E System fir grammatesch Informatiounen iwwert d’Lëtzebuergescht
Wiel vun der Sprooch  [lu] [de] [fr]

 

Ennverhäerdung

Wann den Infinitiv vum Verb e stëmmhafte Konsonant enthält, da gëtt dëse Konsonant stëmmlos, wann e bei der Konjugatioun un den Enn vun der Silb réckelt. Beispill: schreiwen " du schreifs (net schreiws). Heiranner läit eng vun deenen heefegste Feelerquellen an der lëtzebuergescher Orthographie, well dëse Prozess, anescht wéi am Däitschen, am Lëtzebuergesche och verschrëftlecht gëtt. D’Ennverhäerdung kann an deenen heite Verbformen optrieden: an der 2.P.Sg., 3.P.Sg., 2.P.Pl. (Präsens a Präteritum), am Imperativ Pluriel an am Partizip. Ca. 80 Grondverbe si vun dësem Prozess betraff.

 
Infinitiv2.P. Sg. Prés.3.P. Sg. Prés.PartizipIwwersetzung
äerden äerts äert geäert erden / mettre à  la terre
bestueden bestiits bestit bestuet heiraten, trauen / marier
bidden bitts bitt   bieten / offrir
bieden biets biet gebiet bitten, beten / demander à , prier
biewen biefs bieft gebieft beben / frémir, trembler
bilden bilts bilt gebilt bilden / constituer, former
bleiwen bleifs bleift   bleiben / rester
bludden blutts blutt geblutt bluten / saigner
broden bréits bréit   braten / rôtir
broden broots brot   braten / cuire, rôtir
brueden bruets bruet gebruet Gewalt anwenden (beim Herausarbeiten) / appliquer la force (pour ouvrir)
bueden buets buet gebuet baden / baigner
déiden déits déit gedéit betäuben / anesthésier
dreiwen dreifs dreift   treiben / mener, pousser
dréiwen dréifs dréift gedréift trüben / troubler
dulden dults dult gedult dulden / tolérer
fierwen fierfs fierft gefierft färben / colorer
fléiwen fléifs fléift gefléift schmeicheln / flatter
frieden friets friet   fühlen / sentir (toucher)
gierwen gierfs gierft gegierft gerben / tanner
gleeden gleets gleet gegleet gleiten / glisser
gleewen gleefs gleeft gegleeft glauben / croire
gruewen griefs grieft   graben / creuser
gruewen gruefs grueft   graben / creuser
häerden häerts häert gehäert härten / durcir
hidden hitts hitt gehitt hüten / protéger
hiewen hiefs hieft   heben / soulever
ierwen ierfs ierft gëierft erben / succéder
jauwen jaufs jauft gejauft laufen / courir
kaalwen kalefs kaleft gekaleft kalben / vêler
kleeden kleets kleet gekleet kleiden / vêir
kliewen kliefs klieft geklieft kleben / coller
knieden kniets kniet gekniet kneten / pétrir, masser
knueden knuets knuet geknuet knoten / nouer
krauden krauts kraut gekraut entkrauten / jardiner
landen lants lant gelant landen / atterir
lauden lauts laut gelaut läuten / sonner
leeden leets leet geleet leiten / diriger
leiden leits leit   leiden / souffrir
léiden léits léit geléit löten / souder qc.
liewen liefs lieft gelieft leben / vivre
lueden luets luet   laden / charger
luewen luefs lueft gelueft loben / louer, féliciter
meiden meits meit   meiden / éviter
muerden muerts muert gemuert morden / assassiner
préiwen préifs préift gepréift prüfen / contrôler, vérifier
prouwen proufs prouft geprouft üben / exercer
reiden reits reit   reiten / aller à  cheval
reiwen reifs reift   reiben / frotter
rieden riets riet geriet reden / parler
roden roots rot   raten / conseiller, deviner
roden réits réit   raten / conseiller, deviner
schëdden schëtts schëtt geschott schütten / verser
scheeden scheets scheet gescheet scheiden / se divorcer
schmiden schmiits schmit geschmit schmieden / forger
schnauwen schnaufs schnauft geschnauft schnauben / respirer, renâcler
schneiden schneits schneit   schneiden / couper
schrauwen schraufs schrauft geschrauft schrauben / visser
schreiwen schreifs schreift   schreiben / écrire
schueden schuets schuet geschuet schaden / nuire
schwiewen schwiefs schwieft geschwieft schweben / planer
senden sents sent gesent senden / envoyer
spenden spents spent gespent spenden / dispenser
spreeden spreets spreet gespreet breiten / étendre
steiwen steifs steift gesteift steifen / empeser
stierwen stierfs stierft   sterben / mourir
stranden strants strant gestrant stranden / échouer
streiden streits streit   streiten / quereller
striewen striefs strieft gestrieft streben / aspirer à  qc.
trieden trëts trëtt   treten / marcher
verdierwen verdierfs verdierft   verderben / gâcher
waarden waarts waart gewaart warten / attendre, patienter
weeden weets weet geweet weiden / pâturer
wiewen wiefs wieft gewieft weben / tisser
zünden zünts zünt gezünt zünden / allumer
© 2008-2010 Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises, Université du Luxembourg, Peter Gilles