LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Sechs- / sechs- bis Seemchen (Bd. 4, Sp. 205a bis 206b)
 
Sechs- / sechs- -asiechzeg, -asechzeg, -ig Num.: 1) «sechsundsechzig»; 2) «Kartenspiel» — eng Parti S. zu zwéin, zu dräi, zu véier — Zussetz.: Winers. (Wieners.) — cf. reizen sub 2); -eck M.: «Sechseck»; -eckeg, -ig Adj.: «sechseckig»; -enner M.: «Sechsender» (Hirsch u. Rehbock); -erlee Adv.: «sechserlei»; -honnert Num.: «sechshundert» (lok. Echt. mit der Bed.: «große Menge, Masse» — C) — dazu: sechshonnerterlee; -kanteg, -ig Adj.: «sechskantig» — cf. kanteg; -spänneg, -ig Adj.: «sechsspännig» — e koum s. gefuer; -wochendéngscht M., -wochemass F.: «Sechswochenamt, -messe» (Messe, die sechs Wochen nach dem Begräbnis gelesen wird); -zëlleg, -ig Adj.: «sechszöllig» — e sechszëllegen Nol.
 
sechzeg, -ig (Var. Lux.-Stadt: siechzeg, Wiltz: seechzig, Nösl. (veraltet): siächzig, heute: sechzig) Num.: «sechzig» — 't geet bis s. (Maximum) — en huet s. (Schülerspr.) — en as an de sechzeger (Joren).
 
Seckbach F.: «Spitzname früherer Moritatensänger nach einem Schlagerlied um 1910: Komm, Karlinchen, komm, Karlinchen, komm, wir wollen nach Seckbach gehn» — dat as e Lidd, dat déi al Seckbachs (déi vu Seckbach) op der Fouer gesongen huet.
 
Sécklek M.: «Säugling» — cf. Sälek.
 
Secksim Abzählreim: S. a Broud/ a Follami / ach spraach / Oudamaach / Iche / Fiche / douteen / Aus.
 
Secksmaniim Abzählreim: Enni, Katenni, S., Wikel de Wakel domani; Ellera, Fetteka, One Fleisch, Et Ka, Maus, dout aus (MKr. Nr. 408).
 
sécks, secks, sickchen, sickschen, séckschtin der Beteuerungsformel — ménger secks (meiner Treu) — seckster méng! (bei Gott!).
 
See, Sä (Nösl.: Sääch — zε:ç, Westösl.: Seech — ze:ç) F.: 1) «Säge» — d'S. as stompeg, se muss gefeilt an nei gesat (geschränkt) gin — d'S. muss wäit stoe fir gréngt Holz ze seën, ze schneiden — dat Messer as eppes wéi eng S. — Rätsel: wat huet vill Zänn a kee Gebëss? (eng S., eng Éich — MKr. Nr. 275); 2) a. «langweilige(r) Schwätzer(in), lästige(r) Bittsteller(in)» (bes. von Kindern ges.) — wat bas du eng S.! — dat as eng richteg S.! (verstärkend: eng Drummsee — dafür auch lok.: eng Seemaschin); b. «langweiliges Geschwätz, langweilige Rede, andauerndes Bitten» [Bd. 4, S. 206] — wat eng S.! — Zussetz.: Bam-, Band-, Bock-, Brout-, Drumm-, Flääsch-, Hand-, Holz-, Huel-, Kräs-, Laf-, Rad-, Ronn-, Rumm-, Schräiner-, Spal-, Stä-, Stolsee — cf. Fuusse- (Fochse-)schwanz;
 
See-/Sä- -blat N.: «Sägeblatt»; -bock M.: «Sägebock» — cf. Bock sub 4) f., Holzbock; -gestell N.: «Sägegestell, Sägerahmen»; -kaul F.: «Sägegrube» — cf. Dillschneiden; -maschin F.: 1) «Sägemaschine» — in einem Scherzlied: mäi Papp, deen huet eng S., hohohoho; 2)s. See sub 2); -miel, -mill N.: «Sägemehl» — deen huet S. am Kapp; -millen F.: «Sägemühle» (auch als Stellenbez.); -miller M.: «Sägemüller».
 
Seechen F. — s. Säächen.
 
seechens. säächen.
 
Seechommes F. — s. Säächom(m)es.
 
seen (Nösl.) — s. gesinn.
 
Seën I M. — Var. zu Segen (s. d.).
 
seën II (Nösl.: säjen, Untersauer: säen) — Konjug., Ind. Präs.: du sees, hie seet; Nösl.: du säächs (zε·çs), hä säächt (zε·çt), Ind. Prät. und Konj. Prät.: ich säächt (zε·çt); Echt.: Ind. Präs.: dou seechs (ze·çs) trans./intr. Verb.: 1) «sägen» — Nösl.: mer säächten a mer säächten an et juff dach keent Stéck — Holz s. (dafür auch: Holz schneiden); übtr.: 2) «schnarchen» — e seet — lauschter, en as am Gaang e Knuet ze s.! — cf. ronken, schnaarchen; 3) «andauernd bitten, belästigen» — hatt huet u mer geseet bis ech jo gesot hun — en huet mech domat geseet — Echt.: ich hoa geseecht a geseecht — Zussetz.: a-, duurch-, ëm-, ewech-, ofseën — Abl.: Gesees N.
 
Seër M.: «Säger» (Vogelfamilie) — klenge S. (Zwergsäger, Mergus albellus) — grousse Seër (Gänsesäger, Mergus merganser — dafür auch: Goldint) — Mëttelseër (Mittelsäger, Mergus serrator).
 
Seërei, Säerei (Mosel: Seëri) F.: «Sägerei» — dafür auch: Seemillen, Schneidmillen, Scierie.
 
Seert(lok.: Hoscheid — C) F.: «Beschädigung an Bäumen» — bei esou Seerte weess een nët wou se hierkommen.
 
Seejhegatter (lok.) M.: «Sägegatter».
 
Seemchen I M.: 1)Dim. von Som; 2) «kleiner Rest» (meist von Geld gesagt) — de S. as fir dech, sot d'Mamm — 't bleift nach e S.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut