LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Trap bis Trauer (Bd. 4, Sp. 338b bis 340a)
 
Trap I (Dim. Träppchen) F.: «Trittspur» — beim Kappe (Hacken) muss een d'Trapen hannenu sech zoumaachen — Zussetz.: Päerdstrap — dafür in Bodange: Trëppel — cf. Tratt I sub 1).
 
Trap II (Dim. Träppchen [s. d.] — Nösl.: Trapp, lok. Hof Remich: Träep) F.: 1) «Treppe» — eng hëlzen, stengen, eisen T. — eng bannenzeg, baussenzeg T. — eng viischt, hënnescht T. — eng kammoud, onkammoud T. — eng ronn T. — d'T. as ze géi — eng T. mat engem Ofsaz — virum Haus as eng T. mat véier Trëtt, Träpplécken — d'T. as ausgetrueden — dat as eng T. fir (sech) den Hals ze briechen — gitt eng T. méi héich! (ein Stockwerk höher) — hie wunnt eng T. méi héich — 't wor em keng T. ze héich (er scheute keinen Gang) — si stongen an der T. ze schwätzen, ze tozen (auf der Treppe, im Treppenhaus) — (lo geet et) d'T. aus! (Befehl zum Schlafengehen) — spaßh. Ra.: d'Suen eraus, d'Schong aus, d'T. aus! (Befehl d. Ehefrau am Lohntag — cf. Paidag) — ech hun en d'T. (d'Trapen) erofgehäit — en as d'T. erof- (era-)geflun — d'T. erofrëtschen (über das Treppengeländer) — übtr.: en as d'T. eropgefall (hinaufgefallen) — op der T. (früher allgemein in Bauernhäusern: Raum, wo die Treppe auf dem Stockwerk mündet, dort stand ein Bett, dafür auch lok. im Nösl.: de viischte Späicher) — 't steet e Bett op der T. — hie schléift op der T. — ënner der T. (Raum unter der Treppe) — Schnellsprechübung: d'Kaz trëtt d'Trap kromm — deen huet eng Stëmm wéi eng gebrachen T. — schwätzen ewéi eng gebrachen, zrassen T. (eintönig, mutlos) — ech leën der et an d'T. an eng Lanter (Luucht — s. d. sub 1) derbäi (iron.: ich mache es dir sehr bequem) — e läit do wéi eng zrassen T. [Bd. 4, S. 339] — eng T. vu Kanner (Kinder der Größe nach) — lok. Westen: d'Marsche vun der T., déi T. huet héich Träpplécken, Marschen — Abl.: Getraaps N. — an deem Haus as der awer e Getraaps (viele Treppen); 2) übtr.: de Coiffeur huet him Trapen an d'Hor geschnidden, gemaacht — cf. Krack sub 2) — Zussetz.: Dréi-, Haus-, Keller-, Paljees-, Späicher-, Wendeltrap — cf. Kellergrot, Grot.
 
Trape(n)- -biischt F.: «Handfeger» (lok.: Lipperscheid); -g(e)länner N.: «Treppengeländer» — dafür auch: Hal I; -hais-chen N.: «Abstellraum unter der Treppe»; -haus N.: «Treppenhaus»; -kummer F.: «Schlafgelaß auf dem Stiegenabsatz in alten Bauernhäusern» (Wb.06); -ofsaz M.: «Treppenabsatz»; -säi N.: «Treppenseil» (bei Wendeltreppen); -spell F.: «Treppenspindel» (bei Wendeltreppen); -stän M.: 1) «Steinstufe» — d'Trapesteng sin ausgetratt; 2) «Abschlußstein an der Freitreppe»; -trëtt M.: «Treppenstufe» — cf. Träpplek; -tur M.: «Treppenturm» (Ga); -wiessel M.: «Treppenabsatz»;
 
trapeg, -ig Adj./Adv.: «monoton, verschlafen» — t. schwätzen — en trapege Kärel — dazu: Trapegkät, -keet F. — cf. traatscheg, driibseg, schläfeg sub 1).
 
Trapejhang, -néckel, Trapert M.: «langsamer, verschlafener Mensch» — cf. Driibsert, Drëpsert sub 1), Tränteler — Echt.: en Trapennéckel, haut äs, moar äs.
 
trapop, trapof, trapan, trapaf Adv.: «treppauf, treppab» — mat de Kanner geet dat de ganzen Dag trapop, (an) trapof — an dee (dene) groussen Haiser geet et de ganzen Dag trapop, trapof — auf die Frage nach dem Befinden: et geet esou trapop, trapof.
 
Trapp I (Dim. Träppchen) M.: «Tropf» — et as e gudden alen T. — sou en aarmen T.!
 
Trapp II (Pl. Träpp, Dim. Träppchen — Echt.: Troap, Pl. Treep) M.: «Menge, Schar» — en T. Leit, Kéi, Schof, Vullen — e ganzen T. Kanner — d'Spréiwe si mat ganzen Träpp an d'Wéngerte geflun — en T. Spéngelen (Ga: ein Viertel (Hundert) Stecknadeln) — alt mam (am) T. mat virun! — Kanner bleift beim T.! (bleibt zusammen, auch gesagt, wenn ein Mädchen oder ein Bursche auswärts heiraten will) — im Abzählreim: Kusch, pareng, Sackesteng, Birentreng, Kusch, Malack, schlo eluer an den T. — cf. Häerd.
 
Trapp III F.: «Trappe» (Otis tarda) — dafür auch: wëllt Mierhong.
 
Trapp IV F.: «Falltüre» (lok.: Bodange, belg. Prov. Lux. — frz. trappe) — cf. Falldir, Fallued.
 
trapp V — lautmalend, oft wiederholt: t., t., as e komm — t. tripp (tripp, trapp) gong et.
 
Trapp VI M.: «Trab» — am T. reiden — an den T. setzen — d'Fra as de ganzen Dag um T. (auf den Beinen) — hatt as ëmmer um T. (sie ist viel unterwegs, möchte alles erfahren, klatscht viel, sie ist immer an der Arbeit [z. B. für ihre Kinder] — cf. trappen sub 2) — een um T. halen (hin und her kommandieren — cf. trappen sub 2).
 
trappéierens. attrappéieren.
 
Trappel F.: «Fußstapfen» (lok. Bodange, belg. Prov. Luxemburg) — s. Trap I.
 
trappelen (lok: Echt.) — s. trëppelen sub 2)b.
 
trappen trans./intr. Verb.: 1) «traben lassen» — e Päerd t. (beim Handel das Pferd im Lauf vorführen); 2) «traben, drauf losschreiten» — d'Päerd kënnt getrappt (im Trab) — mir sin de ganzen Dag getrappt — da loosse mer alt nees t. (losmarschieren) — een t. dun (viel gehen lassen, viele Gänge abverlangen) — d'Kanner don d'Mamm (de ganzen Dag) t. — Abl.: Getrapps N. — Zussetz.: austrappen.
 
Trat (lok.: Troat, Trot) F.: 1)s. Trot, Troter; 2) «Gerede» (C) — maach kän laang Trat a so wat s de gäier häss.
 
Tratert M.: «Vielschwätzer» (Wb. 06) — cf. Troterer.
 
tratsch, tratscheg, tratschen, Tratscherts. traatsch, traatscheg usw.
 
Tratt I, Trëtt (für beide Pl. Trëtt) M.: 1) «Tritt» — e schwéieren T. (schwerfälliger Gang — cf. Marsch III) — all T. (all Schrack) as en do fir ze heeschen (jeden Augenblick) — e falschen T. (Fehltritt, selten übtr.) — am T. goen — de Schong huet e gudden, e kamouten, e breden T. — deem begéint een op Schratt an Tratt — et sin Trëtt am Schnéi (Fußspuren) — mat dene Schong gesäit een all T. um Lino, um Teppech; 2) «Trittbrett» (Wagen, Kutsche, Spinnrad); 3) [Bd. 4, S. 340] «Treppenstufe» — d'Trap huet e kamouten T. — d'Trëtt vun der Trap sin ze héich, ze breet — lo hat ech bal den T. verfeelt — gëf uecht, 't as en Trëtt fir an de Keller! — ech hun alt geduecht, dat Meedche kënnt en T. méi héich fannen; 4) «Hahnentritt» (cf. Kéng, King sub 3) — Zussetz.: Hunnentratt, Kontertratt, -trëtt — cf. Träpplek.
 
Tratt II (lok. — heute kaum mehr gebraucht) F.: «(Stück) Ödland» — Ra.: wann Ejhidi (2. September) nach gutt as (d'Sonn nach schéngt), da kann e Mann eng T. meden (rueden) a saangen (C — cf. Ägidius) — lok. Arsdorf: 't mengt een, du géngs an d'T. (zu Rodungsarbeiten in eine Lohheckenparzelle [in eine abgeholzte Waldparzelle], gesagt, wenn jem. sich eine dicke Brotscheibe schneidet) — cf. Ratt I, Frotzecht sub 2), Jon.
 
Tratten ON.: «Trotten» — Dorf der Gemeinde Bögen, Kanton Clerf — 34 — die Einwohner heißen: Trätter (s. d.).
 
Traud(chen), Traudi weiblicher Vorname: «Gertrud» — s. Gäert II, Gertr(a)ud.
 
trauen (Konj. Ind. Präs.: du trau[t]s, hien traut; Echt.: du traus, trauchs [-x-], heen traut, traucht [-x-]; Nösl.: traus, traut, veraltet: trocks, trockt; Westösl.: tracks, trackt; Konj. Prät.: Nösl., Luxbg.: traut; Part. Prät.: getraut, Echt.: getraut neben getraucht [-x-], Nösl.: getraut neben getrockt, getrackt) intr./refl. Verb.: «trauen» — Ra.: dien nët traut, deem as nët ze t. — ech t. deem nët iwwer de Wee — Echt.: äm nët iwer haalwer Wee t. — du kanns deem roueg t. — ech t. dem (Land-)Fridden nët — 't as kengem méi ze t. — traus de mer nët? — där Saach, där Affär t. ech glat a guer nët — sech selwer nët t. — ech hu méngen Aen nët getraut — en traut séngem ägenen Aasch nët — du traus der nët (du traust dir das nicht zu) — deen traut sech nët (dsgl.) — en huet dem Wiirt nët getraut (sich erbrochen) — hien traut (getraut) sech nët fir dohinner ze goen (es fehlt ihm an Mut) — en traut ëm iwwer d'Schëller (er mißtraut ihm) — Zussetz.: ge-, vertrauen.
 
Trauer M.: 1) a. «Trauer» (in dieser Bed. neuerdings auch F.) — en déiwen T. — am T. sin — den T. vergeet mam Klackeschall — séng Fangerneel sin am T. (vom schwarzen Rand an Fingernägeln gesagt) — 't as kee groussen (décken) T. — 't as nët vill T. — mir kommen nët aus dem T. eraus (häufige Sterbefälle); b. «Trauergemeinschaft» — beim (mam) T. goen (mit der trauernden Verwandtschaft hinter dem Sarg gehen); 2) «Trauerkleidung» — wuer gäs de däin T. kafen? — en as an den T. gekleet — 't gët haut nët méi vill T. gedroen — den déiwen T., de klengen T. droen — dafür auch: groussen, klengen T. droen — fir Papp a Mamm gouf fréier e Jor groussen an e Jor klengen T. gedroen; 3) «Trauerzeit» — den T. wor fréier fir de Papp an d'Mamm, Mann a Fra e Jor, fir e Brudder, eng Sëschter, e Schwor, Grousselteren sechs Méint, fir Kanner sechs Wochen (örtlich verschieden); 4) «Jammer» — 't as en T. an e Läd — wat en T. as dat mat deem Kärel, deem Mënsch! — T. an Aarmetei — cf. Dauer M., Misär sub 1);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut