Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) LLU A'kommes
 ... die Einkünfte, les revenus. E' ka' vu' sengem A'kommes lièwen, il peut vivre de ses revenus.
2) LLU Armes
 ...Angels., engl. almes; mittelalt. Armmuisz. Vun der Armes lièwen, vom Almosen leben, vivre d'aumône. Die den
3) LLU As
 ... comme. Engl. as. lâng as ech lièwen, tant que je vivrai; so lang als I live.
4) LLU Bläs
 ... ons Spèck an Ièrbessen, Lost jong Leit lièwen, Lost âl Leit stièrwen, Ee'
5) LLU Gelièwt
 ...Gelièwt, s. Lièwen. Prov. gelièwt, gestoirwen, wie das Leben,
6) LLU Hièn
 ... madame; engl. he is as good as she. Ech lièwe' nömme' fir hièn, je ne vis que pour lui.
7) LLU 
 ... Èng sètzen, planter une haie; altfr. haier. Èng lièweg Hô, eine lebendige Hecke, ein lebendiger Zaun, welcher aus
8) LLU Kand
 ... le mener comme un enfant. Dât Kand bleiwt net ze lièwen, 't hoit ze vill Verstand, cet enfant ne vivra pas,
9) LLU Lânst goën
 ... sech sèlver ze önnerhale' wessen. Mir get 't Zeit menger Lièwen net lâng: wann ech elèng doheem sen, dann hoilen ech
10) LLU Leiw
 ... zu trauen, c'est une affaire périlleuse. Op Leiw a' Lièwe' verbidden, bei Lebensstrafe verbieten, défendre sous peine de la
11) LLU Léwer
 ...Léwer, lieber. Léwer stièrwen esó ze lièwen, plutôt mourir que de vivre ainsi.
12) LLU Lièweg
 ...Lièweg, lebendig, vivant; vif. Obd. lebig.
 ... vif. Obd. lebig. Et as kèng lièweg Sél do, il n'y a ni bêtes, ni gens.
13) LLU Lièwen
 ...Lièwen, part. gelièwt, leben, vivre.
 ...Holl. leven; engl. live. Prov. Mer mnss lièwen a' lièwe' lossen, il faut vivre et laisser vivre. E'
 ... engl. live. Prov. Mer mnss lièwen a' lièwe' lossen, il faut vivre et laisser vivre. E' lièwt
14) LLU Lièwen
 ...Lièwen, n., das Leben, la vie.
 ... das Getöse, der Lärm, le boucan. Spillt net mam Lièwe' vum Mensch, et hènckt nömmen un èngem Foidem; ne jouez
 ... qu'à un fil. 't soll ee' sei' Lièwe' net 't Leit noh dem Schei' jugéren;
15) LLU Lièwer
 ...Lièwer, pl. -en, f., die Leber, le
 ... engl. liver; nds. lever. Long a' Lièwer eröm gièn, Lunge und Leber ausbrechen, rendre tripes et
 ...Lunge und Leber ausbrechen, rendre tripes et boyaux. Èng dröche' Lièwer hoin, eine heisse Leber haben, zum Trunke geneigt sein.
16) LLU Lièwerknièdel
 ...Lièwerknièdel, pl. -en, f., das Leberklößchen, des
17) LLU Oin
 ... my had on. Oin Hänn a' Féss kann een net lièwen.
18) LLU OEm
 ...OEm, um. OEm en A, öm 't Lièwe' kommen, um ein Auge kommen, ein Auge, das Leben
19) LLU Rappen (op sengem) lièwen
 ...Rappen (op sengem) lièwen, von seinem Vermögen leben, vivre de son bien,
20) LLU Vum
 ...Vum, von dem, du. 't Lièwen as en Depôt vum Himmel oi'vertraut. La vie
21) LLU Wee
 ... way. Ech sen de' Wee, 't Wórecht an 't Lièwen (Écrit.), je suis la voie, la vérité et
22) LLU Ze
 ... encore sur mes tablettes. Een ze Dód an ze Lièwen halen, für jemandes Unterhalt sorgen bis zu seinem Tode,
23) WLM Blⁱesjen
 ... da get der gesond. Lôsst deⁱ jong Leit lⁱewen, Lôsst deⁱ âl Leit tⁱerwen! Kommt
24) WLM Dod
 ... emesoss ass der D., ann kascht t Lⁱewen, umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben,
25) WLM Flo
 ...einem etwas mitteilen, was ihm keine Ruhe läßt. e Lⁱewen hun eweⁱ en Hod uneⁱ Fleⁱ, ein ruhiges, gemütliches
26) WLM Floribus
 ... m., in der Redensart: am F. lⁱewen, im Überfluß leben; l. in floribus.
27) WLM Frankreich
 ... Frankreich nprn., Frankreich. lⁱewen eweⁱ Gott a F., leben wie Gott in
28) WLM Gèld
 ... man auch: 't muss ên t G. vun de Lⁱewejen hulen, vun den Dodeje kritt ê neischt, von den
29) WLM Gewo
 ... Gewo m., Gewinn. vum G. lⁱewen d Leit a vum Bedroch klêden se sech, vom
30) WLM Gott
 ... setzt er auch einen Rasen, dh. Gott verläßt niemanden. lⁱewen eweⁱ G. a Frakreich, leben, wie Gott in Frankreich.
31) WLM Hoffnok
 ... dem wir uns zu Tode ziehen. d H dêt lⁱewen, die H. läßt uns leben. wⁱen un der
32) WLM Hôschli
 ...De Bockel voll Leis, Du ges an dengem Lⁱewe net weis.
33) WLM Klautjes-hod
 ..., Hund des Nagelschmiedes (fr. cloutier). e Lⁱewen eweⁱ e K., geplagt. dru sin eweⁱ
34) WLM Klek
 ... an den Kleidern. wât ê meⁱ lâng durech t Lⁱewe gêt, wât ê meⁱ èng gross Klek krit, je
35) WLM Leif
 ... Trinken hält L. und Seele zusammen. op L. a Lⁱewen, bei Todesstrafe. L. hun, nicht stark
36) WLM lⁱewech
 ... lⁱewech a., 1. lebend; 2. lebhaft.
37) WLM Lⁱewen
 ... Lⁱewen n., Leben. emesoss ass der Dod
38) WLM lⁱewen
 ... lⁱewen vn., leben. so èppes lⁱeft net
39) WLM lⁱewen
 ... lⁱewen vn., leben, mnd. u. wf.,
 ... lⁱeft, get âl, wer lange lebt, wird alt. lⁱewen eweⁱ en Hod uneⁱ Fleⁱ, leben wie ein Hund
40) WLM Lⁱewen
 ... Lⁱewen n., Leben. t L. häkt un
41) WLM Lⁱewensârt
 ... Lⁱewensârt f., 1. Art zu leben; 2.
42) WLM Lⁱewensbeschreiwong
 ... Lⁱewensbeschreiwong f., Biographie.
43) WLM Lⁱewer
 ... Lⁱewer f., Leber. Long a Lⁱewer eremgin,
 ... Lⁱewer f., Leber. Long a Lⁱewer eremgin, sich stark erbrechen.
44) WLM Lⁱewer
 ... Lⁱewer f., Leber; mnd. u. wf. lever,
45) WLM Lⁱewerknⁱedel
 ... Lⁱewerknⁱedel f., Leberknödel.
46) WLM Lⁱewerknⁱedels-teⁱ
 ... Lⁱewerknⁱedels-teⁱ m., Leberknödelsuppe.
47) WLM Lⁱewerkraut
 ... Lⁱewerkraut n., weißes Lebermoos, Marchantia polymorpha.
48) WLM lⁱewesgefeⁱerlech
 ... lⁱewesgefeⁱerlech a., lebensgefährlich.
49) WLM Lⁱewesgefôr
 ... Lⁱewesgefôr f., Lebensgefahr.
50) WLM Lⁱewesgreⁱsst
 ... Lⁱewesgreⁱsst f., Lebensgröße.
51) WLM Lⁱeweslâf
 ... Lⁱeweslâf m., Lebenslauf.
52) WLM lⁱeweslänglech
 ... lⁱeweslänglech a., lebenslang.
53) WLM lⁱewesmidd
 ... lⁱewesmidd a., lebensmüde.
54) WLM Lⁱewesmöttel
 ... Lⁱewesmöttel n., Lebensmittel.
55) WLM Lⁱewesmutt
 ... Lⁱewesmutt m., Lebensmut.
56) WLM Lⁱeweswandel
 ... Lⁱeweswandel m., Lebenswandel.
57) WLM liweren
 ... liweren va., 1. liefern; wf. liewern; 2. ins Verderben stürzen, verraten; 3. èng l.,
58) WLM Long
 ... Zunge (freimütig sein). 't ass fir Long a Lⁱewer erem ze gin, es ist um L. und Leber
59) WLM Propperteⁱt
 ... den Dösch mam Bⁱesem ôfgekⁱert. P. ass t halleft Lⁱewen.
60) WLM racken
 ... racken av., arm. r. lⁱewen, in ärmlichen Verhältnissen leben.
61) WLM Štad
 ... ânere Š. sin, schwanger sein. sengem Š. no lⁱewen, standesgemäß leben.
62) WLM Täsch
 ... tⁱechen, müßig gehen. op èngem âner seng T. lⁱewen, auf jemandes Kosten leben. èngem op der T.
63) WLM verbatteren
 ... verbatteren va., verbittern. èngem t Lⁱewe v.
64) WLM weⁱnech
 ... a., wenig. ze w. fir ze lⁱewen ann zevill fir ze tⁱerwen (kärgliches Einkommen).
65) WLM woer
 ...woer a., wahr. dâ's sei Lⁱewe net w.
66) LWB Aarmes
 ... F.: «Almosen» vun der A. liewen ech gin der d'A. an ech leën der
67) LWB all
 ...a) «ganz» ech war nach all mäi Liewen éierlech en huet all säi Kaffi (säi K. all)
 ... Tritt) Spww.: Deen all Bam fäärt, könnt säi Liewen nët an de Bësch All Ufank mécht Krazes
68) LWB Alter
 ... déi ä sech nit duerf stäipe wann ä laang wëllt liewen (Wa.); 2) «die alten Leute»
69) LWB aner
 ... neuer, von derselben Gattung» ech hun en anert Liewen ugefaang donk en anert Hiem, Kläd, en anere Colli
70) LWB as
 ... lediglich in veralteten Raa. wie: sou laang as ech liewen sou räich as en as 't as
71) LWB Äntwert
 ... eng Ä. wäärt eng gutt Ä. huet all säi Liewe guttgedoen eng frech Fro, eng frech Ä. näischt
72) LWB Bauer
 ... schlechte B., deen nët en halwe Muergen a séngem Liewe gestrëppt E gudde B. verdréit am Joer zéng Pond
73) LWB Bedroch, Bedruch
 ... Bedruch M.: «Betrug» vum Gewonn liewen d'Leit, a vum Bedroch kläde se sech.
74) LWB begruewen
 ... nicht arbeitete, sonntags aber guter Dinge war) looss dech (lieweg) b. (du armseliger Tropf).
75) LWB bleiwen
 ... . an du bleifs een hie bleift all säi Liewe (säi Liewe laang) blann praedico, praedicas, et bleift wéi
 ... du bleifs een hie bleift all säi Liewe (säi Liewe laang) blann praedico, praedicas, et bleift wéi et as
76) LWB Blieschen
 ... anert Joer da gët der gesond. Loosst déi jong Leit liewen. Loosst déi al Leit stierwen. Kommt der nët
77) LWB Blumm
 ... 1) «Blumen» gemaachte od. doudeg, lieweg Blummen (künstl., natürliche Blumen) mir gi Blumme
78) LWB Bombanz
 ... seine Mittel); 2) «schwelgerischer Überfluß» si liewen am B. (frz. bombance).
79) LWB Bonzelach
 ... Bonzelach N.: in den Raa.: liewen ewéi e Kinnek a B. (Redingen), an der Mosel
80) LWB Bréck
 ... Fuß- und Fahrwegen» dee könnt mer nët lieweg iwwer d'B. (ich werde ihm auflauern um ihn
81) LWB bréngen
 ... du nicht fertig) en huet et wäit bruecht am Liewen (er hat es weit gebracht im Leben) deen
82) LWB briechen
 ... bisw. auch trans.: en huet Long a Liewer gebrach (auch: erëmgin er hat
83) LWB Bud
 ...geringschätzig für «Haus, Wohnung, Wohnzimmer» elo könnt Liewen an d'B. waart, soss klammen ech der (emol)
84) LWB Daler
 ... Fränzelchen, E Stéckelche Long, Fir den aarme Jong, E Stéckelche Liewer, Fir de Wiewer, An de Schwänzelchen, Direlirelänzelchen vor
85) LWB Däl, Deel
 ... Brigel (Drohung) en huet séng D. geschafft (am Liewen) en huet senger D. genuch (ist betrunken)
86) LWB Doléineschleit
 ...(es wird doch noch einmal bekannt) dee kritt säi Liewen d'D. net méi ze gesinn (von einem Blinden
87) LWB Donnerlieweg
 ...-lieweg Interj.: Dl. a keen Enn! (Ungeduld)
88) LWB Donnerwieder
 ... nët nach!; 3) von Menschen: en aalt, e liewegt D. (zanksüchtiges Frauenzimmer); Kinderreim: Dw., Eecheblieder, Bichenholz, den
89) LWB Doud
 ... as der D., deen kascht d'Leit d'Liewen deem engen säin D., deem anere säi Brout
 ...: Zënter as der D. erfond as, as än des Liewes net méi sicher 't kann net méi schlecht
 ... natiirleches(-en) Douds stierwen 't gät op Liewen an D. En huet sech sein D. eraus gefaart
90) LWB Doudséil
 ...(bei meiner Seele! zur Beteuerung) et war keng D. (lieweg Séil) widder bäi nach no;
91) LWB Doudeg
 ... sech net wieren Den Dokter hëlt et vun de Liewegen, de Paschtouer vun den D. déi D. léisst ä
 ... verleumden) - Deutung des Totengeläutes: Déi Doudeg eran, déi Lieweg eraus; beim Kegelspiel: déi Doudeg eraus! (die beim
92) LWB dout
 ...(töten) spaßh. Beichte: Ech hu kän d. a kän lieweg gemaach, ma soss allerhant verstiicht e koum hallef d.
93) LWB dréchen, drëchen
 ... weil man es von ihm nicht erwartet) Eng d. Liewer hun (von einem Trinker) Ech sin op d.
94) LWB duerops
 ... méi erfollegt wann hien duerops genug hätt fir ze liewen (abgesehen davon) duerop gës de nët méi arem;
95) LWB éiweg
 ... einer großen Ungerechtigkeit) e gesäit eraus wéi d'éiwegt Liewen (sieht gut, gesund aus) engem der Doud an
 ... gut, gesund aus) engem der Doud an d'éiwegt Liewe wënschen 't as eppes wéi en éiwege Judd,
 ... ëmmer an é. (immerfort) éiweg soll Der liewen an nach zéng Joer derniewen (spaßh. Neujahrswunsch der Kinder
96) LWB ëm
 ... nët mat ëm ofgin se hun en ëm d'Liewe, ëm sei ganzt Verméige, ëm alles bruecht en as
97) LWB enkerlech
 ...: «gedrückt, ärmlich, kümmerlich» an enkerlechen Verhältnissen liewen sech e. erduurchschloën;
98) LWB entbieren
 ...: «entbehren» Fir Geld! ech hätt mäi Liewen, De Spigel nët ëntbuer (R. XII 285) s.
99) LWB erkalen 1
 ... d'Séil am Leif z'e. mer ware bal lieweches Leifs erkaalt; 2) refl. V.: «sich
100) LWB erëmgin
 ... en huet alles erëmgin en huet Long a Liewer erëmgin s. erëmkatzen, iwergin;
101) LWB verbatteren
 ...: «verbittern» en huet sénger Fra d'Liewe verbattert e verbattert engem all Freed; dazu das
102) LWB Verbëtz
 ... bei dene Leit as alles op de V. (= si liewen am Bombanz «in Saus und Braus»).
103) LWB verdanken
 ...» du verdanks mir däi (oder: d') Liewen iron.: wann et mir schlecht (er)gaangen as,
104) LWB verdeieren
 ...refl. Verb.: «teurer machen, werden» d'Liewen huet sech al verdeiert an där Zäit (seither)
105) LWB verdrécht
 ... 1) «vertrocknet» en huet eng v. Liewer (trinkt gerne); 2) «hager»;
106) LWB vergiessen
 ...in Vergessenheit geraten» 't vergësst mer mäi Liewen nët; 3) refl.: «sich herabwürdigen»
107) LWB verhalen
 ... ech der elo soen ech wäerd dat scho (mäi Liewe laang) v. dat do v. ech e verhält
108) LWB verkierzen
 ...: «verkürzen» de Soff verkierzt em d'Liewen (häufig nur: kierzen).
109) LWB verläden, verleden
 ... «verleiden» en huet mer d'Fräd, d'Liewe verlät (-lε:t); dafür auch: verleiden (s.
110) LWB verrauen
 ... huet sech bal verraut 't as fir sech lieweg ze v.; substantivisch:
111) LWB versaueren
 ... und übtr.) dee Mënsch versauert engem emol d'Liewen; B. intr.: 1) eigtl.:
112) LWB Fëschtron
 ...M.: «Leber-, Fischtran» (auch: Liewertron);
113) LWB Entrefilet
 ... «fette Haut zum Einwickeln des Leberkäse» d'Liewer gët am F. gebroden (cf. Ränzelchen).
114) LWB fillen
 ... ech krut et nach oft ze f. si huet Liewe gefillt (von einer Schwangeren); 2) «tasten»
115) LWB fir
 ... . . .) e bleift f. säi ganzt Liewe Krëppel f. wéini kréien ech méng nei Wot, vläicht
 ... as f. d'éischt a f. d'lescht (a méngem Liewen) mir hun nach f. e puer Deeg ze dreschen;
 ... Geld a gutt Wuert? ech iessen dat f. mäi Liewe gär 't mengt een, 't géing f.
116) LWB fir
 ... f. ze stierwe brauch een nët vill, awer f. ze liewen da's zevill f. ze stierwen an ze mann
 ...s zevill f. ze stierwen an ze mann f. ze liewen.
117) LWB Flou
 ... so aufgehetzt . . . ?) hien huet e Liewen ewéi en Hond ounéi Fléi (ein sorgenloses Leben)
118) LWB Fourche
 ... 2) «Rille am Pferdefuß über dem Leben» (Liewen, Liewecht).
 ...2) «Rille am Pferdefuß über dem Leben» (Liewen, Liewecht).
119) LWB Freiesch
 ... déi hat e kromme Fouss, et geheit mech all mäi Liewen, dass ech se huele mouss (dem Blannen Theis
120) LWB Fridd(en)
 ... em säi F. (beschwichtigend oder ironisch) em Fridd liewes (oder biddes) wëll(en)! gëf dach Fridd mer
121) LWB Fues(ents)brot
 ... dir giewen (sehr altertümlich statt gin), Laang sollt der liewen, Gléckséilig sollt der stierwen, Setzt déi Läder an déi Haascht,
122) LWB vun
 ... kee sat mengs de, mir kënnte vun der Loft liewen; 10) zur Angabe des Urhebers nach passiv gebrauchten
123) LWB Gank
 ...» dat war de schwéierste G. a (vu) méngem Liewen en huet vill Läf a Gäng fir mech gemat
124) LWB Gazette
 ... gebräuchlich für Zeitung; 2) «Nachrichtenverbreiter» eng lieweg G. s. Méirendréiesch.
125) LWB Gänseliewer
 ...-liewer F.: «Gänseleber»;
126) LWB gehäit
 ... anstrengen, abmühen» déi Fra huet sech all hiert Liewe vill gehäit; Abl.:
127) LWB geschwënn
 ... 't as g. gesot wat engem all säi Liewe leed as; gelegtl. als Adj.:
128) LWB gesinn
 ... schon esou eppes gesinn! oder: dat hun ech mäi Liewen nach nët gesinn! hie gesäit mam rietsen A an
129) LWB gewaltsam
 ... «mit Gewalt» en as g. em d'Liewe komm.
130) LWB Gewonn
 ...M.: 1) «Gewinn» vum G. liewen d'Leit a vum Bedroch klede se sech (Wb.
 ... Séil) vum G. (eleng) kann een haut nët méi liewen; 2) «Arbeitslohn» de G. vun enger
131) LWB Geld
 ... gelegtl. auch: 't muss een d'G. vun de Liewegen huelen, vun den Doudege kritt een näischt) Deemno G.
132) LWB Gléck
 ... deen hat ewell allerhand G. (auch Unglück) am Liewen elo kanns de däi G. maachen (benutze die
133) LWB gléckséileg
 ... ech wënschen iech vill Gléck am neie Joer, laang ze liewen a g. ze stierwen; 2) «überglücklich»
134) LWB go(e)n
 ... d'Waasser gaangen 't geet op Doud a Liewen (es geht ums Leben) auf die Frage: War
135) LWB Guckuck
 ... d'ganzt Joer bei sech G., wéi laang liewen ech nach? (die auf diese Frage ohne Unterbrechung hintereinander
136) LWB haart
 ... op h. (es wird hart gekämpft) en h. Liewen ewéi eng Kaz; 3) «laut»
137) LWB haartlieweg
 ...-lieweg Adj.: «zählebig» h. ewéi eng
138) LWB Häerd
 ... méng Mamm, dann hätt ech nach eng H. Joeren ze liewen en hat eng H. Uursaachen eng H. Mol
139) LWB Händchen
 ... rechte Hand) Spw.: en doudegt Këndche reecht engem liewegen d'H. dazu adverbial: händches «mit der
140) LWB hänken
 ... et nach gutt) 't hänkt em all säi Liewen no; b. mit un: «zugetan sein»
141) LWB Häreliewen
 ...-liewen N.: «Herrenleben» dee féiert dat
142) LWB heifir
 ...hiervon» 't kann ee jo nët h. liewen h. gët kee fett h. géing en Hond
143) LWB Ho
 ...Gaarden an d'Stécker sin Hoën häufig: eng lieweg Ho mer setzen em eng Ho em de Gaart
144) LWB Hoffnung
 ... lieft, dee stierft vum Faaschten, anders: D'H. deet liewen; Raa.: 't (= d'Framënsch) as an
145) LWB Hond
 ... sehr mit Arbeit überlastet) e lieft (en huet e Liewen) ewéi e(n) (jongen) H. ouni Fléi et huet esou
146) LWB hondsfëttesch
 ... as h. (op eng h. Aart a Weis) em d'Liewe komm;
147) LWB Hondsliewen
 ...-liewen N.: «armseliges, mühseliges Leben»;
148) LWB Ho(u)chzäit
 ... erhob: wie fir d'éischt opsteet, dee muss et säi Liewe laang. Nach der Zeremonie trägt der Pfarrer in der
149) LWB houschten
 ...husten» en houscht sech d'Häerz (Long a Liewer, d'Gedäerms, d'Séil, d'Träipen) aus dem Leif
150) LWB Housemännchen
 ... schléit Wuerzele, wann ee s'an de Buedem stécht, dat Liewe stécht am H.
151) LWB hun
 ...: ma bas dach gedëlleg!) en huet e gutt Liewen all Mënsch huet säi Misär, séng Kränkt (oder
 ... mech gutt brauchen) en huet nach zwéi Méint ze liewen, (am Prisong) ze sëtzen (auch einfach: en huet nach
 ... wat huet dee Geck? en huet et un der Liewer dat hätte mer wat hat der am Exame
152) LWB Hunneg
 ...(er ist heilsam) Volkswitz: Du hues mer d'ganzt Liewe kee séisst Wuert gin, sot d'Fra; Hunneg (Wortspiel
153) LWB iw(w)erliewen
 ...-liewen trans. Verb.: «überleben» en huet
154) LWB jonk
 ... Al musse stierwen (in Heischeliedern: loosst déi jong Leit liewen, loosst déi al Leit stierwen) als Anrede ist
155) LWB kal
 ... war nach nët k., du hu s'eis d'Liewer scho gebroden k. Fleesch (kalte Platte) haut
156) LWB Kallefsliewer
 ...-liewer F.: «Kalbsleber»;
157) LWB kammoud
 ... wär k. (an nët deier) e féiert e k. Liewen, en huet eng k. Plaz; d) in dieser
158) LWB Kand
 ... d'Häll doiwwer, déi vill Kanner hun, kréien se hiirt Liewe laang heinidden; Raa.: en huet em e K.
159) LWB kaschten
 ... as der Doud, an (ma) dee kascht (d'Leit) d'Liewen (an hiirt schéint Geld) 't kascht mech mäi
160) LWB Kaz
 ... da kënnt Besuch; Eigenschaften: d'Kazen hun en zéit Liewen, daher von Menschen: zéi ewéi eng K. horeg
 ... haarde Steen, Se brécht sech Hals a Been: Kuckerikunn, ech liewen nach, oder: . . . se ka jo nët
161) LWB Kazeliewen
 ...-liewen N.: «zähes, widerstandsfähiges Leben» en
162) LWB Kéis
 ... Masse besteht» meist in Komp., etwa: Liewerkéis «Leberaufstrich» (dafür feiner: Pâté), Schwéngskéis «kleingeschnittenes
163) LWB Këndchen, Kënnchen
 ... kréie Freed Volksglaube: En doudegt K. reecht engem Liewegen d'Händchen (wenn in einer Familie ein kleines Kind
164) LWB Këpp
 ... «kleines Stück Land, Ackerzipfel» si hun hiirt Liewe laang fir deen aarmséilege K. Land gestridden in
165) LWB Kiirmesleit
 ... Kiirmes ausgeben: looss se nëmme gewäerden, d'K. mussen och liewen;
166) LWB Kiwwelsteen
 ... de viischte Been, Zéi mech an e Maislach, Kikeriki ech liewen nach (oder: wërf mech an e Maislach, Papp a
 ... Been, Se wërft mech an e Maislach, Quik quak ech liewen nach; den ausgefallenen oder ausgerissenen Zahn (Mëllechzant) legte
167) LWB Klatzkappegkät
 ...» esou eng K. hun ech der nach mäi Liewen nët gesinn;
168) LWB Klautchen
 ...» (u. mit spärlicher Besoldung) dee bleift säi Liewe laang e K. esou e Commis as dach nëmmen
169) LWB Klautcheshond
 ... Vergleichen zur Bez. nicht endender, schwieriger Arbeit: en huet e Liewen, e gët sech drun, en as drun, en as midd
170) LWB Klautchesrad
 ... des Nagelschmieds» (cf. -hond) d'Liewen as (ewéi) e K., du struewels an du kënns
171) LWB kläden, kleden
 ... bis een d'Kanner all gekleet huet vum Gewonn liewen d'Leit a vum Bedroch k. se sech
172) LWB Kléck
 ...dazu das Spw.: wat ee méi laang durech d'Liewe geet, wat ee méi eng grouss K. kritt (je
173) LWB kleng
 ...(die niedrigen Gehälter werden erhöht) 't as schlecht liewe mat esou engem klenge Gehalt déi k. Kiirmes (=
174) LWB Knapp
 ... Knäpp) ech hätt K. méi gi fir säi Liewen (von einem Schwerkranken, der sich nachher erholt) Knäpp
175) LWB Knascht
 ... Straßenkot» an sou engem K. kënnt ech nët liewen (von einem unsauberen Haushalt) du wäärs déi Kanner
176) LWB Gekniedels
 ... Flääschkniedel (s. Flääschkichelchen), Gromperekniedel (aus roh geriebenen Kartoffeln), Liewerkniedel s. d., Mielkniedel (auch wäiss K.)
177) LWB durech
 ...(so groß ist er) en as gutt durech d'Liewe komm
178) LWB komplizéiert
 ... dee Mënsch as därmoosse k., e kann sech senger Liewen nët entschäden.
179) LWB kondannéieren
 ... gegen die ganze Einrichtung) ech si kondannéiert, mäi Liewe laang dat ze maachen (bin dazu verdammt, cf. klaken
180) LWB Kontroll
 ... d') K. passéieren dazu die Zussetz.: Liewensmëttel-, Pass-, Wäikontroll; 2) «Prüfungsstelle
181) LWB krank
 ... der Dout (fir ze stierwen) ze k. fir ze liewen, ze gesond fir ze stierwen 't muss ä
182) LWB Kranz
 ... (letzteres wie hd.) gët mer e K. Liewerwurscht, där wäisser! (beim Einkaufen); 4) «Radkranz»
183) LWB krächen, krächzen
 ... de Metzler krächt d'Schanken übertr.: säi Liewen as gekrächt; 2) «krachend brechen» d'
184) LWB kréien
 ... du kriits e Millionär? du kriss dat Meedche senger Liewen nët lo hun se sech entelech kritt; 5)
185) LWB Kréischel
 ... «unfertiger, unreifer Mensch» de bleift all sei Liewen eng gréng K.
186) LWB kuschen
 ... sein, widerspruchslos nachgeben» deen huet (sech) säi ganzt Liewe laang gekuscht wat deen dohäm kuscht (wie er
187) LWB laachen
 ... Grünspechtes) deen hat nët vill ze l. a séngem Liewen (hatte es nicht leicht im Leben) 't
188) LWB laang
 ... Bambësch se hun sech alles beschriw(w)en op d'längst Liewen (haben gegenseitig dem Überlebenden alles vermacht) déi längsten
 ... en as duergeschloën sou l. wéi e wor säi Liewe l. a siwen Dee derno hat hie Prisong an deem
189) LWB Landliewen
 ...-liewen N.: «Landleben»;
190) LWB Lassgin
 ...(denkt andauernd daran) d'Marri gët hien (him) sénger Liewen nët lass (kann sich seiner nicht entledigen) Nösl.
 ... hat gët däm sénger sénger Liäwen nët loos (cf. Liewen sub 6) deem sénger si mer lo mat
191) LWB lääschten, leeschten
 ... wéi e groussen en huet vill gelääscht a séngem Liewen e lääscht nach haut méi wéi e Jongen;
192) LWB Leif
 ... erkaalt bleif mer vum L.! en as lieweges Leifs verbrannt en huet vill Schold um L.
 ... 4) «Leben» en huet L. a Liewen drugewot (Leib und Leben gewagt) op L. a
 ... drugewot (Leib und Leben gewagt) op L. a Liewe verkloen (verbidden bei Todesstrafe verklagen, verbieten) cf.
193) LWB läiwen, leiwen
 ... «leiben» in der Ra. l. a liewen 't as säi Papp wéi e läift a
194) LWB längst
 ... (s. d.) engem alles op d'l. Liewe (s. d. sub 1) verschreiwen.
195) LWB Legend
 ... auch eigenartige Vorfälle) daher: hien as eppes wéi eng lieweg L. (kennt alles, was Heilige, Kirchenfeste, Kirchen, Wallfahrten und
196) LWB Léierchen
 ... / huel mech op / ech fluche mäi Liewen (ménger Liewen) nët méi! beim Niedersteigen: zackerdjiës (zackerdjii)
 ... huel mech op / ech fluche mäi Liewen (ménger Liewen) nët méi! beim Niedersteigen: zackerdjiës (zackerdjii) /
197) LWB Léift
 ... um Wand huet nach keen sech sat giess(t) si liewe vun der L. d'L. as eppes wéi e
 ... de Soff an d'L. féieren zou Scholdbréif si liewe vun der L. an der (gudder) Loft Ongléck an
198) LWB lieweg
 ... lieweg Adj./Adv.: 1) «lebend, lebendig
 ... Schuhe waren ganz abgenutzt) en huet sech an d'liewegt (auch: lebendegt) Flääsch geschnidden da gët et
 ... (auch: lebendegt) Flääsch geschnidden da gët et liewege (lebendege s. d. sub 3) Rot (auch
 ... (lebendege s. d. sub 3) Rot (auch lieweger, lieweges Roots dann gibt es Schelten und Strafe)
 ... s. d. sub 3) Rot (auch lieweger, lieweges Roots dann gibt es Schelten und Strafe)
 ... dann gibt es Schelten und Strafe) e liewege Portri (lebensähnlich) 't war fir l. ze
199) LWB Liewegt
 ...Liewegt N.: «das Lebendige» cf.
 ... N.: «das Lebendige» cf. Liewen sub 2 dat L. am Huff (der
200) LWB Liewegen, Liewechen
 ...Liewegen, Liewechen Pl. in der Ra.: en hëlt et
 ...Liewegen, Liewechen Pl. in der Ra.: en hëlt et vun
 ... kritt een näischt; 2) «lebhaft» e liewege Jéngelchen eng l. Gesellschaft op ämol sin se
 ...(hat aufgemerkt, Interesse bekommen) eng l. Faarf e liewege Stoff(t) (Stoff, der sich beim Bügeln nur schwer in
 ... in Falten legen läßt) eng l. Musek e liewegt Bild.
201) LWB liewen
 ... liewen intr. Verb.: 1) «leben»
 ... Antwort: wéi s de gesäis! 't muss ee liewen a liewe loossen ech sen däint liewes a stierwes
 ... s de gesäis! 't muss ee liewen a liewe loossen ech sen däint liewes a stierwes (lebend
 ... muss ee liewen a liewe loossen ech sen däint liewes a stierwes (lebend und sterbend, treu [ergeben]
 ... mit Bezug auf den Unterhalt, den Erwerb si liewe vun der Loft (sind erwerbslos) wouvu liewen déi
 ... si liewe vun der Loft (sind erwerbslos) wouvu liewen déi Leit? e lieft vun der Hand an de
 ... (führt eine ausschweifende, seine Gesundheit gefährdende Lebensweise) si liewe wéi déi kleng Leit a si frou, wann se d'
 ... genuch, datt mer arem sin (iron.) si liewe wéi Mann a Fra (in wilder Ehe spaßh.
202) LWB Liewen
 ... Liewen (lok. Lewen, Nösl. Liäwwen) N.:
 ... am Päerdshuff (im innern Teil des Hufes) cf. lieweg sub 1); 3) «Lebensunterhalt» hie
 ... Beruff huet missen opgin, 't war jo säin halleft Liewen ech spille fir mäi L. gär Kaart (sehr
 ... ech ménger (mäi) L. nët méi en huet sénger Liewen (säi Lebbchesdag) nach kee Streech geschafft d'L. as
203) LWB Liewe(n)s-
 ... Liewe(n)s- / liewe(n)s- (meist mit ausgefallenem
 ... Liewe(n)s- / liewe(n)s- (meist mit ausgefallenem n)
204) LWB Liewe(n)slänglech
 ... verschrieben cf. op d'längst L. s. Liewen sub 1);
205) LWB Liewe(n)smidd
 ... 't gët ee jo l. (dafür auch des Liewe(n)s midd);
206) LWB Liewe(n)sweis
 ...-weis F. s. Liewe(n)saart sub 2) da's keng L. (so
207) LWB Liewer
 ... Liewer (Osten Lewer) F.: «Leber»
208) LWB Liewer-
 ... Liewer- / liewer-
 ... Liewer- / liewer-
209) LWB Liewerplanz
 ...-planz F. s. Liewerblat;
210) LWB lii(ch)t
 ... der Schoul en hat et guer nët l. säi Liewe laang en as liichtes Kaafs dervu komm (billig)
 ... (nimmt es nicht sehr ernst) en huet d'Liewe vun där l. Säit geholl (sich nicht viele Sorgen
211) LWB Loft
 ... L. 't kann een nët vun der L. liewen wéi en d'L. bis krut, du as et
212) LWB Long
 ... Ra.: 't as fir L. a Liewer rëm ze gin (zum Kotzen) wéi op der
213) LWB Loscht
 ... unwillig: 't as fir d'L. um Liewen ze verléieren! huet der L. matzemaachen? (oft nur
214) LWB Geluefs
 ...) «erfreuen» déi Wittfräche lueft nach des Liewen zou (bekommt noch Freude, Lust am Leben C).
215) LWB maachen, ma(ë)n
 ... engem den Damp warem m. (jem. einheizen) d'Liewe sauer m. (jem. das Leben versauern) et gutt
216) LWB Mannsliewen
 ...-liewen N.: «Mannesleben, Menschenleben»;
217) LWB maartel, maart(e)ler
 ... Bän eng maarteler Hand e bleift all säi Liewe m. un där Hand ech wënschen der jo näischt
218) LWB Maiskinnek
 ... im Kinderreim: krauch an e M., ech liewen nach . . .;
219) LWB Mann
 ... fir séng Duechter un de M. ze bréngen si liewe wéi M. a Fra (in wilder Ehe) Raa.
220) LWB matmaachen
 ...(iron.: bei einer großen Dummheit) deen huet d'Liewe richteg matgemaacht (das Leben genossen); 5) «sich
221) LWB määschtens, meeschtens
 ... ech si m. doheem ëm déi Zäit am Liewe geet et m. ganz gelungen.
222) LWB Määschterei, Meeschterei
 ...: «Meisterschaft, Herrschaft» sou laang wéi ech liewen, hun ech hei d'M. ech hun d'M.
223) LWB Meedchen, Miedchen
 ... dat huet e kromme Fouss, et raut mech all mäi Liewen, datt ech et huele mouss (wurde vom blannen Theis
224) LWB méngerliewen, -liewechen
 ... méngerliewen, -liewechen Adv.: «jemals» (meiner Lebtag)
225) LWB Mënschelieft
 ...-lieft, -liewen N.: «Menschenleben» e M. as
226) LWB Meetjee, Mëtjee, Mëttjen
 ... séngem (om) M. deen hat allerhand Meetjeën a séngem Liewen klagend: wat as dat mir e M.!;
227) LWB midd
 ... ech sin dénger Tricke m. bas de dës Liewes m.? (zu jem., der dabei ist etwas
228) LWB Miserabelegkät, -keet
 ... ech nun awer midd séng Miserabelegkäten hu mer d'Liewe verbattert.
229) LWB Monni
 ... e gudde M. gehat, soss hätt en déi Plaz sénger Liewen nët kritt (einen guten Fürsprecher) wann s de
230) LWB Morrel
 ... Stück» Ra.: jidderee muss sech am Liewe säi M. erofgarrelen ech hu mer e M. Brout
231) LWB näischt
 ... Doud spaßh. Zusatz: an e kascht een d'Liewen hei kritt een och n. fir n. (gratis);
232) LWB nei
 ...) e glécklecht neit Jor (betont), laang ze liewen, gléckséileg ze stierwen an eng Kroun am Himmel, mir eng
233) LWB nohalen
 ...-droen) hien huet mer déi Dommheet säi ganzt Liewe laang nogehalen; 2) «nachhaltig wirken» dat
234) LWB Notzen
 ... mir hun den N. vun deem Stéck, sou laang mer liewen; 4) «ein Bogen Papier hat 4, 8, 12
235) LWB Oder
 ...(du bist sehr unruhig, äußerst nervös) en huet keng (lieweg) O. (méi) (am Leif) geréiert (gerouert er verhielt
236) LWB ofrackeren
 ... «sich abmühen» ech hu mech d'ganzt Liewen ofgerackert ewéi en Hond fir näischt ze verdéngen;
237) LWB ofschläifen
 ... o. a poléieren mäi Gott! dat schläift sech am Liewen of déi Manéiere kritt en och nach ofgeschlaff;
238) LWB ofschlécken
 ... schléck et of, a maach der näischt draus am Liewe muss ee vill(es) o. (manches hinnehmen) schléck mech
239) LWB Onfridd(en)
 ...Unfrieden, Zwist» (bes. zwischen Familienangehörigen, Nachbarn) si liewen am Onfridd; 2) übtr.: «unzufriedener Mensch
240) LWB ongezillt
 ... ären ongezillte Kanner esou eppes Ongezillt(en)es hun ech ménger Liewen nach nët gesinn;
241) LWB onglécklech
 ... «unglücklich» en ongléckleche Mënsch en onglécklecht Liewen; b. «verhängnisvoll» en huet sech an
242) LWB Onrou
 ... sou lieft een ëmmer an der O. du lieweg O.! (zu einem kleinen, zappeligen Kind) dat
243) LWB onverbraucht
 ... en onverbrauchte Mann (iron. Zus.: en huet säi Liewe laang näischt geschafft);
244) LWB op A
 ... drénken op de Mordjëss schaffen op Doud a Liewen (cf. ohne Artikel) een (ee bis) op d'
 ... (Lebensjahr) zou si hun et op d'längst Liewe gemaacht zeitliche Folge: Schlag op Schlag Wäin
 ...ohne Artikel: ech sin op Wee op Doud a Liewen op Rate, op Wiessele kafen op Schratt an
245) LWB opbréngen
 ... Geld) ech bréngen dat (scil.: Geld) ménger Liewen nët op cf. opbruecht;
246) LWB opdro(e)n
 ... opgedroen übtr.: en huet him alles mat liewege Faarwen opgedroen (er hat ihm alles in günstigem Licht
247) LWB opliewen
 ...-liewen intr. Verb.: «aufleben» deen ale
248) LWB Oséckenhiem
 ... «grobes linnenes Hemd» en O. dauert e Liewe laang;
249) LWB Pascha
 ... 1) «Pascha» (oft Spitzname) e Liewen ewéi e P. (sorgenfreies Leben) e Bauch, eng
250) LWB Paschtouer
 ... an der Kiirch, ma nët an den Haiser e Liewen ewéi e P. (ein sorgloses Leben) eng Faarf
251) LWB passéieren
 ... nëmme p.? esou eppes as mer a méngem Liewen nach nët passéiert dat do konnt mir Äfalt nëmme
252) LWB Pati
 ...: Gänse-, Hausmaacher-, Huese-, Liewerpati; 2) (Druckerspr.) «Zwiebelfisch auch: zusammengestürzter
253) LWB Paternoster
 ... / zéi mech an e Maislach / ech liewen nach P., Quéckelstän / méng Mouder hëlt
 ... werft mech an e Maislach / quick, quick, ech liewen nach (MKr. Nr. 151, 152, 155, 157); 2)
254) LWB Päerd
 ... 't huet Kréienaen (im Vorderhuf zwischen dem Liewen [s. d. sub 2] und der
255) LWB Päerdshor
 ...: «Pferdehaar» d'P. am Waasser solle lieweg gin a wuessen, an d'Waasser geluegt gin et Laangfësch
256) LWB Plaz
 ... gesagt) vun enger Bäs, mäi Schaz, do bleift sei Liewe keng blo P. (Dicks, De Scholdschein) cf. plazereg.
257) LWB ploen
 ... ploogt mech op der Doud en as mat der Liewer, mam Otem geplot deen elo as al vun der
 ... 't muss ee sech vill p., fir d'Liewe méisseg erduurch ze kréien wat muss ee sech p.
258) LWB Poopst
 ... helleg wéi de P. wëlle sin en huet e Liewen wéi de P. (eiser Härgott) am Frankräich Antwort
259) LWB Portioun, Partioun
 ... «Menge, Maß» deen huet séng P. (am Liewe) geleescht hie ka roueg stierwen, en huet séng P.
 ... hie ka roueg stierwen, en huet séng P. (am Liewe) gedronk en huet eng gehéiereg P. Pätt am Leif
260) LWB Privatliewen
 ...-liewen N.: «Privatleben»;
261) LWB Profit
 ...» Ra.: vum P. muss de Judd liewen de ganze P. as bei der Däiwel (as zum
262) LWB Proppertéit, Propretéit
 ...Reinlichkeit» Raa.: P. as d'halleft Liewen spaßh.: 't as näischt iwwer d'
263) LWB e puer
 ...» déi p. Jor, déi en aneren nach ze liewen huet déi p. Méint gi séier eriwwer mir
264) LWB Rack
 ... wi bompelt mäi R., sou hun ech a méngem Liewe kee Pompelrack gesinn Abl.:
265) LWB rackeren
 ...sich plagen, sich abmühen» deen huet sech säi Liewe laang gerackert a sech krëpéiert Zussetz.: ofrackeren.
266) LWB Rappen
 ...: op egene R. (selbständig) op séngem R. liewen (von seinem Vermögen leben Ga).
267) LWB Rapport
 ...; 3) «Beziehung» a gudde Rappore liewen si hu gutt Rapporen ënnerënaner.
268) LWB rauen, gerauen
 ... dat raut mech et raut mech all mäi Liewen dat sall dech r. (du wirst es bitter
 ... (s. Meedchen sub 1): et raut mech all mäi Liewen, datt ech et huele mouss Zussetz.: berauen
269) LWB Ränzchen, Ränzelchen
 ... M.: «Bauch-, Gekrösenetz, Fettnetz» Liewer am R. cf. Crépinette.
270) LWB Rechemaschin
 ... F.: «Rechenmaschine» hien as eng lieweg R.;
271) LWB geregelt
 ...geregelt si liewen a geregelte Verhältnësser e g. Liewen.
 ...geregelt si liewen a geregelte Verhältnësser e g. Liewen.
272) LWB Réideg
 ... R. a Branntwäin as gutt fir de Mo an d'Liewer, grad ewéi de Mierréideg cf. Ramelass; 3)
273) LWB Rent
 ...» hie kann op de (op, vu sénge) Rente liewen fir op de Renten ze liewe muss een hautdesdaags
 ... vu sénge) Rente liewen fir op de Renten ze liewe muss een hautdesdaags vill hun ech hun déi R.
274) LWB Ruckeler
 ...2) «Schönredner» dee war nach all säi Liewen e R. cf. Fraleitsgeck.
275) LWB ruppeg, -ig
 ... sehr ärmlich, geizig» e ruppege Kärel r. liewen et as r. bei der Hochzäit erofgaang r.
276) LWB sauer
 ... Gank dat si s. verdéngt(e) Suën engem d'Liewe s. maachen sauere Schweess (Schweiß); 3) «
277) LWB Saz
 ... übtr.: wat huet deen ewell Sätz am Liewe gemaacht! 2) «Saatgut» (bes. Knollenfrüchte, Zwiebeln)
278) LWB säin
 ... dat sin esou sénger Tricken dat gët sénger Liewen näischt unverbunden: «der, die, das sein(ig)e»
279) LWB Säit
 ... (schöne) S. vum Stoff déi schéi Säite vum Liewen; d. örtlich déi aner S. vun der
280) LWB Schan
 ... dee staarke Maanskärel op esou eng äfälleg Manéier ëm d'Liewe koum datt dee Jong nët stodéiere kann, as eng
281) LWB Chance
 ... mer Ch. gehat! et muss ee Ch. hun am Liewen hien huet keng Ch. am Stall déi Leit
282) LWB schéin
 ... dat woren nach sch. Zäiten! hien huet e schéint Liewen dat wor kee schéinen Doud en as sch.
283) LWB schenken
 ... näischt (beutet seine Arbeiter aus) deen huet (am Liewen) näischt geschenkt kritt (es blieb ihm nichts erspart)
284) LWB schënnen
 ... d'Rei ze kréien en huet sech all säi Liewe laang geschannt ewéi en Hond an en as awer zu
285) LWB Schimp
 ...Schimpf» Wat ech jelidden han / mäi Liewe lank vam Renert / jätt Schoad a Schimp a
286) LWB schloen
 ... jem. Partei ergreifen) sech recht a schlecht duurch d'Liewe sch. sech alt erduurch sch. cf. Aart,
287) LWB schmëlzen
 ... «(er-)leiden (müssen)» deen huet am Liewen ewell eppes Honger geschmolt! wat hu mer Keelt geschmolt
288) LWB schnapsen
 ... Verb.: «schnapsen» en huet all säi Liewe geschnapst.
289) LWB Schuer
 ... hat de Sch. gezugen (beansprucht) sou laang ech liewen as de Sch. mäin d'Giedel dät de Sch.
290) LWB schwätzen
 ... e schwätzt mat sech selwer frësch vun der Liewer ewech sch. e schwätzt wéi en Affekot, e Buch
291) LWB Schwéieren
 ... as sch. (ze) soen deen huet et sch. am Liewen et as nët sch. kache, wann een eppes huet
292) LWB sécher
 ... vun un, datt der Doud erfond as, as keen dës Liewes méi s. am séchersten as een nach ëmmer doheem
293) LWB Séil
 ...» (meist in formelhaften Wendungen) et wor keng lieweg S. op der Gewan sou eng arem S.!
294) LWB selwer
 ... emol s. däi Brout verdéngs, wees de wéi et am Liewen as dat as s. gemaachte Kéis (cf. hausmaachen)
295) LWB setzen
 ... anstiften, verführen, jem. etwas glauben tun) de Kapp, d'Liewen op (an) d'Spill s.; 3) «pflanzen
296) LWB sichen
 ... du solls der eng Fra s., sou ze liewen as näischt! Sträit, säi Recht s. am Summer
297) LWB Sonnsäit
 ... F.: «Sonnenseite» hien huet d'Liewer op der S. leienfür Sonnsäit auch: déi
298) LWB sou, su A
 ... eppes lieft nët méi! s. eppes huet ee sénger Liewen nach nët gesinn! s. (etwa) an enger Woch
299) LWB soueren
 ... Zännwéi bal souert e mam Mo, bal mat der Liewer de Bouf huet mer de ganzen Dag de Kapp
300) LWB spannen
 ... (nur für Schnaps) wat huet en dës säi Liewe laang gesponnen! mir haten dees Déngen eppes gesponnen;
301) LWB Speis
 ...Mörtel» moër, fett Sp. d'Sp. as lieweg (stark wasserhaltig) cf. Mortjee, Kallekspeis; 3)
302) LWB spillen
 ... Verméigen auch iron.: du spills mat déngem Liewen dat spillt keng Roll (hat nichts zu bedeuten)
303) LWB Stand
 ... 3) «Stellung» (nët) séngem St. no liewen iwwer säi St. liewen ech si ménges St.
 ... (nët) séngem St. no liewen iwwer säi St. liewen ech si ménges St. no e Pléier (Pflüger);
304) LWB Stärausch
 ...2) «garstige Frau» dat Framënsch as e liewege St.;
305) LWB stëbsen
 ... spielen» wat huet deen der ewell (a séngem Liewe) gestëbst! wann déi jong Kärele beienee sin, da mussen
306) LWB stierwen
 ... eng Kéier gestuerwen Raa.: déi Jong kënne liewen, déi Al musse st. et stiirft een nëmmen eng
 ... hun eng Rent, 't as nët genuch fir ze liewen an zevill fir ze st. spaßh.: d'
 ... Bedienung warten muß) im Heischelied: loosst déi jong Leit liewen, loosst déi al Leit st. im Neujahrswunsch: laang
 ... déi al Leit st. im Neujahrswunsch: laang ze liewen, gléckséileg ze st. im Kinderreim: s. Bimbam, Biren
307) LWB Stierwen
 ... vun un datt d'St. erfond as, as keen dës Liewes méi sécher burschikos: d'Stierwe wir nët esou
308) LWB Stouss
 ... Schicksalsschlag) wat huet deen ewell (Ki a) Stéiss am Liewe kritt! gëf déngem Häerz e St.! wat
309) LWB Torment, Turment
 ... gefeet soll ech an deem éiwegen T. hei misse liewen? cf. Trubblement; 2) «Qual, Unbill»
310) LWB Tron
 ... meist in den Zussetz.: Fësch-, Liewertron.
311) LWB Undenken
 ... [deer] Läinzeechen) um Bak hues d'en U. däi ganzt Liewe laang d'Meedchen huet en U. mat bruecht
312) LWB upaken
 ... oan! een haart u. en huet a séngem Liewen nach näischt ugepaakt (nicht gearbeitet) mir mussen déi
313) LWB Wand
 ... opstin vum W. (a vun der Léift) ka kee liewen Wetterregel: vill W., wéineg Reen (eigtl.
314) LWB weien
 ...1) «abwiegen» wei mer dat emol! lieweg gewiën weit d'Schwäin honnert Kilo übtr.:
315) LWB winnig
 ...wenig» Ra.: ze w. fir ze liewen, ze vill fir ze stierwen (kärgliches Einkommen) w.
316) LWB weis, wäis
 ... déng Zopp, da gës de w. du gës dénger Liewen (ze Liewen) nët w.! ech sief dann nët
 ... da gës de w. du gës dénger Liewen (ze Liewen) nët w.! ech sief dann nët méi w.
317) LWB weis-soen
 ... so mer wouer, so mer weis, so mer wéivill Joër liewen ech nach?
318) LWB gewënscht
 ...gewënscht dee kënnt wéi gewënscht e Liewen ewéi gewënscht Abl.:
319) LWB widderliewen
 ...-liewen (Ton: 3 lok.) trans. Verb.:
320) LWB widdersetzen
 ... puer widdersat (Denkzettel verpaßt), dorunner denkt e säi ganzt Liewen Nösl.: en hatt em éng widdersatt;
321) LWB Wiesen
 ...2) in der Wendung: 't war kee liewegt W. (Lebewesen) op der Gewan; 3) «Anwesen,
322) LWB wouer
 ...Adv.: «wahr» da's säi (sénger) Liewen nët w. as dat wiirklech (sécher) w.?
323) LWB Gewirschtels
 ..., Hausmaacher-, Jeër-, Knack-, Liewer-, Mett- (lok. Nösl.: Koochwuuscht), Metzlesch
324) LWB Zant
 ...(bei jedem Kind verliert die Mutter einen Zahn) si liewen aus der Hand an den Z. (von der Hand
325) LWB Zäächen, Zeechen
 ... keen Zeeche méi vu sech gin Zussetz.: Liewe(n)szäächen; d. «Signal» ech hun em Zeeche
326) LWB zäächnen, zeechnen
 ... komm sin lo bas de gezeechent fir däi ganzt Liewen (z. B. wenn eine Narbe zurückbleibt) den Herrgott
327) LWB zäitliewe(n)s
 ...-liewe(n)s Adv.: «zeitlebens» dafür auch:
 ...: «zeitlebens» dafür auch: Zäit sénges Liewe(n)s;
328) LWB zécken
 ...Päerd zéckt wann den Nol (beim Beschlagen) an d'Liewegt kënnt; b. (lok.) «zwinkern»
329) LWB zéi
 ...a. «widerstandsfähig» d' Kazen hun en zéit Liewen d'Weide sin z., si gin nët bal
330) LWB zesummen
 ... aus) si gin z. (haben eine Liebschaft) si liewen nët méi z. si hun z. geschlof si
331) LWB Zigeiner
 ... Zigeiner M.: «Zigeuner» si liewen ewéi d'Z. e litt an e stillt wéi
332) LWB Zigeinerliewen
 ...-liewen N.: «Zigeunerleben» e féiert dat
333) LWB Zonk
 ... Staangen, mat Brieder en doudegen Z. (Ggs. zu lieweg Heck) eng Saach iwwer den Z. räissen (überstürzen)