Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) WLM zwê
 ... zwê, Zahl zwei vor einem sächlichen Substantiv; zwê Kanner, s. zweⁱn und zwo
2) WLM zweⁱn
 ... zweⁱn, Zahl zwei, vor einem männlichen Substantiv: z. Döscher, zweⁱ Bèngelen; Sbb. zwîn und zwî.
3) LWB falsch, fuelsch
 ...» 't as e falschen auch substantiv. in der Ra.: 't as Falsch un
4) LWB ganz
 ... Geld all); 4) neben einem als Prädikat gesetzten Substantiv: «restlich, verbleibend, einzig» dat as mäi ganzt
5) LWB kommen
 ... der Bewegung wird ausgedrückt: a. durch Präposition mit Substantiv se koumen zu Fouss, am helle Galopp, am Gänsemarsch,
6) LWB koppeg
 ... k. Geschicht (ein sonderbarer Vorfall, eine eigenartige Angelegenheit) substantiv.: en huet eng K. geschniden (hat ein sonderbares
7) LWB krankhaft
 ... bei him (den Duuscht, d'Aarbechtsloscht, d'Botzféiwer) substantiv: 't as eppes Krankhaftes un em, e schafft de
8) LWB krappeg
 ... 2) «unreif, klein, jüngst» meist substantiv.: de Krappegen, Krappechen, dat Krappecht eist Krappecht
9) LWB kraus
 ... alles k. a kleng schloen (kurz und klein) substantiv.: a K. a Grimmele schloen (in 1000 Stücke
10) LWB quot, quod
 ... eng q. Affär (Heiraten ist ein unsicheres Unternehmen) substantiv: trau em nët, 't as där Quoter än
11) LWB kurajhéiert
 ... energisch» das emol e k. Framënsch substantiv.: du bas där Kurajhéierter kän.
12) LWB Lassliedeg
 ... lousliedeg Adj.: «ledig, unverheiratet» substantiv. (Grevenmacher)
13) LWB laténgesch
 ... Buch mer haten haut eng l. Versioun substantiv. (veraltet) en huet eng Datz (s. d.)
14) LWB léien
 ...t as gelugen a gestonk, gestonk a gelugen substantiv. Léien a Bedréien as engerlee e litt iwwer em
15) LWB lescht
 ...t as de leschten Termäin (der letzte Termin) substantiv.:
16) LWB lidd(e)reg
 ...(schwüles, trübes, niederdrückendes Wetter) l. Blieder (von Pflanzen); substantiv.
17) LWB liesen
 ... Kartenspiel siehst du diese Karten, du bist verloren) substantiv.
18) LWB lieweg
 ... 't war fir l. ze erkalen substantiv.
19) LWB Lousl(i)edeg
 ...-l(i)edeg s. lassliedeg substantiv.:
20) LWB lucher
 ... de Kabes as nach ze l. fir anzeman substantiv.: 't wor lauter L. (kein fester Kohlkopf)
21) LWB lueden
 ... Hond zu Dësch gelueden (hat den Hemdzipfel heraushängen) substantiv. déi Gelueden an Ongelueden; 4) «zitieren»
22) LWB lues
 ... de Kuch muss ganz l. goen (langsam backen) substantiv.:
23) LWB muer
 ... anschließend gesagt: du bas dem Dabo säi Schwar substantiv.: op de M. as kee Verlooss Zussetz.
24) LWB matgin
 ... an dat Nummer eent (sie hat ihn verleumdet) substantiv. in der Ra.: vum M. as nach kee méi
25) LWB gemautscht
 ... Zeitlang in der Sauce lag) gemautschte Biren substantiv.: dat as där Gemautschter een (ein sehr übelriechender
26) LWB määscht, meescht
 ... de meeschte Kaméidi ëmmer durech d'Kanner; 2) substantiv.: «das meiste» Raa.: wien
27) LWB méig(e)lech
 ...? wéi as sou eppes m.? substantiv.: ech hu mäi Méiglechst gemaach(t) Zussetz.:
28) LWB mëll
 ... m. 't as esou m. wéi Dreck; substantiv.: eppes méi Mëlles abweisend: e Mëllen och
29) LWB mëndlech
 ... e mëndlechen Examen eng m. Uerder (Befehl) substantiv.: de Stodent as am Mëndlechen durechgefall ech gin
30) LWB mengen
 ... geduecht, hu meeschtens näischt wéi Leides bruecht (C) substantiv.: et as nët genuch mam M., et muss
31) LWB Mënscheméig(e)lech
 ... eppes m.? as et m.? substantiv.: mer hun all Mënscheméigleches gemaacht dat (onst) Mënscheméiglecht
32) LWB mëtschgieweg, mëtsch(e)geweg
 ... esou m. (teile den andern auch davon mit) substantiv.: dat as där Mëtschgieweger och kän für
33) LWB moërscheg
 ...(Mosel) m. Drauwen (wenig Most liefernde Trauben) substantiv:
34) LWB moltem, moltom
 ... er so viel er will R VI 40) substantiv. in den Raa.: 't as M. (Menge),
35) LWB mordéngs. mordjëft, mordjëfte-kiedel, -kap, mordjënn, -jëss, -jabel, -jippel, -schenikel, monsjëft
 ...als Adv.: 't as mordjëfte kal substantiv.: en huet den Hutt op de la) Mordjëss
36) LWB mudderäänsch(en)eleng
 ...äerdséileneleng Adj.: «mutterseelenallein» dazu substantiv:
37) LWB muedebatzeg, -bëtzeg, -bësseg, muerbëtzeg, muelbëtzeg
 ... lok. auch: wurembëtzeg, muelzeg (s. d.) substantiv.: dat Muedebatzegt ësst een nët mat (den wurmstichigen
38) LWB mussen, missen
 ... hu musst (ausgoen), do wor näischt ze man substantiv.:
39) LWB nakeg
 ... an holle nët vill dervoa mat fort (C) substantiv.:
40) LWB natiirlech
 ... ugeranzt huet, sin ech n. rose gin; 4) substantiv.: 't as eppes Natiirleches (naturbedingtes, den Gesetzen
41) LWB näischt
 ... (weint) fir n. an nach emol n.; substantiv.:
42) LWB nän, nä, neen, nee
 ... soen, well e wor selwer derbäi substantiv.:
43) LWB nei
 ... die neue Getreideart liefert eine gute Ernte) substantiv.: deen Neien (scil.: Wäin) as
 ... unbekannt) dat as nët n. (längst bekannt) substantiv.: da's eng N., wat eng N.
44) LWB néideg
 ... ze goen Kläder hun ech elo am néidegsten; substantiv.:
45) LWB nennen
 ... nennt ee kee Mann (er ist ein Schwächling) substantiv.: dat elo as dës Nennes nët wäert, auch:
46) LWB niewelaanscht
 ... ent n. (Kand ein uneheliches Kind) dazu substantiv.:
47) LWB no
 ... die Felder) dëse Wee as méi n. substantiv.:
48) LWB nodreiwen
 ...dreiwen trans. Verb.: «nachtreiben» substantiv. in der Ra.: am N. (Nodreiwes) sin (in
49) LWB nobel
 ... nobel Famill ze sin eng nobel Gesellschaft substantiv.: dat as mer eppes Nobles.
50) LWB noolsdéck
 ...déck Adj.: «nageldick, nagelbreit» substantiv.: nët emol eng N. as et laanscht gaang;
51) LWB null
 ... n. op (bei einer Heirat zwischen armen Leuten) substantiv.: dat as esou vill ewéi N. Komma näischt (nix)
52) LWB ochseg
 ... esou o.; 3) «langweilig» substantiv.: wat as dat eppes Ochseges!
53) LWB ofdreiwen
 ...Holz dreift durech dat grousst Waasser of dazu substantiv.: en as am O. (es geht bergab mit
54) LWB ofhäerden
 ...ofgehäert dat as en ofgehäerte Kärel substantiv.: dat as en Ofgehäerten;
55) LWB ofléisen
 ...» ëm wéivill Auer gës d'ofgeléist? substantiv.:
56) LWB ofstoen
 ...ofgestan(en), ofgestaang(en) «abgestanden, schal» substantiv.:
57) LWB onbedelegt
 ... wäerd jo och alt nët o. dru sin substantiv.:
58) LWB onendlech
 ... Gedold hun en huet o. laang geschwat substantiv.: dat huet bis an d'Onendlecht gedauert;
59) LWB onfrënd
 ... mir sin o. mat hinnen dazu das Substantiv:
60) LWB ongenannt
 ...ungenannt, anonym» e wëllt o. bleiwen substantiv.:
61) LWB ongerajhem
 ... engt ongerasemt Mënsch as mer nach nët virkomm substantiv.:
62) LWB ongewëss
 ... nach o., ob hien déi Plaz unhëlt substantiv.: mir sin nach am Ongewëssen(en);
63) LWB ongewinnt
 ... Nösl.: ent Par ongewiännter Uoossen (Ochsen) substantiv.: e gung ewi e par Ongewiännter (wie eine
64) LWB ongiedlech
 ... sou en ongiedleche Mënsch ent ongiedlecht Framënsch substantiv.:
65) LWB oniewen
 ... as e guer nët esou o. (nicht knauserig) substantiv.: 't as keen Oniewenen en huet näischt
66) LWB oniw(w)erluegt
 ... o. et as mer esou o. entfuer substantiv.:
67) LWB onméig(e)lech
 ... o. hatt hat en onméigleche Rack un substantiv.: dat as dach eppes Onméigleches;
68) LWB onpréiweg
 ... mat deem onpréiwege Kand! en onpréiwege Mënsch substantiv.: sou eppes Onpréiweges su en Onprouf (Echt.
69) LWB onrecht
 ..., mäi Jong; 2) «unrichtig» substantiv.: do bas d'awer un den Onrechte geroden;
70) LWB onri(i)chteg
 ... wees de, dat nennen ech o. (unfair C) substantiv.:
71) LWB onschëlleg
 ... o. Min gemaacht (setzte eine unschuldige Miene auf) substantiv.:
72) LWB onverstallt
 ...verunstaltet, entstellt» s. verstallt; 2) substantiv. s. Onverstand;
73) LWB onwëssend
 ... o. wéi e neigebuerent Kallef (Kalb) substantiv.:
74) LWB onzouverléisseg
 ...-zouverléisseg Adj.: «unzuverlässig» substantiv.:
75) LWB operzillen
 ... en as bei frieme Leit operzillt (gin) substantiv.: Kanner maachen as nët schwéier, d'Operzillen;
76) LWB opschuppen
 ...Opgeschups N. dat O. haassen ech substantiv. (lok.):
77) LWB opstoen
 ... (dazu bist du viel zu dumm, zu ungeschickt) substantiv.: d'O. wir näischt, wann hien opkéim
78) LWB opzéien
 ... «aufmarschieren» d'Poste sin opgezunn substantiv.:
79) LWB organiséieren
 ... aus dem zweiten Weltkrieg 1940-1945 entnommen) dazu substantiv.: hien as gutt am O.
80) LWB paien
 ... blouf em näischt anescht iwwreg wéi ze p. substantiv.: wann et ëm d'Paië geet, dann as en
81) LWB papper-lapp, -lapapp, -lappa, -lapaa
 ... wird nichts» p. dat stëmmt nët substantiv.: dat as alles Papperlappa(a) (leeres Gerede, Geschwätz).
82) LWB parken, parkéieren
 ... hat falsch geparkt e wor falsch parkéiert substantiv.:
83) LWB päifen
 ... sub 2), Drecks-, Lackvull, Lach substantiv.:
84) LWB penibel
 ... en as p. drun wéi p.! substantiv.: en huet sech eng P. geleescht frz.
85) LWB Peschtkrank
 ...-krank Adj.: «pestkrank» substantiv.:
86) LWB picken, pécken
 ... et pickt mech am Hals, am Bauch substantiv.:
87) LWB plangen
 ... ze kafen, si p. alt un engem Auto substantiv.:
88) LWB platt
 ... du konnt en sech nët méi gutt klasséieren substantiv.:
89) LWB politesch, -isch
 ... e war p. (er war Kollaborateur) auch substantiv.:
90) LWB poukeg, poukereg, gepoukeregt
 ... cf. Rackesteen) verächtlich: du poukegen Af! substantiv:
91) LWB praktesch, (-isch)
 ... kruten elauter p. Froe gestallt prakteschen Déngscht substantiv.:
92) LWB präzis
 ... (zielbewußte Frau) en as esou präzis substantiv.: dat as där Präziser een dazu:
93) LWB preisesch (-isch), preisech
 ... 1940- 45) cf. politisch sub 2) substantiv.:
94) LWB prësséieren, presséieren
 ... wann ee séng Schold ausmécht (bezahlt Höflichkeitsformel) substantiv.: de Prësséierten hun (Durchfall haben) e Prësséierten
95) LWB probéieren
 ... Hengst feststellen lassen, ob die Stute genügend brünstig ist) substantiv.: P. geet iwwer Stodéieren Abl.:
96) LWB professionel
 ... professionel Adj.: wie hd. dazu substantiv.:
97) LWB profit(er)lech
 ...» dee Mënsch as eemol zevill p. substantiv.:
98) LWB p. maachen
 ... ofgewëscht oder den Dësch mam Besem gekeert substantiv. (meist in negativen Bed.):
99) LWB prouwen
 ... Gesank prouft un enger neier (eng nei) Mass substantiv.:
100) LWB rabiat
 ... e rabiate Kärel hun ech nach nët gesinn substantiv.: dat as e Rabiaten; 2) «durchaus, unbedingt
101) LWB radikal
 ...: «radikal» déi r. Partei substantiv.:
102) LWB rafen
 ... näischt (es ist zu schwierig, auch zu belanglos) substantiv.: dat Bësschen as d'R. (dës Rafes) nët wäert
103) LWB raffinéiert
 ... r. ewéi Kristallzocker (Wortspiel mit: raffiniert und pfiffig) substantiv.: dat as där Raffinéierter een (Pfiffikus) dazu:
104) LWB rappen
 ...» sech r. a klappen dazu das Substantiv.: Rapp (s. d.); b. «sich
105) LWB rar
 ... esou e verreente Summer cf. selen substantiv: dat do as eppes Rares (oft iron.)
106) LWB raumen
 ... Grompre raumt et nët, et as zevill Oprafes substantiv.: mir sin um Raumen (Aufräumen) Abl.:
107) LWB Geräps
 ...Geräps, auch substantiv.:
108) LWB Geräs, Gerees
 ...Geräs, Gerees N., auch substantiv.
109) LWB recht
 ...(Vettern im ersten Grad) de rechte Papp substantiv.: du bas, dat as de Rechten; 2)
110) LWB réckelen, récken
 ...(jem. zur Rede stellen, zur Verantwortung ziehen, Vorwürfe machen) substantiv.: mat Réckelen a Fréckelen, R. an Zécken (ruckweise,
111) LWB reell
 ... an deem Buttéck gët een ëmmer r. bedéngt substantiv.: dat as där Reellster keen dat do as
112) LWB geriw(w)en
 ... durchtrieben» e geriw(w)ene Kärel, Brudder, Borscht substantiv.:
113) LWB renen, ränen
 ... et Bräi reent, da feelt engem de Läffel substantiv.: et hält sech un ä R. (um R.)
114) LWB reng
 ... (von zartem Körperbau) e rengt Gesiicht substantiv.: dat as där Renger een (vom Körperbau gesagt,
 ... do kommen ech glat a guer nët no substantiv.: dat do as eng R. (von einem Witz)
115) LWB richteg, -ig
 ... wëlls r. bleiwen, da muss de dat maachen substantiv. (oft iron.):
116) LWB riicht(er)aus
 ... den Mund) ech soë mäint r. (unverblümt) substantiv.:
117) LWB riichtewech
 ... e riichteweche Wäin fir iwwer Dësch auch substantiv.:
118) LWB riichtfort
 ...] Loach) kucken (vor sich hinstieren C) substantiv.:
119) LWB roden
 ... hat? (Antwort: e koffert Aaschlach C) substantiv.:
120) LWB rosen
 ... ausgestanden) e war wéi r. dës Däiwels (auch substantiv.: Ros -dës-Däiwels) e schléit
 ... Kuck de rosene Wuurm (Umlauf am Finger) substantiv.:
121) LWB rout
 ... as r. de roude Fändel (rote Fahne) substantiv.: déi Schwaarz (Rechte) gi mat dene Rouden zesummen
 ...(Mil. bei Manövern) déi R. gräifen un; substantiv.:
122) LWB rubbelen
 ... et rubbelt mer am Mo, an den Träipen substantiv.:
123) LWB rullen
 ... lo rulle mer (jetzt geht die Fahrt los) substantiv.: duurch hie koum d'Saach un d'R.
124) LWB sanitär
 ...sanitär (s-) Adj. wie hd. substantiv.: hie schafft am S. (Installationsbetrieb).
125) LWB sauer
 ... Bauer, wann e kënnt da kuckt e s. substantiv.:
126) LWB saufen
 ... an déi aner kréien den Numm, d'Nues substantiv.:
127) LWB sauwer
 ...(übtr.) do as eppes nët s. substantiv.: dat war keng S. (es war eine Zote)
128) LWB säfteg, -ig
 ... «kräftig, stark» s. a kräfteg substantiv.: hien huet him eng S. op de Bak gin
 ... as mer e säftegen (scil.: Witz!) substantiv.: en huet e Säftege gelooss (Bauchwind streichen lassen).
129) LWB schaarf, scharef
 ... (s. d.) schaarfe Moschtert (Senf) substantiv.: hien huet dat Schaarft gär dat as eppes
130) LWB schaffen
 ...(er macht sich nach Hause auf, heimzu, strebt heimwärts) substantiv.:
131) LWB schamper
 ... e schampert Framënsch eng sch. Madamm substantiv.: dat as féng e Schamperen, e Schampert; 2)
132) LWB changeant
 ... changeant (wie frz., Ton: 1, auch substantiv. gebraucht) Adj.: «schillernd» (von Geweben)
133) LWB scharwenzelen
 ... mech erëm (ge-)scharwenzelt cf. jekelen substantiv.:
134) LWB schäinhelleg
 ...schäinhelleg Adj.: «scheinheilig» dazu substantiv.:
135) LWB schäissen
 ... Kartenspiel: sch. as Tromp an Häerzer geet aus substantiv.
136) LWB schären
 ... en Om eraus fir de rosene Wurem (C) substantiv.:
137) LWB schéin
 ... (alles) sch. (a gutt), et geet nët! substantiv. (iron.):
138) LWB schëppen
 ...» haut musse mer Schnéi sch. (goen) substantiv.: bei äis as Sch. an Hälen all Dag Tromp
139) LWB schick
 ... schicken Typ en huet sech sch. beholl substantiv.: en huet näischt Schickes u sech dazu:
140) LWB schiel
 ... lok. Osweiler: eng sch. Täsch (innere Jackentasche) substantiv.: e Schielen op e Blanne (s. d.)
141) LWB schinzeg, schinzeleg
 ... schinzeg, schinzeleg Adj. s. schéin substantiv.:
142) LWB schlanks
 ... nicht zu helfen) sch. kucken (schief ansehen) substantiv.: dat as e Schlank(s)en (Linkshänder) '
143) LWB schlecht
 ...! (bedeutet oft: «besonders gut») substantiv.: et soll ee kengem eppes Schlechtes wënschen ech
144) LWB schlëmm
 ... sch. mat him, en endegt nach um Gaalgen substantiv.: loosse mer dat Bescht virkéieren, dat Schlëmmt (Schlëmmst) kënnt
145) LWB schmockelen, schmoggelen, schmuggelen
 ... schmuggelen trans. Verb.: «schmuggeln» substantiv.: dat Sch. féiert zu näischt dat as eppes
146) LWB Geschneids
 ...Geschneids N.; substantiv.:
147) LWB schnoffelen, schnëffelen
 ... a géi maach, wat ech der gesot hun substantiv.: hal elo op mat deem Sch., et huet
148) LWB schnuddeleg
 ... gebackenen Ei) Gäässeflääsch as sch. substantiv.: dat Schnuddelegt vum Ä (Eiweiß); 2) «
149) LWB schrëftlech, -lich
 ... sch. op eng Salztut, op engem zrassene Paangech substantiv.
150) LWB schro
 ... dat Framënsch huet emol e schroe Marsch substantiv.: dat as e Schroen hien as där Schroer
151) LWB schuerkapp
 ... koum sch. laf nët sch. dorëmmer!; 2) substantiv. M.: «glatt geschorener Kopf» (Wb.06)
152) LWB schummen
 ... dee schummt sech awer och fir näischt substantiv.: et as dës Schummes nët wäert cf.
153) LWB schwaarz
 ... (Schwarzarbeit verrichten) sch. schluechten, brennen, verkafen substantiv.:
154) LWB schwabbeleg
 ... (an de Knéien schwach, nach einer Krankheit) substantiv.:
155) LWB schwäässen, schweessen
 ... da sin d'Hor ofgaang (cf. Schwëtz) substantiv.:
156) LWB schwäässen, schweessen
 ... all Schmadd gutt sch. elektresch, autogenesch sch. substantiv.:
157) LWB schwätzen
 ... de Stoff, d'Wuer schwätzt fir sech substantiv.:
158) LWB schwéier
 ... wie reich?) e schwéiert Framënsch (stark, grobknochig) substantiv.:
159) LWB Schwéieren
 ... huet deem as sch. kachen (ist wählerisch) substantiv.: mir hun dat Schwéierst iwwerstan(en); d. «ungelenk,
 ...(großer Bauernbetrieb) e schwéiert Buch (schwerverständliches Buch) substantiv.: deen huet eng Sch. am Batz (er ist
160) LWB sécher
 ... kommen, et muss ee mat allem rechnen substantiv.:
161) LWB séien, séinen
 ... wou hues de déng siwe Saache geséint? substantiv.:
162) LWB séier
 ... e séiere Won (Auto mit hoher Geschwindigkeit) substantiv.:
163) LWB séiss
 ... as ze s., fir éierlech ze sin substantiv.:
164) LWB selen
 ... cf. rar reiden, haart sub 1) substantiv.: dat as eppes Selenes.
165) LWB sënnerlech, -ich
 ... Freed al Leit sin ëmmer eppes s. substantiv.:
166) LWB seriös
 ... huet s. dru geduecht, fir sech ze bestueden substantiv.: e Riichter muss säi S. behalen 't
 ... u sech, un him cf. eescht substantiv.: 't as näischt Seriöes (von Krankheiten gesagt
167) LWB simuléieren, simëléieren
 ... «irre reden» (im Rausch, im Fieber) substantiv.: en as um S.
168) LWB systematesch, -tisch, zistematesch, -tisch
 ... (Ton: 3) Adj.: «systematisch» substantiv.: dat as eng S. (dafür auch lok.:
169) LWB siw(w)enzeg, -ig
 ... dem Arem an hun nach eng Jhick gefrot substantiv.: e Siw(w)enzeger (ein Siebzigjähriger);
170) LWB siw(w)ejäreg
 ...-ig Adj.: «siebenjährig» substantiv.: 't as e Siw(w)ejäregen e spréngt wéi
171) LWB soen, son
 ..., vir-, viru-, zousoen substantiv.:
172) LWB sommen
 ...sommen II refl. Verb. s. saumen substantiv. Gen. (lok.: Wiltz):
173) LWB soueren
 ... kréien dat Framënsch souert de ganzen Dag substantiv.: deen as mat S. op d'Welt komm
174) LWB spaasseg, -ig
 ... gesäit sech sp. un, awer . . . substantiv.: mir as haut eng Sp. passéiert eppes méi
175) LWB spatz
 ... e Guckuck an enger Tas ausbréiden (dsgl.) substantiv.: de
176) LWB speziell
 ... erausgezunn a sp. hien as ëmmer derbäi substantiv.: 't as näischt Spezielles.
177) LWB spillen
 ... d'Kou hatt gespillt d'Kou sp. loossen; substantiv.:
178) LWB spionnéieren
 ... «spionieren» Zussetz.: ausspionnéieren substantiv.: ech hun dénges Sp. elo genuch Abl.
179) LWB spuenesch
 ... vir (ist mir unbegreiflich cf. gotesch) substantiv., im deutschen Grenzgebiet: am Spueneschen (für die Luxemburger
180) LWB spueren
 ... de Mond, frësst d'Kaz odder den Hond substantiv.:
181) LWB staark, starek
 ... en dréit säin Haus MKr. Nr. 810) substantiv.: dat as där Staarker een! (ein Prahler);
 ... st. dräi Meter (cf. déck III, 3) substantiv.:
182) LWB stabil
 ... da geet et de Frang as st. substantiv.:
183) LWB stackdäischter
 ...-däischter Adj.: «stockfinster» substantiv.:
184) LWB stammen, stamen
 ... staamt (stammt) vun X, en héiert op X substantiv.: deen as och nët vu Stamen (er ist
185) LWB stäif, steif
 ... (gestärktes Hemd) stäift, steift Léngent (Steifleinen) substantiv.: dir huet dat Léngent nët méi am Steiwen?
 ... das hast du gut gesagt) cf. steiwen substantiv.:
186) LWB sténkeg, -ig
 ... gët et st.! (jetzt wird es brenzlich!) substantiv.: en huet e Sténkege gelooss.
187) LWB gestach(en)
 ... et stécht mech esou an der Säit substantiv.: ech hun e Stiechen an der Broscht; C.
188) LWB stierflech
 ... stierflech Adj.: «sterblich» substantiv.: déi gewéinlech St.
189) LWB stodéieren, studéieren
 ...Ra.: wat méi stodéiert, wat méi verkéiert substantiv.: (d')Probéiere geet iwwer (d')Stodéieren; 2) «
190) LWB stodéiert, studéiert, gestodéiert, gestudéiert
 ... dat si (ge)studéiert Leit eis st. Leit substantiv.:
191) LWB stoen, ston
 ... säin Noper huet zwou Gäässen am Stall substantiv.: hien ësst am St. et huet een esou
192) LWB striewen
 ... kommen e strieft fir eraus (ze kommen) substantiv.: säi St. (Striewes) as op Näischnotzegkät geriicht; 3)
193) LWB täiten
 ...intr. Verb.: 1) «tuten» substantiv. in der Ra.: en huet vun T. a Blose
194) LWB técken
 ... cf. schadderen sub 2)a., b. auch substantiv.:
195) LWB tipp-tapp
 .../ wien as do? (cf. MKr. Nr. 493) substantiv.: Spiel der Hütebuben, dabei werden einem Mitspieler die Augen
196) LWB Treng
 ... Redewendung: en train sin (in Schwung sein) auch substantiv.: mat vill Entrain (Schwung) et geet am
197) LWB trau(e)reg, -ig
 ... traurege Mënsch, Geescht en trauregen Apostel (Jammergestalt) substantiv.: wat eppes Traureges!
198) LWB traueren
 ...Planz trauert cf. paueren sub 3) substantiv.: mir kommen nët (méi) aus dem T.
199) LWB tréiesch
 ... nach Rosport, von da über die Sauer nach Trier) substantiv.: déi Tréiesch kommen an d'Stad (do iwwer)
200) LWB trommen
 ...trommen intr. Verb.: «trommeln» substantiv.: mat T. fänkt ee keng Huesen wat mat
201) LWB truechten
 ... näist Gouts mänen ich no eppes t. substantiv.: all säin Truechten.
202) LWB tuten
 ...» den Hiirt tut: d'Schwäin eraus! substantiv.: dee kennt vun T. a Blosen näischt; b.
203) LWB uecht
 ... genuch an u. (er ist nicht vorsichtig genug) substantiv.: hie stellt keen U. op séng Saachen.
204) LWB uerdëntlech
 ... 1) Adj./Adv.: «ordentlich» substantiv.: eppes Uerdëntleches maach eppes U. odder näischt!
205) LWB uerg, uereg, ureg
 ... déi Fra huet emol eng u. Zong, Schneid substantiv.:
206) LWB ugemaacht(en)
 ... Kräuter mit Alkohol, Wein) eng ugemaacht(en) Drëpp substantiv.: eng Ugemaacht(en) lok.: ugesat(en)
207) LWB ugesat(en)
 ...-gemaacht(en) cf. usetzen sub 2) substantiv.: eng Ugesat(en);
208) LWB umaachen
 ... eng ugemaacht(en) Drëpp ugemaachte Wäin (Kräuterwein) auch substantiv.: eng Ugemaachten (Westen: Ugemäten) cf. usetzen
209) LWB ustoen
 ... u., wann ech bei hie biedele kéim? substantiv.: vun Ustoen as keng Ried hei (paßt sich
210) LWB uniforméiert
 ...uniforméiert Adj.: «in Uniform» substantiv.:
211) LWB ural
 ... en urale Mann dee Witz as u. substantiv.:
212) LWB uresch, uursch, uersch, urschen(t)
 ... en uersche Maanshiem agewéckelt cf. schmuddeleg substantiv.:
213) LWB usch, uscher, utsch
 ... autsch) u., du dees mer wéi! substantiv.: Usch e seet weder U. nach Wéi
214) LWB waarden
 ... später vertröstet: waart bis dat grousst Schëff kënnt! substantiv.: vum Waarde kritt een d'Féiss kal (ee kal
215) LWB waarpen
 ...: «zetteln» (Weberspr.) substantiv.:
216) LWB wakereg, -ig, waakreg, -ig
 ...(noch sehr rüstig) cf. Kand sub 1) substantiv.: dat as e Wakregen, eng Wakereg, e(ngt) Wakeregt.
217) LWB wallounesch
 ... wallounesch Adj. (auch substantiv. gebraucht): «wallonisch» w. schwätzen mir hate
218) LWB warem, waarm
 ... kal, kal engem séng Plaz w. halen substantiv.: eppes
219) LWB wauwau
 ... wauwau lautmalend (meist Ton: 1) für Hundegebell substantiv.:
220) LWB wääch, weech
 ... soweit) mir kréien dech och nach w. substantiv.:
221) LWB wäerden
 ... wuerd? op deen Dag sin ech wuerden substantiv.: bei Wierden a Stierwe vergësst sech de Familjesträit.
222) LWB wäiss
 ... Doudsënn sub 2), Krëschtdag, Nol sub 1) substantiv.:
223) LWB Wäiss
 ... (grau) w. wéi eng Dauf (grauhaarig) substantiv.:
224) LWB wäit
 ... as schéi vu wäit(em) a wäit voa schéin substantiv. (lok.): vu Weiden a vu Seiden (Seiten
 ... bei wäitem nët esou gutt wéi et ausgesäit substantiv.: dës Weiden an dës Breden erzielen (C)
225) LWB wäschen
 ... all Woch eng Kéier haut gët gewäsch substantiv.: d'Faarf as beim Wäschen ofgaang mat denen
226) LWB Gewéimers
 ...Gewéimers substantiv.: mat W. an Hippches as et gaang (zur
227) LWB gewisen
 ... dat as e gewisene Wee (vorgezeichneter Weg) substantiv.:
228) LWB wéischt, wéist
 ... Adv.) en huet sech w. versin substantiv.:
229) LWB wëll
 ... (jähzorniger Italiener cf. Bier sub 3) substantiv.:
230) LWB wëlleg
 ...Zäit nët laang gin (man findet immer Beschäftigung) substantiv.:
231) LWB wëllen
 ... kréien? wa Gott wëll(t)! (so Gott will!) substantiv.:
232) LWB wëllkëmm, -komm
 ... nach laang nët w. (ich kam sehr ungelegen) substantiv.: M.: 2) «Willkomm»
233) LWB welsch
 ... cf. Boun sub 5), laachen, kräischen, däitsch substantiv.:
234) LWB wëssen
 ... gees de? Blumme plécken, da weess d'et substantiv.:
235) LWB wibbelen
 ... nach jhust esou w. (fast nicht mehr arbeiten) substantiv.:
236) LWB gewichst
 ...klug, gewitzt» e gewichste Borscht dazu substantiv.:
237) LWB wichteg, -ig
 ... jee, maach dech nët (esou) w.! substantiv.:
238) LWB widderstriewen
 ...(Ton: 3) intr. Verb.: «widerstreben» substantiv.: ouni W.;
239) LWB wif
 ... wife, wiwe Geck, Mënsch e wiwe Karakter substantiv.:
240) LWB vis-à-vis
 ... en ëmmer polli cf. riichtiwwer, géint(en)iwwer substantiv.: mäi V. ech hat e schéine V.
241) LWB vite
 ... frz.) als Interj. gebraucht: «schnell» substantiv. beim Seilspringen: dréi mer eng V.! in
242) LWB Gewudders
 ...Gewudders N. substantiv.:
243) LWB wuessen
 ... Saach nët gewuess cf. Märeenchen spaßh. substantiv.: hal op mat (deem) W., soss musse mer
244) LWB zackerdjëssen
 ... Kärel (Mordskerl); Ausruf: zackerdjëss(en), wéi as deen erausgefiizt! substantiv.: sou en Zackerdjëssen!
245) LWB zäächnen, zeechnen
 ...Duerf gezäächent hie ka gutt z. auch substantiv.: hien as gutt am Z.; b. «
246) LWB gezäächent
 ... gezäächent wéi déi ongezäächent (scil.: Schof) substantiv.:
247) LWB zäitlech
 ... (frühe Kartoffeln, Äpfel) en zäitlecht Jor substantiv.: e wäissen Zäitlechen (Kind mit weißen Haaren);
248) LWB zänken
 ... mateneen e wollt nëmme mat em z. substantiv.: 't geet mat Z. un an 't
249) LWB zerothalen
 ...alle Ton: 2) Adj.: «haushälterisch» substantiv.:
250) LWB zécken
 ... mat den Aen z. cf. flanken substantiv.:
251) LWB zéi
 ... en as z. (bei der Aarbecht, mam Bezuelen); substantiv.:
252) LWB zéngt, zéngten
 ... an d'zéngt Gebot komm (MKr. Nr. 748) substantiv.:
253) LWB ziseléiert
 ...ziseléiert eng z. Këschtchen substantiv.:
254) LWB zockerséiss
 ... Këndchen abfällig: hatt as esou z. substantiv.:
255) LWB zoen
 ... gezéckt an nët gezot Zussetz.: verzoen substantiv.: ouni Zécken an Zoen cf. zo.
256) LWB zoukënfteg
 ... «zukünftig» den zoukënftegen Edem (Eidam) substantiv.:
257) LWB zouverléisseg
 ...-verlissig) Adj.: «zuverlässig» substantiv.:
258) LWB zozialistesch
 ...zozialistesch s. sozial, Sozialist, sozialistesch substantiv. in: déi Krëschtlech-Zozial.
259) LWB Gezunnichs
 ... esu e G. gät mer gint de Stréch substantiv.:
260) LWB Zweejäreg
 ... en zweejäregt Fillen eng z. Planz substantiv.: 't as en Zweejäregen en as esou
261) LWB zweespänneg
 ...» z. fueren eng z. Drëpp substantiv.: eng Z. (großes Glas Branntwein);
262) LWB zwielef
 ... z. Su an en halwe wor e Stéckelchen substantiv.: