LWB Luxemburger Wörterbuch
 
spiren bis Splonz (Bd. 4, Sp. 246a bis 247a)
 
spiren (Konjug.: Ind. Präs.: du spiirs, hie spiirt, Part. Prät.: gespiirt, gespuurt — Nösl.: spirren — Ind. Präs.: du spirrs, hää spirrt, Ind. Prät.: spurrt, Konj. Prät.: spirrt, Part. Prät.: gespurrt) Verb. 1) trans.: «spüren, fühlen, merken» — Ra.: jidderee spiirt säint! — dat spiirt een éischter wéi der Dag mueres (bei körperlichem Schmerz) — Frage des Arztes: wou spiirt Der et? — wann Der nach eppes spiirt, da kommt laanscht — vun där Ierfschaft hu mer näischt (nët vill) gespuurt — mir hun nët vill vum Krich gespiirt, nët vill ze sp. kritt — ech hun d'Hänn nët méi gespiirt vu Keelt — e spiirt d'Fréijor — e spiirt d'Wieder (wetterfühlig) — e spiirt en, e spiirt den Dronk, de Wäin (er ist angeheitert, angetrunken) — d'Päerd spiirt de Stall (merkt, daß es heimwärts geht) — ech hun direkt gespuurt, wat e gär hätt — spaßh.: ech hun et um (u méngem) Waasser gespuurt (gemerkt, geahnt) — mir sp. keng Maus am Haus — Westösl. (z. B. Hoffelt): ich hann et spirren (ich habe es gespürt, verspürt); 2) intr.: «spüren, die Spur des Wildes verfolgen, aufsuchen» — 't as frësche Schnéi gefall, mar gi mer sp. 3) refl.: «sich fühlen» — hie spiirt sech nët gutt (er ist unwohl) — Frage des Arztes nach dem Befinden: wéi spiirt der Iech? — hie spiirt sech (er fühlt sich erhaben, er ist selbstbewußt) — hie spiirt sech nët méi vun Houfert, vu Roserei — en huet sech nët méi gespiirt (er war überglücklich) — Abl.: Gespir N.: «Gespür» — cf. Spir I.
 
Spirert M.: «Spion» (Wb.06) — cf. Spioun.
 
Spirnues F.: «Spürnase» — cf. Nues.
 
Spiritt (meist im Pl. Spiritten) F.: «Tollheit, Seitensprung» (C) — seiner Spiritte säin ich ewell laang sat — O Jéngelchen, dein Spiritte kene mer schuns laang — cf. Spiicht, Sperenzen.
 
Spiritus M.: «Brennspiritus» — cf. Spritt.
 
Spiritus- -brenner M. — wie hd.; -flam F.: «Spiritusflamme»; -fläsch F.: «Spiritusflasche»; -kocher M. — wie hd.; -lämpchen F. — wie hd.
 
Spitz M.: 1) a. «Hunderasse»; b. «Hundename»; 2) «Spitz, Binneneber» (Kryptorchid).
 
Spitzfinnes (lok.: Oberwormeldingen) M. — s. Finnes.
 
Spitzel M. — wie hd.
 
Spiz M.: «zarter, schmächtiger Mensch» — Echt.: e Sp. voa Jong — cf. Spizert.
 
spizeg, -ig Adj.: «schmächtig» — e spizege Bërschtelchen — eng sp. Fra — e spizegt Kand — e gët vun Dag zu Dag méi sp. — cf. mo(ë)r sub 1), gouereg.
 
Spizelek M.: «Zaunkönig» (lok.) — cf. Maiskinnek.
 
Spizert M.: «schmächtiger Mensch».
 
Splack M. — s. Spléck.
 
Splanz (Vianden — Engelmann) F.: «Eisennagel» — cf. Splonz, Splënt.
 
Spläiss F.: «Spleisse, kleiner Holzsplitter» — cf. Schläiss, Spläiter.
 
spläissen (Part. Prät.: gesplass) trans. Verb.: «spleissen, der Länge nach spalten» — fréier hun se Holz (Dännen-, Eechenholz) gesplass fir Liichtspéin ze maachen — Rubarb, Boune sp. — lok. Verbadj.: gespläisst — eng gespläisste Fëschstaang.
 
Spläiter F. und M.: 1) «kleiner Holzsplitter» — ech hu mir eng (e) Sp. an de Fanger gerass — ech hun eng (e) Sp. am Fanger — dafür auch: Splënter, Schläiter, Schläiss, Schlënter, Nösl.: Spléckter; 2)im Pl.: Spläiteren heißen die flachen Steine, die die Kinder beim Botterschmiere maachen (s. d.) über das Wasser werfen; 3) «brüchige, fehlerhafte Stelle im Metall» (Ga); 4) «große, magere Person». [Bd. 4, S. 247]
 
spläitereg, -ig Adj.: «splitterig» — dafür auch lok. z. B. Echt.: schlënterig, schläiterig.
 
spläiteren intr. Verb.: «splittern» — dat Holz spläitert liicht — dafür lok. Echt.: schläiteren.
 
Spläizchen F. — s. Splout.
 
Spléck F., Splack M.: 1) «Spalte, Riß, tiefe Schrunde» — eng Sp. an enger Fiels; 2) «Schlitz, Falte» (an Kleidungsstücken) — eng Sp. am Palto, an der Jupe — cf. Rass I; 3) lok. für Aaschfuer, auch «Furche zwischen den Brüsten»;
 
splécken trans. Verb.: «spalten» — Holz sp. — looss der d'Féiss sp. a géi op d'Wäd! — loosse mer de Mëssel sp. (teilen) — e Stéck sp. (ein Feld der Länge nach teilen) — cf. drimmen, spalen.
 
Splënt I (Westen: Spléint) M. u. F.: «Vorsteckstift, Splint» — cf. Splonz.
 
Splënt II M.: «Weißholz, Splint» — dafür auch lok.: Spënt.
 
Splënter F. — s. Spläiter.
 
splënter- -dir Adj.: «sehr dürr»; -nakeg Adj.: «splitternackt»; -nei Adj.: «ganz neu» — cf. fonkelnei.
 
splënteregs. spläitereg.
 
Splitt(er) M.: «Splitter» (nur als Straßenbelag) — de Sp. ausféieren (bei Straßenarbeiten kleine Splitterhaufen längs der Straße anlegen) — de Sp. verdelen (über die geteerte Straße verteilen).
 
Splonz (Pl. Splënz, Vianden: Splanz) M.: 1) «eiserner Vorstecknagel an der Deichsel» — dafür auch: Splonznol, Täissel(s)nol; 2) «Zunge am Hufbeschlag für Rindvieh»; 3) F.: «Hosenklammer» (Ösl.) — cf. Pëtz, Klamer; 4) F.: «Splint, Vorsteckstift» (Nösl.) — cf. Splënt I.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut