsdienste leisten — cf. schuppen IV sub 2).
 
schuppeg, -ig Adj.: «schuppig».
 
schuppen I, schupsen trans./intr. Verb.: «schieben» — mir musse kucke wéi mer dee Steen dohinner geschuppt kréien — schupp mer de Pak eriwwer! — schupp dénger Wee! (hau ab!) — ech hun him en Ziedel ënner d'Dir geschupst — cf. juppen, jhupp(s)en — Zussetz.: eraschuppen.
 
schuppen II trans. Verb.: 1) «abschuppen, abschruppen» (z. B. Fische — dafür lok.: schéipen); 2) refl.: «sich umständlich kratzen» — d'Kéi sch. sech widder d'Mauer — Abl.: Geschupps N. — wat hues du fir e G. ze féieren, et mengt een du wiirs voller Lais a Fléi — cf. schruppen.
 
schuppen III trans. Verb.: «stehlen» (lok.) — dazu: Schuppert M.
 
schuppen IV (Var. schopen, schuepen, Wiltz: schoupen) intr. Verb.: 1) «sich abrackern» (Kleinbauer); 2) «Fuhrmannsdienste mit dem Gespann leisten» (z. B. mit einem Pferd und Teimer bei Straßenarbeiten) — Bauere mat klenge Wiesen hun niewelaascht nach e bëssche geschuppt (mam Teimer a mam Päerd) — dazu: Schuppert M.: «Kleinbauer» — cf. Schappert, Schaupert, Schoupert, Schuepert.
 
Schuppsak M.: 1) a. «Rucksack»; b. «Vorratssack f. Nägel der Schieferdecker»; 2) beim Flachsschwingen: [Bd. 4, S. 191] e Sch. schwangen (durch nicht fachgerechtes Schwingen Knäuel schlagen — Wb.06); 3) a. «gemeiner Mensch» — Verballhornung eines bekannten Liedes: dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi ob s d'e Sch. bas! b. «Preusse, Deutscher» (abfällig) — volkstümliche Abänderung des bekannten Lieds von Michel Lentz: «mir wëlle bleiwe, wat mer sin»: mir wëlle jo keng Schuppsäck sin — cf. Preiss; 3) (lok. Luxbg.- Stadt) «Dieb».
 
Schurep, Schuurp, Schuerp (Nösl.: Schurrep, Echt. Pl.: Schirep, Scheerp) M.: 1) «rechtwinkliger Riß im Stoff»; 2) «abgestoßene Stelle an Porzellan, irdnem Geschirr»; 3)in der Ra.: e Sch. hun (moralisch, geistig nicht einwandfrei sein — C) — cf. Schrauf sub 1).
 
Schurep-, Schuerpeisen N.: «Kratzeisen» — cf. Krazeisen.
 
schurëpen, schurëpsen (Nösl.: schurrëpsen, schirrëpsen) intr. unpersönliches Verb. «bezeichnet das Geräusch beim Zerreissen von Stoffen» — et schurëp(s)t, wann ee Stoff duurchräisst — cf. schierpsen.
 
schurijelen, schurjelen trans. Verb.: «schurigeln» (C).
 
Schutt I (Pl. Schudden, Schutten — lok.: Schout, Pl. Schouden — Nösl.: Schockt, Pl. Schockten) F.: «Schote» — Echt.: d'Ierbësse säin an de Schudden — cf. Pal, Schäk, Läk sub 1).
 
Schutt II M. und F.: «Schuß» (Fußballspr., engl. shoot) — deen huet e Sch., do geet de Goalkipp mat eran — dazu: schutten intr. Verb.: «schießen» (Sportspr.) — da schutt dach!
 
Schuttfra, -mamm (lok.: Echt.) F.: «Frau, die viele Kinder hat» — cf. Sämouder.
 
Schutz (Neol. — Schotz — s. d.) M. — wie hd. — een a Sch. huelen.
 
Schutzblech N. und M.: «Kotflügel» —'t as nët schlëmm, d'Schutzblecher sin nëmmen agedréckt (bei einem Autozusammenstoß).
 
Schutzengel M. — wie hd. — do hat e (däi) gudde Sch. fir dech gebiet! — cf. Vollert.
 
Schuucht M.: «Haarschopf» (lok.: Befort) — ee beim Sch. hollen, ä mam Sch. hollen — 't wor eng Flantermaus mer an de Sch. geflunn (schlimmes Vorzeichen).
 
Schuurz M. — s. Schuerz.
 
Schuwwer M. — s. Schubber sub 1)a., 2)a. b. — dazu: Schuwwerstän M.: «schiefriger Stein»;
 
Schuwwerbuedem M.: «Mergel» (C) — groe, roude Sch.
 
schuwwereg Adj.: 1)s. schubbereg; 2) «schiefrig, mergelig» — schuwwerege Buedem.
 
schwaach (Nösl.: -ç) Adj.: 1) «kraftlos, schwach» — e schwaache Kärel, Männchen, Mënsch — no där Kränkt wor en nach laang sch. op de Bän — et as mer op eemol esou sch. (op de Bä) gin — hien as sch. op der Broscht, hien huet eng sch. Broscht — en huet e schwaacht Häerz, sch. Nerwen — hien huet e schwaache Verhalt, Geescht — am Rechnen as e sch. — hien as sch. an deem Artikel (Gebiet) — dat as e schwaachen Trouscht — eng sch. Stonn — d'Musek as sch. besat — den Tenor as ze sch. (der Tenor hat eine zu schwache Stimme, auch: die Tenorstimme ist zu schwach, zu schwach besetzt) — sch. falen (in Ohnmacht fallen) — ech si bal sch. gefall (ech sollt sch. falen), wéi ech dat héieren hun — hal dech un (setz dech), soss fälls de sch., wann s de héiers, wat ech der elo son; 2) «geringwertig, gehaltlos» — schwaache Béier (Bier) — de Branntwäin as ze sch. (dafür meist liicht — s. d. sub 1) und 6) — wéi war d'Konferenz? — Sch., méi wéi sch. — dazu: Schwaachhät, -heet F.: «Schwachheit» — vun elauter Sch. konnt en de Wee nët packen — cf. Schwächt, Schwächlechkät.
 
schwaardeg, -ig Adj.: «schwartig» — cf. Schwaart.
 
Schwaardemager, -majer, -maacher (lok.: Schwademagen, Schwad(d)emo, Schwaa(r)demo, Schwaardemar, Echt.: Schwouerdemogen, Schwoëdemogen) M.: 1) «Schwartenmagen» (Wurstart); 2) (lok.) «bestimmtes Muster bei Terrazzo».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut