LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Wull bis wureleg, wurreleg, wuereleg, -ig (Bd. 4, Sp. 468a bis 469a)
 
Wull I (lok.: Simmern) männlicher Vorname: 1) «Valentin» — cf. Välten; 2) lok.: Wulles — cf. Will, Gill(i).
 
Wull II (Osten und Norden: Woul) F.: 1) «Gewühl, Gedränge» — eng W. Leit — mir koumen nët duurch d' W. — cf. Wal III sub 3); 2) a. «Unordnung, Durcheinander» — wat as dat eng W. an deem Schaf, an deem Bitzkuerf! — eng W. wéi wann en Hond dra gejéngert hätt; b. «beim Graben, Pflügen entstandene Unebenheit» — du méchs nëmme Wullen — wat hues de do fir eng W. gemaacht! c. «Maulwurfhügel» (lok.: Bodange, belg. Provinz Luxemburg) — Zussetz.: Häde-, Hällewull — Abl.: Gewulls N. — am Gewulls (Gewühl) hun ech en nët fond — dat geet am Gewulls mat duurch — Mahnung, Ausruf: kee Gewulls, Kanner! (langsam, bitte!) — cf. Geschwoder.
 
Wull- -heftN.: «Kladde» (Pennälerspr.) — dafür heute: Brouillons-, Kritzelheft; -këscht F.: «Kiste für Stoffreste, Spielzeug usw.»; -maus F.: 1) «Wühlmaus»; 2) «Bücherwurm» — dat as eng richteg W.
 
Wullech, -ich M.: «Königskerze» — s. Wollblumm.
 
wulleg (lok.) — s. walleg.
 
wullen (phV. s. sub Wull) intr. Verb.: 1) «wühlen» — de Maulef, d' Schwäi wullt — wull nët esou an der Nues! — et wullt mer eppes an den Träipen — wat wulls de nëmmen am Schaf, am Auszock? — übtr.: du muss nët an alles (an all Schäissdreck) w. goen; 2) «schlecht graben, schlecht pflügen» — dat as nët gegruewen, dat as gewullt — wien huet dann hei gewullt?; 3) «heimlich hetzen, aufwiegeln» — deen huet ëmmer ze w. — dafür meist: stëppelen; 4)in der Ra.: dat wullt mer, wullt u mer, un engem (läßt mir keine Ruhe, beunruhigt mich, ärgert mich) — dazu: wullzen (Echt.: woulzen — un enger Zigar knaen an se am Monn hin an hier drécken — C) — Zussetz.: durech-, durechernee-, eraus-, lass-, op-, zer-, verwullen.
 
Wullert M.: 1) «Maulwurf» (lok.) — cf. Maulef; 2) «Intrigant» — dazu: Wullesch F.; 3) «überemsiger Arbeiter».
 
Wulless. Will, Gill(i).
 
WulstM.: «Wulst» (am Fahrradreifen) — adjektiv.: e wulste Mantel (Fahrradreifen mit Wulst) — cf. Wuels.
 
wumm Interj.: «wumm» — w., wor den Auto laanscht — w., wor en do (er war schnell zur Stelle) — 't gong w. w. an eriwwer war et — cf. bumm, wupp, wutsch.
 
wummen trans./intr. Verb.: 1) «verhauen, Hiebe versetzen, schlagen, prügeln» (lok.) — dee krut der gewummt! — e gouf gewummt — ee w.; 2) «dröhnen» — dat huet gewummt! — cf. bumssen.
 
Wummess. Will, Gill(i).
 
Wun, Wunn M. — s. Woun.
 
wunnen (phV. Nösl.: wanen, Westösl., Echt.: woanen — Nösl. Konj. Prät.: waant — Mittel- u. Südwesten Ind. Präs.: du wuuns, hie wuunt) intr. Verb.: «wohnen» — e wunnt dem Honn hannen, bei der Däiwel ewech — mir w. sou blous (freiliegend, allen Winden ausgesetzt) — hei wëllt ech nët w. — si musse wunne goen (sie müssen mietweise wohnen) — mengs de, ech géif (wëllt) hei w. bleiwen (wenn man lange warten muß) — hei bleiwen ech nët wunnen, sot d'Fra, du souz s'an (op) engem Säächommëssekoup — Abl.: Gewunns N.: «die Tatsache, daß man mietweise wohnt» — dat éiwegt Gewunns geet engem dach eng Kéier op de Su — Zussetz.: be-, verwunnen.
 
Wunnéng, Wunnëgen, Wunnéchen, Wunnecht (Luxemburg-Stadt: Wunnong, Wunnéng, Nösl.: Waanjen, Westösl.: Woonjen, Südösl. und nördliches Gutland streckenweise: Wöönjen, Echt.: Woanicht) F.: «Wohnung, Mietwohnung» — si sichen eng W., no enger W. — hien huet eng W. um drëtte Stack, ënnenan (im Erdgeschoß) — si hu fräi W. (Dienstwohnung) — eng W. mat véier Zëmmer, Kichen a Bad. [Bd. 4, S. 469]
 
Wunnert (lok., selten) M.: «Mieter» — cf. Locataire, Miter.
 
Wunnhaus N.: «Wohnhaus».
 
wunnhäfteg Adj.: «wohnhaft» — en as w. zu ...
 
Wunnkichen F.: «Wohnküche» — cf. Kichen, Kachkichen.
 
Wunnzelt N.: «größeres (Camping-) Zelt» (eigtl. Wohnzelt).
 
wupp, wuppdeg, wupsdeg, wuppeg, -ig Interj.: «flugs» — cf. wumm, wutsch, rupp, ruppsdeg — auch lok.: wuppkadee.
 
Wupp (Pl. Wuppen, Wipp, Dim. Wippchen, Dim. Pl. Wippercher) M.: «Stück, Schlußstück, Zipfel» — e W. Zoossiss, Träip — um W. vun der Bänk sëtzen — e rosene W. (jähzorniger Mensch) — 't as e klenge W. (ein kleiner Mensch) — beim Flachsschwingen mußte die erste Schwingerin de W. opschlon (das verknotete Ende) — den ieweschte W. (auch kollektiv.: die Spitze der Verwaltung) — en as um ieweschte W. — en as eréischt um ënneschte W. — e steet um ieweschte W., um ënneschte W. vun der Lëscht — Schulspr.: de viischte W., den hënneschte W. (vun der Klass) — Zussetz.: Kautschus-, Zoossisswupp.
 
wuppen I intr. Verb.: «mogeln» (lok.) — e wuppt.
 
wuppen II intr. Verb.: «auf dem Wuppert (s. d. sub 2) blasen».
 
Wuppen III Pl. M.: «Zichorie» (lok. Röser).
 
Wuppert M.: 1) «Wiedehopf» — cf. Fuppert sub 1), Mitock sub 1); 2) «Mundstück aus Weide zur Rindenflöte» (Kinderspielzeug) — cf. Wapp II, Ruppert I; 3) «(Fuß-)Tritt» — e puer gutt Wupperte kréien (schlecht behandelt werden) — cf. Fuppert sub 2); 4) «Schicksalsschlag» — nach e puer esou Wupperten, dann as et eriwwer; 5) (lok.: Grevenmacher) «Mogler» — cf. Fauteler.
 
Wuppes M.: «Elan, Schwung» — 't as kee W. derhannert — cf. Wappes.
 
wuppkadee (lok.) — s. wupp — auch: huppkadee.
 
wuppstiirzeg Adj.: «überstürzt» (Tockert, Ösling).
 
Wupptis(s)itéit, Wupptizitéit F.: «Schwung, Schnelligkeit» — cf. Rapiditéit.
 
Wurel I (lok. Canach) F. — s. Wirel.
 
Wurel II, Wurrel, Wuerel F. — s. Warrel.
 
wureleg, wurreleg, wuereleg, -igs. warreleg.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut