LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Spuer, Spur bis Spullenzwir (Bd. 4, Sp. 253a bis 254b)
 
Spuer, Spur (Nösl.: Spuor) F. (lok.: M.): 1) a. «Spur, Fährte» — d'Sp. vun engem Fochs, enger Kaz, engem Hond, engem Réi usw. — den Hond huet d'Sp. verluer (die Fährte verloren) — hien huet d'Sp. verluer (ist aus dem Konzept geraten) — d'Sp. weist op d'Grenz zou — engem op d'Sp. hëllefen — den Hond as um Sp. — engem (eppes) op der Sp. sin — et as keng Sp. a keng Zeechen iwreg bliwwen — e kënnt ägaangs vum Sp. (er fällt gleich aus der Rolle) — bleif am Sp. vun der Wourécht! — et as keng Sp. méi vun em ze gesinn; b. «Spurweite» — d'Sp. vun engem Won; 2) «geringe Menge» — eng Sp. Salz (Peffer) feelt an der Zopp — 't as keng Sp. méi do (nichts mehr vorrätig) — 't as hënt eng Sp. Schnéi gefall — en huet e(ng) Spiirche vu Baart — keng Sp.! (gar nichts, keineswegs);
 
Spuer- / spuer- -blumm F.: «Rittersporn» (Delphinium consolida); -stracks (Echt.: spurestraichs, lok.: spuerestreechs, auch: eespuerestreechs) Adv.: «spornstreichs»; -zäppchen M.: «Zwicker, Zäpfchen, das man in ein Faß steckt» (Ga).
 
Spueren, Spuren (Echt.: Spoaren) Plur. tant.: «Sporen» — dem Päerd d'Sp. gin — en deet, wat d'Päerd fir d'Sp. (er arbeitet nur unter Zwang — C) — en as gelaf, wat d'Päerd fir d'Sp. deet.
 
spueren (phV. Echt.: spoaren, Vianden: spuaren, Wiltz: sporen, Nösl.: sparen — Konj. Prät. Nösl.: ich spaart) trans./intr. Verb.: «sparen» — wann ee jonk as soll ee sp. fir den alen Dag — en huet gespuert a gespuert, an um Enn hat en sech arem gespuert — spuer déng Méi! — zu einem Schwätzer: spuer deen Otem fir d' (déng) Zopp (d'Brach) ze blosen! — deen Otem häss de der kënne sp.! (du hast umsonst gesprochen) — beim Abschiednehmen: spuer dech gesond (a monter)! spaßh. Zus.: da bezuelen ech den Dokter — Spw.: wat een sech spuert iwwer de Mond, frësst d'Kaz odder den Hond — substantiv.: Spueren, Spueres N. — sou e Sp. as Knécken — Abl.: Gespuers N. — mat deem Gespuers géing et elo bal duer.
 
Spuerk (Pl. Spierk, Dim. Spierkelchen — phV. Mos.: Sporrek, Sparrek, Echt.: Spoa(r)k, Spoarken, Nösl.: Spuarrik, Pl. Spiärrik — lok.: Spurek, Spuek — auch: Stuerk [Engelmann]) M.: 1) a. «knorriger Stumpf» (eines abgehauenen Baumes, hervorstehende Wurzel) — ech sin iwwer e Sp. gefall; b. «Stück Holz» — Nösl.: märr ha kee Spuarrick Holz mi am Haus firr Feier aanzefänken (kein Stück Holz zum Feueranzünden); 2) «Zahnstumpf» — en huet nach jhust e puer Spierk am Monn — looss der dee Sp. erausrappen! 3) [Bd. 4, S. 254] «Schössling» (zum Bilden des Fruchtholzes an Rebstöcken [mit drei Augen]; aus dem Sparrek wird im kommenden Jahr ein Bügling gemacht) — d'Drauwen am Sparrek gin éischter zeideg wéi déi op dem Billek — dafür lok. Hof Remich: Trënz (s. d.); 4) «Stichling» — Volksglaube: de Sp. as, grad wéi de Kaarp, de Fësch hiren Dokter (C) — cf. Stéchelenk.
 
spuerkig, spuerkzig (lok. Echt.: spoarkig, spoalzig) Adj.: «grätig» (C).
 
spuervugelens. spiervigelen.
 
Spuervull (Var.: Sporvull, Spoarvugel, Nösl.: Sparvujel) M.: 1) (lok.) «Sperber» (Accipiter nisus); 2) «Wanderfalke» (Falco peregrinus); 3) «Hühnerhabicht» (Accipiter gentilis) — deen huet Aën ewéi e Sp. — cf. Dauwestéisser, Stoussvull, Héngerdéif.
 
Spuet M. und F. (Pl. Spueden — phV. Echt.: Spoat, Pl. Spoaden, Nösl.: Spat, Pl. Spaten, Vianden: Spuat) M.: «Spaten» — als Maß: gehei nach e Sp. Buedem derbäi — Zussetz.: Gräfespuet — cf. spueden.
 
Spuk (lok.: Echt. — C), Spukt (lok. z. B. Wiltz) M. — s. Sputt.
 
spuken (lok: Echt.) intr. Verb. — in der Ra.: deem spuukt et (es tut ihm not, es hat Wert für ihn — C).
 
Spull I (Osten und Norden: Spoul, Spéil) F.: 1) «das zu spülende Geschirr» — d'Sp. steet nach do vun de Mëtteg; 2) «Abwasch, Handlung des Spülens» — ech hun haut eng grouss (déck) Sp. ze maachen (klagt die Hausfrau) — méng Sp. as fäerdeg; 3) «das gespülte Geschirr» — ech muss d'Sp. nach araumen;
 
Spull- -ämer M.: «Spüleimer»; -bidden, -biddchen, -biidchen F.: «Spülschüssel»; -biischt F.: «Spülbürste»; -dëppen (lok.: Spéilendëppen) N.: «Spültopf»; -faass N.: «Spülfaß»; -fra F.: «Spülfrau»; -jong M.: «Spüljunge» — cf. Plongeur. -kichen F.: «Spülraum»; -lomp F.: 1) «Spüllappen» — ech schloen der d'Sp. ëm d'Oueren — bas de mat enger Sp. gewäsch (gin)? (zu einem Kind, das im Gesicht schmutzig ist) — cf. Botz-, Schmotzlomp; 2) (lok.) «Haut auf der gekochten Milch»; 3) «willenloser Mensch» — Vers aus einem Tanzlied (auf die Weise des frz. Liedes: Dis-moi oui, et dis-moi non, et dis-moi si tu m'aimes): so mer jo, so mer neen, so mer, ob s d'eng Sp. bas; -maschin F.: «Spülmaschine»; -meedchen N.: «Spülmagd»; -mod F. — s. d. Vor.; -mop M. — s. -biischt; -stän M.: «Spülstein» — cf. Stiirz, Waasserstän; -waasser N.: «Spülwasser, Spülicht» — dat as eppes wéi Sp., dat as dat rengste Sp. (von schalem Getränk, von zu dünnem Kaffee gesagt) — hie kritt d'Sp. an der Molkerei (zur Fütterung der Schweine).
 
Spullesch F.: «Spülfrau».
 
Spull II (Osten und Ösling: Spoul — Dim. Spillchen (s.d. sub II), Spéilchen) F.: 1) «Spule» — eng Sp. Zwir (cf. Bobin) — d'Wierk (Werg) op Spulle maachen (Weberei) — cf. Spannrad; 2) (Pl. Spoulen, Späiler — C) «Federkiel»;
 
Spulle(n)- -holz N.: «Gartenschilfrohr» (Arundo donax); -këscht F.: «Spulenkiste» (Weberspr. — cf. Bull. ling. et ethn. fasc. 11, 1967: De Wiewer an d'Wiewen an der Lëtzebuerger Sprooch); -rad, Spullrad N.: «Spulrad» — cf. Spull sub 1); -zwir M.: «Zwirn auf Spulen» — cf. Pëppcheszwir.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut