Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LWB a
 ... a Konjkt.: «und» für die Vollform an
2) LWB änewech
 ...-ewech Konjkt.: «dennoch, gleichwohl, ohnehin, so wie so»
3) LWB datt
 ... datt Konjkt.: «daß» Formen: ebenso häufig gebr.
4) LWB däs, dees
 ... däs, dees Konjkt.: «es sei denn, daß» so näischt,
5) LWB de
 ...(s. d.) bes. in postverbaler Stellung und nach Konjkt.: hues de se nach all? (bist du noch
 ... der Verbalendung resp. das Flexions-s der Konjkt. wird im Süden zu -sch (S), in
6) LWB entweder
 ...: -wid(d)er, alt -wodder Konjkt.: «entweder» scherzhaft: ent oder weder
7) LWB ewéi
 ... (wi), bes. wenn das vorausgehende Wort mit Vokal endigt, Konjkt.: «wie» 't as gehopst ewi
8) LWB ewell
 ... ewell (phV. s. d. vor.) Konjkt.: «weil» du kriss näischt méi, well
9) LWB falls
 ... falls Konjkt.: «falls» (im Falle, daß).
10) LWB mee
 ...mee (frz.: mais) Konjkt.: «aber» dat as richteg,
11) LWB ob
 ... éier, ier s. d. S. 250 Bd I) Konjkt.: 1) «ob» ech wees nët,
12) LWB -schonn, -schons, -schongs, -schung(s)
 ... -schons, -schongs, -schung(s) Konjkt.: «obschon» (oft elliptisch gebraucht) du
13) LWB obwuel
 ...-wuel Konjkt.: «obwohl».
14) LWB och
 ... H, S. 188, Karte Nr. 43 S. 247 Bd 1) Konjkt.: «auch» a. «auch, ebenfalls,
 ... der o. ganz gären; e. verstärkend bei konzess. Konjkt.: wann o. alles zum Däiwel geet! wéi de
15) LWB od(d)er
 ... od(d)er (lok.: or, ur) Konjkt.: «oder» drohend: gees de o.
16) LWB si
 ... si (wie frz.) Konjkt.: «doch» oft wiederholt: si-
17) LWB soubal
 ... mir kréien s. keen (Aarbechter) an d'Haus; Konjkt.: s. (wéi) et geet!
18) LWB soulaang
 ...-laang Adv./Konjkt.: «solange» s. ech weess (soweit
19) LWB souvill
 ...-vill Adv./Konjkt.: «soviel» s. wéi näischt (dafür
20) LWB souwuel
 ...-wuel Konjkt.: «sowohl».
21) LWB trotzdeem
 ... e koum t. cf. awer; 2) Konjkt.: «obgleich» t. (as, att, datt, dass)
22) LWB wann
 ... Flexion der Pronomina u. Konjunktion, BrGra § 33, 7) Konjkt.: «wenn» (modal und temporal) wann
23) LWB wéi, wi
 ... noch aus) wéi a wou; 2) vergleichende Konjkt. (s. auch: ewéi): «wie» e wor wéi
 ... s du (so groß wie du); 3) Konjkt.: «als» 't huet äis leed
24) LWB widder
 ... widder I Konjkt. s. weder ech kann e w. hiewen nach
25) LWB woufären
 ...-fären Konjkt.: «wofern»;
26) LWB wuel
 ... Mosel: ech hale w. bei jo); e. konzessive Konjkt.: «zwar» du kanns w. laachen,