LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Sprössling bis Spueren, Spueres (Bd. 4, Sp. 252b bis 253b)
 
Sprössling M.: «Sohn» (spaßh.) — wat mécht (schafft) de Sp. dann alt?
 
Spruddel (lok. Echt.: Sprudel) F.: 1) «Wasser-, Speichelblase»; 2) F. u. M.: «Sprudel» — eng Sp. (eine Flasche Sprudel).
 
spruddelen (lok.: sprudelen, sprudderen, sprudderzen) intr. Verb.: 1) «sprudeln, brodeln» — d'Waasser spruddelt, huel et vum Feier! — de Wäi spruddelt am Faass (bei der Gärung) — wann d'Quätschegebääss kacht, da spruddelt et — d'Kanner sp. gär mam (am) Waasser (lieben es mit einem Strohhalm oder dem Mund ins Wasser zu blasen); 2) a. «rasch und unverständlich sprechen und dabei Speichel verspritzen» — dee spruddelt engem d'Gesiicht esou voll, et hätt een néideg de Prabbli opzespanen; b. «Unsinn reden» — wat spruddelt deen do? — Abl.: Gespruddels N. — dazu: Spruddeler M.; spruddeleg, spruddelzeg, -ig Adj.
 
Spruddeli (Ammenspr.) F. — s. Spriddel(chen).
 
Spruddelgäbberchen (Ammenspr.) F. — s. Gäbberchen F. sub 2), Spriddel (-chen).
 
Spruddel-, Sprudderwaasser N.: «Sprudel, Selterswasser» — cf. Spruddel sub 2).
 
Sprunz(el), Sprunsel, Spronz F.: «naseweises Mädchen» — cf. Brunz, Strunz.
 
Sprunz- -dëppen N.: «Nachttopf» (lok.) — cf. Brunzdëppen. -kachel F.: «Nachttopf» (lok.); -loach (Echt.) N.: «Harnaustrittsöffnung».
 
sprunzen (C) intr. Verb.: 1) «harnen» — cf. brunzen; 2) «Wasser reichlich sprengen».
 
sprutzens. sprëtzen. [Bd. 4, S. 253]
 
spuedegs. spiedeg.
 
spueden trans./intr. Verb.: «mit dem Spaten arbeiten» (dafür meist: gruewen) — ech hun nach e puer Stonnen ze spueden, da sin ech fäerdeg.
 
spuedendéif Adj.: «spatentief».
 
Spuedestill M.: «Spatenstiel» — cf. Spuet.
 
spuenesch (Osten: spunnesch, Nösl., Echt.: spanisch) Adj.: «spanisch» — sp. Méck (a. Libelle — cf. Joffer sub B I, b. spanische Fliege — (Lypta vesicatoria) — sp. Kräit (Art harter Gips) — sp. Seef (Schmierseife) — sp. Kränkt (1918 aufgetretene Grippe — cf. Gripp) — spuenesche Sauerampel — sp. Gras (Strand-Grasnelke — Armeria vulg.) — sp. Wand (Paravent) — e spueneschen Tiirmchen (spanisches Türmchen, kleiner Turm auf den Festungsmauern in Luxemburg-Stadt) — ech schloen der d'Schnëss kleen wéi spunnesch Salz (Berens, Kerfegsbloum) — dat kënnt mer sp. vir (ist mir unbegreiflich — cf. gotesch) — substantiv., im deutschen Grenzgebiet: am Spueneschen (für die Luxemburger Gebiete, die bis 1714 zu den spanischen Niederlanden gehörten).
 
Spuenjen, Spuenien (Nösl., Echt.: Spaanjen) N.: «Spanien» — en huet Schlässer a Sp. gebaut (Luftschlösser).
 
Spuenjer, Spuenier (Nösl., Echt.: Spaanjer) M.: «Spanier» — cf. Spanioul.
 
Spuer- / spuer- (phV. z. B. Wiltz, Vianden: Spor-, Echt.: Spoar-, Nösl.: Spar-, Mittelösl.: Spör-) -béchs F.: «Sparbüchse» (gelegtl. spaßh. für: Spuerkääss — s. d. sub 1); -buch, -bichelchen N.: «Sparbuch» — Suen op d'Sp. setzen; -kääss, -keess F.: 1) «Sparkasse» (Institut) — e schafft an (op) der Sp.; 2) «Sparbüchse»; -këscht F.: 1) «Sparbüchse»; 2) (spaßh.) «Sparkasse als Institut»; -kont, -konto M.: «Sparkonto»; -samkeet F.: «Sparsamkeit»; -schwäin, -schwéngchen N.: «Sparschwein(chen)» (Neol.); -sem, -sam Adj.: «sparsam» — dat si sp. Leit; -veräin M.: «Sparverein».
 
Spuer, Spur (Nösl.: Spuor) F. (lok.: M.): 1) a. «Spur, Fährte» — d'Sp. vun engem Fochs, enger Kaz, engem Hond, engem Réi usw. — den Hond huet d'Sp. verluer (die Fährte verloren) — hien huet d'Sp. verluer (ist aus dem Konzept geraten) — d'Sp. weist op d'Grenz zou — engem op d'Sp. hëllefen — den Hond as um Sp. — engem (eppes) op der Sp. sin — et as keng Sp. a keng Zeechen iwreg bliwwen — e kënnt ägaangs vum Sp. (er fällt gleich aus der Rolle) — bleif am Sp. vun der Wourécht! — et as keng Sp. méi vun em ze gesinn; b. «Spurweite» — d'Sp. vun engem Won; 2) «geringe Menge» — eng Sp. Salz (Peffer) feelt an der Zopp — 't as keng Sp. méi do (nichts mehr vorrätig) — 't as hënt eng Sp. Schnéi gefall — en huet e(ng) Spiirche vu Baart — keng Sp.! (gar nichts, keineswegs);
 
Spuer- / spuer- -blumm F.: «Rittersporn» (Delphinium consolida); -stracks (Echt.: spurestraichs, lok.: spuerestreechs, auch: eespuerestreechs) Adv.: «spornstreichs»; -zäppchen M.: «Zwicker, Zäpfchen, das man in ein Faß steckt» (Ga).
 
Spueren, Spuren (Echt.: Spoaren) Plur. tant.: «Sporen» — dem Päerd d'Sp. gin — en deet, wat d'Päerd fir d'Sp. (er arbeitet nur unter Zwang — C) — en as gelaf, wat d'Päerd fir d'Sp. deet.
 
spueren (phV. Echt.: spoaren, Vianden: spuaren, Wiltz: sporen, Nösl.: sparen — Konj. Prät. Nösl.: ich spaart) trans./intr. Verb.: «sparen» — wann ee jonk as soll ee sp. fir den alen Dag — en huet gespuert a gespuert, an um Enn hat en sech arem gespuert — spuer déng Méi! — zu einem Schwätzer: spuer deen Otem fir d' (déng) Zopp (d'Brach) ze blosen! — deen Otem häss de der kënne sp.! (du hast umsonst gesprochen) — beim Abschiednehmen: spuer dech gesond (a monter)! spaßh. Zus.: da bezuelen ech den Dokter — Spw.: wat een sech spuert iwwer de Mond, frësst d'Kaz odder den Hond — substantiv.: Spueren, Spueres N. — sou e Sp. as Knécken — Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut