Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) WLM bont
 ... bont a., bunt, nl. bont.
2) WLM deien
 ..., fortdrücken, schieben. E. deuen, mnd. douen, wf. döüwen, nl. douwen, E. deukahr, Schiebkarren. dei mer den Âcher,
3) WLM deischter
 ... a., dunkel, finster (eig. düster), E. deuster, nl. duister.
4) WLM Deischtert
 ... Deischtert f., Finsternis, nl. duisternis.
5) WLM Dêssem
 ... ags. dhäsma, ahd. deismo, mhd. deisme, altndd. desme, nl. deesem, E. deessem, vergl. ndd. deisen, sich langsam bewegen,
6) WLM dijelech
 ... gedeihlich, vorteilhaft, tauglich; mnd. dijen, gedeihen, dogelick, tauglich, nl. degelyk.
7) WLM knuppen
 ... stoßen; Els. knupe, Rippenstöße geben, vergl. ndd. nubben, nl. nopen, reizen.
8) WLM motzen
 ... vn., schmollen; E. motzen, wf. muts, Sauertopf; nl. motser, abschneiden (e. Hund die Rute, e. Pferde die
9) LWB Abgascht
 ..., Mißgunst» (cf. mhd. abgunst, abegunst, mnd. afgunst, nl. afgunstig) e vergeet vun elauter A.; 2)
10) LWB Aker
 ... in nhd. Zeit entlehnt; mhd. ackeram, schweiz. acheram, bair. akram; nl. aker; got. akram = «Ertrag, Frucht» erlaubt
11) LWB Alamm
 ... «weibl. Schaf»; cf. afrz. oue, nfrz. ouaille, nl. ooi).
12) LWB all Amelaang
 ...all Amelaang: «jeden Augenblick». (cf. nl. al amerij «jedes Ave Maria»).
13) LWB amplaz, aplaz
 ... Wb. vermerkt: an de Platz, am Platz, an Platz, das Nl. kennt in plaats van) a. ménger (statt meiner)
14) LWB auswenneg
 ... Schülersprache eingebürgert a. léieren, wëssen, opsoen (bauswenneg, ähnlich nl. van buiten opzeggen, «auswendig hersagen»);
15) LWB Buecht
 ... Gabe ist willkommen) dem Sinn nach vergleichbar: mnl. bâte, nl. baat «Vorteil, Nutzen, Abhilfe» neuerdings lok.