LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Toz bis Trajet (Bd. 4, Sp. 335b bis 337a)
 
Toz (Dim. Tezelchen) F.: «dumme Schwätzerin, Dummkopf» (von Frauen gesagt — Ga: Schlafhaube) — eng jong (domm) T. (naseweises Ding) — eng kleng, eng al T. — ech (domm) T., déi ech wor, ech hun näischt an uecht geholl — sief keng T.! — dazu: Tozbeidel, -fouss, -klos, -néckel, -plättel M.: «dummer Schwätzer».
 
tozeg, -ig Adj./Adv.: «dumm, albern» — dazu: Tozegkät, -keet F.
 
tozen intr. Verb.: 1) «albern schwatzen» — toz nët esou vill! — en toozt engem d'Ouere voll; 2) «plaudern» — mir souzen do ze t. an hun nët an uecht geholl, datt et esou spéit wir — mir hu getoozt a getoozt an op eemol wor et Hallefnuecht — Abl.: Getoz N. — deem sénges Getoz gët een huerteg sat — cf. babbelen sub 1), braddelen sub 2), quokelen sub 2), poteren sub 1), sproochen, téinen sub 1) — dazu: Tozerei F. [Bd. 4, S. 336]
 
Tozert M.: «dummer Schwätzer» — cf. Toz;
 
Traatsch I M.: «breit angelegter Klatsch» — si souzen do an haten hiren T.
 
Traatsch II, Tratsch F.: 1) «schwerfällige Frau»; 2) «Klatschweib»; 3) «liederliches Weib» (Wb.06) — cf. Trutsch.
 
traatsch, tratsch lautmalend — t., t., haut äs, moar äs (Echt. — zu einem saumseligen Menschen ges.).
 
traatscheg, tratscheg, -ig Adj./Adv.: 1) «schwerfällig» — si sin al t. a schwéier zu Fouss — cf. trapeg; 2) «klatschsüchtig».
 
traatschen, tratschen intr. Verb.: 1) a. «schwerfällig gehen» — e kënnt do getraatscht wéi en ale Mann; b. «durch Schlamm waten, tratschen» (lautmalend); 2) a. «klatschen, schwatzen» — cf. baassen sub 1), klaatschen sub 2), klabootschen sub 2), tozen; b. «seine Zeit verlieren» (Wb.06) — cf. trätschen — Abl.: Getraatsch N. — säi G. gät mer op de Su.
 
Traatschert, Tratschert M.: «schwerfälliger, langsamer Mensch».
 
Traball M. u. F.: «Unordnung, Gewühl» — ech konnt mech an deem T. nët erëmfannen, fir der Däiwel nët — cf. Rawolt, Trawolt.
 
traballesch, -isch Adj./Adv.: «quer, durcheinander, unordentlich» — Echt.: d'Bän t. hoan.
 
Trabant I M.: «Geselle, Mitläufer» — hien a séng Trabanten.
 
Trabant II F.: «Bande, Menge» — si kommen zu enger ganzer T. — eng ganz T. Leit — cf. Band III sub 3).
 
Trac (wie frz.) M.: «Lampenfieber, plötzliche Hemmung» (z. B. in mündlichen Prüfungen, bei Rezitationen, Theateraufführungen usw.) — wat hat ech den T.! — cf. Frousse.
 
Tracas (wie frz., Ton: 1), Tracka (Pl. Trackaën) M.: 1) «Mühe, Schererei» — mir haten T., et huet T. kascht, fir d'Maschin erëm an d'Rei ze kréien — sou Affäre bréngen engem nëmmen (näischt wéi) T. — lo geet deen alen T. rëm un; 2) a. «Wirrwarr, Unordnung» — en huet allerhand T. gemät; b. «Aufwand» — groussen T. — cf. Tral(l)ala.
 
tracasséieren trans. Verb.: «plagen» (von Gedanken, Befürchtungen ges.) — dat tracasséiert mech — cf. dirängelen, pisacken.
 
Tracé (wie frz., Ton: 1) M.: «Trasse» — den T. vun deer neier Strooss.
 
Trach (-x, Pl. Träch [-ç], Mittelösl.: -ç, Nösl.: Trooch [-ç], Pl. Trääch, Ostrand, Untersauer, lok. Mosel: Troach [-x], Pl. Treech [-ç] M.: 1) «Trog» (Futter-, Wasch-, Wassertrog) — en eisen, en hëlzen, e stengen T. — d'Schwäi kréien d'Friessen an den T. (geschott) — Ra. (Echt.): esu dack an den Troach esu dack e Loach (das viele Waschen schadet dem Linnen) — esou dack op den T. geschwënn engt Lach — arme Leute haben nur zwei Hemden: eent fir d'Lach, eent fir den T., engt um Lach, engt um T. — beim Trach, bei den Trächen (bei der Tränke, am Dorfbrunnen) — burschikos: un den T.! (wenn zum Essen gerufen wird) — lo geet et un den T. (zum Essen) — deen as gutt am (um, beim) T. (ein tüchtiger Esser) — du muss d'Iessen an den T. kréien (wenn jem. unmanierlich ißt) — et mengt een, du séiz un engem T. (dsgl.) — tjëft, mir friessen dach aus deem selwechten T. (sind in ders. Lage) — Ra.: wann d'Schwäi sat sin, stoussen se den T. ëm — sabbel an däin (bet.) T.: (nur übtr.) — déck an ongenéit wéi en T. (cf. Plach) — domm wéi en T. — cf. Sau; 2) «schwerfälliger, ungebildeter Mensch» — en décken, dommen, lidderegen T. — Zussetz. z. B.: Fierkels-, Fudder-, Päerds-, Schwéngs-, Waassertrach.
 
Trachstän M.: «unterer Kelterstein» (als Bett für die Kelter, wo der Most zusammenfließt).
 
trackenintr. Verb.: «zaudern» (aus Ga., nach Wb.06 veraltet).
 
Traditioun F.: «Tradition» — bei äis as dat esou eng al T. (alte Gewohnheit, alter Brauch).
 
Traduktioun F.: «Übersetzung» (im Französisch-Unterricht — Schulspr.) — mir hu mar eng T. — cf. Iwwersetzong sub 1), Versioun.
 
Traf M. — s. Draf I.
 
Traffo M.: «Transformator» — cf. Transformator (Neol.).
 
Trafik (Ton: 2, gelegtl. Ton: 1) M.: 1) «Verkehr» — 't as vill T. op der Strooss — cf. Verkéier sub 1); 2) «Handel mit dem Nebensinn des Verbotenen» (z. B. Drogen, Schmuggel, Schwarzhandel) — dazu: Trafikant M.
 
trafikéieren trans./intr. Verb.: «handeln mit, sich beschäftigen mit, sich abgeben mit» (oft abfällig gebraucht) — woumat trafikéiert hien dann? — wat trafikéiers de? (womit beschäftigst du dich?).
 
Train (wie frz.), Treng M.: «Aufwand, Prunk» — si féieren e groussen [Bd. 4, S. 337] T. (cf. Haus sub 2) — in der franz. Redewendung: en train sin (in Schwung sein) — auch substantiv.: mat vill Entrain (Schwung) — et geet am alen T. virun (im alten Geleise).
 
trainéierens. tränéieren.
 
Trainer, Trainings. Träner, Träning.
 
Trait, Traitement, Traiteurs. S. 343.
 
Trajet (wie franz., Ton: 1) M.: «Strecke» — dat war en ellenen T. — wat fir en T. fuert dir? — wat en T.! (welche Fahrt!).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut