LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Spoun bis Spréng (Bd. 4, Sp. 248a bis 250a)
 
Spoun I (Pl. Spéin, Dim. Spéinchen — phV. Mosel: Spon, Vianden: Spunn, Echt.: Spunn, Spon, Nösl.: Spung, Pl. Sping — lok.: Spun) M.: 1) «Span» — Ra.: wou gehuwwelt gët, do fale Spéin — e Sp. bei eppes maachen (mit einem Span verkeilen) — fréier hun d'Leit mam Sp. geliicht — de Sp. halen (früher: den Lichtspan halten, zur Arbeit leuchten) — d'Spéin fir ze liichte sin aus Eechenholz (Dännenholz) gemaacht gin — de Sp. schnäizen (die Kohle vom Lichtspan entfernen) — eng Schéier fir de Sp. ze schnäizen — Spéinercher sin och Holz (auch Geringfügiges soll man achten) — kee Sp. (gar nicht[s]) — ech hu kee Sp. Holz am Haus fir Feier unzefänken — ech hu kee Sp. verstan — en as kee Sp. besser — übtr.: de Spoun hun, Spéin hun (Geld, Vermögen haben — cf. Spontes) — en huet kee Sp., keng Spéin — de Sp. féieren (große Worte) — wat huet dee Spéin am Kapp (hochmütig)! — cf. Schläiss; 2) «Kummetholz, gebogenes Holz für das Pferdekummet»; 3) «Zündholz» — gëf mer e Sp. (Feier) — hues de kee Sp.? — cf. Fixspoun, Spinglad, Judd sub 5).
 
Spoun II, Spun M.: «Geschenk» — de Sp. kréien (das letzte Geschenk, das das Patenkind [bei der ersten Kommunion] vom Paten erhält) — cf. verspéinen, Spënn.
 
spounsdéck Adj./Adv.: «so dick wie ein Span».
 
Spouzemännchen (lok.: Echt.) M. — s. Späizmännchen.
 
Sprachwuert N. — s. Spréchwuert.
 
Sprack M.: «Sperrholz am Wagen» (Wb.06) — cf. Sprenkel I.
 
Sprang F.: «Vorrichtung mit Querlatte zum Überspringen» — d'Kanner maachen sech eng Sp. — cf. Ksp. Nr. 126.
 
Sprang- -briet (Wb.06: Spronkbriet) N.: «Sprungbrett»; -bur (Ton: 2 — Dim. -biirchen) M.: 1) «Springbrunnen»; 2) (spaßh.) «Harnstrahl» — zu einem Kind: da maach e schéine Sp.! -déngscht M.: «zeitweiliger Vertretungsdienst» (z. B. für Schleusenwärter); -fieder F.: «Sprungfeder»; -hellegekränkt (lok. Echt.: -heiligekrénkt) F.: «Veitstanz» (so genannt nach den «sprangen Heilgen», den Pilgern, die nach Echternach zur Springprozession kommen und dort Heilung erbitten) — dafür auch: Iechternacher Kränkt; -kaul F.: «Springgrube»; -mued M.: «Springmade»; -prëssëssioun F.: «Springprozession» (Pfingstdienstag in Echternach); -schät N.: «Sprungholz der Weber»; -schlass N.: «Sprungschloß» — cf. Schlass II, Knapp-, Schnappschlass; -säl N.: «Springseil»; -staang F., Spronkstaf M.: «Sprungstab» — et kéim een nët mat enger Sp. driwwer (gesagt, wenn jem. sich zuviel auf den Teller häuft); -stonn F.: «freie Zwischenstunde (des Lehrers)».
 
sprangen (Konjug.: Ind. Präs.: du spréngs, Part. Prät.: gesprong[en] — Nösl.: Ind. Prät.: ich sprong, sprung, Konj. Prät.: ich spréng, spring — lok. Konj. Prät.: ich sprénk — C) intr. Verb.: 1) «springen» — ech sp. mat gläiche Féiss iwwer de Stull — d'Kanner sp. am Säl — d'Béischte sin iwwer den Zonk gesprong(en) — ech spire mech nach esou jonk, ech spréng iwwer en Haus, sot de Pätter — beim Mühlespiel: lo hun ech der nëmme méi dräi (scil.: Knäpp = Spielsteine), [Bd. 4, S. 249] lo kann ech sp. — d'Fësch sp. — 't as e Band vum Rad gesprong(en) — en as vu Freed an d'héi Luucht (op)gesprong(en) — e spréngt wéi e Fillen, en Hues, e Réi — d'Muede sp. aus der Ham (Schinken) — d'Kanner sp. den Elteren haut iwwer de Kapp (tun was sie wollen) — hie léisst se (d'Suë) sp. (er spendiert, gibt sein Geld leichtfertig aus) — da looss eppes sp.! (gib ein Trinkgeld, eine Entschädigung!) — e spréngt dran ouni z'iwwerleën (unüberlegt) — e spréngt mat béide Féiss dran — hie spréngt mat de Féiss an de Plättel — Ra. (wenn sehr junge Leute heiraten): besser jonk dra gesprongen, wéi al dra gezwongen — 't as gehopst wéi gesprongen (es ist ein und dasselbe) — ee sp. don (jem. antreiben) — hie musst sp. (mußte seine Stellung aufgeben) — dee spréngt déi aner Kéier (bei Wahlen: wird nicht mehr gewählt) — da sprang! (geh!) — du kanns sp. (du kannst gehen, du bist frei) — da loosse mer alt mat spr. (mitmachen, mittun) — en as léngeriicht d'Luucht aus gesprong(e) vu Péng, vu Roserei — hatt wir mer gär mam Aasch (mam Blousen) an d'Gesiicht (an d'Zänn) gesprong(en) — iwwer d'Säl sp. (sich verfehlen, von einem Mädchen gesagt) — si gin op Iechternach sp. (zur Springprozession) — spréngs de mat oder gees de nëmme mat sangen? (bei der Springprozession) — hien as fir den X gesprong(en) (an Stelle von X sprang er in der Springprozession — cf. dangen) — Wetterregel: wa se dréchen zu Prüm sp., da sp. se naass zu Iechternach; 2) «bersten, zerspringen» — e Glas spréngt, wann ee kache Waasser dra schëtt — d'Dëppen as um Feier gesprongen — 't as him eng Oder am Kapp gesprongen; 3) trans.: «beschälen, bespringen» — mir hun d'Kou sp. gelooss — huet d'Päerd gesprongen? — de Stéier spréngt nët (z. B. wenn zu oft Kühe zum Beschälen gebracht werden) — d'Kou huet gesprongen (ist gedeckt, besprungen worden) — Abl.: Gesprangs, Gespréngs N. — Zussetz.: a-, bäi-, eraus-, erof-, erop-, iwwer-, no-, of-, op-, vir-, zersprangen.
 
sprangen Adj.: — in der Redewendung: sp. Heilgen (springende Heilige — so wurden die Springer der Echternacher Springprozession genannt).
 
spranges Adv.: «springend» — en as sp. komm.
 
Sprass (Pl. Spräss, Sprëss — lok.: Vianden: Sprooss) M.: 1) a. «Sprosse» (einer Leiter) — hëlze, eise Sprëss — eng Läder mat 18 Spräss, Sprëss — d'Sprëss vun der Läder sin an d'Bäm agestouft — übtr.: en as e puer Sprëss méi héi komm (er wurde befördert) — en as um ieweschte Sp. (Wupp) ukomm — cf. Rong sub 2); b. «Geweihsprosse» — an op dem Iesel krut en dem Bock séng Sprëss an d'Maul (R IX 135); 2) «Stück Holz» — mir hu kee Sp. Holz méi am Schapp (gar kein Brennholz mehr) — cf. Spoun I — Zussetz.: Klien(te)-, Klinnsprass.
 
Sprä F. — s. Sprät sub 2).
 
spräden, spreden, spräen, spreën (Nösl.: spréiden) trans. Verb.: «spreiten, auseinanderbreiten» — Mëscht, Maulefskéip, Koufläpp sp. — Fluess, Wierk sp. — d'Duch an d'Wis sp., fir ze bläächen — sprät déi Woll ausernee fir ze dréchenen! — d'Wäiwaasser sp. vir der Mass (Weihwasser aussprengen) — Zussetz.: aus-, versprä(d)en.
 
Sprät, Spreet F.: 1) «Spreite» — d'Wierk (Werg) läit op der Sp.; 2) «Bettüberwurf» — dafür auch: Sprä — cf. Bettsprät.
 
Spréchelchen M.: «Sprüchlein, Gratulationsspruch» — d'Kand seet säi Sp. — da so elo däi Sp. (bring dein Anliegen vor) — wat fir e Sp. (Beschwörungsformel) hues de opgesot, fir sou schéine Kabes ze kréien? — cf. Sproch.
 
Spréchwuert, Sprachwuert N.: «Sprichwort» — Sp., Wouerwuert.
 
Sprei (Pl. Spreien — phV. Echt.: Sprei(n), Pl. Spreen, Spréng, Vianden: Spréil, Sprein) F.: 1) «Fischgräte» — e Fësch mat ville Spreien — ech hun eng Sp. am Hals — Echt.: en Sprei am Au (Gerstenkorn); 2) «Granne» (bes. Gerste, Roggen) — cf. Sprenz I.
 
spreieg, -ig (Echt.: spréinig) Adj.: «grätig, grannig» — d'Makréile si mer ze vill sp.
 
Spréif (lok.: Spriff) F.: 1) a. «Star» (Sturnus vulgaris) — dafür auch: Spro (s. d.) — rout Sp. (Rosenstar — Sturnus roseus) — gouereg wéi eng Sp.; b. (lok.: Mosel) «Drossel» — d'Spréiwen hun d'Drauwe bal all gefriess; 2) «schmächtige Person» — kosend: du kleng Sp., du Spréifchen — abfällig: 't as jo nëmmen esou eng Sp.; 3) (lok.) «Art Rassel» — cf. Garr I, Klabber I.
 
Spréiss F.: «Spreize» — cf. Sprenkel.
 
Spréissholz N.: «Spreizholz» (im Koppel, um das Verwickeln der Ketten zu verhindern) — cf. Héissenholz. [Bd. 4, S. 250]
 
spréissen I trans. Verb.: «spreizen, abstützen» — e Gruef sp. — cf. verspréissen.
 
spréissen II intr. Verb.: «spriessen».
 
SpréngPl. von Spronk (s. d.) — in der R.: e geet op de Sp. (Spréngen [Ga] — heiratslustig) — dat si sénger Sp. (Possen, Streiche) — cf. sprangen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut