Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LWB Adam
 ...Vorname, erscheint als: Adem, Ädem, Eedem, Éidem(chen), Uedem Spw. A. an Éif waren zwéin Äppeldéif; Ra.: Familje
2) LWB Altertom, -tëm
 ... 1) (senectus); 4) = Alter sub 2) Spw.: D'Jugend, déi waacht, den A., dee schléift,
3) LWB Altor
 ... eine Darstellung des hl. Petrus hinter dem Altar bezogen) Spw.: Den A. gët nët ëmsoss gerëscht (Wa.);
4) LWB Anendag
 ...M.: «Fest der hl. Anna» Spw.: Anendag zeidegt de Weess esou huurteg an der Nuecht
5) LWB Agank
 ...-gank M.: Spw. Wu en A., do as ömmer och en Ausgank
6) LWB Angscht
 ... auch a:ŋSt F.: «Angst» Spw.: D'A. hitt de Bësch méi wi de Fieschter;
7) LWB ausläffelen
 ...-läffelen trans.: «auslöffeln» Spw.: s. abrächen;
8) LWB ausenaner
 ... cf. aus, aner, än): «auseinander, getrennt» Spw.: Wat elef Hénger zesummeschäre, kann dat zwieleft a. krazen
9) LWB Äächel, Eechel
 ... 3) anat.: «glans penis»; Spw. und Raa.: (ad 1): 't kann emol
10) LWB Äd, Ed
 ... Äter, Eter) M.: «Eid» Spw.: gezwongen Äd, Gott läd Raa.: en
11) LWB ägen, eegen
 ... äge Kanner (im Ggs. zu denen der andern Leute); Spw.: Da's en domme (knaschtege) Vull, dee säin ägent
12) LWB Äifer
 ... Leif! 't as am Ä. geschitt Spw.: Näischt am Ä. Den Ä. schued der Schéinhät;
13) LWB Äis
 ... 66) N.: 1) «Eis» Spw.: Wann et dem Iesel ze wuel as (gët), da
14) LWB Ämer
 ... Ä. goen, dat geet an den Ä. (urintreibend) Spw.: Wann et engem gutt wëllt, da kann än an
15) LWB Bal
 ... ech géif b. gären soen (in Beteuerungen) Spw. Bal (a bal) as (nach laang) kän Hues gefaang
16) LWB batter
 ... . . . (auch einfach: eng Batter) Spw.: Verwasse Brout as b. (das Brot das einem
17) LWB bauen
 ... einer nachdenklich scheint) s. auch: Aascht, Äfalt Spw.: No siechzeg gebaut huet meeschtens geraut (nach dem
18) LWB Bauerelëmmelzegkät
 ...-lëmmelzegkät, -keet F.: in dem Spw.: Bauerelëmmelzegkeet, Stämetzeschruckelzegkeet a Pafebegierlechkeet daueren an all Éiwegkeet;
19) LWB bäissen
 ... der Hand (dat gët Geld oder eng Neiegkeet) Spw.: Deen et nët bäisst, brauch sech nët ze krazen
20) LWB bécken
 ... Wachtel ruft dem Bauern zu: béck de Réck Spw.: Vum Bécke viru klenge Leit huet nach keen e
21) LWB Bei
 ... Bei F.: «Biene» Spw.: D'Beien an d'Schof hëllefen dem Bauer op
22) LWB Bengel
 ... Norden ist nur Staf «Stab» bekannt Spw.: Mat Bengele fängt ee keng Vullen; Raa.:
23) LWB bescht
 ...(bedient euch, greift zu, ich biete euch alles an) Spw.: Dee fir d'lescht laacht, laacht am beschten
24) LWB bëselen
 ... d'Broach b. «über das Brachfeld»); Spw.: Wann eng Kou bëselt, dann hieft déi aner de
25) LWB Bett
 ... N.: 1) «Bett» Spw.: Wéi ee säi B. (sech d'B.) mécht,
26) LWB Biirchen
 ... e B. maachen (= Pissi maachen, Ammenspr.); Spw.: Et as kee B. esou reng, e gët och
27) LWB Biirg
 ... 'bireç) M.: «Bürge» Spw.: Gëf ni B. bei engem deen näischt huet
28) LWB blann
 ...blind» a) «nicht sehend» Spw.: 't kann och emol eng b.
29) LWB Blannen
 ... M.: 1) «Blinder» Spw.: Bei de B. as de Schiele Kinnek.
30) LWB Blutt
 ... sech nët d'B. kann nët léien Spw.: Bestueden an d'B. deet sele gutt; 5)
31) LWB bor, boër
 ... muss een nët alles fir b. Mënz huelen (leichtgläubig); Spw.: Gutt Leit si besser wéi boer(t) Geld; 2)
32) LWB Brand
 ... 2) «das Brennen, die Feuersbrunst» Spw.: Vill Hänn läsche vill Bränn Ra.:
33) LWB Brauch
 ... esou de B. (auch: Gebrauch, seltener Usus); Spw.: Wou et B. as, leet een d'Kou an
34) LWB Braut
 ... 185 ff. und die Literaturangabe ibidem S. 308 Anm. 44; Spw.: Wien d'Gléck huet, dee féiert d'B. an
35) LWB brav
 ...2) «anständig, von moralisch einwandfreiem Lebenswandel» Spw.: B. Meedercher a gutt Gäns gi mat Zäit häm
36) LWB Bräi
 ... cf. Ltb. 66) M.: «Brei» Spw.: Vill Käch verdierwen de B. (Viele Köche verderben
37) LWB bréngen
 ... 1) «an seinen Bestimmungsort herbringen» Spw.: Dee vill bréngt, as wëllkomm; Raa.: de
 ... «nach sich ziehen, im Gefolge haben» Spw.: 't as keng Houchzäit esou kleng, si bréngt
38) LWB brennen
 ... brennt mer an de Fangeren (vor ungeduldigem Ärger) Spw.: wat een nët brennt, brauch een nët ze blosen
39) LWB briechen
 ...: 1) «in Scherben gehen» Spw.: De Krou geet op de Buer, bis e brécht
40) LWB Buch
 ...Bouch (-ç) (er weiß seine Lektion auswendig); Spw.: D'Bicher léien och alt, well d'seet een:
41) LWB Buurgsonndeg
 ... Scheef-, Fakelsonndeg s. d.) Spw.: Wéi den Damp op B. geet, sou geet en
42) LWB Dabo
 ... gefall, gesprongen (er besitzt die Dummheit als Erbteil) Spw.: Schéckt een en Iesel fort, da kënnt en D.
43) LWB daf
 ... nicht darauf ein) d. ewéi e Stack Spw.: Dat léisst sech héieren, sot den dawen Hännes;
44) LWB Däässem, Deessem
 ... Verabredung auf Neujahrsmarkt (4. Jan.), Hochzeit auf fetten Donnerstag); Spw.: Schlechten D., schlecht Brout, (dafür auch: Damp,
45) LWB deeglech
 ... as nët a séngem (All-) Deeglechen, Daagdeeglechen; Spw.: En deeglich Drëps hillicht de Bodem (Du.:
46) LWB denken
 ...; 2) «eine Meinung haben» Spw.: Ämol ech d. as besser wéi honnertmol ech duecht
47) LWB Drauwewieder
 ...: «sonniges, die Traubenreife begünstigendes Wetter» Spw.: Wat den August nët kacht, dat kann de September
48) LWB dréchen, drëchen
 ...dréchen, drëchen Adj.: «trocken» Spw.: En d. Jor micht kän Deirecht (bréngt allerhand Verenerongen
49) LWB dronken
 ...» en as d. wéi en Hénkel Spw.: d. Rieden, (a)niichter Gedanken (im Rausch werden die
50) LWB ëmsinn
 ... ëmesoss, ëmsonscht, Adv.: «umsonst» Spw.: E Knuet wéi eng Noss, kee Stach ëmsoss
51) LWB Fal
 ...Fal II F.: «Falle» Spw.: Bal as nach keng Maus an der F.;
52) LWB Fanger
 ... beim Herausschenken heißt es abwehrend: nëmmen e F. Spw.: Besser e F. laang gehandelt (oder: gefockt). ewéi
53) LWB Fauscht
 ... geschloen (da habe ich mir energisch Gehör verschafft) Spw.: E Jong ewéi eng F. meeschtert e Meedche wéi
54) LWB verdierwen
 ...trans./intr. V.: «verderben» Spw.: Besser zweemol verduerwen ewéi eng Kéier gestuerwen; Raa.
55) LWB vermaachen
 ... vermat; 2) «verüben, schlecht machen» Spw.: Mat Froe vermécht een näischt (spaßh. Zusatz: awer
56) LWB Vermessenhät, -heet
 ...F.; 2) «schlimm, arg» Spw.: v. Péng, vergiesse Péng (nach der Geburt);
57) LWB Fläissdech
 ... Fläissdech M.: im Spw. De F. (Echt. bisw. Fläissbich) huet d'Bee gebrach,
58) LWB Fong
 ... Grundelemente» (dazu das Dim.: Féngchen) Spw.: Elo hun ech emol e Féngchen, sot de Metz,
59) LWB Force
 ... en huet keng F. méi am Leif Spw.: Mat (an der Mosel spaßh.: der Greiwelger
60) LWB Frankräich
 ... Vatter) a(m) F. (ohne Sorgen) 1870 war das Spw. bekannt: F. ist Franken reich, Deutschland wird nie Silbergroschen reich.
61) LWB Fräd, Freed
 ...Nösl. Freid) F.: «Freude» Spw.: Kän F. oani Läd (Echt.) dem
62) LWB frech
 ... Adj.: 1) «frech» Spw.: Wie f. as (wie sech schummt) ewéi en Hond,
63) LWB Fridd(en)
 ...(lok. Frid) M.: «Friede» Spw.: Däi Wëlle mäi Fridd Raa.: em
64) LWB Fuedem
 ... M.: 1) «Faden» Spw.: Laange F., faul (dréideg) Néidesch (auch: faule
65) LWB fuurzen
 ...fuurzen intr. Verb.: «furzen» Spw.: Dee mat Faschte stierft, gët mat F. begruewen
66) LWB Gankendir, Gankdir
 ... dräi Geeng (Mühle, die drei gleichzeitige Mahlgänge erlaubt) Spw.: Sou gi mer déi Gäng, sot de Miller, du
67) LWB Geheiesch
 ... Geheiesch F.: «Hausdrache» Spw.: Deem hei eng Freiesch (s. dies), deem do
68) LWB Gott
 ...(abweisend, an Bettler) beide Raa. auch substantivisch in dem Spw.: E Gott dank Iech as besser wéi e Gott
69) LWB Gréit
 ... u. Var. (s. d.), Gréitchen, Ma(a)rgréitchen Spw.: Dräi Gréiten (Gréiden) ëm en Haus, as esou gutt
70) LWB Grobian(es)
 ...») verstanden M.: «Grobian» Spw.: De G. kritt d'Dir, den Héiferlech d'Brout
71) LWB haart
 ... ewéi eng Kaz; 3) «laut» Spw.: Déi h. rieden, déi triede lues, an déi lues
72) LWB halen
 ...am nächsten: «pflegen, besorgen, umgehen mit» Spw.: bei den Alen as ee gutt gehalen (bei
73) LWB Hatt
 ... «Winzerhotte aus Tannenholz oder Eisenblech» Spw.: Wie gutt schmiert, dee gutt fiert, sot d'Fra,
74) LWB haulen
 ... hault, aber de Bouf hailt («weint»); Spw.: Wann d'Fiiss haulen (erklärender Zusatz) dann as,
75) LWB Haut
 ... H. ewéi Lieder (zäh), en Elefant (rauh) Spw.: D'H. as méi no wéi d'Hiem
76) LWB Häknapp
 ... Gutland im Ösling eher -happ) Spw.: D'Welt as en H., deen am meeschten
77) LWB Häerz
 ... am Leif emgedréit, wéi een dat gesinn huet Spw.: Wann d'H. voll as, leeft de Mond iwwer;
78) LWB Häirot, Heirot
 ... im Ostlux.) F.: «Heirat» Spw.: En gout H. micht alles rëm gout (sonst
79) LWB Hälwuurzel
 ...F.: «gebräuchliche Schwarzwurz, Symphytum officinale» Spw.: H., maach mer mäi krankt Hierz erëm gesond!
80) LWB Händchen
 ... gëf déi schéin Hänni! (die rechte Hand) Spw.: en doudegt Këndche reecht engem liewegen d'H.
81) LWB hänken
 ... intr.: 1) «hangen» Spw.: Wie gemat as fir ze h., deen ersäift
82) LWB Härekächen
 ... lok. auch: -kach (für die Köchin) Spw.: Härekächen a Milleschschwäin, déi soll ee loosse wou se
83) LWB Hëllicht
 ... kënnt, sollen all Diren am Haus op sin Spw.: Hellechte maachen a Meed verdangen, dovu soll een d'
84) LWB Hënner
 ... Aasch erwähnt s. d.) ergänzend dazu: Spw.: Wat een nët am Aasch huet, dat huet een
85) LWB Hielenner
 ... Hälant) M.: «Holunder, Sambucus» Spw.: Wéi den H. bléit, sou bléien och d'Riewen
86) LWB Hielenterbléi
 ...-bléi F.: «Holunderblüte» Spw.: H., du kriss iewel den Téi
87) LWB Hielentertrausch
 ...-trausch; Spw.: Virun engem H. soll een den Hutt ofdun
88) LWB hiewen
 ... A. trans.: «(empor)heben» Spw.: Wat een nët h. kann, dat léisst ee leien
89) LWB Hoër
 ... sprock, stréieg, struwweleg, warreleg, watzleg, wureleg (verwurelt) H. Spw.: Laang H., nët vill Hir (oder: kuerze
90) LWB hondsdeeg
 ... «Hundstage» (25. Juli 25. August) Spw.: An den H. huet et nach ni gefruer;
91) LWB Hondsleemt
 ... F.: «Lahmheit der Hunde» Spw.: Eng H. a Fraleitstréinen (Fraleitskränkt) (dat) huet nët vill
92) LWB Ho(u)chzäit
 ...allgem.: «weltliche und kirchliche Trauungsfeier» Spw.: 't as keng H. esou kleng, se bréngt
93) LWB Houerepaangech
 ...-paangech M. in dem Spw.: Houeremiel gët Houerepaangech (euphem.: däers Miel gët
94) LWB Huesenziwwi
 ...-ziwwi M.: «Hasenpfeffer» Spw.: 't mécht keen en H., dees en
95) LWB ierwen
 ... und zwar: a. von Geld und Gut; Spw.: De sech verleet op d'I., dee ka(nn
96) LWB Iwweldrun
 ...; 2) «Mensch in Notlage» Spw.: Den I. as e Sträitmécher am Stot (mécht gär
97) LWB iw(w)er(t)
 ... verwinden können), si as och geschwë gestuerwen; dazu das Spw.: Wat gespuert gët i. de Mond, dat frësst d'
98) LWB iw(w)erstoën
 ...stoën trans. Verb.: «überstehen» Spw.: Ech géif nach gär stierwen, sot d'Fra, ma
99) LWB Joër
 ...an: eemol am J. (einmal im Jahr, etwa im Spw.: 't as kee Buer esou kloër, en dréift
100) LWB kaalwen
 ...intr. Verb.: 1) «kalben» Spw.: Deem enge k. d'Uessen um Späicher (es
101) LWB Kach
 ... 33) M.: 1) «Koch» Spw.: (Ze)vill Käch verdierwen de Bräi (versalzen d'Zopp)
102) LWB Kanddaf
 ... Dafpätter I/S. 177), die Patenpflichten führten zum Spw.: Nom Kanddaf wier gär all Mënsch Pätter (andere
103) LWB Kënn
 ...Kënn II M.: «Kinn» Spw.: Deen sech op de K. späizt, dee späizt sech
104) LWB kieren
 ... Ordnung geschaffen); 2) «säuberlich leeren» Spw.: D'Molteren an d'K. muss de Mëller ernieren
105) LWB kill
 ... und zwar: 1) von der Temperatur Spw.: (Mai) k. an naass (oder: Kiddelnaass),
106) LWB Kinnek
 ... Mundarten) M.: 1) «König» Spw.: Näischt gläicht méi engem Mënsch ewéi e K.
107) LWB Klawéier
 ... u. M.: 1) «Klavier» Spw.: Verléift un (an) d'K. fënt d'Hausaarbecht ze
108) LWB Kléck
 ... Gaass geet, dee kritt eng K. dazu das Spw.: wat ee méi laang durech d'Liewe geet, wat
109) LWB kloër, klor
 ... de Wäin as nach nët k. hierher das Spw. sub Bur I/165 klore Branntewäin, Schnaps,
110) LWB Land
 ... gedoën an alle Länner (das ist das Ende) Spw. eng éierlech Hand (s. d. sub 1) geet duurch
111) LWB läschen
 ... iech näischt ugeet, braucht der nët ze l. Spw. vill Hänn läsche vill Bränn s. Brand sub 2)
112) LWB Gelecks
 ...Gelecks N.: «Leckerei» Spw. hitt dech virun dene Kazen, déi vir lecken an hanne
 ... 2) (verächtl.) «küssen» Spw. gläiche Véi leckt sech gär (gleich und gleich gesellt
113) LWB léien
 ... (en «L» op d'Stir zu Kindern) Spw.: dee léit, dee stillt (stielt) e probéiert sech
114) LWB léngen
 ... e léngen Hiem eng lénge Box Spw.: wien zou enger lénge Box erschafen as, kënnt ni
115) LWB Lidderechen, Lidderegen
 ...Lidderechen, Lidderegen M.: «Faulpelz» Spw. dem L. wiisst kee Brout; Abl.
116) LWB Ligen
 ... affrontéiert, elle, (ge)breckte, gestonke, gräisslech L. (schamlose Lüge) Spw. d'L. hu kuurz Fléilénken (se verbrenne sech, versengen sech
117) LWB Ligener
 ... Vorhersage wird eintreffen, man wird mich nicht Lügen strafen) Spw. e jonge L., en alen Déif dazu
118) LWB lues
 ... hat e luese (en haarde) fuere loossen Spw.: déi l. rieden, trieden haart; 2) «langsam
 ... 't (si) as nach jonk (dsgl.) Spw. l. beim Iessen, l. bei der Aarbecht ähnlich wéi
119) LWB maarten
 ... moarten) intr. Verb.: «feilschen» Spw.: deen nët maart, bezillt richteg (Dicks) oder
120) LWB matgefaangen
 ...-gefaangen im Spw.: mat(ge)gaangen, matgefaangen, matgehaangen;
121) LWB Matleder
 ...-leder M.: «Mitleider» Spw.: besser Neder (Neider), wéi M.;
122) LWB Matt
 ... al Saache sin nach gutt fir Matten opzehalen Spw.: Matte, Mais, Mëschen a Mueden / kënne nëmme
123) LWB Maufel
 ... giess (die Bettler haben es mit Heißhunger gegessen) Spw.: dee gär e M. hëlt, muss de Mond opdin
124) LWB mausen
 ... maust d'Kaz sëtzt do ze m. Spw.: jong Kaze mause gutt (cf. Kaz sub
125) LWB Mäblutt
 ...-blutt N. in dem Spw.: M. deet kee Gutt (D);
126) LWB Määschter, Meeschter
 ...(übermütiger, kleiner Knabe) M. Uedem (spöttische Anrede) Spw.: 't fällt kee M. vum Himmel (s.
127) LWB méi
 ... keng m. Suen sonst: keng Sue m. Spw.: keng m. Sue, keng m. Freed spaßh.
128) LWB méisseg
 ... spöttisch: de méissege Mann (der Wirt) Spw.: besser Mécke gefaang, wéi m. gaang s.
129) LWB Mënsch, Mensch
 ... 1) «Mensch» (allgem. als Lebenwesen) Spw.: M., begann dech, Gott hëlleft Raa.
130) LWB Mëscht, Mëst, Mascht, Mast
 ... unbehaglich) jidderän as Här op sénger M. Spw.: wann den Dreck M. gët, wir e gär gefouert
131) LWB mo(ë)r
 ... Fett» (Vergl. s. sub gouereg) Spw.: vill Geschwätz, m. Zopp moërt Fleesch (Magerfleisch)
132) LWB Mooss
 ...06: zwei Liter; nach Senninger, Winzerspr.: drei Liter) Spw.: d'M. bleift sele beim Faass stoen (wird
133) LWB Motz
 ... de M. gewisen (ihn wegen seines Trotzes zurechtgewiesen) Spw.: e schlechte M., deen dem Bauch trotzt
134) LWB muelen
 ... op d'Mille kéieren (wenn andre ihm weiterhelfen) Spw.: dee fir d'lescht do as, muelt
135) LWB Muergen
 ... M. a kee gudden Owend (er grüßt niemanden) Spw: all M., bréngt Suergen cf. mar
136) LWB muerge(n)s, mueres
 ...Ra.: owes voll a mueres nët aniichter Spw.: owes nët schlofen a m. nët op (nët eraus),
137) LWB Muergesstonn
 ... war schons an der M. ënnerwee (op Wee) Spw.: M. huet Gold am Monn spaßh. Zusatz:
138) LWB Näid
 ...(cf. Ltb. 68) M.: «Neid» Spw.: N. mécht Sträit Raa.: den N.
139) LWB näischt
 ... B. beim Zerbrechen von Tischgeschirr beim Abwischen, beim Auftischen) Spw.: deen n. wot, deen n. wënnt, deen n. sicht,
140) LWB nëmmen
 ... an 't as een esou laang dout Spw.: e schlechte Fuuss, deen (eng schlecht Maus, déi) n.
141) LWB Nues
 ... den Hoas mat der Noas iwwer de Woas Spw.: un der N. erkennt een den Hues (C)
142) LWB Onkraut
 ... N.: 1) «Unkraut» Spw.: O. vergeet nët (spaßh. Antwort alter Leute, wenn
143) LWB onverhofft
 ...verhofft Adj.: «unverhofft, unerwartet» Spw.: o., kënnt oft ech hun en o.
144) LWB opschiwwen
 ...schiwwen intr. Verb.: «aufschieben» Spw.: opgeschuewen as nët opgehuewen;
145) LWB owes
 ... bleech, muerges Seech o. giel, muerges schiel Spw.: o. nët schlofen a muerges nët op, faul, liddreg
146) LWB Pabeier, Pobeier, Popeier
 ... mëlle, raue, flaache (Ga ungestempeltes) P. Spw.: de P. as gedëlleg (geduldig)
147) LWB Pafegutt
 ...gutt N.: «Kirchengut» im Spw.: P. dät sele gutt (von Geistlichen ererbtes Gut
148) LWB Gepäck, Gepäckels
 ...N.; 3) «Pack, Gesindel» Spw.: P. schléit sech, P. verdréit sech P. bleift
149) LWB Pan
 ... (das Bedürfnis haben einen Bauchwind streichen zu lassen) Spw.: besser e Gif an der P. wéi en Hiecht
150) LWB Par, Por
 ... Hellege kee Wonner (s. helleg sub 1) Spw.: jidderee priedegt fir séng P. (jeder sorgt für
151) LWB Patt
 ... Schankwirtschaften für ¼ oder meist Liter) Spw.: wie beim P. as, dee seent sech (dermat)
152) LWB Päischten, Péngschten
 ..., 't stoung alles an der Bléi Spw.: as d'Bier P. zeideg, mat de Fässer riicht
153) LWB Pätterscha(a)ft
 ...-scha(a)ft F.: «Patenschaft» Spw.: d'P. as éng Éier, awer se mécht de
154) LWB Pëll
 ...: 1) «Hühnchen, junges Huhn» Spw.: déi al Pëlle leën déi déckst Äer (D);
155) LWB Péng
 ...(weh) déng, da géif dee birele vu P. Spw.: d'Welt as voller P. a jidderee spiirt séng
156) LWB ploen
 ...: «sich plagen, sich abrackern, abmühen» Spw. (iron.): (sech) geplot as och gelieft Ra.
157) LWB plouen, pléien
 ... jo bis op de Gapp (s. d.) Spw.: zerguttst geplout, zerguttst geséint a vëlleg Dong, dat as
158) LWB rau
 ... ech hun em nach kee raut Wuert gin Spw.: zwéi rauer (auch: haarder s. d.
159) LWB Räichen
 ...Räichen M.: «der Reiche» Spw.: de R. huet Ranner, den Aarmen huet Kanner
160) LWB Räitpäerd
 ... Iesel onsem Herrgott säi R. sin (Dicks Spw.) du R.! (du Dummkopf!); 2) «
161) LWB regeren, regiëren
 .../intr. Verb.: «regieren, herrschen» Spw.: d'Geld regéiert d' Welt streng Helleg r.
162) LWB Réider
 ... Réider M.: «Ratgeber» Spw.: de R. as nët besser (esou gutt) wéi den
163) LWB reng
 ... Raiberband du bas de rengsten Dokter Spw.: dee wëllt wunne r., bleif fir sech eleng
164) LWB Renglechkät, -keet
 ...-keet F.: «Reinlichkeit» Spw.: R. as d'halleft Fudder (Wb.06)
165) LWB Ried, Reed
 ...: 1) «Gespräch, Ausdruck(sweise), Sprache» Spw.: voll (versoffe) Riede sin anniichter (nüchterne) Gedanken
166) LWB riichten, riten
 ...» an ägener Saach ka kee r. Spw.: déi gestreng Riichter r. nët laang Zussetz.
167) LWB Rou
 ...: Ru) F.: «Ruhe» Spw.: d'R., kënnt dem Alter zou bleif
168) LWB Roum
 ... Roum ON.: «Rom» Spw.: R. as nët an engem Dag gebaut gin
169) LWB Salz
 ... kënnt S. an d'Äppel (cf. Apel) Spw.: S. a Brout mécht d'Bake rout
170) LWB Samschdeg, -teg
 ...: Jhamschdeg) M.: «Samstag» Spw.: 't as kee S. esou dréif, d'Sonn
171) LWB sat
 ... eng Sau, déi s. as, vun den Hongregen Spw.: dien nët selwer hat, gët sele s. ech
172) LWB schaarf, scharef
 ...) dat as sch. wéi e Baartmesser Spw.: zevill sch. schneit nët zevill sch. gët gär
173) LWB schassderass
 ... Dicks: sch., seet de Fransous (nach dem frz. Spw.: bon chien chasse de race Wortspiel mit: Schass);
174) LWB Schäin
 ... kee Sch.; 2) «Anschein» Spw.: de Sch. bedréit, de Spigel léit (der Schein
175) LWB Schellem
 ... Schelleme gi gehaangen, déi grouss loossen se lafen Spw.: hues de Suen, da bas de mer
176) LWB schiel
 ... bas de sch.? (kannst du nicht sehen?) Spw.: besser sch. ewéi blann den Auto as sch.
177) LWB Schmuelef
 ... wann d' Schmuelefe niddreg fléie, gët (et) Reen Spw: eng Sch. mécht kee Summer Volksglaube: wou d'
178) LWB Schneider
 ... en ewech, hëlt de Wand e mat fort Spw.: laange Fuedem, faule Sch. Sagwörter: wat déi
179) LWB schwaarz
 ... ech gin der et sch. op wäiss (schriftlich) Spw.: sch. gebuer, all Wäsches verluer Ra.:
180) LWB séien, séinen
 ... Bohnen, Erbsen werden gesat s. setzen) Spw.: wee séit, dee méit Folkl.: beim
181) LWB soubal
 ...-bal Adv.: «sobald» Spw. (Du): subal gefaang, subal gehaang subal gefaangen, subal geest
182) LWB Spillkënnercher
 ...-kënnercher Pl. N. im Spw.: ee Kënnchen, kee Kënnchen, zwee Kënnercher, Sp.;
183) LWB spueren
 ...spaßh. Zus.: da bezuelen ech den Dokter Spw.: wat een sech spuert iwwer de Mond, frësst d'
184) LWB Stank
 ... Stank M.: «Stunk» Spw.: (de) St. (Gestank) fir den Dank (kréien).
185) LWB stëll
 ... Adj./Adv.: «still» Spw.: stëllt Waasser, Grondfrësser (trau keinem stillen, verschlossenen Menschen
186) LWB Stolz
 ... Stolz M.: «Stolz» Spw.: Dommheet a St. si vum selwechten Holz e
187) LWB Stot
 ... M.: 1) «Haushalt» Spw.: wou kee St. as kee Rot en ale
188) LWB Suerg
 ...: Soërgen) F.: «Sorge» Spw.: Buerge mécht Suergen! maach der keng Suergen (Suerg)!
189) LWB uewen
 ... hier de Wand as u. (zur Ostseite) Spw.: u. blénken, ënne sténken cf. Ënn
190) LWB Waasser
 ...(stauen) de Wäin as hallef W. (gepanscht) Spw.: stëllt W. frësst (sicht) de Grond Wetterregel:
191) LWB wat, watt
 ... ad 4) «je, desto» Spw.: w. den Dag méi helleg, w. der Däiwel méi
192) LWB Wäsches
 ... Wäsches in dem Spw.: schwaarz (blann) gebuer, all W. verluer.
193) LWB weder
 ... hott noach Kunz gesot (er sagte gar nichts) Spw.: këmmert jidderee sech sénger Saach, da fällt widder e
194) LWB wëssen
 ... s d' e Jong odder e Meedche bas Spw.: deen et nët besser weess, deem as d' Britt
195) LWB Zaldot
 ... da muss mer och e Patt verdron (Dicks) Spw.: en alen Z., en alen Heeschemann (Bettler
196) LWB Zong
 ... (s. d.), sou op der Z. Spw.: Hunneg op der Z., Gal op der Long
197) LWB Zopp
 ... iessen (das Beste für sich vorwegnehmen, jem. übervorteilen) Spw.: vill Geschwätz a wéineg Fett, gët moër Zoppen
198) LWB zwee, zwä
 ... an zwéin (zu) zwee an zwee gon Spw.: zwéi (zwee) wësse méi wéi ee(n) verspriechen an