Système d’informations grammaticales sur le luxembourgeois
Choix de la langue  [lu] [de] [fr]

 

Verbes avec changement de voyelle/ verbes irréguliers

Beaucoup de verbes changent de voyelle radicale à certaines de leurs formes de conjugaison. Ces changements de voyelle sont fréquemment observés dans les formes de la 2e et 3e personne du singulier, au prétérit, au conjonctif et au participe.
Cependant, comme les formes du prétérit ont presque disparu du luxembourgeois et un ensemble de nouveaux changements de voyelle se sont formés au temps du présent, nous ne pouvons plus tenir à la classification traditionnelle en verbes forts/irréguliers et verbes faibles/réguliers. La présentation suivante liste les 160 verbes montrant un changement de voyelle en ordre alphabétique. Un essai de systématisation se trouve dans Schanen/Zimmer (2005).

 

infinitif3.p. sg. prés.1.p. sg. prét. 1.p. sg. prét. cond.participetraduction
bäissen bäisst gebass beißen
bannen bënnt gebonnen binden
bedréien bedréit *bedréich bedrunn betrügen
befielen befielt befuelen befehlen
bestueden bestit bestuet heiraten, trauen
betreffen betrëfft betraff berteffen
bidden bitt gebueden bieten
biergen biergt gebuergen bergen
bitzen bitzt gebutt nähen
bléien blitt geblitt blühen
bleiwen bleift blouf bléif bliwwen bleiben
blosen bléist *blous bléis geblosen blasen
brauchen brauch bräicht gebraucht brauchen
bréngen bréngt bruecht *bréicht bruecht bringen
brennen brennt gebrannt brennen
briechen brécht gebrach brechen
broden bréit gebroden braten
broden brot gebroden braten
denken denkt duecht *diecht geduecht denken
doen deet *doung *déing / déit gedoen / gedunn tun
dreiwen dreift gedriwwen treiben
dréngen dréngt gedrongen dringen
drénken drénkt gedronk trinken
droen dréit *drouch *dréich gedroen tragen
empfänken empfänkt empfaangen empfangen
empfannen empfënnt empfonnt empfinden
empfielen empfielt empfuelen empfehlen
fäerten fäert gefaart fürchten
fänken fänkt *foung *féing gefaangen fangen
falen fält *foul *féil gefall fallen
fannen fënnt fonnt finden
fläissen fläisst geflass sich beeilen
fléien flitt geflunn fliegen
fléissen fléisst gefloss fließen
freien freit gefrien freien
fréieren fréiert gefruer frieren
frieden friet gefrueden fühlen
friessen frësst *fréiss gefriess fressen
froen freet frot gefrot fragen
fueren fiert gefuer fahren
geheien gehäit gehäit werfen
géissen géisst gegoss gießen
geléngen geléngt gelongen gelingen
gëllen gëllt gegollt gelten
genéissen genéisst genoss genießen
geschéien geschitt geschitt geschehen
gesinn gesäit gesouch geséich gesinn sehen
ginn gëtt gouf géif ginn geben
gläichen gläicht geglach gleichen
goen geet goung géing gaangen gehen
gräifen gräift gegraff greifen
gruewen grieft gegruewen graben
haen heet gehaen hauen
hänken hänkt houng *héing gehaangen hängen
halen hält *houl *héil gehalen halten
hëllefen hëlleft gehollef helfen
hiewen hieft gehuewen heben
huelen hëlt geholl nehmen, holen
hunn huet hat hätt gehat haben
iessen ësst *éiss giess essen
jäizen jäizt gejaut schreien
joen jeet gejot jagen
kafen keeft *kéif kaf kaufen
kennen kennt kannt kennen
kënnen kann konnt kéint konnt / kënnen können
klammen klëmmt geklommen klettern, erklimmen
kléngen kléngt *kloung geklongen klingen
kommen kënnt koum kéim komm kommen
kräichen krécht gekroch kriechen
kräischen kräischt gekrasch weinen
kréien kritt krut krit kritt kriegen
lafen leeft *léif gelaf laufen
leeën leet geluecht legen
leiden leit gelidden leiden
leien läit louch léich geleeën liegen
léien litt gelunn lügen
liesen liest gelies lesen
loossen léisst *louss *léiss gelooss lassen
maachen mécht *mouch *méich gemaach machen
meiden meit gemidden meiden
miessen miesst gemiess messen
missen muss musst misst missen / gemisst müssen
mussen muss musst misst mussen / gemusst müssen
nennen nennt genannt nennen
netzen netzt genat gießen
päifen päift gepaff pfeifen
paken peekt gepaakt packen
quëllen quëllt gequollen quellen
räissen räisst gerass reißen
rafen reeft geraf aufheben, raffen
reiden reit geridden reiten
reiwen reift geriwwen reiben
réngen réngt gerongen ringen
rennen rennt gerannt rennen
rënnen rënnt geronnen runden
rënnen rënnt geronnen rinnen
richen richt geroch riechen, stinken
roden rot geroden raten
roden réit geroden raten
ruffen rifft *réiff geruff rufen
sangen séngt gesongen singen
saufen säift gesoff saufen
saufen sëft gesoff saufen
schäissen schäisst geschass scheißen
schätzen schätzt geschat schätzen
schëdden schëtt geschott schütten
schéissen schéisst geschoss schießen
schënnen schënnt geschannt schinden
schieren schiert geschuer scheren
schläichen schläicht geschlach schleichen
schläifen schläift geschlaff schleifen
schläissen schläisst geschlass schleißen, spalten
schléissen schléisst geschloss schließen, schlussfolgern
schléngen schléngt geschlongen schlingen
schloen schléit geschloen schlagen
schlofen schléift *schléif geschlof schlafen
schmäissen schmäisst geschmass werfen
schmëlzen schmëlzt geschmolt schmelzen
schnäizen schnäizt geschnaut schnäuzen
schneiden schneit geschnidden schneiden
schreiwen schreift geschriwwen schreiben
schwätzen schwätzt geschwat reden
schwammen schwëmmt geschwommen schwimmen
schwëllen schwëllt geschwollen schwellen
schwieren schwiert geschwuer schwören
sénken sénkt gesonk sinken
setzen setzt gesat setzen
sëtzen sëtzt souz séiz gesiess sitzen
sinn ass war wier gewiescht sein
soen seet sot gesot sagen
sollen soll sollt sollt sollen sollen
späizen späizt gespaut spucken
spären späert gespaart sperren
spannen spënnt gesponnen spinnen
spieren spiert gespuert spüren
spläissen spläisst gesplass spleissen, der Länge nach spalten
sprangen spréngt gesprongen springen
spriechen sprécht gesprach sprechen
steigen steigt gestigen steigen
stellen stellt gestallt stellen
sténken sténkt gestonk stinken
stiechen stécht *stouch *stéich gestach stechen
stielen stielt gestuel stehlen
stierwen stierft gestuerwen sterben
stoen steet stoung stéing gestanen stehen
stoussen stéisst *stéiss gestouss stoßen
sträichen sträicht gestrach streichen
streiden streit gestridden streiten
treffen trëfft getraff treffen
trëllen trëllt getrollt fallen, stolpern
trieden trëtt getrueden / getratt treten
verdierwen verdierft verduerwen verderben
verdréissen verdréisst verdross verdrießen
vergiessen vergësst *vergéiss vergiess vergessen
verléieren verléiert verluer verlieren
verschwannen verschwënnt verschwonnen verschwinden
verzeien verzeit verzien verzeihen
wäerten wäert gewäert werten
wäerten wäert none werden
wäichen wäicht gewach weichen
weien weit gewien wiegen
weisen weist gewisen zeigen
wëllen wëll(t) wollt wéilt wëllen wollen
wennen wennt gewannt wenden
werfen wërft geworf werfen
wëssen weess wosst / wousst wéisst gewosst wissen
wuessen wiisst gewuess wachsen
zéien zitt zouch zéich gezunn ziehen
zwéngen zwéngt gezwongen zwingen

© 2008-2010 Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises, Université du Luxembourg, Peter Gilles