LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Spaut bis Speckbuttéck (Bd. 4, Sp. 235b bis 237b)
 
Spaut (Spε:ut — phV. Echt., Vianden: Spo:ut, Luxemburg-Stadt: SpA:ut, Westen (lok.): Spo:t, spə:t, Nösl., lok. Binsfeld, Holler: Spuks, lok. Wilwerdingen: Spuç, lok. Weiswampach: Spiç, lok. Ulflingen: Spiks, lok. Oberbesslingen: Spuk, lok. Niederbesslingen: Spi·, Spuk) M.: «Speichel» — ech hat kee Sp. méi am Monn — maach e bëssche Sp. drop, Sp. op de Bobbo (sagt man zu einem Kind, das sich ein wenig verletzt hat und klagt), denn: de Sp. as heelsem — dat do as (e) Sp. dergéint (gar nicht zu vergleichen) — en as kee Sp. wäert (taugt nichts) — et geet wéi mat Sp. (reibungslos) — dat as Sp. fir mech (kümmert mich nicht) — weil das Garn nach dem Spinnen manchmal recht klebrig war, wurde es aus dem Sp. gewäsch (Müller, Werdegang des Leinens).
 
Spautleckert M.: «Speichellecker».
 
Spaweck (Pl. Spawecker — Var.: Spanneweck, Sparweck, Spawett, Spoweck) M.: «Spinngewebe» — (frësche) Sp. gouf fréier op d'Wonn geluegt, fir d'Blutt ze stëllen an ze helen — dat Kleed, d'Gezei as esou dënn ewéi Sp., 't as eppes wéi Sp. (sehr dünn) — lo kréie mer d'Spawecker aus dem Mo gekiert (von einem reichlichen Essen) — cf. Freier.
 
Spääch, Speech (Var.: Späächel, Speechel, lok. Echt.: Spaichel) F.: «Radspeiche» (ein Vorderrad [Wagen] hat normalerweise 12, ein Hinterrad 14 Speichen) — cf. (Sagen) Gr. Nr. 803.
 
Späächel, Speechel (meist im Pl. Späächelen, Speechelen) F.: 1) «Sommersprosse(n)» — d'Kand huet d'Gesiicht voller Späächelen — verschiedene volkstümliche Mittel, mit denen Sommersprossen zu vertreiben sind: z. B. wann ee se mam éischte Schnéi, mam Muergesda (Morgentau), mat Péiterséilegsaaft, mam Saaft vun der wëller Schiggri wäscht, mat Huesefett, mat Ieselsmëllech reift — Kinderreim: Eech de (der) Speechel, der Botterweck, [Bd. 4, S. 236] wien et nët leide kann, (dat) as e Geck.
 
späächeleg, speecheleg, speecheg, -ig (lok.: gespäächelt) Adj.: «sommersprossig» — e späächelegt Gesiicht — sp. Hänn, Ärem.
 
späerksen intr. Verb.: «sparen» — d'Hénger sp. elo mat den Äer (die Hühner legen nicht mehr soviel) — Echt.: wann d'Héiner voan de Bänn freessen, da sp. se mat den Aier.
 
späerlech, spierlech, -ich Adj.: «spärlich, selten» — an deem dréchene Summer wor d'Waasser sp. gin — d'Äer sin de Moment sp.
 
Späerwel F.: «Reibbrett» (Maurerspr. — um Kalk und Mörtel aufzutragen).
 
Späicher I ON: «Speicher» (Eifel — bekannt durch die irdenen Töpferwaren und Korbmöbel) — als attrib. Adj.: (vu) Sp. — e Sp. Krou (Tonkrug aus Speicher) — e Sp. Kliefchen (irdene Pfeife aus Speicher) — Ra.: Féiss wéi de Sp. Néckelchen (sehr große Füße) — Kinderreime: Sp., Sp., du groussen Tur / vill Späicher (s. d. Folg.) a wéineg Kuer / vill Kréi a wéineg Wäin / der Däiwel mag (soll) Paschtouer zu Sp. säin — Sp. huet en héijen Tur / wéineg Weess a wéineg Kuer / vëlleg Kréi a wéineg Wäin / mag der Däiwel zu Späicher säin (cf. MKr. Nr. 603/604) — dazu: Späichermännchen M.: «ambulanter Verkäufer von Speicher Waren».
 
Späicher II M.: «Speicher» (städtisch allgemein: Dachboden; im dörflichen Sprachgebrauch: das erste Stockwerk mit den Schlafzimmern — den ieweschte Späicher für Dachboden) — an elo séier (huerteg) de Sp. aus! (schlafen gehen) — spaßh.: lo geet et Späicher la Trap aus! (schlafen) — op de (den ieweschte) Sp. as d'Fruucht geluegt gi, fir ze dréchnen — cf. kaalwen sub 1);
 
Späicher- -liicht F., N. (M.): «Dachfenster, -luke» — et as him e (eng, ent) Sp. opgaang (es ging ihm ein Licht auf) — cf. Scheierliicht; -nol M.: «Drahtnagel» — dafür auch lok. Echt.: Rasnol — Echt.: Ras- oder Späicherneel fer an d'Rangel (Schiffbau) — cf. Konschtebréck (Kinderlied); -rat M. und F.: «Hausratte» — cf. Rat; -trap F.: «Speichertreppe, Bodentreppe».
 
Späiz- -dëppchen N.: «Spucknapf» — cf. -këscht; -eck M.: «verwahrloste Ecke, unsauberer Platz»; -këscht F.: «Spucknapf»; -kinnek M.: «jem., der gut spucken kann»; -männchen M.: 1) a. «Art Feuerwerk, Speiteufel, auch für Wunderkerze» — spaßh. beim Erbrechen: 't as e Sp.; b. «Art Zündhölzchen, das eine starke, helle Flamme gibt» (lok.); 2) «Mine ohne Wirkung» — cf. Faschtert sub 3), Späizert sub 2).
 
späizen (Var.: Luxemburg-Stadt: speizen, Vianden: spéizen, Nösl.: Binsfeld, Holler: spucksen; Wilwerdingen: spuchen, Weiswampach: spichen, Ulflingen: spicksen, Oberbesslingen: spucken, Niederbesslingen: spiën (du spicks, hä spickt), spucken — Part. Prät.: gespaut — Nösl. (in der obigen Reihenfolge): gespuckst, gespucht, gespicht, gespickst, gespuckt, gespickt, gespuckt) intr./trans. Verb.: 1) «speien, spucken» — Jongen, lo heescht et an d'Hänn gespaut! (an die Arbeit!) — an d'Hänn gespaut as nach laang nët geschafft oder: as schon hallef geschafft — e geet dohier sp. (er lungert herum, ohne zu arbeiten) — Blutt sp. (Blut auswerfen) — Gëft a Gal sp. (sehr aufgebracht sein) — Dalere, Piese sp. (vor Durst vergehen) — späiz emol! (zu jem. ges., der dauernd redet und den andern nicht zu Wort kommen läßt) — sechs Pätt Wäin, as mer grad wéi an de Mo gespaut — hien huet mech gespaut — hien huet gutt Téin sp., déi aner maachen d'Aarbecht — engem an d'Gesiicht sp. (verachten) — virun ee sp. (jem. verachten) — du späiz em an d'Gesiicht, an da sees de 't hätt em dra gereent (beleidigst ihn, ohne daß er es merkt) — en huet sech op de (den egene) Kënn gespaut — Verachtung: ech sp. der drop — ech géif nët drop sp. (nicht ablehnen, nicht verschmähen) — et war grad wéi duer gespaut (ohne Wert und Wirkung) — wann s de him dat sees, dat as grad esouvill wéi duer gespaut (wirkungslos) — et as säi Papp wéi duer gespaut (er sieht seinem Vater in allem [bes. physisch] ähnlich); 2) «erbrechen» (spaßh.) — en huet iwwer d'Zänn gespaut; 3) «fauchen» (Katze, Schlange) — d'Kaz späizt géint den Hond — wat huet d'Fra (hatt) gespaut! 4) «zischen, knisternd brennen» — fiicht Holz späizt a spaudert (spuddert) am Feier [Bd. 4, S. 237] — d'Feier späizt am Uewen — wann een en Haasselter(steen) an d'Feier werft, späizt en — Bergbau: wenn die Wick (Zündschnur) angezündet ist, sagt der Bergmann: si späizt — d'Minn huet nëmme gespaut (cf. Späizmännchen sub 2), Späizert sub 2) — cf. spauderen, speie.
 
Späizert (Var. s. sub späizen) M.: 1) «jem., der viel spuckt» — e Sp., awer kee Schaffert; 2) «Mine ohne Wirkung» — cf. Späizmännchen sub 2), Faschtert sub 3); 3) (lok.) «Ejaculatio praecox».
 
-spänneg, -ig (lok. Var. z. B. Vianden: -spenig) — in Zussetz.: zwee-, dräi-, véierspänneg.
 
Spär F.: 1) «Sperre» (Eisenbahn) — ech si gutt (nët gutt) duurch d'Sp. komm — ech kommen dech bei d'Sp. sichen (abholen); 2) «Sperrvorrichtung am Erntewagen zum Anziehen des Wissbaams».
 
Spär-/Spier- (Var. Nösl.: Spiärr-) -balleg M.: «Spannriegel» (Ga); -dunn F.: «oberster Querbalken (Kehlbalken) im Dach» (Ga: welcher die Dachbalken verbindet, dafür auch: Spärsuel); -ketten F.: «Sperrkette» — dafür auch: Woonsketten; -nol M.: «Sperrnagel» (Weberspr.) — fir d'Kette mat dem Duch ze spane waren am Duchbam véier Lächer iwwert d'Kräiz gebuert; de Sp. huet ëmmer an engem vun dene Lächer gestach; -schlass N.: «Sperrschloß» (C); -suel (Ga) F. — s. -dunn.
 
späreg, -ig I Adj.: «sperrbar» — dafür auch: gespäreg — de Schlässer mécht d'Dir erëm sp.
 
späreg II Adj.: «sperrig» (von Bäumen ges.).
 
spären (Var. Luxemburg-Stadt: spieren, Nösl.: spiärren, veraltet: sparen, Wiltz: speren — Part. Prät.: gespaart) trans./intr. Verb.: 1) «sperren, verriegeln» — spär d'Dir! — en huet mer d'Dir virun der Nues gespaart — hues de den Auto gespaart? — d'Dir späert sech nët méi (läßt sich nicht mehr versperren) — de Schlëssel passt nët, e späert nët — d'Strooss as gespaart fir op . . . — fir Rëndvéi as de Maart gespaart — de Kont op der Bank sp. — de Palto späert iwwer d'Schëlleren (an de Schëlleren) — en as gespaart op der Broscht; 2) «einsperren» — et soll een d'Mais (d'Kaz) nët bei de Speck sp.; 3) «bremsen» (z. B. mit einer Kette, die Kette wird durch die Speichen des Wagenrades gezogen und am Längsbaum befestigt) — Zussetz.: a-, aus-, of-, op-, ver-, zou-, beienee-, zesummespären.
 
Speck (Echt., Vianden: Speek, Wiltz: Spääk) M.: 1) «Speck» — fette, grénge, gedréchente, gereecherte Sp. — moëre, duerchwuessene Sp. (Magerspeck, Speck mit Fleischstreifen) — klore, pure Sp. — eng Säit Sp. — e Stéck Sp. — Sp. an d'Pan schneiden, fir auszeloossen, fir ze gräwen — de Sp. schmaacht nom Damp — de Sp. greezt, as ranzeg — d'Schwäin hat eng Hand héich Sp. — deen huet Sp. op de Rëpper — Ierbësse mat Speck, Äer mat Sp. (an Ham) — Volksmed.: Sp. gët op d'Schwiere geluegt, fir ze zéien (cf. Speckschmotz) — e laacht wéi e Pond Sp. (übers ganze Gesicht) — Raa.: Sp. a Brout schléit den Honger dout — vun anerleits Sp. as gutt Gréiwe schneiden (cf. Lieder) — e stellt sech wéi wann e Sp. feel hätt (wéi wann en op engem Speckkoup séiz — er prahlt) — spaßh.: déi hätte mer, déi aner lackele (fänke) mer mat Sp. — im Heischelied «Léiwer Herrgottsblieschen»: gët eis Sp. an Ierbëssen . . . — in der Redewendung: Sp. a Seid (früher, kleiner (Dorf-)Kramladen mit einer großen Auswahl der verschiedensten Waren) — cf. Kaz sub 1), Maus sub 1), Pond, Schwéngefleesch; 2) «die nackte Haut» — pass op, d'Kaz hëlt der de Sp.! (wenn Kinder sich entblößen) — zu Kindern: 't weist een de Sp. nët! — neckend zum Kind: ech huelen der de Sp.! — hatt weist säi ganze Sp. — do konns de Sp. gesinn, do wor Sp. feel! (am Strandbad, auch von tief dekolletierten Damen gesagt) — e geet un de Sp. (sucht geschlechtlichen Verkehr); 3) Druckerspr.: «Auffüllmaterial zwischen den Zeilen» — et as Sp. genuch dërtëschent, mer kënnen eng Zeil bäisetzen; 4) «Süßigkeit» (sieht dem wirklichen Speck ähnlich); 5) «kohlartige Kratzdistel» (Cirsium oleraceum); 6)s. Specksuel;
 
Speck- / speck- -boun F.: «Feuerbohne» — cf. Feierboun; -buttéck M.: «Speckladen» (iron.) — dee Bal (Ball) as dee rengste Sp. — cf. Speck sub 2;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut