Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LWB A
 ... huet sech an d'Ae geschummt (oft mit dem Zus.: do geet nët vill dran); soen: en huet
 ... zoudrécken, zoupëtzen (durch die Finger sehen, oft mit dem Zus.: an dack zwee); zoudrécken: en huet mer en
 ... wéi Schmatts Maathes senger blanner Gääss (oft mit dem Zus.: wéi d'Fransouse komm sin); Armut: en huet
2) LWB aarm, arem
 ... entstellt) A. aver brav (lok. oft mit dem Zus.: wann et och schwéier fällt in Echt.
 ... och schwéier fällt in Echt. häufig mit dem Zus.: as där schinnster, dommster . . . Spréch än
3) LWB apaken
 ... schweige, denn du bist überführt, durchschaut) oft mit dem Zus.: . . . d'Wuere gin der naass
4) LWB Appetitt
 ... den A. gudden A.! (bisw. mit dem Zus.: dat as engem den Honger an de Leif gewönscht)
5) LWB ausdälen
 ...: en huet hinnen der ausgedäält (oft mit dem Zus.: allerhand(-ter) weider wéi keng kleng);
6) LWB Ä, Ee
 ... nach einer schlechten Leistung, einem unbrauchbaren Rat, bisw. mit dem Zus.: nu käcks nach!) deen do huet séng bescht
7) LWB Äis
 ... geet en op d'Äis danzen (häufig mit dem Zus.: an da brécht en e Bän) Raa.
8) LWB än, een
 ... do as enges (das ist dasselbe, bisw. mit dem Zus.: Tiertech) dat könnt op äänt eraus (id.
9) LWB än, een
 ... (wenn man nicht eindeutig antworten will; auch mit dem Zus.: deen et war); 2) «einer, der eine
10) LWB baken
 ... gesichert) abweisend: mar bake mer (bisw. mit dem Zus.: da kriss de d'Schéiss ofzelecken, oder: da
11) LWB Baueremoud
 ... blo a rout as B. (häufig mit dem Zus.: a gréng as Schënnesch weil das Leinen
12) LWB Bän, Been
 ... B. (Echt.: Bänen), bisw. mit dem iron. Zus.: a wibbel mam Hënner e buschtawéiert mat de
13) LWB Bei
 ... gët et vu sech wéi d'Bei (mit dem Zus.: awer nët esou séiss von jem.,
14) LWB bescht
 ...: du bas de(e) Beschten (häufig mit dem iron. Zus.: deen an dénger Haut stécht wa soss keen
 ... déi B. looss mer dat B. virkéieren (häufiger Zus.: an dat Schlëmmst erwaarden wir wollen uns
15) LWB besser
 ... die gewöhnlichen Sterblichen) b. Leit hu b. Saachen (Zus.: a wat se nët hun, dat loosse se sech
16) LWB Blëtz
 ... B. en ass een ewéi de(r) B. (häuf. Zus.: nëmmen nët (grad) esou séier, hell, zackeg), auch:
17) LWB Blutt
 ... gibt sein Letztes her) Geld oder B. (spaßhafter Zus. der Buben, bes. wenn sie Reiber a Jhandaarm spillen: den
18) LWB Bockel
 ... verschlägt nichts) laf mer der B. eran (häufiger Zus.: awer nët mat geneelte Schong laß mich
 ... ze laachen e kritt de B. geschmiert (häufiger Zus.: mat engem Grapp ongebrannter Äschen er wird
19) LWB Bösch
 ... eraus De B. huet (och) Oueren (Zus.: an d'Gewan huet An) D'Fuurcht hidd
20) LWB brav
 ... bleiwen b. ewéi Gold aarm a(wer) b. (Zus.: wann et och schwéier fällt).
21) LWB Dawen
 ... vergebliche Mühe oder spaßh. für einen Fist, mit dem Zus.: en héiert et nët, ma e richt et)
22) LWB Damp
 ... Wou D. as, (do) as och Feier (häufiger Zus.: sot den Eilespill, du huet e sech d'Hänn
23) LWB danken
 ... 't muss ee Gott fir alles d. (häufiger Zus.: och fir déi kleng Gromperen) ech géif em
24) LWB Déif
 ... D. vernannt d'Geleënheet mécht den D. (häufiger Zus.: an den D. sicht se) en D. an
25) LWB Déngen
 ... gudder Déng sin dräi wat sin dat Dénger! (Zus.: sot d'Fra, du huet se de Mann gelaust)
26) LWB Dichelchen
 ... bes. Bed.: «extra feiner Wollstoff»; Zus.: Kielechd., Nuebeld., Sabbeld. (s. d.).
27) LWB verstoën
 ... mech, od.: mäint (bisw. mit dem iron. Zus.: ech kann esou lues schwätzen ewéi ech wëll
28) LWB Fett
 ... Spaut as F., sot de Schoulléier (gelegentl. Zus.: dat soen ech ménger Mamm, sot drop den aarme
29) LWB fett
 ... wat f. mécht (bei schlechtem Essen, bisw. mit dem Zus.: du war eng Méck an der Zopp ersoff)
30) LWB villeg
 ...: Dee v. huet, verdeet v. (bisw. mit dem Zus.: soss as et e Kuuschtert) ähnlich: Dee
31) LWB villhät
 ... muss et maachen (donken bisw. mit dem spaßh. Zus.: sot d'Äppelfra oder d'Opkäfesch, du huet
32) LWB Villchen
 ... Ra.: en ësst ewéi e V. (häufiger Zus.: der Deiwel mag em de Vullekuerf botzen)
33) LWB viraus, virausser
 ... dat gët v. bezuelt, wéi d'Hénger (erklär. Zus.: duerno leë se d'Äer) hätt ech dat
34) LWB flappen
 ... schlappen); 3) «zwinkern» (meist mit dem Zus.: mat den Aën); 4) «zusammenfallen, -
35) LWB flécken
 ... ale Lieder as nët vill méi ze f. (gelegt. Zus.: gerad ewéi un denen ale Leiden) en as
36) LWB Fouer
 ... Messe» wéini kréien ech méng F.? Zus.:
37) LWB Fransous
 ... Fransous (Osten: -/zus, -/zu:s) Plur. lok. Franzusen (u
 ...Fransous (Osten: -/zus, -/zu:s) Plur. lok. Franzusen (u oder u:) M.
38) LWB g(e)roden
 ... bei him déi gerode sin déi bescht (häufiger Zus.: awer nët am Krich oder: sot d'Fra,
39) LWB gewëss
 ... ablehnend: «doch wohl kaum, keineswegs», Zus.: 't kann ee wuel denken) da's
40) LWB Geck
 ... d'Gecke sin och Leit (mit dem häufigen Zus.: awer keng ewéi déi aner) en hält sech
41) LWB géint
 ... mit den Zuständen im Krieg von 1870 aus gelegtl. Zus.: du sin d'Leit ouni Kapp gelaf, a si
42) LWB gied(e)lech
 ... jetzt brauchte ich dich, du kommst mir gelegen gelegtl. Zus.: sot den Uedem zum Éiv am Paradäis) eng
43) LWB gin
 ... (eiligst) en as nët vum (ville) G. (Zus.: vum Huelen) Anspielung auf die weiterziehenden,
44) LWB Gins(t)
 ... Wann de G. bléit, sin d'Fraleit geckeg (gelegtl. Zus.: an d'Männer di aner Zäit, d'ganzt Joer
45) LWB Glaf, Glawen
 ... «Glaube» de G. mécht séileg (gelegtl. Zus.: an de Speck mécht fett) —'t as fer
46) LWB Gold
 ... 't as nët alles G. wat blénkt (gelegtl. Zus.: an nët alles Dreck wat sténkt anders:
47) LWB Gott
 ... G. a mäin Här (entrüstet oder beschwichtigend spaßh. Zus.: méng Mamm a méng Schwär oder: mäi Botter
48) LWB gutt
 ... der den Spötter dann verprügelte allg. mit dem iron. Zus.: wann e kee Kapp méi hätt, ähnlich fir
 ...aalt Eisen) du hues e gudde Kapp (iron. Zus.: fir Lais ze zillen, ähnlich eng g. Stëmm
49) LWB Gutt
 ... verspillt dee fréi opsteet, deem säi G. vergeet (Zus.: dee laang läit, gët es och alt quäit)
50) LWB hal(l)ef
 ... Véierel op kal Ierbëssen (in beiden Fällen der gelegtl. Zus.: a wann et schléit, da schléit et Bounen)
51) LWB handwierk
 ... H. (alles muß erlernt werden dazu der häufige Zus.: ower d'Fléifänken as eng Geschwënnegkeet), anders: '
52) LWB hannendrun
 ... h. (Aufforderung, wenn jem. gegen einen Stein stieß Zus.: soss gët et e Witmann, eng Witfra) wär
53) LWB Har
 ... ihm nur Hörner um ein Ochse zu sein gelegtl. Zus.: déi kommen och, d'Knuppe si schon do)
54) LWB Haus
 ... immer zu flicken) Keen H. ouni Maus (häufiger Zus.: kee Biedelmann ouni Laus jedermann hat seine
55) LWB haut
 ... a gëscht (er ist schon bejahrt gelegtl. spaßh. Zus.: soss krit e mar eréischt dräi Deeg) kënns
56) LWB Häänz, Heenz
 ... blannen) H. nët kannt? (abweisend), häufig mit einem erklärenden Zus.: en hat eng Nues ewéi e Patt, oder:
57) LWB Häerzeg
 ... spaßhaftes Mäerzeg als Merci «danke») gelegtl. Zus.: a vu Fälen (s. d.).
58) LWB Här
 ..., a Max as Max (dazu im Nösl. der Zus.: a wat H. seet, muss Max man) Mer
59) LWB Härgott
 ... huet allerhand Kaschtgänger (es gibt viele Menschentypen häufiger Zus.: awer keen, deen näischt ësst) Mer sin all
60) LWB helleg
 ... deem näist heilig, mit dem häufigen iron. Zus.: awer alles héilig (fiktives Adj. zu echt. hollen,
61) LWB Hond
 ..., deen et besser kann, hält der zwéin (gelegtl. Zus.: deen et nët maache kann, billt selwer, oder
 ... laf dem Honn (leck den Hond) hannen (mit dem Zus. begründet: dat as widder op der Welt nach dervun)
 ... de? wird geantwortet: ech gin den H. hänken (Zus.: komm gees de mat, dann dréi(t)s de d'Seel,
62) LWB Honger
 ... Den H. as de beschte Kach, mit dem häufigen Zus.: schmaacht et net, et ësst een et dach
63) LWB Honnert
 ... d'H. (auch: an d'Honnerten) eran (gelegtl. Zus.: bis d'Dausend(st) voll as in dieser
64) LWB Houerepaangech
 ... gelegtl., aus einem parodistischen Lied von Poutty Stein stammenden Zus.: a wann et päift, da fiert den Zuch)
65) LWB hun
 ... wëllt der hun? (daran ist nichts zu ändern Zus.: son d'Leit, da gi s'engem näischt)
66) LWB Joër
 ... De Verstand kënnt mat de Joren (mit dem spaßh. Zus.: ower och d'gro Hoër) D'Jore kommen,
 ... (cf. auch fir); tësch(en)t: tëschent de Joëren (Zus.: da's eng kuerz Zäit die Zeit
67) LWB Jong
 ... 't huet e J. un all Fanger (gelegtl. Zus.: an um Daum zwéin) in den Heischeliedern
68) LWB kaalwen
 ...(es gibt vom Glück begünstigte Menschen gelegtl. mit dem Zus.: deem anere wëllen d'Kéi nët k. am Stal,
69) LWB kal
 ...: eine Abfuhr) k. Hänn, warem Léift (gelegtl. Zus.: warem Hänn, Léift ouni Enn) spaßh. Notschrei:
70) LWB Kanneraasch
 ... 't as Wieder wéi e K. (erklärender Zus.: bal as et dréchen, bal as et naass)
71) LWB Kapp
 ... 2/b) e schafft mam K. (spaßh. Zus.: wéi d'Uessen) e léiss sech fir en
 ... 2/b: er weiß viel, ist intelligent spaßh. Zus.: a wann et och Stréi as) en dréit
72) LWB Kaschtgänger
 ...» eiser Härgott huet allerhand (drolech) K. (häufiger Zus.: awer keng déi näischt iessen) si muss K.
73) LWB Kaz
 ...(zum Unfähigen, Ungeschickten auch beim Spiel, zum Verlierer, gelegtl. Zus.: a grimmel dech den Hénger s. sub
74) LWB Kennschaaft
 ... K. 't as alles eng K. (spaßh. Zus.: an d'Fléifänken eng Geschwënnegkeet) do hues de
75) LWB klammen
 ... mer de Bockel erop (an erof, mit dem gelegtl. Zus.: awer nët mat geneelte Schong) du as en
76) LWB klappen
 ... Ordnung sein, stimmen, entsprechen» dat klappt (spaßh. Zus.: wéi d'Fauscht op d'A mit
77) LWB Kläd, Kleed
 ... umgekehrt: D'K. mécht de Mann (lok. mit dem Zus.: ma 't muss een och (derbäi) Suën am
78) LWB Kolraf, Kolrab
 ... dafür auch Äärdkolraf (s. d.) oder mit dem Zus. an (ënner) dem Buedem es handelt sich um
 ... dafür auch Knuppekoul (s. d.) oder mit dem Zus. op dem Buedem cf. Koul.
79) LWB Lä(e)r, Leër
 ... der Gewässer, in dem die Fische überwintern) dazu die Zus.: Doude-, Grompere- (Lagerplatz der Kartoffeln
80) LWB Mann
 ... d'Männer se keen décke Su wäert Zus.: a wenn s'e Frang am Monn hätten
81) LWB Määschter, Meeschter
 ... kee M. vum Himmel (s. d.) spaßh. Zus.: awer vum Häknapp (s. d.) oder: vun
82) LWB mäin
 ... son déi Escher (Einwohner von Esch-Alzette) Zus.: da muss d'ewell zu Schëffleng sin (Anspielung
83) LWB Mänong, Meenong, Mänonk, Meenonk
 ...Beicht d'gutt M. mécht alles spaßh. Zus.: a(n d') Britt mécht fett ähnlich:
84) LWB Märel
 ... hues du de Männche vu M. nët kannt? Zus.: a weess de wéi deen et gemaacht huet? deen
85) LWB Märri(chen)
 ... spaßh. Ausruf der Verwunderung: o Märri, mäi Läif! Zus.: a méng siwe Säiten.
86) LWB Mëllech
 ... a Blutt (Mädchen mit zarter Gesichtsfarbe) anderer (abfälliger) Zus.: a Päerdsblatz dien huet seng M. (all) gin
87) LWB Metz
 ...spaßh. (als Absage): zou fir Metz (zu spät) Zus.: op fir Thionville (der Eisenbahnspr. entlehnt?).
88) LWB Musel
 ... deen do dreift geschwënn d'M. of (an Zus.: bis op Kueblenz seine finanzielle Lage ist
89) LWB Naster
 ... de Kapp as än N. an elauter spöttischer Zus. wenn jem. mit seinem Besitz prahlt (lok.: Echt.):
90) LWB näischt
 ... wënnt, deen n. sicht, deen n. fënt derber Zus.: deen nët schäisst, deen nët sténkt (këmmt
 ...(es gibt nichts Besseres, auch: das ist die Höhe), spaßh. Zus.: wann et (wat) drënner as Wortspiel: drunter
 ... sech (hat nichts zu bedeuten, tut nichts spaßh. Zus.: sot d'Meedchen, du loug et plakeg am Bett
 ... dagegen auszurichten) mat Froe vermécht een n. Zus.: son d'Leit do hues du (bet.
 ... kann man machen?, daran ist nichts zu ändern) spaßh. Zus.: son d'Leit, da gin s'engem näischt
91) LWB Néckel
 ... zu allen Diensten herangezogen wird: ëmmer N. spaßh. Zus.: toujours Péiter du dommen N. (Klos
92) LWB nei
 ... Neujahrswunsch: vill Gléck am neie (betont) Joer Zus. des Sprechers: a mir en Nei(t)jäerchen (s. d. sub
93) LWB néitschen, néischten
 ... een néischt, seet deen aneren: Gott seen dech! (lok. Zus.: mat honnert dausend Daler) auch spaßh: botz
94) LWB nëmmen
 ...(beileibe nicht) sief du dach n. roueg! Zus.: wann all Vulle päifen ermunternd: n. nët
 ... lass! n. derbäi gemaacht! n. drop! Zus.: 't as e Preiss, e Judd (s.
95) LWB non(g)zéng
 ...) kër-n. am Schaf spaßh. Zus.: an zwanzeg an der Kribänk (kree-,
96) LWB Nonn
 ... fir dech gebiet (da hast du Glück gehabt) Zus.: an se sëtzt nach op de Knéien d'
97) LWB Ochs
 ... (Anspielung auf geistige Arbeit): e schafft mam Kapp Zus.: wéi d'Ochsen all déi mam Kapp schaffen
98) LWB ongléck
 ... iron.: wie ka fir en O.? Zus.: d'Welt as ës voll! klagend: een
99) LWB onverbraucht
 ... 't as nach en onverbrauchte Mann (iron. Zus.: en huet säi Liewe laang näischt geschafft);
100) LWB op A
 ... gern) d'Mamm as houfreg op hir Kanner (Zus.: an de Bauer op séng Ranner) hien as
101) LWB op an of
 ... Antwort: et geet esou op an of (Zus.: wéi d'Flou am Hiem) et geet (esou)
102) LWB opdun
 ... Echt.): o Wëlt, dou dich op! spaßh. Zus.: an holl is eran!; 8) «
103) LWB Otem
 ... zéien abweisend: spuer der deen O. Zus.: fir d'Zopp (d'Brach) ze blosen deen
104) LWB Ouer
 ... sech d'Welt ëm d'Ouere schloen Zus.: an d'Loft ëm d'Nues blose loossen
 ... kënnt ee Ribbsom dra séinen (Rübsamen hinein säen) Zus.: an dee kéim an aacht Deeg erëm ech
 ... sech dout lo wire mer fäerdeg spaß. Zus.: wa mer d'Ouere nach geseemt hätten (wir
105) LWB owes
 ... a muerges nët op, faul, liddreg a glott Zus.: kee Gott a kee Gebott iron.:
106) LWB Paräis
 ... (zu jem., der die Tür nicht schließt Zus.: do man se d'Diren zou) zu P.
107) LWB Patt
 ... (de) P. ze houschten (derber: fuurzen, faschten), häufiger Zus.: an zur Hänk erauszekucken (es ist zum Heulen)
108) LWB Päerd
 ... vum P. op den Iesel kommen (verarmen) Zus.: a vun deem op den Hond (s. d.
109) LWB Räitpäerd
 ... eiser Härgott (s. d.) säi R. Zus.: an dat wor en Iesel onsem Herrgott säi
110) LWB réieren
 ...: e wor ganz geréiert, gerouert (sehr gerührt), iron. Zus.: wéi en Dëppe Quetschegebääss e Rousekranz, e Gäälchen
111) LWB rëselen
 ... Rei dat as een ewéi duer (dohinner) gerëselt, Zus.: a leie gelooss oder an erëm opgeriicht
112) LWB Roll
 ... R. gefall dat spillt keng R. spaßh. Zus.: sot de Bauer, du as d'Scheiwenéig iwwer e
113) LWB Saach
 ... kümmert nur mich) bekëmmer sech jidderee sénger Saach, Zus.: da fällt wéider Schneider nach Schouschter vum Daach
 ... dem Nebensinn des Komischen (Ausruf): wat Saachen! spaßh. Zus.: a kee Schaf (fir se dran ze don);
 ... Ra.: schéi Leit hu schéi Saachen Zus.: wat se nët hu, loossen se sech maachen
114) LWB Sak
 ... wat maache mer haut? Mir gin haut Del(lëp)pesse fänken, Zus.: dann huele mer dech mat fir de
115) LWB sat
 ... heißt es: lo as eng Sau s. spaßh. Zus.: bréngt den aneren nach eppes deen elo as
116) LWB Sängerin
 ...Sängerin» e schweesst wéi eng S. (spaßh. Zus.: am Beichtstull oder déi Nuetsschicht huet).
117) LWB Schaf
 ... Ausruf des Unwillens: kërnonzéng am Sch.! spaßh. Zus.: an zwanzeg an der Kribänk Zussetz.:
118) LWB schäissen
 ... iron.: du hues gutt sch., Zus.: wann déi aner drécken a wie schäisst mir
119) LWB Scheierpaart
 ... engem mat der Sch. (mit dem Zaunpfahl) wénken, Zus.: a mam Hiirzel (dem Gëtschel) op d' Nues schloen
120) LWB schéin
 ... gutt domm schéi Leit hu schéi Saachen Zus.: wat se nët hu, loossen se sech maachen
121) LWB schiel
 ... brauchs mech nët ëmmer schielen Hond ze vernennen, lok. Zus.: du hues selwer kromm Been du schiele Gunz(ert)!
122) LWB schläfen, schlefen
 ... et laang huet, léisst (een) et laang hänken Zus.: a ween et méi laang huet, dee schlääft
123) LWB schlecht
 ... dem Wohlergehen, Antwort: sch. an ongerecht, oft mit dem Zus.: a wéineg bor Geld (an der Täsch) hien
124) LWB schmieren
 ...: dee (wie) gutt schmiert, dee gutt fiert Zus.: deen zevill schmiert, bei der Däiwel fiert (cf.
125) LWB schmunzen, schmunzelen
 ... laach (mer) nët, weis mer déng wäiss Zännercher nët (Zus. Ksp. Nr. 141: soss muss de dräimol duurch de Gréngewald
126) LWB schneiden
 ... der Gewinner: sou gin déi kleng Béiere geschnidden Zus.: an da bludden se nët cf. gelzen,
127) LWB Schued
 ... klengen Notzen) derbäi mat Sch. gët ee weis, Zus.: awer nët räich de Sch. wiisst (geet) an
128) LWB schwäässen, schweessen
 ...» e schwäässt wéi e Geck, eng Sängerin (Zus.: am Beichtstull, déi Nuetsschicht huet), e Bier, e Rand,
129) LWB Séil
 ...: Iessen an Drénken hält Leif a S. zesummen, Zus.: an d'Box erop Beteuerung: ménger S.
130) LWB sin
 ... em gutt! (mit Schadenfreude gesagt, oft mit dem Zus.: op der [dommer] Schnëss ihm ist recht
131) LWB Sonn
 ...S. schéngt op de kale Steen (wärmt noch nicht), Zus.: dreift déi plakeg Kanner heem de Gaart kritt
132) LWB Spaass
 ...! dat as kee klenge Sp.! spaßh. Zus.: wann en Iesel an der Wéi läit '
133) LWB spueren
 ... beim Abschiednehmen: spuer dech gesond (a monter)! spaßh. Zus.: da bezuelen ech den Dokter Spw.:
134) LWB Stär
 ... voller Stären d'Luucht as voller Stären, spaßh. Zus.: an d'Welt voller Efalten et wor esou
135) LWB stoen, ston
 ... (dës) gutt (auch: e steet sech [gutt]), spaßh. Zus.: en huet breet Féiss oder auch: säin
136) LWB Stouss
 ... Welt Stéiss (er benimmt sich absonderlich, ungebührlich spaßh. Zus.:) a sénger Séil Féiss an den Aasch! mat
137) LWB strofen
 ... Unglück, Leid gehabt) Beteuerung, Ausruf: Herrgott, strof mech! (Zus.: wann ech et war auch: den Herrgott
138) LWB Teimer
 ... (er wird immer beleibter) Ausruf: kërnonzéng T. (Zus.: mëlle Suebelbuedem) eng Box mat engem T.
139) LWB trëllen
 ... und es in Scherben geht: looss et t.! Zus.: awer op e Koup Geld, eng Millioun en
140) LWB Getroters
 ... N. hal op mat déngem Getroters! (spaßh. Zus.: et kritt een e Kapp wéi e klengt Bauerenduerf)
141) LWB wann
 ... Här) wa méng Groussmamm (méng Tata) Rieder hätt (Zus.: da wir s'eng Postkutsch, en Omnibus) w.
142) LWB warem, waarm
 ... cf. Waarmes) nu laf dech w.! (spaßh. Zus.: a schweess nët da ist nichts zu
143) LWB wat, watt
 ... mech ugeschmiert huet! w. wëlls de hun? spaßh. Zus.: son d'Leit, da gin se der näischt
 ... Welt! w. eng Zuucht! w. Saachen! (spaßh. Zus.: a kee Schaf) w. Manéieren! w. e
144) LWB Weck
 ... räissen e wiisst wéi e W. (gar nicht), Zus.: an engem Schuppsak Ra.: ee W.
145) LWB wéi, wi
 ... sarkast.: wann d'Dommheet w. déng! (Zus.: da géif e jäize, Kreesch do vu Péng)
146) LWB wëllen
 ... irreale Wunschsätze: ech wëllt, du wiirs am Himmel (Zus.: dat wir der näischt Schlechtes gewënscht), zu Honolulu, bei
 ... wëlls de hun! (was kann man da machen!), häufiger Zus.: son d'Leit, da gin s' engem näischt
147) LWB Welt
 ... esou geet et op der (léiwer) W., Zus.: déi eng (déi) hun de Beidel, déi aner (déi)
 ...Ouere schloen wat gës du der Welt Stéiss! (Zus.: lo huet s' erëm fir eng Zäitchen, oder
148) LWB wëssen
 ... wat ech nët weess wann een alles wéisst! (Zus.: hätt ee gutt Zäit räich ze gin) du
149) LWB Wollef
 ... hätt een en wann ee vum W. schwätzt (Zus.: as de Schwanz nët wäit ewech cf.
150) LWB Zäit
 ... séng Z. hun alles huet séng Z. (spaßh. Zus.: wéi d' Fléifänken nët, wéi déi al Fraen nët)
151) LWB zevill
 ... 1. Silbe betont) Ra.: z. as ongesond (Zus.: a wann et scho gebaken Äer wiren [Dicks
152) LWB zewidder
 ... «zuwider» dat as mer eemol z. (Zus.: wéi der Geess d'Messer) C: heen
153) LWB zerrappen
 ... zrassent Hiem 't reent wéi zerrass(t) (lok. Zus.: a gebascht) lok.: zerrasst a verschlasst
154) LWB Zort
 ... Leit! 't gët allerhand Zorte (Leit), spaßh. Zus.: awer keng déi näischt iessen mir hun der
155) LWB Zuch
 ... dat geet wéi den Z. (sehr schnell spaßh. Zus.: awer nët esou séier) e war do wéi