LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Spëdoolsrotz bis spëktakelzeg, -ig, spëtakelzeg, -ig (Bd. 4, Sp. 238b bis 240a)
 
-rotz F.: «kräftiger Auswurf»; -wiss (lok.: Echt.) F.: «Wiese des Zivilhospizes».
 
Spéin I F. — s. Spënn, cf. verspéinen.
 
Spéin II Pl. von Spoun (s. d.).
 
spéinen (Nösl.: spingen) trans. Verb.: «mit Eisenspänen den Fußboden abreiben» — dazu: Spéinmaschin F. — Zussetz.: ofspéinen. [Bd. 4, S. 239]
 
Speis F.: 1) a. «Speise, bes. Gemüse» (auch im Pl.: Speisen) — gréng Sp. (Grüngemüse) — dir Sp. (Dürrgemüse, Hülsenfrüchte) — im Heischelied: Biren a Bongen as gutt Sp. — Kanner, iesst Sp. (Gemüse), mir bréngen d'Brout nët bäi! — Rätsel (MKr. Nr. 842): wat fir eng Sp. kann een nët iessen? (d'Kallekspeis — cf. sub 2) — Zussetz.: Dir-, Faaschte-, Gréng-, Klackespeis — cf. Gott (Gebet nach Tisch, am Schluß des Artikels Gott); b. (vereinzelt) «Kartoffelbrei»; c. «Viehfutter» (Runkeln, Rüben, Kohlrabi [Häcksel], auch als Bez. für diese Futterpflanzen) — d'Sp. fir d'Véi noneemaachen — war der an d'Sp.? (Runkelrüben harken); d. «Teil des Bannes in Dorfnähe, wo die (Runkel-) Rüben angebaut werden»; 2) «Mörtel» — moër, fett Sp. — d'Sp. as lieweg (stark wasserhaltig) — cf. Mortjee, Kallekspeis; 3) — ee (e Pup) mat Sp. (Bauchwind u. Kot);
 
Speis- -gaart M.: «Gemüsegarten»; -gäertner M.: «Gemüsegärtner»; -häl (lok.: Machtum) M.: «Gerät zum Umrühren des Mörtels»; -kaul (lok.: Berschbach) F.: «Mörtelgrube»; -këss (lok.) F. — s. -häl; -këscht (lok.: Consdorf) F.: «Mörtelkiste»; -koup (lok.: Stegen) M.: «Mörtelhaufen»; -krop (lok.) M.: «Gerät zum Umrühren des Mörtels»; -maschin (lok.) F.: «Betonmischer» — dafür auch: Betongsmaschin; -moul (lok.: Berdorf) F.: «Mörteltrog»; -riech (lok.) M. — s. -krop;
 
speisen Verb.: 1) intr.: «speisen» (spaßh.) — mir hu gutt gespeist (gut und viel gegessen) — mat den Engele sp. (zur Strafe fasten müssen) — cf. iessen, fidderen B, namm(ss)en, erafeieren, eranhuelen sub 2); 2) (Neol.) trans.: «speisen» — e Fong sp. — wat fir Quelle sp. dee Basséng? — Zussetz.: of-, verspeisen.
 
Spéiss M. 1) «Spieß» — cf. Spass sub 1); 2) «Spießbürger» — Leitsbeschësser, Alleswësser, Mitock éischter Klass, ongenéiert, affrantéiert an uerg, da's de Sp. vu Lëtzebuerg (P. Clemen); 3) «Spieß» (Druckerspr. — im Handsatz mitdruckendes Blindmaterial).
 
Spéissbéch fiktiver, erfundener Ortsname zu Spéiss 2) — Operette von Batty Weber: d'Wonner vu Sp.
 
Spéiss- -biirger M.: «Spießbürger» — cf. Spéiss sub 2); -gesell M.: «Spießgeselle» (Engelmann). -igel (auch: Spëssigel — lok.) M.: «Igel» — cf. Kéi-sécker sub 1). -int F.: «Spießente» (Anas acuta).
 
spéissen trans. Verb.: «spießen» (Wb.06) — Zussetz.: opspéissen.
 
spéit (Steigerung: méi sp. — lok.: spikt, spitt) Adv./Adj.: «spät» — Raa.: wien ze sp. kënnt, kritt de Wësch an d'Dëppen — besser sp. wéi glat nët — du bas sp. un — si woren owes sp. op — wéi sp. as et? — wéi sp. hu mer et? — et war gëscht sp. gin, haut gët et nach méi sp. — komm eng hallef Stonn méi sp.! — sp. opstoen — sp. am Summer — owes sp. — 't as e spéit Jor — eng sp. Zort Grompren, Äppel — sp. Äppel, Grompren, Huewer, Uebst — in Zussetz.: Spéithierscht, -summer (Ton: 1) neben: am spéiden Hierscht, am spéide Summer — dazu: spéider (lok.: spidder) «später» (ein andermal) — mir schwätze sp. (nach) driwwer — looss (si) fir sp.! — sp. gesäis d'eréischt an, datt ech recht hat — aber: e koum méi sp. — 't gouf méi sp., wéi mer geduecht haten.
 
Spéithongeregs. hääschen I sub 1).
 
spëkeléieren, spëkuléieren intr. Verb.: 1) «unauffällig auskundschaften, zu erfahren suchen» — ech hu gläich an uecht geholl, datt hien no eppes sp. kéim — wat soll deen nëmmen hei ze sp. hun? 2) a. «spekulieren» (Börse) — en huet sech futti spëkeléiert — hien huet schlecht spëkeléiert — en huet aus spëkeléiert; b. «darauf aus sein, rechnen mit» — hie spëkeléiert op deem séng Plaz, op déi (mat deer) Ierfschaft — hie spëkeléiert nëmmen op denen aner(en) hir Dommheet — Abl.: Gespëkeléiers N., Spëkeléiere(n)s N. — dat do, dat as sénges G.! — Zussetz.: aus-, verspëkeléieren.
 
Spëkelant, Spëkulant M.: «Spekulant».
 
Spëkelatioun, Spëkulatioun F.: «Spekulation» — eng Bauplaz op Sp. kafen.
 
Spëktakel, Spëtakel (Ton: 2) M.: «Lärm, Radau, Krach» — Raa.: Sp. as kee Bewäis — vill Sp. a wéineg Zäig — 't as e Sp., 't mengt een et wir een an enger Zinago(g) (Synagoge), an enger Juddeschoul, et versteet ee säin egent Wuert nët (méi) — wat maachen déi uewenop e Sp. (Krach)! [Bd. 4, S. 240] — Sp. schloen — si hun alt nammel Sp. (Krach, Streit) — an deem Haus as ëmmer Sp. — cf. Kaméidi.
 
spëktakelen, spëtakelen intr. Verb.: «lärmen, toben» — wann e bis (ge-) spëktakelt huet, hält en op (as e roueg) — Abl.: Gespëktakels N.
 
Spëktakels-, Spëtakelsmécher M.: «Radaubruder».
 
spëktakelzeg, -ig, spëtakelzeg, -ig Adj.: «lärmend» — d'Kanner si mer eemol zevill sp.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut