E System fir grammatesch Informatiounen iwwert d’Lëtzebuergescht
Wiel vun der Sprooch  [lu] [de] [fr]

 

Konsonantereduktioun

Wann d’Endungen -t oder -s un e Verbstamm ugehaange ginn, dee schonn op -t oder -d respektiv op -s oder -x ophält, gëtt een t respektiv s ewechgelooss. Beispill: ech räissen, mee du räiss (net: du räiss-s). Formen, déi esou eng Konsonantevereinfachung opweisen, si faarflech ervirgehuewen.

 
Infinitiv2.P. Sg. Prés.3.P. Sg. Prés.PartizipIwwersetzung
äerden   äert geäert erden / mettre à  la terre
bäissen bäiss     beißen / mordre
baschten   bascht gebascht bersten / se fendre, se fissurer
baupsen baups     maulen / grogner
béchsen béchs     büffeln / bosser
beezen beez     beizen / teinter
beichten   beicht gebeicht beichten / confesser
béissen béiss     büßen / expier, payer
bestueden   bestit bestuet heiraten, trauen / marier
bidden   bitt gebueden bieten / offrir
bieden   biet gebiet bitten, beten / demander à , prier
biichten   biicht gebiicht zielen / viser
biischten   biischt gebiischt bürsten / brosser
bilden   bilt gebilt bilden / constituer, former
bitzen bitz     nähen / coudre
blatzen blatz     1. verblassen; 2. Augen triefen / pâlir
bleeksen bleeks     /
blëtzen blëtz     blitzen / étinceler, flasher
blosen bléis     blasen / souffler
bludden   blutt geblutt bluten / saigner
botzen botz     putzen / nettoyer
boxen box     boxen / boxer, pratiquer la boxe
bremsen brems     bremsen / freiner
bretzen bretz     prahlen / se vanter
broden   bréit gebroden braten / rôtir
broden   brot gebroden braten / cuire, rôtir
brueden   bruet gebruet Gewalt anwenden (beim Herausarbeiten) / appliquer la force (pour ouvrir)
bueden   buet gebuet baden / baigner
bumssen bumss     bumsen (vulg.) / baiser qn. (vulg.)
chatten   chatt gechatt chatten / chatter
danzen danz     tanzen / danser
décksen décks     andicken /
déiden   déit gedéit betäuben / anesthésier
deiten   deit gedeit deuten / interpréter qc.
dënsten   dënst gedënst dünsten / vaporiser
dichten   dicht gedicht dichten / faire de la poésie
dierzen dierz     siezen / se vouvoyer
diichten   diicht gediicht zielen / viser
diksen diks     schnippen / projeter d'une chiquenaude
dösen dös     dösen / somnoler
doften   doft gedoft duften / sentir
drëpsen drëps     tropfen / goutter
driibsen driibs     trödeln / traîner
dulden   dult gedult dulden / tolérer
duuschten   duuscht geduuscht einen trinken / boire un coup
duzen duz     duzen / tutoyer
eelzen eelz     /
faaschten   faascht gefaascht fasten / jeûner
faassen faass     /
fäerten   fäert gefaart fürchten / craindre
falzen falz     falzen / agrafer
faschten   fascht gefascht furzen / péter
fatzen fatz     /
faulenzen faulenz     faulenzen / paresser
faulzen faulz     faulig riechen oder schmecken / sentir pourri
faxen fax     jmd. etw. faxen / faxer qc. à  qn.
fechten   fecht gefecht fechten / combattre
fetten   fett gefett fetten / graisser
filzen filz     etw. filzen / feutrer qc.
fixen fix     fixen / chouter
fläissen fläiss     sich beeilen / se dépêcher
flechten   flecht geflecht flechten / tresser
fléissen fléiss     fließen / couler
flemmzen flemmz     schlechter Laune sein / êre de mauvause humeur
flirten   flirt geflirt flirten / flirter
flitzen flitz     flitzen / filer
flüchten   flücht geflücht flüchten / fuir
fochsen fochs     /
foussen fouss     fußen / reposer
fräsen fräs     fräsen / fraiser
frieden   friet gefrueden fühlen / sentir (toucher)
friessen frëss     fressen / manger (bouffer, dévorer))
frupsen frups     essen / manger (bouffer, dévorer)
fuerzen fuerz     furzen / péter
gaapsen gaaps     gähnen / bâiller
gäizen gäiz     geizen / êre avare
gammsen gamms     /
gecksen gecks     scherzen / badiner
géissen géiss     gießen / verser
genéissen genéiss     genießen / savourer
gierksen gierks     würgen / étrangler
gipsen gips     gipsen / plâtrer
glänzen glänz     glänzen / briller
gleeden   gleet gegleet gleiten / glisser
glëschten   glëscht geglëscht gelüsten, sehnsüchtig wünschen / envier
glotzen glotz     auf jem. glotzen / mater qn.
glousen glous     glühen / brasiler
granzen granz     mürrisch sein / êre morose
gréissen gréiss     grüßen / saluer
grenzen grenz     grenzen / borner
grinsen grins     grinsen / sourire
grunzen grunz     grunzen / grogner
haarzen haarz     harzen / résiner
haassen haass     hassen / détester
häerden   häert gehäert härten / durcir
häerzen häerz     herzen / cajoler
haften   haft gehaft haften / êre responsable
hamsteren   hamstert gehamstert hamstern / accaparer
hausen haus     hausen / crécher
heften   heft geheft heften / agrafer
heizen heiz     heizen / chauffer
hetzen hetz     hetzen / harceler
hëtzen hëtz     erhitzen / réchauffer
hexen hex     hexen / chasser
hidden   hitt gehitt hüten / protéger
himmelliichten   himmelliicht gehimmelliicht /
hopsen hops     hüpfen / bondir
houschten   houscht gehouscht husten / tousser
iessen ëss     essen / manger
jäizen jäiz     schreien / crier
japsen japs     keuchen / haleter
jazzen jazz     jazzen / jazzer
jetten   jett gejett jetten / voyager en jet
jiipsen jiips     fiepen / fiaulement
jitzen jitz     ejakulieren / ejaculer
juxen jux     scherzen / badiner
kaschten   kascht kascht kosten / coûter
katzen katz     kotzen / vomir
këssen këss     küssen / embrasser qn.
kierzen kierz     kürzen / accourcir
kleeden   kleet gekleet kleiden / vêir
klucksen klucks     glucksen / gargouiller
knaschten   knascht geknascht verschmutzen / polluer
knausen knaus     knausern / lésiner
knécksen knécks     knicken / plier
knieden   kniet gekniet kneten / pétrir, masser
knipsen knips     knipsen / poinà§onner
knueden   knuet geknuet knoten / nouer
krächzen krächz     krächzen / coasser
kräizen kräiz     kreuzen / croiser
krauden   kraut gekraut entkrauten / jardiner
krazen kraz     kratzen / se gratter
kreesen krees     kreisen / circuler (autour de)
krupsen krups     knistern / crépiter
laaschten   laascht gelaascht belasten / charger
landen   lant gelant landen / atterir
latzen latz     langweilen / s'ennuyer
lauden   laut gelaut läuten / sonner
lausen laus     lausen /
leasen leas     leasen / acheter en leasing
leeden   leet geleet leiten / diriger
leeschten   leescht geleescht leisten / s'offrir qc.
lëften   lëft gelëft lüften / aérer, éventer
leiden   leit gelidden leiden / souffrir
léiden   léit geléit löten / souder qc.
léisen léis     lösen / résoudre
lëpsen lëps     küssen / biser
liesen lies     lesen / lire
liften   lift gelift liften / lifter
liichten   liicht geliicht leuchten / briller
loossen léiss     lassen / laisser
lousen louss     losen / tirer au sort
lueden   luet gelueden laden / charger
luussen luuss     spähen / guetter
maarten   maart gemaart handeln, feilschen / négocier, marchander
mäschten   mäscht gemäscht mästen / engraisser, gorger
meiden   meit gemidden meiden / éviter
mëschten   mëscht gemëscht ausmisten / nettoyer
mëssen mëss     vermissen / manquer à  qn.
miessen miess     messen / mesurer
missen muss     müssen / devoir
mixen mix     mixen / mélanger
moossen mooss     messen / mesurer
mopsen mops     mopsen / choper
motzen motz     motzen / râler
mucksen mucks     mucksen / ciller
muerden   muert gemuert morden / assassiner
muerksen muerks     murksen / cafouiller
mussen muss     müssen / devoir
nätzen nätz     gießen / arroser
netzen netz     gießen / arroser
nitten   nitt genitt nieten / riveter qc.
notzen notz     nützen / utiliser, servir à 
outen   out geout outen /
pachten   pacht gepacht pachten / affermer
passen pass     passen / passer
pausen paus     pausen / pauser
pëtzen pëtz     kneifen / pincer
piipsen piips     piepsen / piauler
pissen piss     pissen / pisser
planzen planz     pflanzen / planter
platzen platz     platzen / éclater
plompsen plomps     plumpsen / faire pouf
posten   post gepost posten (in ein Internetforum) / poster'
pouzen pouz     mit den Fingerspitzen greifen; b. ergreifen, trinken (Alkohol) /
pressen press     pressen / presser
printen   print geprint drucken / imprimer
prosten   prost geprost anstoßen / trinquer
puupsen puups     pupsen / péter
quacksen quacks     quacksen / coasser
quiiksen quiiks     quieken / crier
räissen räiss     reißen / déchirer
räpsen räps     rülpsen / roter
raschten   rascht gerascht sich ausruhen, rosten / se reposer, rouiller
reesen rees     reisen / voyager
reezen reez     reizen / exciter
reiden   reit geridden reiten / aller à  cheval
reizen reiz     reizen / agacer
repsen reps     rülpsen / roter
rëschten   rëscht gerëscht dekorieren, schmücken / décorer, orner
retten   rett gerett retten / sauver
rëtzen rëtz     ritzen / buriner
rieden   riet geriet reden / parler
riichten   riicht geriicht richten / juger, régler
ritzen ritz     ritzen / buriner
roden   rot geroden raten / conseiller, deviner
roden   réit geroden raten / conseiller, deviner
rolzen rolz     ringen / catcher, lutter
rosen ros     böse sein / êre fâcher
rotzen rotz     rotzen / glavioter
saierzen saierz     säuern / acidifier
salzen salz     salzen / saler
sausen saus     sausen / foncer
schäissen schäiss     scheißen / chier
schätzen schätz     schätzen / apprécier
schalten   schalt geschalt schalten / connecter
schëdden   schëtt geschott schütten / verser
scheeden   scheet gescheet scheiden / se divorcer
schéissen schéiss     schießen / tirer
schichten   schicht geschicht schichten / empiler
schlacksen schlacks     relaxieren / se relaxer
schleisen schleis     schleusen / écluser
schléissen schléiss     schließen, schlussfolgern / fermer, conclure
schlichten   schlicht geschlicht schlichten / apaiser
schlitzen schlitz     schlitzen / ouvrir
schluechten   schluecht geschluecht schlachten / abattre
schmäcksen schmäcks     leicht verdorben schmecken oder riechen /
schmäissen schmäiss     werfen / jeter
schmalzen schmalz     mit Schmalz einreiben / traiter avec du saindoux
schmarotzen schmarotz     schmarotzen / parasiter
schmëlzen schmëlz     schmelzen / fondre
schmiden   schmit geschmit schmieden / forger
schmotzen schmotz     verschmutzen / salir qc.
schmusen schmus     schmusen / faire des câlins
schnäizen schnäiz     schnäuzen / se moucher
schnäizen schnäiz     schnäuzen / se moucher
schnalzen schnalz     schnalzen / claquer
schneiden   schneit geschnidden schneiden / couper
schnëssen schnëss     tratschen / bavarder
schréipsen schréips     schrammen / érafler
schrupsen schrups     schrammen / érafler
schubsen schubs     schubsen / pousser
schueden   schuet geschuet schaden / nuire
schützen schütz     schützen / protéger
schuften   schuft geschuft schuften / bosser
schwäerzen schwäerz     schwärzen / noircir
schwätzen schwätz     reden / parler
schweessen schweess     schwitzen / suer, transpirer
schweessen schweess     schweißen / souder
schwéngsen schwéngs     verschmutzen / polluer
séissen séiss     süßen / édulcorer, sucrer
senden   sent gesent senden / envoyer
setzen setz     setzen / poser
sëtzen sëtz     sitzen / être assis
siften   sift gesift filtern / filtrer
siichten   siicht gesiicht sichten / examiner
skaten   skat geskat skaten / skateboarding
spaassen spaass     spaßen / badiner
späizen späiz     spucken / cracher
speisen speis     speisen / manger
spenden   spent gespent spenden / dispenser
spëtzen spëtz     spitzen / rappointir
spotten   spott gespott spotten / se moquer de qn./de qc.
spreeden   spreet gespreet breiten / étendre
sprëtzen sprëtz     spritzen / arroser
sprinten   sprint gesprint sprinten / courir
sprutzen       spritzen /
stanzen stanz     stanzen / poinà§onner
starten   start gestart starten / démarrer
stëbsen stëbs     stauben / poudroyer
stëften   stëft gestëft stiften / donner qc.
stelzen stelz     stelzen / marcher
stëtzen stëtz     stützen / appuyer, accoter
stibitzen stibitz     klauen / choper
stierksen stierks     starren, stieren /
stierzen stierz     stürzen / chuter
stiichten   stiicht gestiicht einen Streich spielen / jouer un mauvais tour à  qn.
stoussen stéiss     stoßen / pousser
stranden   strant gestrant stranden / échouer
streiden   streit gestridden streiten / quereller
stressen stress     stressen / stresser
strizen striz     peinigen / torturer
strotzen strotz     strotzen / déborder, péter
stupsen stups     stupsen / coudoyer
stutzen stutz     stutzen / douter, ébarber
taaschten   taascht getaascht tasten / tâtonner
testen   test getest testen / tester
texten   text getext texten / composer
toasten   toast getoast toasten / toaster
tozen toz     quatschen / bavarder
tricksen tricks     tricksen / bidouiller qc.,
trieden   trëtt getrueden / getratt treten / marcher
tripsen trips     zerquetschen / broyer, écraser
trotzen trotz     trotzen / affronter, braver qn.
tuten   tut getuut hupen / klaxonner
twisten   twist getwist twisten / twister
uechten   uecht geuecht achten / estimer
uzen uz     uzen, jmd. aufziehen, necken / se moquer, taquiner
verdréissen verdréiss     verdrießen / chagriner, contrarier
vergiessen vergëss     vergessen / oublier
waarden   waart gewaart warten / attendre, patienter
wäerten   wäert gewäert werten / estimer
wäerten   wäert none werden /
wäissen wäiss     weißen / blanchir, badigeonner à  la chaux
walzen walz     walzen / passer au rouleau
weeden   weet geweet weiden / pâturer
weisen weis     zeigen / montrer
wëssen weess     wissen / savoir
wetten   wett gewett wetten / parier
wetzen wetz     wetzen / aiguiser, courir
wichsen wichs     wachsen, mit Wachs einreiben / cirer
wirtschaften   wirtschaft gewirtschaft wirtschaften / gérer
wuessen wiiss     wachsen / croître
wuessen wuess     wachsen, mit Wachs einreiben /
zéien       ziehen / tirer
zelten   zelt gezelt zelten / camper
zëssen zëss     besänftigen, bändigen, aufhetzen / calmer, apaiser, ameuter, exciter
ziichten   ziicht geziicht züchten / cultiver, élever
zünden   zünt gezünt zünden / allumer
© 2008-2010 Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises, Université du Luxembourg, Peter Gilles