Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) WLM Bausch
 ... Bausch f., Bund (Stroh), auch Bauscht, E. u.
2) WLM Bauschelt
 ... Bauschelt(l), Bauschleiden (Dorf).
3) WLM baussen
 ... baussen av. und praep., außer,
4) WLM Baussknupp
 ... Baussknupp f., Aufschnitt des frisch gebackenen Brotes.
5) WLM Baustert
 ... Baustert m., 1. engbrüstiger Mensch; 2. aufgeblasener
6) WLM baus-wènnech
 ... baus-wènnech a. und av.,
7) Luxogramm bauen
 
8) Luxogramm bauen
 
9) Luxogramm bauen
 
10) Luxogramm bauen
 
11) Luxogramm bauen
 
12) Luxogramm bauen
 
13) Luxogramm bauen
 
14) Luxogramm bauen
 
15) Luxogramm bauschen
 
16) Luxogramm bauen
 
17) Luxogramm bauen
 
18) Luxogramm bauen
 
19) LuxPhras Baus
 ...[Baus] en huet näischt an der B.
20) LuxPhras Bausch(t)
 ...[Bausch(t)] si iwerspréngt d'B. fir den Halem ze kréien
21) LuxPhras baussen
 ...[baussen] en as vu b. eran
22) LuxPhras baussen
 ...[baussen] e weist näischt no b.
23) LuxPhras baussen
 ...[baussen] d'Dir geet no b. op
24) LuxPhras baussen
 ...[baussen] bleif mer nëmmen dobaussen!
25) LuxPhras baussen
 ...[baussen] blaif mer b. der Dir, b. den Aen
26) LuxPhras baussen
 ...[baussen] b. der Dir doheem
27) LuxPhras baussen
 ...[baussen] b. sei Wëll
28) LuxPhras baussen
 ...[baussen] d'Auen baussicht dem Koap
29) LuxPhras baussen
 ...[baussen] ech sin derbaussent (= dersonner
30) LuxPhras baussewenn(z)eg
 ...[baussewenn(z)eg] b. schéin, bannenzeg faul
31) LuxPhras baussewenn(z)eg
 ...[baussewenn(z)eg] ech kennen hie b. a bannewennzeg
32) LuxPhras bausswenneg
 ...[bausswenneg] eppes b. opsoen