Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LLU E'
 ...E', en (pron.), er, il. E' ḡenéert sech net,
2) WLM dé(n)
 ... dé(n) m., pron. relat. der, welcher, mnd. de.
3) WLM dîr
 ...dîr, 1. dat. v. du, dir; 2. ihr, pron.; 3. Sie.
4) WLM êrt
 ... êrt pron. n. s., euer; êrt Kad, euer
5) WLM hat
 ... hat pron. n., sie (eig. es); ags. hit.
6) WLM hirem
 ... hirem pron., ihrem.
7) WLM hiren
 ... hiren pron. poss. 3. Pers., ihr.
8) WLM hirer
 ... hirer pron., ihrer. dât ass h. Sâch, 1.
9) WLM hires
 ... hires pron., ihres. 't ass hires net vill,
10) WLM iddesch
 ... iddesch , pron., genitiv von idder, von jedem.
11) WLM jètt
 ... jètt pron. ind., etwas (oesl.), s.
12) WLM muncherlê
 ... muncherlê pron. ad., mancherlei.
13) WLM sech
 ... sech , pron. reflex., sich.
14) LWB allefalls
 ...'ga:r(ən), um Wiltz -'go:ərən) Pron.: «allesamt» a. wéi se do sin
15) LWB allemënsch
 ...-mënsch Pron.: «jedermann»;
16) LWB allerhand
 ...») allerhanter wéi keng kleng auch als Pron.: an deem Buttek gët et a. ze kafen
17) LWB allerlä
 ... mit Echt. -lai, -la:i) Adj. Pron. Adv. ähnlich wie: -hand; dat as allerlä
18) LWB alles
 ... alles Pron., zu all: «alles» Spww.
19) LWB as
 ... auch diese Wendungen klingen veraltet: meist steht vor dem pron. pers. du (de) einfach s géi wouhinner
 ... (phV.: vor dem anlautenden d- des Pers. pron. du (de), mit dem es zur Lautgruppe -
20) LWB att
 ... Kurzform zu datt, «daß», vor dem Pers. pron. du (de)
21) LWB äis
 ... äis pers. Pron.: «uns», s. eis, ons.
22) LWB än, een
 ... än, een Pron. (Flektion s. d. vor.); 1) «aliquis, irgendein
23) LWB är
 ... är possess. Pron. der 2. Pers. Pl. Flektion: Masc. ären,
24) LWB bescht
 ...2) häufig mit dem best. Art. oder dem Poss. Pron. verbunden und substant. gebr.: du bas de(e) Beschten
25) LWB bës, bas, bus
 ...b) verb. mit andern örtl. Präp. vor Subst. u. Pron. ech gi bis an d'Duerf vu Bieles
26) LWB dat
 ... dat Dem.-/Refl.. Pron. N.: «jenes, das» nur gelegentlich
27) LWB datt
 ... dass, Kurzformen: att, as Flexion: vor dem Pron. der 2. Sg. du (de), sowie den Pron. der
 ... dem Pron. der 2. Sg. du (de), sowie den Pron. der 1. und 3. Pl. mir (mer), si (se)
28) LWB dausenderlä
 ...-erlä Pron.: «tausenderlei»;
29) LWB däin, déngt, dein, däint
 ... däin, déngt, dein, däint Poss. Pron.: A. verbunden: «dein, deine, dein»
 ... dein(ig)e» I. Flexion: wie das verbundene Pron. (s. ob. sub A/I), mit Ausnahme des Nom.
30) LWB där, därer
 ...(lok. Westen: 'de·ər bisw. 'deiər) Dem. Pron.: «derer, jener» 1) Fem.
31) LWB de
 ... de Pers. Pron.: Kurzform zu du (s. d.) bes.
32) LWB déch
 ... dich, Osten: Vollform däich, Kurzform: dich), Pers. Pron. 2. Sg. Akk.: «dich» cf.
33) LWB deen
 ...deen (lok. Westen: di·ən dε·ən, selten dən) Pron. M.: 1) Dem.: «jener»
34) LWB déi
 ... so auch überall unter dem Nebenton) Dem./Rel. Pron.: «die, jene», und zwar Nom. u.
35) LWB des
 ... possessive Genitiv wird umschrieben mit dem Dativ und dem Poss. Pron.: dem Jong séng Mamm; 2) Pl. Dat.
36) LWB déng
 ... déng Poss. Pron.: s. däin.
37) LWB déngesgläich(en)
 ... déngesgläich(en) Pron.: «deinesgleichen» hal dech un d.!
38) LWB dës
 ... dës Pers. Pron.: «dessen» (relikthaft, s. dees) e
39) LWB dësen, dës, dë(s)t
 ...dësen, dës, dë(s)t (Mosel: disen, dis, di(s)t) Dem. Pron.: «dieser, diese, dieses» dësen an deen
40) LWB dir
 ... där(r), Kurzform: der (dər) d'r (dr) Person. Pron.: 1) Dat. Sg. 2 Pers. «dir
41) LWB de
 ...de (də) pers. Pron.: «du» Flexion: Koinè: dénger, dir,
42) LWB e
 ...e II: tonlose Form des unbest. Art. und pers. Pron. «ein», «er», nach Ausfall des
43) LWB ech
 ... ech (eç) Pers. Pron. 1. Sg.: Flexion u. phV.: Nom. Koinè ech
44) LWB äis
 ...äis I obliques, pers. Pron. 1. Pl.: «uns» phV.:
45) LWB eis, äis
 ... eis, äis II Poss. Pron. der 1. Pl. «unser», phV.: s.
46) LWB elo
 ... wohl her! zurück von dort); 3) als Dem. Pron.: deen elo war ët auch deen elo(t)en
47) LWB ëm
 ... I Kurzform zu him (Dat. des Pers. Pron. M. N. Sg.).
48) LWB ëmmesch(t)
 ... ëmmesch(t) Pron.: «jemand, irgend ein» mat ëmmescht Friemes
49) LWB en
 ... en I nebentonige Formen des Pers. Pron.: 1) = hien (Nom., Akk.,
50) LWB enaner
 ... enaner unbest. Pers. Pron.: «einander» se hale mat enaner
51) LWB eng, engt
 ... eng, engt s. än Pron. S. 56.
52) LWB entfueren
 ... mer esou ëntfuer s. auch än, een Pron. sub 7, S. 56;
53) LWB entwë(t)schen
 ... dafür auch ëntwutschen cf. auch: än, een, Pron. sub 7, S. 56;
54) LWB eppes
 ... eppes Ostrand: 'e:pəs Pron./Adv.: 1) «etwas» dat
55) LWB ër
 ... ër pers. Pron. F. 3. Pers. Dat. S.: s. hir ech
56) LWB es
 ... es (əs) Pron.: «davon, dessen» s. des, dees
57) LWB e. eppes
 ...e. eppes Dem. Pron.: «so einer, so eine, so eines, von einer
58) LWB ët
 ... ët pers. Pron. N. S.: «es», auch für weibl.
59) LWB villerlä, -lee
 ... villerlä, -lee Adj./Pron.: «vielartig, vielerlei» ech hat v. Méi
60) LWB firenaner, fireneen
 ... firenaner, fireneen Pron.: «für einander» Nösl.: firenee
61) LWB gett, jett
 ... gett, jett (lok. Nösl.) unbest. Pron.: «etwas» e juff mer jett Gouts
62) LWB giddereen, gidwidderän
 ... giddereen, gidwidderän Pron. = jidwereen.
63) LWB glicherän, -een
 ...glicherän, -een, (lok. glichwidder-) Pron.: «ein jeder, jedweder, jeglicher», si daachen
64) LWB hatt
 ... hatt N. (Flexion: s. hien) pers. Pron. der 3. Pers. Sg.: eigtl. «es»,
65) LWB hien
 ... sénger cf. däin, du, davon hergeleitet das Poss. Pron. säin (s. d.) Gebrauch: s. «Bulletin
 ... 1955 (4-6), S. 61 f.) pers. Pron. M.: «er» im bes.:
66) LWB him
 ... him (Kurzform ëm, Plur. hinen) pers. Pron. 3. Pers. Sg. M./N. Dat.: «ihm
67) LWB hinen
 ... hinen pers. Pron. 3. Pers. Pl. Dat.: «ihnen» hinen
68) LWB hir
 ... hir (Kurzform ër) Pers. Pron. 3. Pers. Sg. Dat.: «ihr» (cf.
69) LWB hirer
 ... hirer pers. Pron. Gen.: 1) 3. Pers. Pl. aller Geschlechter
70) LWB hiren, hir, hiirt
 ... hiren, hir, hiirt (Pl. hir) poss. Pron. (zu dem vor. sub 1 und 2): «ihr»
71) LWB hiresgläich(en)
 ... hiresgläich(en) Pron: «ihresgleichen» h. gët et nët am ganze
72) LWB icht, écht
 ... icht, écht, bisw. escht Pron. N.: «etwas» veraltet für eppes
73) LWB iech
 ... weithin eç, əç, im Osten auch iç) Pers. Pron.: «euch» 1) 2. Pers. Pl.
74) LWB iessen
 ... u. 2. Pl., sowie 2. Sg. vor folgendem Pers. Pron. Prät.: im Ind. gilt veraltet ech ouss, ich
75) LWB irgendän
 ...-än, -een: 1) Pron. indef.: «irgendjemand»; 2) Adj.
76) LWB irgendëmmëscht
 ...-ëmmëscht Pron. indef.: «irgendjemand»;
77) LWB irgendeppes
 ...-eppes Pron. indef.: «irgendetwas»;
78) LWB Je
 ... Je (= frz. pers. Pron. «je») M.: «meine Person»
79) LWB jett
 ... jett unbest. Pron.: s. gett II/ S. 53.
80) LWB jidd, jidder, jiddwer
 ... Mosel auch idder, äußerster Norden veraltet igder) indef. Pron./Adj.: «jeder» Nominativ: altertüml.
81) LWB jidderän, jiddwerän, jiddwid(e)rän, -een
 ... im äußersten Norden dafür igderdel Wb. 06) indef. Pron.: «jedermann» Flexion wie än, een
82) LWB kän, keng, käänt
 ... Flexion s. än, een I/55 indefin. Pron.: «kein(er), keine, kein(es)» Spww.:
83) LWB quelqu'un
 ... quelqu'un (wie frz.) Pron.: «jemand» in der Ra.:
84) LWB kengeskän
 ... kengeskän Pron.: «überhaupt kein» en huet k. Ergraff
85) LWB mäin
 ... mäin Poss. Pron. (s. phV. Dativ Ltb. 64 LSA Karte Nr. 115
86) LWB mech
 ... mech (s. LSA Karte Nr. 49) Pers. Pron. 1. Sg. Akk.: «mich» cf.
87) LWB méng
 ... méng Poss. Pron. s. mäin Ra.: déi méng, déi
88) LWB méngesgläichen
 ... méngesgläichen Pron.: «meinesgleichen».
89) LWB mer
 ... mer (mər) unbest. Pron. Sing. 3. Pers.: «man» (diese unbetonte
90) LWB munch, mun(n)ech, muench
 ...munch, mun(n)ech, muench (Echt.: moanch) Adj./Pron.: «manch» (Mosel, Osten wenig, Norden nicht
91) LWB munchaner, munchereen, muncheen
 ... munchaner, munchereen, muncheen Pron.: «mancher» m. wir nët esou domm
92) LWB mu(e)ncherlä, -lee
 ... mu(e)ncherlä, -lee Pron./Adj.: «mancherlei».
93) LWB näischt
 ... nescht, Ggs.: escht s. d.) Pron.: a. «nichts» n. do!
94) LWB nëmmesch(t)
 ... nëmmesch(t) Pron.: «niemand» 't as n. am
95) LWB ons
 ... ons I pers. Pron. 1. Pers. Pl. (Dat. u. Akk.), Var. von Luxemburg
96) LWB ons
 ... ons II Poss. Pron. s. eis, äis II cf. Ltb. 46, LSA
97) LWB onsereen, eisereen
 ... onsereen, eisereen Pron.: «unsereiner, unsereins» du bas o.
98) LWB säin
 ... säin II Poss. Pron. (cf. LSA Karte 114, BGra § 20, Seite 64,
99) LWB sech
 ... sech (cf. LSA, Karte 49) Refl. Pron.: «sich» cf. dech, mech.
100) LWB selwecht
 ... selwecht Pron.: «selb, gleich» vor allem mit
101) LWB selwer
 ... [selten]: sellef, lok. Rümelingen: self) Pron. (adverbial gebraucht): «selbst, ohne Beihilfe, ohne Zutun»
102) LWB séng
 ... séng Poss. Pron. s. säin II.
103) LWB si
 ... (cf. BrGra S. 19. 1. C) 1) pers. Pron. 3. Pers. Sg. F.: «sie» si
 ... d'Maul, d'Schnëss) nët halen; 2) pers. Pron. Pl. 3. Pers. F. M. N.: «sie»
104) LWB T
 ...Buchstabe T»; 2) «Kurzform für pers. Pron. et» (s. d.) zur Flexion der Pronomina,
 ... Konjunktionen s. BGra § 27; Adv.: heit; Pron.: diirt, sout, sout diirt, nediirt; 3) Interj.
105) LWB ze, zou, zu
 ... Präp. A. beim Subst. u. Pron.: ze Wee kommen ze Mank (wenig) hun