LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Straiss-chen bis Sträich (Bd. 4, Sp. 290b bis 293a)
 
Straiss-chen M. und F.: «Sträußchen» — eng St. Zoppekraut, Äerdbier — Heischelied (lok. Vianden — MKr. Nr. 684): St. op dem Stierchen, liicht méngem Hierchen; e gëlle Fuedem ëm dat Haus, schéckt déi Fuesentsbroden eraus; da gi mer an en anert Haus — cf. Strauss.
 
stramm Adj.: 1) «stramm, straff» — d'Seel as ze st. — stäif a st. behapten — st. stoen (Mil.); 2) «straff, stämmig» — e stramme Borscht, e strammt Meedchen — st. Been — st. gebaut; 3) «streng, barsch» — ee st. bekucken — Ra.: st. Riichter regéieren nët laang — engem de stramme Marsch blosen — e stramme Patréiner — hien huet e stramme Jhandarem doheem (Ehefrau) — cf. schro, streng.
 
strampelen, strämpelen intr. Verb.: «strampeln» — cf. struewelen, strompen.
 
Strampelbox F.: «Strampelhose».
 
Strandlefer M.: «Strandläufer» (Calidris- oder Tringa-Art).
 
Strank (Pl. Sträng, Stränk [C], Dim. Sträng(el)chen, West.: Straunk) M.: 1) «Strang, Strähne» (Garn, Wolle, Werg) — e St. Gar, Wierk, Séigras — e St. huet verschidden Tëllen — e Strängelchen Zwir, Kottong — e Strängelche Bloen (ein Gläschen Schnaps) — beim Weben: e St. Gar wore ronn dausend Meter, op enger Kneef woren dräi Sträng — cf. Haaspel sub 1), Gebond; 2) «Zugstrang» (Kette, Riemen, Seil) — d'Päerd huet d'Sträng futti gerass — d'Päerd schléit an d'Sträng — an d'Sträng sprangen (zu hastig arbeiten — cf. Stonnenaarbechter sub 2) — fir en aner an d'Sträng sprangen (einspringen) — sech an d'Sträng leën, werfen, geheien — iwwer d'Sträng schloen; 3) [Bd. 4, S. 291] «Strangartiges» — a. «hochgewachsener Mensch» — wat as dee Jong, dat Meedchen e St. gin! b. «Rücken, Rückgrat» (lok.) — engem de St. ersielen — dafür meist: Réckstrank (s. d.); c. — e St. Tubak (Stangen-, Rolltabak); 4) (lok.) «Angst, Furcht» — in der Ra.: Strank fir een hun (Echt.: vir äm hoan) — dee Jong huet kee St. viru sénger Mamm — Nösl.: hass de St. virraan däm?;
 
Strank- -ketten, Strang- F.: «Zugkette»; -schäd, -scheed F.: «Strangleder»; -tubak M.: «Rolltabak» — cf. Strank sub 3)c.; -zwir M.: «in Stränge gebundener Zwirn, der aufgewickelt werden mußte» — s. Bëtterches- (sub Böttchen), Pëppcheszwir — cf. Spullenzwir.
 
strankfiirzen, -wiirzelen trans. Verb.: «peinigen, quälen».
 
stranzeg Adj. — s. stronzeg.
 
stranzen intr. Verb. — in dem Ortsneckreim: déi Uespelter Bomeranzen, se stranzen iwwer eng doudeg Maus (MKr. Nr. 607).
 
Straponti (st-, St-, Ton: 1, spaßh.: Strapontes [St-], Ton: 2) M.: «Klappsitz».
 
Strapp (Pl. Sträpp, Dim. Sträppchen — lok. Vianden: Strop, Pl. Streep — lok. Echt.: Stroap, Pl. Streep) M.: 1) a. «Zeitabschnitt, Dauer» — et geet nach e gudde St. zou, éier d'Kanner matverdéngen — ech hun e gudde St. (Sträppche) gewaart — an engem St. (in einem Ruck) — mat Sträpp(en — zeitweilig) spiren ech guer kee Wéi (Weh, Schmerz), an da geet d'Péng erëm un — d'Waasser kënnt mat Sträpp (stoßweise) aus dem Rouer — et geet (et koum) him e St. ze séier (allgemein: es kam zu rasch, auch: er hat in die Hose gemacht) — e pisst mat Sträpp; b. «zeitlich begrenzte Anstrengung» — no jidd Sträppchen huet en sech duergesat, fir ze raschten — Sträpp dun (aus allen Kräften laufen — Ga); c. «Wegstrecke» — t' as nach e gudde St. bis dohin — Echt.: 't as noach e goude Stroap Weegs — nach e Sträppchen, da si mer do — de Marder, Dachs an Atter gi matenän e Sträppchen (R XIV 128); d. «kleines Stück» (lok. Vianden) — e Strop Goar fir ze bitzen (ein Stück Garn); 2) «Regenguß» — mir kruten e St. (Reen) op de Bockel — cf. Reen, Schauer; 3) «Strich zur Markierung der Spiele» (gewonnen oder verloren — Karten-, Kegelspiel) — mir hun nach kee St. op der Lee (noch kein Spiel gewonnen, bzw. verloren) — mir spillen op siwe, néng, elef Sträpp (Kartenspiel) — maach een (scil.: Strapp) un, dir huet verluer! — wie mécht d'Sträpp? (wer markiert? — dafür auch: wie schreift op? wie féiert d'Lä?) — cf. Stréch sub 1)b., Schréim sub 2); 4) «kräftiger Zug beim Rauchen und der ausgestoßene Rauch» — en zitt Sträpp wéi eng Dampmaschin — en zitt all St. op d'Broscht — looss mech e St. (Sträppchen) zéien! (unter Heranwachsenden) — looss mir nach e Sträppchen iwwreg — no e puer Sträpp huet d'Päif him nët méi geschmaacht — hien huet him e St. (Damp) an d'Gesiicht geblosen; 5) a. — Sträpp loossen (Bauchwinde streichen lassen) — et sin him Sträpp entfuer, wéi si en am Verhéier haten — do entfueren engem Sträpp (bei einer schweren Arbeit) — Echt.: Streep foare loossen, wann een sech droagët — dem Bier entfuere Sträpp (R II 43); b.zu einem Buben, der raucht: raachs du schon, mäi Jéngelchen, dat gët e St. an d'Box; 6) «kleiner, untersetzter Mensch» (Ga); 7) (nur im Pl.: Sträpp) «Prügel» — Sträpp kréien — et gouwe Sträpp doheem, an dat nët ze knaps — übtr.: bei all dene Sträpp (Schicksalsschlägen), déi en ewell kritt huet, as en nët méi dee selwechten — cf. Klapp II sub 2).
 
strappen intr. Verb.: «tüchtig ausschreiten» — wou strapps de dann nees hin? — wat as dee gestrappt, wéi wann e Feier an der Box gehat hätt!
 
Strass (phV. Echt., Viand.: Stroass) F.: «Kehle» (cf. Guergel sub 1), Hals) — hien huet e mat der St. geholl — alles d'St. erofjoen, erakéieren (alles vertrinken, verprassen) — Echt.: sein Stroass as gout zu Fouss (er kann sehr viel trinken, er ist trinkfest) — t' wir alles gutt, sot d'Fra, wann en (de Mann) déi versoffe St. nët hätt — Prost. St.! (cf. Schluet) — ech hu mer d'St. wond geschwat, gejaut — e jäizt, 't mengt een en hätt e Messer an der St.
 
Strauch (Pl. Sträicher — Echt., Vianden: Strouch) M.: «Strauch» (heute bes. für «Zierstrauch») — dafür meist: Trausch — Abl.: Gestraich N.
 
Strauchmäerder M.: «Strauchmörder, Straßenräuber» — du kënns do wéi e St. (verwahrlost) — e gesäit eraus ewéi e St. — du klenge St.! (zu einem kleinen Buben). [Bd. 4, S. 292]
 
Strauss (Pl. Straiss, Dim. Straisschen, Sträisschen — Osten: Strouss) F.: «Strauß» (selten als Blumenstrauß, dann auch M., dafür meist: Bouquet — s. d.) 1)im Brauchtum: «(geschmückter) Zweig» — a. «Richtkranz beim Neubau» — d'St. opriichten, setzen — d'St. steet op dem, steet um Bau (von den Maurern mit farbigen Bändern geschmücktes [Fichten-]Bäumchen auf dem First des fertiggestellten Rohbaus) — si hun d'St. (der Rohbau ist fertig) — d'St. feieren, verzieren (das Richtfest begehen, bei Essen und Trinken; heute wird den Bauarbeitern oft auch ein Geldgeschenk überreicht); b. «früher (geschmückter Buchen-, Fichten-) Zweig über der Tür als Zeichen des Ausschanks» — fréier braucht een nëmmen eng St. iwwer d'Dir ze hänken, da konnt een zapen — d'St. aushänken — d'St. verzieren (Freibier am Eröffnungstag der Straußwirtschaft) — ech rëss em d'St. vum Tiischelt (R I 110); c. «geschmückter Zweig mit (kleinen) Geschenken zum Namenstag» — Spruch: hei brénge mer dir eng St. / si as nët vu Rousemaräin / si kënnt wuel schéiner säin / si as nët vun Dëschtelen an Där / mir hoffen, du hues se gär / si as nët vu Schwiewel a Pech / wa se nët gefällt, worf s' ewech; d. «Bruch» — wurde auf der Treibjagd ein Wildschwein erlegt, bekam der Schütze eine St. — cf. Dicks: Op der Juegd: d'wëllt Schwäin as gefaangen, hei brénge mer d'St.; e. «zog früher eine Familie in ein Haus ein, schmückten die Nachbarn einen Héil mit Bändern und brachten ihn den neuen Hausinsassen; in anderen Dörfern schmückte man eine St. und trug sie an die Feuerstelle»; f. «dem Notar wurde auf der ersten Versteigerung im Dorf eine St. überreicht»; g. — d'St. hun (Erntebrauch) — cf. Hunn sub 4); h. «Fichtenbäumchen, Baumzweig mit grünen Blättern, am Straßenrand bei Prozessionen aufgestellt» — cf. Mä; 2) «Sträußchen, kleiner Zweig» — eng St. (Straissche) Pällem, Péiterséileg — am Wäiwaasseschdëppe läit eng St. Pällem.
 
Straussefieder F.: «Straußfeder».
 
Straussenhuewer F.: «Fahnenhafer» — dafür auch: strausseg Huewer.
 
Strä F.: 1) «das Hingestreute, das Gestreute» — cf. Stra; 2) «Viehstreu» — cf. Sträes.
 
Strä- -auto, -camio, -won M.: «Streuwagen»; -gins M.: «Ginster als Viehstreu»; -zocker (lok.: Strazocker) M.: «Zucker(-plätzchen), von den Paten nach der Taufe unter die Kinder gestreut» — cf. Stréizocker.
 
Strääch, Streech (Sg. u. Pl. — Echt. Sg.: Straich) M.: «Streich» — 1) «Hieb, Schlag, Prügel» — ouni Schlag a St. (ohne Anlaß, Ursache — cf. Stouss) — op den (mam, beim, nom) éischte St. (auf Anhieb) — übtr.: e schafft kee St. (gar nicht) — dee Schräiner huet kee St. Aarbecht méi (gar keine Arbeit) — en hält säi St. (arbeitet gleichmäßig, ohne auszusetzen) — en huet ëmmer e St. fir säin Här (er ist immer undankbar) — mäi léiwe Jong, wat kriss du St.! — et as schued fir all déi St., déi laanscht falen — e kritt méi St. wéi e schwéier as, wéi Stécker Brout, wéi gutt (gudder) Wuert — wann s de St. kritt hues, dann hëlt keen Affekot der se (méi) ewech — en as mat St. gezillt gin — dat gouf ee St. um aneren an en etlech dertëschent (es regnete Hiebe) — de leschte St. (cf. Nuetsflapp) — ech sin nët zu St. komm (kam nicht zurecht) — kënns de zu St.? — cf. ongemälleg sub 6), Iesel sub 1), Klapp II sub 7), — Zussetz.: Doudsstreech; 2) «Possen, Schabernack» — engem e St. spillen — dat wor en domme St.! — et sin esou sénger St. — cf. Spréng, Trick sub 2) — Zussetz.: Bouwe-, Schellemstreech; 3) «Landstrich, Gegend, Bereich» — mir hun déi meeschte Stécker an deem St. vum Bann leien — an eisem St. geschitt esou eppes nët — an deem St. sin ech nët kënneg — cf. Ääch (Ortsname); 4) «Stich» (Kartenspiel) — dat gouf en décke St. (viele Punkte) — en eidele St. (ohne Zählwert) — et as vill Schrom am St. — dee leschte St. zielt zéng (bei bestimmten Kartenspielen) — unlogische Formulierung: lo kritt kee kee St. méi — Zussetz.: Kinnekssträäch.
 
Sträbbes(-chen), Stribbes(-chen) M.: «Dreikäsehoch» — cf. Kibberchen sub 1).
 
sträen, streën (Echt.: straen, straien, Part. Prät.: gestraicht; Nösl.: streien, Konj. Prät.: streit) trans. Verb.: «streuen» — d'Véi st. (Streu unterlegen) — fréier sin d'Leit Gins an Heed siche (Blieder schäre) gaang, fir ze st. — op de Prossëssioune st. d'Engelcher Blumme virum Himmel — fir d'Zerläicheprossëssioun gi Blummen [Bd. 4, S. 293] a Gréngs an d'Strooss gesträt — den Hénger Fudder (dohi) st. — mat enger Hand, mat zwou Hänn st. — d'Stroosse si gesträt (bei Glatteis — auch absolut: si hu gesträt, 't as gesträt) — strä nach e bësselchen Zocker op d'Taart! — Salz, Sand (bei Glatteis), Tommesschlak st. — si hun him Sand an d'Ae gesträt — ech hu méng Suë gesträt (einzeln verloren) — Echt.: dou wäerds dein Suen näs gestraicht hoan! — Folkl.: Kaf streien (Ösling: einem Mädchen, das sich verfehlt hatte, wurde bei der Heirat Kaff gestreut) — Kinderreim: strä Hä, strä Stréi — d'Gewier strät — Abl.: Gesträs, Gestrees N. — Zussetz.: aus-, ver-, zersträen.
 
Sträes N.: «Streumaterial» — mat deem laange Wanter as d'St. all opgeschafft — cf. Streëlskoup, Streiels.
 
Sträf I F.: «kammartiges Gerät, das zum Abstreifen der Samenkapseln des Flachses oder beim Pflücken von Heidelbeeren dient(e)» — dafür auch: Strëpp (s. d. sub 3) — cf. Mo(o)lbierkamp.
 
Sträf II, Streef, Strief M.: «stumpfblättriger Ampfer» (Rumex obtusifolius — Bestandteil des Krautwisches, auch in der Volksmed.; früher als Heiltrunk für das Vieh) — cf. Strëpp sub 7)b.
 
sträfen trans. Verb.: «(die Samenkapseln des Flachses, die Heidelbeeren) abstreifen» — cf. strëppen sub 2).
 
Sträfmännchen, Streef-, Strief- (lok.) M.: «Braunkehlchen» (Saxicola rubetra) — cf. Wisevillchen, Wisegimmchen.
 
Sträich I — Pl. von Strauch (s. d.).
 
Sträich II (Dim. Sträichelchen) F.: 1) «langes Steuerruder des Moselkahns»; 2) «Art Fischnetz an einer dünnen Stange».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut