LWB Luxemburger Wörterbuch
 
zamen bis Zap (Bd. 4, Sp. 478a bis 480a)
 
zamen (lok.: Echt. — C) trans. Verb.: «körnen» (Schlosserspr.) — cf. kier(e)nen — dazu: Zamnol M.: «Körner» — e Loach oaschloe mam Z.
 
zammeren trans. Verb.: 1) «zimmern»; 2) «ohne fachliche Ausbildung Zimmermanns-, Schreinerarbeiten verrichten» — ech hu mer e Schaf gezammert — hien huet sech e Kanéngerchersstall (zesumme) gezammert — hues du der dat selwer gezammert?, dann all Respekt; 3) «machen, verfertigen» — wat zammers de? — cf. stämetzeren, schräineren, schouschteren — Hausname: (an) Zammesch, Zëmmesch;
 
Zammer- -aarbecht F.: «Zimmermannsarbeit»; -beilen N.: «Zimmermannsaxt»; -geschir N.: «Werkzeug(e) des Zimmermanns»; -këscht F.: «Werkzeugkasten»; -leit Kollekt.: «Zimmerleute» — si hun d'Z. — d'Z. an d'Steemetzer sin enger Aart: de Summer as hinne kee Wäin ze deier, am Wanter keng Kuuscht ze haart — cf. Scharpantjen, Charpentier; -mann M.: «Zimmermann» — engem weisen, wou den Z. d'Lach gelooss huet — cf. -leit; -mannsdrëpp F.: «großes Glas Schnaps» — cf. Stämetzesch(drëpp); -mannsnol M.: «Nagelart» — cf. Brosch sub 2); -männchen M.: «Omelette auf Brot» (lok.).
 
Zamp F.: «Schlampe» (C).
 
zampeg, -ig Adj.: «schlampig» (C) — dafür auch: zappeg (C).
 
Zampel, Zambel (lok.: Bissen) F.: 1) «(kleine) Kirchenglocke»; 2) «einzelner Glockenanschlag» — cf. tampen.
 
zampen intr. Verb.: 1) «summen» — s. sampen — ich hauen der eng, datt d'Ueren der z. (dauschen — C); 2) «beiern» — cf. tampen, pénken sub 1).
 
Zander I (selten — lok. — C) — in der Ra.: elauter Z. a Brand (glühende Kohlen unter der Asche).
 
Zander II M.: «Zander» (Fisch).
 
Zandiho1) «Ausruf, gebraucht beim Knickerspiel, wenn der Spieler den Knicker mit aufrechtstehender Hand abschießt» (Wb.06); 2) M.: «Ausruf übermütiger Freude» (C) — en Zodi an en Z. oanegläichen.
 
Zagin F. — s. Sanguine.
 
Zank M. — nur in der Ra.: zwéi(n) Honn un enger Schank / man elauter Sträit an Z.
 
zanken intr./refl. Verb. (lok.: Nösl.): «(sich) zanken» — Abl.: Gezanks N., Gezänks N. — cf. zänken.
 
Zankert M.: «Gendarm» (aus dem Jenischen).
 
zankts. sankt — pleonastisch: den hellegen z. Nécklos — cf. Zinniklees-chen.
 
Zant (tsAnnt, Südwestösl.: tsAAnt, Westen: tsaunt, lok. Südosten: tsAAnt — Pl. Zänn, Echt., Vianden: Zeen; Dim. Zännchen, Pl. Zännercher, Echt., Vianden: Zeenchen) M.: 1) «Zahn» — déi viischt Zänn (Vorderzähne) — en hënneschten Z. (Backenzahn — cf. Bakzant) — d'Zänn botzen, wäschen — en Z. plombéieren (loossen), rappen — Zänn wéi Dominoën, wéi Elfebeen, wéi Pärelen, wéi Palissaden, wéi en Elëfant — wäiss, giel, schwaarz Zänn — e wéien Z. — e faulen Z. — en huelen Z. — den huelen Z. (hohler Zahn, Bez. eines Mauerwerks der ehemaligen Festung Luxemburg auf dem Bock) — Ra.: dat do as jhust fir an en huelen Z. (sehr wenig) — falsch Zänn (falscht [Bd. 4, S. 479] Gebëss — cf. Gebéck, Salle à manger) — déi éischt, déi zweet, déi drëtt Zänn — sech nei Zänn maache loossen — en huet nach séng éischt Zänn (seine natürlichen Zähne, beim Kind: die Milchzähne) — en huet keen Z. méi am Monn — spaßh.: e kann sech nach bestueden, wéi dacks huet ewell een, dee keng Zänn méi am Monn hat, dach nach Kanner kritt — deen huet méi wéi d'Zänn wéi (das Übel sitzt tiefer) — hatt huet méi wéi d'Zänn wéi (sie ist schwanger) — mat den (op den) Zänn graatschen, grätschen, gortschen (knirschen) — op d'Zänn bäissen — bäiss op d'Zänn! — deen huet sech al op d'Zänn misse bäissen (fir nët ze laachen, fir näischt ze son)! — d'Zänn laang kréien, laang hun (s. sub laang) — d'Zänn schäerfen (Hund, Pferd, die Zähne zeigen) — engem d'Zänn weisen — Ra.: e laacht wéi en Hond, deen d'Zänn weist (grinst gezwungen) — d'Zänn di (tun) mer wéi — spaßh. Antwort: dat as vu Péng oder ech spiren awer näischt — deem deet keen Zant méi wéi (er ist tot) — ech hun en Z., dee mat mer schwätzt, dee grommelt (von dumpfen Schmerzen gesagt) — an den Zänn stëppelen (stochern) — Ra.: deen an den Zänn stëppelt, huet och nach laang nët ëmmer Fleesch giess — d'Brach aus den Zänn stëppelen (tun, als ob man Fleisch gegessen habe) — d'Kand mécht, kritt Zänn, schafft un den Zänn — d'Kand mécht d'Zänn iwwer d'Broscht — d' Kand huet sech den Z. duurch d'Ballere gebass (durch das Zahnfleisch) — engem d'Zänn aschloen — burschikos: ech haen dech, datt d'Zänn prossëssiounsweis den Hals ofmarjhéieren an am Aasch Piano spillen — engem mam Aasch an d'Zänn sprangen — iwwer (duurch) d'Zänn späizen (sich erbrechen) — duurch d'Z. späizen (durch die Zähne spucken) — do gët alles duurch d'Zänn gezun (durchgehechelt) — engem op den Z. fillen (fühlen) — sech d'Zänn un eppes ausbäissen (eigtl. u. übtr.) — deen Zant as him scho laang ausgaang (darauf muß er schon lange verzichten) — du muss der deen Z. ausräissen, ausrappen (darauf verzichten) — engem rosenen Hond muss een eppes an d'Zänn rennen (hinwerfen zum Beruhigen, meist übtr.) — mengs de, ech géif deem dat ganzt Wiesen an d'Zänn rennen? — an den Z. kommen (heiratsfähig werden) — aus dem Z. sin (zu alt für Liebesabenteuer sein) — ech sin aus deem Z. (ich bin zu alt dazu) — duurch d'Zänn schwätzen (sprechen) — Ra.: all Kand säin Z. (bei jedem Kind verliert die Mutter einen Zahn) — si liewen aus der Hand an den Z. (von der Hand in den Mund) — wann een Zänn huet, dann huet ee kee Brout, a wann ee Brout huet, dann huet ee keng Zänn — Scherzrätsel: wéini dun (tun) dem Hues d'Zänn wéi? (Antwort: wann den Hond e bäisst) — Volksglaube: wann déi viischt Zänn wäit ausernee stin, weist dat op Räichtom — wenn ein Kind einen Milchzahn verliert, so legt man ihn in ein Mausloch und sagt dabei: Mais-chen, Mais-chen, bréng mer e fonkelneien Zännchen — cf. Biesem, bäissen sub 1), späizen, graatschen sub 2), grätschen, Hand sub 1), Hond sub 1), houschten sub 4), laang, Knéi sub 1); 2) «Zahn an Geräten» (z. B. Kamm, Rechen, Säge) — 't as en Z. vun der See ofgebrach — eng Éig huet 7 (9, 11) Zänn — wéivill Zänn hues de opleien? (welche Übersetzung fährst du? — [ehemalige] Berechnung der Übersetzung beim Fahrrad durch die Anzahl der Zähne der beiden Kettenräder) — lee en Z. méi op! — Scherzrätsel: wat huet vill Zänn a kee Gebëss? (Antwort: eine Säge, eine Egge — MKr. Nr. 725) — Zussetz.: A(e)n-, Bak-, Béieren-, Eck-, Mais-, Mëllech-, Parzeläins-, Wäisheets-, Wollefszant;
 
Zant- (Komp. s. auch sub Zänn) -af M.: «Mensch mit vorstehenden Zähnen» — cf. Hiechtegebëss; -séchel F.: «feingezähnte Sichel» (Ösling).
 
zanters. zënter.
 
Zantenär M.: «Jahrhundertfeier» — auch wie frz. Centenaire.
 
Zantis. Zenti.
 
Zantim (lok. Echt.: Santim — Ton: 1) M.: «Centime» (einzelne Zantimen gibt es nicht mehr als Scheidemünze, Z. bezeichnet eine geringe Summe, wie Su, Dubbel) — aus Zantime gi Frangen — et huet keen en Z. Opweises — en as keen Z. wäert — ech gin der et bis op de leschten Z. erëm — séng Konte stëmme bis op de leschten Z. — 25 Z. si fënnef Su, zéng Z. wore fréier en décke Su.
 
Zantimeter (lok. z. B. Echt., Ehnen: Santimeter) M.: 1) «Zentimeter»; 2) «Rollmaß, Bandmaß der Schneider von einem oder anderthalb Meter Länge» — wou as mäin Z.?
 
Zantréck M. — s. Zentrick.
 
zanz (Westen: zaunz, Nordwesten: zanzen — im Osten und Zentrum nicht gebräuchilches Wort; sonst im Land [Bd. 4, S. 480] heute auch kaum noch gesagt — cf. hënt) Adv.: 1) «heute abend, die kommende Nacht» — z. ëm den Owend (heute gegen Einbruch der Nacht) — im Wiegenlied: wéini gët e begruewen? z. ëm den Owend (s. Bimbam, Biren) — dat nennt ee, wësst Der, Monnonk, spëdéiert gi mat Glanz; wi wäerd d'Fra Gormang kucken! Da kommt Der wëllkëmm zanz! (R IV 61) — im Heischelied (lok.: Pintsch): schnéck en décke fette Gréif erof, a mäi Kueref, a mäi Kueref, zanze wa mer iessen, datt mer ärer néck vergiessen; 2) «sofort, bald» — das Kind fragt: wéini gi mer an d'Stad? Antwort der Mutter: z. iwweroanich moër (C) — z. gët eist Marri bestuet — Zussetz.: iwwerzanz — cf. iwwerueneg.
 
zanzen(lok.: Wiltz) intr. Verb.: «dämmern» (Abend) — den Dag huet gezanzt — s. d. Vor.
 
Zanzerten, Zanzertekréischel (lok.: Körich) F.: «Stachelbeere» — cf. Kréischel.
 
Zap (Pl. Zäpp, Dim. Zäppchen [s.d.], Pl. Zäppercher — lok. Echt. Pl.: Zeep, Dim. Zeepchen — Nösl.: Zapp, Pl. Zäpp, Dim. Zäppchen) M.: 1) «Zapfen» (zum Verschließen, Verzahnen, als Sperre, als Stopfen, Stöpsel, Döbel an Wellen, Achsen, Zacken an Brettern) — cf. Felgennol; 2) «Gaumenzäpfchen» — den Zäppchen (Zap) as him gefall (mit diesem Ausdruck wird der Vorfall [procidence] der Uvula bezeichnet) — den Z. zéien, hiewen (bezeichnet nach Hess [Altlux. Denkwürdigkeiten, S. 139] eine von alten Weibern gerne praktizierte Operation, welche die Heilung des gefallenen Z. herbeiführen soll; «sie zogen aus dem Haarwirbel auf dem Scheitel drei Haare in die Höhe, so daß der ganze Körper sich hob, krachte es in der Haut, dann war damit das geschwollene Zäpfchen im Hals, das Schluckbeschwerden verursachte, wieder in Ordnung»); 3) «Eiszapfen» — cf. Kaachel; 4) a. «der Ausschank alkoholischer Getränke, das Wirtshaushalten» — den Z. bréngt dach nach alt eppes an; b. (spaßh.) «Hemdzipfel» (der aus dem Hosenboden hängt) — cf. zapen sub 2) — Zussetz.: Äis-, Dännenzap;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut