LWB Luxemburger Wörterbuch
 
schuppeg, -ig bis Schwaarzaarbecht (Bd. 4, Sp. 190b bis 193a)
 
schuppeg, -ig Adj.: «schuppig».
 
schuppen I, schupsen trans./intr. Verb.: «schieben» — mir musse kucke wéi mer dee Steen dohinner geschuppt kréien — schupp mer de Pak eriwwer! — schupp dénger Wee! (hau ab!) — ech hun him en Ziedel ënner d'Dir geschupst — cf. juppen, jhupp(s)en — Zussetz.: eraschuppen.
 
schuppen II trans. Verb.: 1) «abschuppen, abschruppen» (z. B. Fische — dafür lok.: schéipen); 2) refl.: «sich umständlich kratzen» — d'Kéi sch. sech widder d'Mauer — Abl.: Geschupps N. — wat hues du fir e G. ze féieren, et mengt een du wiirs voller Lais a Fléi — cf. schruppen.
 
schuppen III trans. Verb.: «stehlen» (lok.) — dazu: Schuppert M.
 
schuppen IV (Var. schopen, schuepen, Wiltz: schoupen) intr. Verb.: 1) «sich abrackern» (Kleinbauer); 2) «Fuhrmannsdienste mit dem Gespann leisten» (z. B. mit einem Pferd und Teimer bei Straßenarbeiten) — Bauere mat klenge Wiesen hun niewelaascht nach e bëssche geschuppt (mam Teimer a mam Päerd) — dazu: Schuppert M.: «Kleinbauer» — cf. Schappert, Schaupert, Schoupert, Schuepert.
 
Schuppsak M.: 1) a. «Rucksack»; b. «Vorratssack f. Nägel der Schieferdecker»; 2) beim Flachsschwingen: [Bd. 4, S. 191] e Sch. schwangen (durch nicht fachgerechtes Schwingen Knäuel schlagen — Wb.06); 3) a. «gemeiner Mensch» — Verballhornung eines bekannten Liedes: dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi ob s d'e Sch. bas! b. «Preusse, Deutscher» (abfällig) — volkstümliche Abänderung des bekannten Lieds von Michel Lentz: «mir wëlle bleiwe, wat mer sin»: mir wëlle jo keng Schuppsäck sin — cf. Preiss; 3) (lok. Luxbg.- Stadt) «Dieb».
 
Schurep, Schuurp, Schuerp (Nösl.: Schurrep, Echt. Pl.: Schirep, Scheerp) M.: 1) «rechtwinkliger Riß im Stoff»; 2) «abgestoßene Stelle an Porzellan, irdnem Geschirr»; 3)in der Ra.: e Sch. hun (moralisch, geistig nicht einwandfrei sein — C) — cf. Schrauf sub 1).
 
Schurep-, Schuerpeisen N.: «Kratzeisen» — cf. Krazeisen.
 
schurëpen, schurëpsen (Nösl.: schurrëpsen, schirrëpsen) intr. unpersönliches Verb. «bezeichnet das Geräusch beim Zerreissen von Stoffen» — et schurëp(s)t, wann ee Stoff duurchräisst — cf. schierpsen.
 
schurijelen, schurjelen trans. Verb.: «schurigeln» (C).
 
Schutt I (Pl. Schudden, Schutten — lok.: Schout, Pl. Schouden — Nösl.: Schockt, Pl. Schockten) F.: «Schote» — Echt.: d'Ierbësse säin an de Schudden — cf. Pal, Schäk, Läk sub 1).
 
Schutt II M. und F.: «Schuß» (Fußballspr., engl. shoot) — deen huet e Sch., do geet de Goalkipp mat eran — dazu: schutten intr. Verb.: «schießen» (Sportspr.) — da schutt dach!
 
Schuttfra, -mamm (lok.: Echt.) F.: «Frau, die viele Kinder hat» — cf. Sämouder.
 
Schutz (Neol. — Schotz — s. d.) M. — wie hd. — een a Sch. huelen.
 
Schutzblech N. und M.: «Kotflügel» —'t as nët schlëmm, d'Schutzblecher sin nëmmen agedréckt (bei einem Autozusammenstoß).
 
Schutzengel M. — wie hd. — do hat e (däi) gudde Sch. fir dech gebiet! — cf. Vollert.
 
Schuucht M.: «Haarschopf» (lok.: Befort) — ee beim Sch. hollen, ä mam Sch. hollen — 't wor eng Flantermaus mer an de Sch. geflunn (schlimmes Vorzeichen).
 
Schuurz M. — s. Schuerz.
 
Schuwwer M. — s. Schubber sub 1)a., 2)a. b. — dazu: Schuwwerstän M.: «schiefriger Stein»;
 
Schuwwerbuedem M.: «Mergel» (C) — groe, roude Sch.
 
schuwwereg Adj.: 1)s. schubbereg; 2) «schiefrig, mergelig» — schuwwerege Buedem.
 
schwaach (Nösl.: -ç) Adj.: 1) «kraftlos, schwach» — e schwaache Kärel, Männchen, Mënsch — no där Kränkt wor en nach laang sch. op de Bän — et as mer op eemol esou sch. (op de Bä) gin — hien as sch. op der Broscht, hien huet eng sch. Broscht — en huet e schwaacht Häerz, sch. Nerwen — hien huet e schwaache Verhalt, Geescht — am Rechnen as e sch. — hien as sch. an deem Artikel (Gebiet) — dat as e schwaachen Trouscht — eng sch. Stonn — d'Musek as sch. besat — den Tenor as ze sch. (der Tenor hat eine zu schwache Stimme, auch: die Tenorstimme ist zu schwach, zu schwach besetzt) — sch. falen (in Ohnmacht fallen) — ech si bal sch. gefall (ech sollt sch. falen), wéi ech dat héieren hun — hal dech un (setz dech), soss fälls de sch., wann s de héiers, wat ech der elo son; 2) «geringwertig, gehaltlos» — schwaache Béier (Bier) — de Branntwäin as ze sch. (dafür meist liicht — s. d. sub 1) und 6) — wéi war d'Konferenz? — Sch., méi wéi sch. — dazu: Schwaachhät, -heet F.: «Schwachheit» — vun elauter Sch. konnt en de Wee nët packen — cf. Schwächt, Schwächlechkät.
 
schwaardeg, -ig Adj.: «schwartig» — cf. Schwaart.
 
Schwaardemager, -majer, -maacher (lok.: Schwademagen, Schwad(d)emo, Schwaa(r)demo, Schwaardemar, Echt.: Schwouerdemogen, Schwoëdemogen) M.: 1) «Schwartenmagen» (Wurstart); 2) (lok.) «bestimmtes Muster bei Terrazzo».
 
Schwaardefra (Echt.: Schwoardefra) F.: «Bettlerin, die um Fettgrieben, Speckschwarten bettelte» (C).
 
schwaarden trans. Verb.: 1) «dicht am Boden abmähen»; 2) «stark durchprügeln».
 
Schwaardendill M.: «rindenbesäumtes Brett».
 
Schwaart (Pl. Schwaarten, Schwaarden — lok. Echt.: Schwoart, Schwouert, lok. Mosel, Wiltz: Schwoat, Schwoart) F.: «Schwarte, Haut» — d'Sch. vun der Ham — naass bis op d'Sch. — hien huet him d'Hor bis op d'Sch. (bei der Sch.) ewechgeschnidden — Raa.: 't as Sch. a Schwéngefleesch, Speck a Sch. (ein und dasselbe) — un enger Sch. leckt keen sech sat — en as esou goureg, 't as nëmme méi Schank a Sch. — deen huet eng déck Sch. (eigtl. und übtr.) — schaffen, [Bd. 4, S. 192] dass d'Sch. kraacht — e schmiert him d'Sch. (prügelt ihn — cf. schwaarden sub 2) — Zussetz.: Speckschwaart; 2) «Schwarte, rindenbesäumtes Brett» — d'Haischen as mat Schwaarde gedeckt — Abl.: Geschwaarts N.
 
schwaarz (phV. s. LSA Karte 11) Adj./Adv.: 1) «schwarz, dunkel» — sch. wéi der Däiwel, eng Doudsënn, e Kueb, e Kuelebrenner, en Hol, e Mouer, d'Nuecht, Pech, eng Tak, Tënten, e Schaaschtechfeër — sch. Kichen (s. d.) — sch. Hor — eng sch. Kuck (finsterer Gesichtsausdruck) — e kuckt esou sch. — schwaarzt Gar — schwaarzt Gezei (Trauerkleidung oder Abendkleidung) — en as sch. ugedon — sch. droen (dunkle Kleidung tragen) — sch. kleet dech gutt — Dir drot am beschte sch. (schwarz kleidet Sie am besten) — sch. Schong — e schwaarzen Däiwel (schwarzhaariger Mensch) — dat as schéi sch., eng schéi sch. Faref — eng sch. Kou — e schwaarzt Päerd — zur Artbestimmung bei Tieren und Pflanzen: eng sch. Blatlaus — e schwaarze Schneider (Libelle — cf. Joffer sub C) — Vögel: schwaarzen Däicher, Ducker (Schwarzhalstaucher — Podiceps nigricollis) — schwaarze Fléiefänkert, Méckefänkert (Halsbandschnäpper — Ficedula albicollis und auch: Trauerschnäpper — Ficedula hypoleuca) — sch. Graatsch, Grasméck (Mönchsgrasmücke — Sylvia atricapilla) — sch. Hexersch (Orpheusgrasmücke — Sylvia hortensis) — sch. Mäs (Kohlmeise — Parus major, auch: Tannenmeise — Parus ater) — sch. Märel (Amsel — Turdus merula) — sch. Mierint (Trauerente — Melanitta nigra) — sch. Mierschmollef (Trauerseeschwalbe — Chlidonias niger) — schwaarze Millang (schwarzer Milan — Milvus migrans — cf. Schéierschwanz) — schwaarze Spiecht (Schwarzspecht — Dryocopus martius) — schwaarze Storch (Schwarzstorch Ciconia nigra) — schwaarzt Waasserhong (Blässhuhn — Fulica atra) — schwaarze Wisekriibs (Wasserralle — Rallus aquaticus); — e schwaarze Rat (s. d.); — sch. Kréischel (s. d.) — schwaarze Sinnef (s. d.) — sch. Bier (Brombeere, Heidelbeere) — schwaarzen Hambier (lok. für Brombeere) — schwaarz Drauwen — sch. Kiischten — sch. Pouken (Pocken) — schwaarzen Draft (Mutterkorn) — sch. Kuelen — sch. Säf (Schmierseife) — schwaarze Kaffi — schwaarzen Téi — sch. Kiirmes (s. d.) — schwaarze Buedem (dafür auch: Bëschbuedem) — e schwaarzt Schof (eigtl. u. übtr.) — Folkl.: wann een eng sch. Kaz begéint, huet een Ongléck (Gléck — schlechtes, lok. aber auch: gutes Omen) schwaarz(t) Brout — d'Brout as sch. verbrannt — hien huet dat wäisst Brout virun deem schwaarze giess — sch. gin (von einem Körperteil, Glied: absterben, auch von erfrorenen Pflanzen gesagt) — et as alles sch. erkaalt — d'Feier as sch. aus — en as sch. verbrannt (am Gesiicht — sehr stark gebräunt) — sech sch. maachen (sich an schwarzen Gegenständen, z. B. Küchenherd schmutzig machen) — ee sch. maachen (jem. schwärzen, z. B. beim Kartenspiel «Schwarzer Peter», auch übtr.) — spaßh. drohend: du gës sch. gemaacht an erschoss — ech gin der et sch. op wäiss (schriftlich) — Spw.: sch. gebuer, all Wäsches verluer — Ra.: déi sch. Kéi gin och wäiss Mëllech — beim Kartenspiel: déi sch. Kaarten (Pik und Kreuz — kurz: déi Schwaarz) — beim Kartenspiel (z. B. Skat): sch. sin, Schneider a sch. sin — schwaarze Péiter (Kartenspiel) — ech hun de schwaarze Péiter behalen (eigtl. und übtr.) — en as sch. (eigtl. und übtr.: klerikal) — déi sch. Lëscht (Wahlliste der Christl.-Sozialen Volkspartei) — Scherzrätsel: woufir friessen déi wäiss Schof (s. d.) méi wéi déi sch.? ('t si méi wäisser) — hätts de léiwer e schwaarze Gehaangenen ewéi e Kichelchen an der Sonn gebroden? (Schinken — getrockneter Kuhfladen — MKr. Nr. 835) — wéi rennt de Kueb iwwer d'Waasser? (sch.) — Kinderreim: schwaarzt Scheefchen (s. sub Schof) — et war esou sch. (dunkel), et huet ee séng ägen Hand nët méi virun Ae gesinn — sch. wéi an engem Bakuewen, Keller, Sak — et gouf mer sch. virun den Aen (mir wurde schwindlig) — dorop kanns de waarde bis de sch. gës! — wann de Stär (Sonne) esou stécht, da sin déi sch. Plazen (Schatten) déi bescht — deen as frou mat de schwaarze Plazen (mit schattigen Stellen, er ist träge) — d'Luucht as sch. voll Kueben — de Bësch as sch. voll Bier (Beeren) — et kënnt esou sch. iwwer de Bësch, 't gët e Wieder; 2) übtr.: Sinnbild des Bösen, des Heimlichen, Unerlaubten — Ra.: wann der nët sch. sid, da brauch der Iech nët ze wäschen (wer sich entschuldigt, klagt sich an) — der Däiwel gët méi sch. gemoolt wéi en as — op der schwaarzer Lëscht sin — am schwaarze Buch stoen — dat schwaarzt Buch (Strafregister — Pennälerspr.) — deen [Bd. 4, S. 193] huet eng sch. Séil (Seele) — du hues gelunn, du gës sch. op der Stir — en huet gelunn, 't gouf sch. an der Luucht — sch. gesinn (schwarz sehen) — ech gesi sch. fir deen — sch. schaffen (Schwarzarbeit verrichten) — sch. schluechten, brennen, verkafen — substantiv.: Schwaarzen M.: 1) «dunkelhäutiger, -haariger Mensch»; 2) a. «Geistlicher» (oft abfällig); b. «Klerikaler» — déi Schwaarz (Mitglieder der Christlich-Sozialen Volkspartei) — hien as bei dene Schwaarzen op der Lëscht (Wahlliste); 3) «Neger»; 4) a. «Teufel» (Schreckfigur) — pass op, soss kritt dee Sch. dech; b.s. Houseker; 5)(lok. Rümelingen, Bergmannsp.) «schwarzes Pulver»; Schwaarzt N.: 1) «das Schwarze» — e vergonnt him nët dat Sch. ënner dem Nol (Fingernagel); 2) a. «dunkelhaariges Mädchen, dunkelhaarige Frau»; b. im Kartenspiel: «Pikdame» — dafür auch: Mitt, Mënsch, Schëppendamm, Wichs — Zussetz. (Farben): déckschwaarz, bloschwaarz, schwaarzblo, kuelschwaarz, pech-, pachoaligeschwaarz.
 
Schwaarz- / schwaarz- -aarbecht F.: «Schwarzarbeit»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut