LWB Luxemburger Wörterbuch
 
stierwesmidd bis Stylo (Bd. 4, Sp. 280b bis 281b)
 
stierwesmidd Adj.: «sehr müde».
 
Stiet F.: «Stelle» (C) — op der St. muss ech an d'Stad (auf der Stelle, sofort) — cf. Plaz, Ament, stënterlech.
 
stieters. stieds.
 
stiets (lok.) Adj. — s. stoots — e stiets Framënsch (C) — cf. dagegen: stieds.
 
Stiewesdag, -maart M. — s. Stiefesdag.
 
Stiffchen F. — Dim. von Stuff (s.d.).
 
Stiicht F.: «loser Streich».
 
stiichten (äußerster Norden und südlich der Hauptstadt: stiten — cf. LSA, Karte 82,93) trans. Verb.: «anstiften, betreiben, einen üblen Streich spielen» — huet en eng gestiicht? (etwas angestellt?) — deen do kritt eng gestiicht (Streich gespielt), déi hien esou bal nët vergësst — wat sollen déi Kärelen dann elo erëm gestiicht hun? — elo hun ech mer eng schéi gestiicht! (eingebrockt, meist unbeabsichtigt) — wat deen der ewell verrit (verrichtet = angestellt) a gestit huet! — abgeschwächt, von jeder Tätigkeit gesagt: wat stiicht der? — ech hun haut nees nët vill gestiicht (nicht viel geleistet — cf. verriichten) — cf. stëbsen sub 5).
 
Stiichtert, Stitert M.: «Lausbube».
 
Stiifchen M. — s. Stiefchen II.
 
Stiipchen M.: «schwächliches Kind» — cf. Siibchen sub 2).
 
stiirkelen (lok. z. B. Grevenmacher: stërkelen, stërgelen, stuergelen) intr. Verb.: «torkeln» — cf. tierkelen.
 
stiirmen, stiermen (lok. Mosel: stërmen, Ösl. lok.: stirmen, sturmen) intr./trans. Verb.: 1) a. «stürmen» (vom Wind gesagt) — et huet gestiirmt a gereent — et stiirmt wéi am November — Abl.: Gestiirms N.; b. «eilig, stürmisch herankommen» — e koum do gestiirmt wéi e Wëllen — drop lass st.; 2) a. «stürmen» (Mil.); b. — d'Leit hun de Buttéck bal gestiirmt (Laden gestürmt) — si hun em d'Bud gestiirmt — Heischelied: mir st., mir st. dët Haus, gët ons Faaschtebounen eraus (zu Halbfasten, am Burgsonntag: gët ons eng Bausch Stréi eraus — cf. sub Stréi); 3) (lok.: Mosel) — d'Klacke stërmen (die Glocken läuten Sturm); 4) «(mit Bitten) bestürmen» — lo huet e sechs Wochen u mer gestiirmt, fir dat Stéck Land ze kréien an elo, wou ech him et feel dongen, schwätzt en nët méi dervun — den Himmel, eiser Herrgott st. (mat Bieden —C).
 
stiirmes Adv.: «stürmisch» — sech st. uleën (ungestüm bitten — C). [Bd. 4, S. 281]
 
stiirksen I intr. Verb.: «üblen Geschmack haben» (C) — cf. stécksen.
 
stiirksen II intr. Verb.: «starren, stieren» — 't as nët gutt, wann d'Kanner an d'Luucht (Licht) st. — ech hu gestierkst a gestuurt an emol nët an uecht geholl, wéi e komm as — en huet nëmmen ëmmer viru sech gestiirkst — dafür auch: stuerksen, staren, lok.: storrécksen.
 
Stiirmer M.: «Stürmer» (Fußball, Sportspr.).
 
Stiirz (Ösl., lok.: Stäerz) F., Stiirzsteen M.: «Spülstein in der Küche mit Abfluß nach außen» (war meist aus Schiefer und in die Fensterbank eingebaut) — cf. Waasserstän, Spullstän.
 
stiirzen (Part. Prät.: gestuurt — lok.: stuurzen) trans./intr. Verb.: 1) «verschütten» — hien huet d'Mëllech, de Kaffi, d'Zopp gestuurt — hal de Gubbli rit, da stiirz de nët! — Nösl.: hass de rëm jett gestuurt? — Ra.: Pätter, stiirzt nët! (keine Übertreibung!) — cf. sabbelen; 2) «heftig regnen» — et stiirzt, et stuurzt; 3) «stürzen» (Küchenspr.) — de Puddéng st. (aus der Form auf die Platte bringen); 4) Neol.: e koum op mech duer gestiirzt — en huet sech op d'Iesse gestiirzt — (in der Bed. «fallen» nicht gebraucht, z. B.: en as vum Päerd gefall).
 
Stilkes, Stiilkes, Stilles, Stiltes M.: «dummer, unbeholfener Mensch» — dafür auch: Stinnes.
 
Stil (st-, St-) M.: «Stilart» (wie hd.).
 
Still (Still, Pl. Stiller, Stillen, Dim. Stillchen — lok. z. B. Wiltz: Sti:l) M.: 1) «Stiel» — de St. vun enger Aax, engem Kaascht, engem Messer, enger Schëpp — d'Aax as aus dem St. — en huet de St. erausstoen (er benimmt sich unmanierlich) — de Pompernéckel huet Läffele feel, mat ausgestachene Stiller — hien as aus dem St., e kënnt niewent de St. (außer sich, verrückt, närrisch) — e war wéi aus dem St. — du domme St.! (Dummkopf) — Kartenspiel: Häerzer mat Stiller (für Pik) — Zussetz.: Aaxe-, Biesem-, Gafel-, Gäissel-, Gräfe-, Häle-, Kaaschte-, Hummer-, Messer-, Päife-, Schëppe-, Schmackestill; 2) «Stengel, Stiel» (Pflanzen) — et as kee St. Kraut am Gaart — et kënnt kee St. (von der Saat: es sprießt nicht) — hien huet kee St. Hor méi op der Kopp — et as kee (nët emol e) St. iwwreg bliwwen (gar nichts) — eng Rous mat engem laange St. — d'Kiischte mat de Stiller plécken — Ra.: kuurz Stiller gët keng Kiischten — drohend: roueg, soss gët et Figge (Feigen) mat Stiller!
 
Still (Stil) — Pl. von Stull (s. d.).
 
Stillchen (-ll-) I M. — Dim. von Still (s. d.).
 
Stillchen (-l-) II (Nösl. und Osten: Stéilchen) M.: 1) a.Dim. von Stull (s. d.) — de St., wou d'Zakrament drop gesagt gët (Podest bei der Fronleichnamsprozession) — cf. Gasett sub 2); b. «Kinderstuhl mit Rädern oder ohne Räder» — cf. Stänner sub 1); 2) «Pranger» — cf. Lomperank.
 
Stillches Figur im Messerspiel — cf. Messerches.
 
stillcheskranks. bettcheskrank.
 
Stillcher, Stillercher (lok.: Ehnen) Pl.: «Rhabarber» — cf. Rubarb — dazu: Stillches-, Stillerchestaart F.: «Torte mit Rhabarberbelag» — Roukesdag hun d'Fraen drop gehale Stillches- a Rabellchestaart ze hun.
 
Stillebou(n) M.: 1) «Stielbogen» — domm wéi e St. — cf. Flatsch(e)bou, Fitschefäil; 2) «unbeholfener Mensch, Dummkopf».
 
stilléckes (Ton: 1) Adj. — s. stëlléckes, stëllches — d'Geschäft geet st. (C).
 
Stillefra F.: «Frau, die in der Kirche das Stuhlgeld einsammelte und die Stühle verteilte» — früher, wenn jem. viel Kleingeld hatte: hues d'eng St. dout gemaacht?
 
stillegeckeg Adj.: «brünstig» (lok.).
 
Stille-, Stillmécher M.: «Stuhlmacher».
 
Stillercher Pl. M.: 1)Dim. Pl. von Stull (s. d.); 2) «Karussel» — cf. Parapli sub 3); 3)s. Stillcher.
 
Stilles M. — s. Stilkes, Stinnes.
 
Stillpäerdchen N.: «Schaukelpferd (-chen)».
 
Stillwo (-ll-) F.: «Waage mit einem Stiel, zum Abwägen der Butter» (C).
 
Stylo (meist st-, auch St-) M.: «Füllfeder» — dafür auch: Füll-, Fëllfieder — cf. Käil sub 2)a.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut